En “sosial” parkeringspolitikk

En gang fan­tes det noe som het “sosi­al bolig­po­li­tikk”. Kom­mu­nen så det som en av sine opp­ga­ver å skaf­fe folk et sted å bo, slik at også folk som ikke er vel­dig rike kan få en bolig. Kom­mu­nen eide boli­ger som ble leid ut til vans­ke­lig­stil­te, til en rela­tivt lav hus­leie. Men det er len­ge siden det­te for­svant. Alt er over­latt til mar­ke­det. Oslo kom­mu­ne lei­er ut sine boli­ger til “mar­keds­pris”, hva nå det måt­te være.

Oslos bolig­drift er “for pro­fit”. Vi kun­ne nylig lese at Oslo tje­ner mil­li­ar­der på å leie ut boli­ger til vans­ke­lig­stil­te, og opp­trer som Oslos ver­ste bolig­hai. Nå har kom­mu­nen pro­te­stert mot beskri­vel­sen, og viser til at de bru­ker 300 mil­lio­ner i året på ved­li­ke­hold. Men det er mind­re enn hva Oslo hvert år tar ut av bolig­drif­ten som utbytte.

Hvis Oslo kom­mu­ne skal bidra til en slik unød­ven­dig luk­sus som en bolig, da skal det selv­sagt skje på for­ret­nings­mes­sig grunn­lag og kom­mu­nen skal tje­ne pen­ger på dette.

Når det der­imot gjel­der sli­ke livs­nød­ven­dig­he­ter for byens vans­ke­lig­stil­te, som par­ke­ring for bilen, da har Oslo kom­mu­nes prin­sipp vært at det skal være gra­tis, og slik er det fortsatt.

Con­ti­nue read­ing En “sosi­al” par­ke­rings­po­li­tikk