I vini del Giro d’Italia 2016: 19. etappe. Pinerolo — Risoul

Giro_2016_00-19Plut­se­lig kan det duk­ke opp en til­syne­la­ten­de av intet.

Dagens etap­pe bør bli en kamp mel­lom de som har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get. For spri­ner­ne blir det et spørs­mål om å over­le­ve. Nå skal vi inn i de frans­ke alper.

Giro_2016_19SIMG_1080_DxODet er ikke bare i Nor­ge det er strid om ulv. Det er det også i Frank­ri­ke, mens mitt inn­trykk er at ulven er mer aksep­tert i Ita­lia. Giro d’I­ta­lias mas­kot er i år som i fjor, ulven Lupo Wolf­ie. Frans­ke bøn­der i områ­det har vars­let at de ser Lupo  Wolf­ie som en pro­vo­ka­sjon, og har krevd at han ikke skal bli med over gren­sen til Frank­ri­ke. Jeg synes at Lupo Wolf­ie er en fin ulv.

På etap­per med mye fjell er det vans­ke­lig å fin­ne vin. I dag må vi bunk­re ved start.

Ita­li­ensk vin har ofte en navn av typen [drue] + [region]. Det kan f.eks. være Bar­be­ra Pine­role­se, som sier at det­te er en vin laget på dru­en Bar­be­ra i områ­det Pine­role­se. Etter reg­le­ne som gjel­der i alle fall i det­te områ­det skal det være minst 85% av den dru­en som er angitt. Det lages sli­ke viner påBonar­da (både tørr og søt), Docet­to og Fre­sia (per­len­de).

Det lages vide­re Ros­so og Rosa­to, alt­så rødvin og rosé­vin. Dis­se skal inne­hol­de minst 50% av Bar­be­ra, Bonar­da, Neb­bio­lo og/eller Neret­to, mens det kan være inn­til 50% and­re druer.

Pine­role­se har to spe­sia­li­te­ter som sies å være etter­trak­tet og dyre. Jeg kjen­ner dem bare av omta­le. Det er Doux d’Henry og Ramie.

Doux d’Henry har navn etter dru­en med sam­me navn. Det sies at den­ne dru­en har navn etter den frans­ke kon­gen Hen­ry IV, som reis­te gjen­nom det­te områ­det på 1600-tal­let. Så skal man vel­ge en vin her­fra til Tour de Fran­ce kun­ne det vært et godt valg. Men den pro­du­se­res bare på et vel­dig lite områ­de, og det pro­du­se­res ikke mer enn ca 5.000 flas­ker pr år. Jeg har for­søkt å fin­ne ut sånn omtrent hva man må beta­le for en flas­ke av den­ne vinen. Jeg har søkt en del på net­tet og vært inn­om nett­si­de­ne til gode vin­hand­le­re, men jeg har ikke fun­net noen som har hatt den til salgs. Så lett blir det ikke, og gans­ke sik­kert dyrt hvis man vil sma­ke den­ne vinen.

Ramie pro­du­se­res bare i de to kom­mu­ne­ne Poma­ret­to ogPerosa Argen­ti­na, på små ter­ras­ser­te vin­mar­ker. Hvor­dan den har fått nav­net Ramie, er et uløst mys­te­ri­um. Den­ne er laget av fle­re loka­le vin­dru­er (med mini­mums­an­del angitt):Ava­na (30%), Avar­en­go (15%) og Neret­to (20%). Inn­til 35% kan være and­re dru­er. Pro­duk­sjo­nen er liten, bare mar­gi­nalt mer enn for Doux d’Henry. Et sted har den vært angitt med pri­ser fra 12 til 17€, og da er i grun­ne spørs­må­let bare hvor­dan man kan få tak i den. Men jeg får ikke det­te helt til å stem­me med det lave pro­duk­sjons­vo­lu­met og omta­len av vinen.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email