I vini del Giro d’Italia 2016: 15. etappe. Kastelrotto/Kastelruth — Alpe di Siusi/Seiseralm

Giro_2016_00-1515. etap­pe er en drøyt 10,8 km lang bakke­tem­po. Den har en gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 8,3% og maks 11%. For en som synes det er tungt nok å syk­le opp til Try­vann i et rolig tem­po, ser det­te ut til å være et sant Helvete.

Dag­nes etap­pe ga oss en for­smak på hva ryt­ter­ne og vi kan vente.

Giro_2016_15For kor­te og brat­te etap­per som det­te, er pro­fi­len vel så inter­es­sant som et kart.

T15_AlpeSiusi_alt

God for­nøy­el­se. For ryt­ter­ne blir det nok ingen fornøyelse.

Vi ar nå i den nord-øst­re delen av regio­nen Tren­ti­no-Alto Adi­ge. Alto Adi­ge er den nord­re delen av regio­nen, hvor vi er. Vier i et områ­det hvor språ­ke­ne er tysk, ita­li­ensk og det loka­le språ­ket ladinsk. De fles­te sted har der­for både et ita­li­ensk og et tysk navn. Alto Adi­ge er det områ­det som på tysk kal­les Süd­ti­rol. Man­ge av oss har kjøpt epler eller eple­juice fra Süd­ti­rol, kan­skje i den tro at det er i Øster­rike. Men det er alt­så i den­ne delen av Italia.

Vi må egent­lig til star­ten på tirs­da­gens etap­pe for å fin­ne noe vin av inter­es­se. Det­te omfat­ter områ­det Alto Adi­ge DOC, samt under­om­rå­der og områ­det Val­da­di­ge DOC, som strek­ker seg len­ger sørover.

Vi kan se på Alto Adi­ge DOC i dag, så tar vi under­om­rå­de­ne på tirs­dag. Alto Adi­ge DOC har en slags Y‑form, og går i den gre­nen vi kom­mer inn i, fra tirs­da­gens start­by Bres­sanone, til pro­vins­gren­sen mot Tren­ti­no. Alto Adi­ge DOC omfat­ter man­ge vin­ty­per. De kan for­de­les i tre kategorier:

  1. Alto Adi­ge Bian­co, som hoved­sak­lig er laget av Char­don­nay, Pinot bian­co og Pinot grigio.
  2. Alto Adi­ge etter­fulgt av en drue­sort, hvor minst 85% skal være den eller de nevn­te druesort(er). Det kan være mer enn 20 uli­ke viner.
  3. Alto Adi­ge etter­fulgt av beteg­nel­sen på et av seks unde­ro­må­rå­der og even­tu­elt drue­sort. Dis­se kom­mer vi til­ba­ke til på tirsdag.

Alto Adi­ge Bian­co er for det mes­te en gans­ke enkel hvit­vin. Men noen viner av høy stan­dard, hvor man bru­ker drue­kom­bi­na­sjo­ner som gjør at vinen ikke kan sel­ges med angi­vel­se av drue­sort, sel­ges med den­ne klas­si­fi­ka­sjo­nen. Noen eksemp­ler er Ele­na Walchs Beyond the Clouds, Hof­stät­ters Bart­he­na Vig­na S Michele og San Michele Appio­anos passitovin Com­tes Sant Valen­tin (kan­skje en vin man bør kjø­pe og leg­ge til side til 14. febru­ar 2017?).

Alto Adi­ge med drue­be­teg­nel­se er de mest inter­es­san­te vie­nen, i alle fall før vi kom­mer til under­om­rå­de­ne. Dis­se vine­ne utgjør ca 80% av vine­ne her­fra. End­rue­vi­ner kan lages på 12 hvite/grønne og 8 røde/blå/svartedruer. I til­legg kan man blan­de Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot og Lag­rein, med angi­vel­se av de to domi­ne­ren­de dru­ene. Noen av dru­ene er lokale:

Schi­a­va var tid­li­ge­re en popu­lær hvit drue. Men den har vært på retur, og domi­ne­rer ikke len­ger. Det pro­du­se­res i dag lite inter­es­sant vin fra den­ne druen.

Langrein er en lokal rød/svart/blå drue. Av den­ne pro­du­se­res gans­ke inter­es­san­te fruk­ti­ge og saf­ti­ge viner. Det kan lages rik­tig gode og gans­ke lag­rings­ster­ke viner av Langrein.

Tra­mi­ner Aro­ma­ti­co. De fles­te for­bin­der dru­en Tra­mi­ner, i utga­ven Gevurtz­tra­mi­ner med Alsa­ce. Men den kom­mer opp­rin­ne­lig fra Alto Adi­ge. Den gir en aro­ma­tisk og fruk­tig vin.

Som sagt: Vi kom­mer til­ba­ke til det­te områ­det på tirsdag.

Etter den­ne etap­pen får ryt­ter­ne en vel­for­tjent hviledag.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email