I vini del Giro d’Italia 2016: 20. etappe. Guillestre — Sant’Anna di Vinadio

Giro_2016_00-20Et uhell vil all­tid kun­ne øde­leg­ge. Ste­ven Kru­ijwijk har fått kon­sta­tert at et ribben er bruk­ket. Et bruk­ket ribben hind­rer en ikke i å syk­le. Det blir et spørs­mål om hvor mye smer­te man kan tåle, samt om han vil kla­re å mot­ve­re seg etter at han kræ­sjet ut av den rosa leder­trøy­en. Han har vars­let at han vil bestem­me seg den­ne mor­ge­nen, så vi får se om han stil­ler til start eller ikke.

Vi er fort­satt i Frank­ri­ke. Vi star­ter i de frans­ke alper, men skal til­ba­ke til Ita­lia like før mål­gang. Det er nok en bru­tal, men gans­ke kort fjell­e­tap­pe. Det er i dag avgjø­rel­sen i prak­sis fal­ler. Så vi må reg­ne med hardt kjør fra start, med man­ge angrep. For spur­ter­ne er det­te et dår­lig tegn. Det betyr gjer­ne høy fart og at tids­gren­sen blir gans­ke kort.

Giro_2016_20Det­te er sis­te fjell­e­tap­pe. Langs den­ne etap­pen er det ikke noen vin å fin­ne, i alle fall ikke noen vin som det er verdt å lete etter. I tur­sit­re­kla­men viser man til IGP Haut Alpes (IGP i fransk vink­las­si­fi­se­ring til­sva­rer IGT i ilta­li­ensk. Men så langt jeg har klart å fin­ne ut, rek­ker ikke IGP Haut Alpes så langt som hit.

Jeg har hel­ler ikke klart å fin­ne noe inter­es­sant øl langs den­ne etap­pen. Kan­skje har de godt vann i fjel­le­ne, og kan­skje er det ikke så dumt med en “hvit dag”. Så får vi kom­me litt ster­ke­re til­ba­ke i morgen.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.