I vini del Giro d’Italia 2016: 18. etappe. Muggio — Pinerolo

Giro_2016_00-18Det ble en mer­ke­lig etap­pe i går. Det kun­ne nes­ten se ut som om ingen egent­lig var inter­es­sert i å vinne.

I dag er det flatt len­ge. Men mot slut­ten kom­mer det et fjell som skal pas­se­res. Ryt­ter­ne syk­ler til Pine­rolo, en run­de over fjel­let og ned igjen til Pine­rolo. Det var med en til­sva­ren­de avslut­ning Edvald Boa­sson Hagen vant i 2011.

Giro_2016_18Vi star­ter i Lom­bar­dia, litt uten­for Mila­no, og krys­ser Pie­mon­te. Det er ikke noe sær­lig inter­es­sant vin å hen­te i den­ne delen av Lom­bar­dia, så vi åpner ikke mer vin herfra.

Pie­mon­te kon­kur­re­rer med Tosca­na om første­plas­sen blant ita­li­ens­ke vin­re­gio­ner. Dagens etap­pe går i en slags tørr­lagt kor­ri­dor mel­lom inter­es­san­te vin­om­rå­der. De mest kjen­te vin­om­rå­de­ne er sør for dagens etap­pe. De ven­ter vi med til avslut­nings­etap­pen på søn­dag. I dag ser vi hel­ler mot nord, mot noen litt mind­re kjen­te, men utmer­ket områ­der. Å lage en utmer­ket vin hol­der ikke helt når man blir målt mot de bes­te i Piemonte.

Pro­duk­sjo­nen her er ikke på langt når så stor som i de områ­de­ne vi var inn­om på førs­te og and­re etap­pe. Kva­li­te­ten når hel­ler ikke helt opp til Barolo og Bar­ba­res­co. Om jeg har for­stått det rett, så er Neb­bio­lo den vik­tigs­te dru­en i dis­se områ­de­ne. Men med ita­li­ensk for­kjær­lig­het for det loka­le og sans for å for­vir­re uten­for­stå­en­de, kal­ler man her Neb­bio­lo for Span­na. Men også her pro­du­se­res det inter­es­sant vin.

Vi skal først inn i vin­om­rå­det Col­line Nova­re­si. Det er et lite områ­de som pro­du­se­rer vin på Neb­bio­lo, Uva Rara (Bonar­da), Bar­be­ra, Ves­po­lina og Croa­ti­na. Et søk på “Nova­re­si” ga 13 treff hos Vin­mono­po­let.  Et til­sva­ren­de områ­de litt len­ger vest er Cos­te del­la Sesia.

Det er to små DOCG områ­der mel­lom de som er nevnt oven­for, Gat­ti­na­ra og Ghem­me. Går vi et styk­ke til­ba­ke i tid, til midt­en av 1800-tal­let had­de Gat­ti­na­ra like godt ry som Barolo. Men områ­det har vært gjen­nom en lang­va­rig kri­se. Vinen er nå i ferd med å gjen­vin­ne sitt renom­mé. Pro­du­sen­ter som nev­nes er Antoniolo, Tra­va­g­li­ni, Tor­rac­cia del Panta­vig­na og Sergio Gat­ti­na­ra. Sist jeg søk­te etter Gat­ti­na­ra hos Vin­mono­po­let fikk jeg opp 16 viner.

Ghem­me er et til­sva­ren­de områ­de, og vine­ne her­fra kan lig­ne på vine­ne fra Gat­ti­na­ra. Pro­du­sen­ter som frem­he­ves er Can­tal­u­po, Pla­ti­net­ti, Rovel­lot­ti og Torac­cia del Pianta­vig­na. Et søk på Ghem­me hos Vin­mono­po­let ga 11 treff.

Jeg anbe­fa­ler å prø­ve viner fra Ghem­me og Gat­ti­na­ra. Viner som er “up and com­ming” er gjer­ne gode kjøp. Man beta­ler ikke like mye for navn og eti­kett, som man risi­ke­rer å gjø­re når man kjø­per noen av deres mer berøm­te slekt­nin­ger som Barolo og Barbaresco.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.