I vini del Giro d’Italia 2016: 21. etappe. Cuneo — Torino

Giro_2016_00-21Jeg liker ikke helt at uhell skal avgjø­re en grand tour. På den annen side. Det er en del av gamet. Og man kan vel spør­re om ikke Kru­ij­swijk ikke tok litt for høy risi­ko da han gikk i brøyte­kan­ten. Det har i alle fall blitt ny spen­ning i rittet.

Avsut­nin­gen er i år lagt til Tori­no, og ikke Mila­no som har vært van­lig i de sene­re år. Etap­pen er flat, med hoved­ret­ning litt ned­over. For­ut­satt at det ikke skjer nye uhell som end­rer plas­se­rin­ge­ne i top­pen, tror jeg ikke at Nibali taper for­spran­get på denn etappen.

De avslut­ter med 8 run­der ikke i Tori­no, og slik sett lig­ner avslut­nin­gen på den van­li­ge Tour de Fran­ce avslut­nin­gen i Paris. Men det er en liten høy­de på run­den inne i Tori­no. Den er ikke sær­lig kre­ven­de, man kan like­vel være nok til at noen som er slit­ne etter tre uker på syk­kel kan bli hek­tet av. Jeg tror ikke at det­te er en etap­pe for de typis­ke spur­ter­ne. Men dem er det uan­sett ikke man­ge igjen av i årets Giro.

Giro_2016_21Vi skal nå gjen­nom Pie­mon­te. Hel­ler ikke den­ne gan­gen er etap­pen lagt i de mest inter­es­sant vin­om­rå­de­ne. Vi er litt vest for dem.

Vi har områ­det Langhe litt øst for etap­pen. Det­te er et av Pie­mon­tes bes­te områ­der. Neb­bio­lo er hoved­dru­en i det­te områ­det. Neb­bio­lo er en drue som gir godt resul­tat i dis­se områ­de­ne hvor det ofte kan lig­ge tåke. Nav­net Neb­bio­lo kom­mer av nebbio=tåke.

Neb­bio­lo kre­ver lang mod­nings­tid, og reg­nes som en vans­ke­lig drue å dyr­ke. Den har tykt, man gans­ke lyst skall. Det er lett å bli litt lurt av neb­bio­lo­vi­ner. De er ofte gans­ke lyse i far­gen, man har mye smak og mye tan­ni­ner. Man ven­ter gjer­ne en litt let­te­re vin når man ser den i glas­set. Lan­ge Neb­bio­lo er en DOC som omfat­ter hele Langhe.

Litt før vi er halv­veis mel­lom start­byen Cueno og Tori­no, pas­se­rer vi vest for Barolo, som er kon­gen av Pie­mon­te. Enda len­ger øst fin­ner vi Bar­ba­res­co, om reg­nes for dron­nin­gen av Piemonte.

Barolo er en kraf­tig vin, som man ikke all­tid liker ved førs­te møte. I Ita­li­ensk vin beskri­ves den slik:

Barol­os sær­eg­ne og kom­plek­se karak­ter appel­le­rer ikke nød­ven­dig­vis til alle men­nes­ker, idet vinens struk­tur all­tid yter en viss mots­tan­de i mun­nen, og det høye tan­nin­inn­hol­det kan vir­ke vold­somt, sær­lig i de mer tra­di­sjo­nel­le vinenen.”

Men det er en rik vin. Og det er en klas­si­ker som man må bli kjent med.

En annen drue som dyr­kes mye i Pie­mon­te er Bar­be­ra. Bar­be­ra er en mørk, smaks­rik og syre­frisk drue med lite tan­ni­ner. Det­te gjør den til en meget anven­de­lig mat­vin. For man­ge av oss sit­ter det i rygg­mar­gen at vi vel­ger hvit­vin til fisk og rødvin til kjøtt. Men man bur­de i stør­re grad vel­ge rødvin til en del fisk, og hvit­vin til en del kjøtt. I Nor­ge er det en tra­di­sjon å drik­ke rød bor­deaux til torsk. Jeg har all­tid stilt meg noe und­ren­de til det. Tan­ni­ner og fiske­pro­tei­ner går dår­lig sam­men, og det er ofte mye tan­ni­ner i bor­deaux­vi­ner, om ikke like mar­kert på høyre­bred­den som Saint Emil­lion og Pome­rol. Selv vil­le jeg ha valgt en Bar­be­ra til torsk og annen fisk, om jeg skul­le vel­ge en rødvin.

Jeg synes også at bar­bera­vi­ner er gode om man skal bru­ke fin i mat. Jeg har i alle fall opp­levd at ved å koke inn en tan­nin­rik vin, har tan­ni­ne­ne blitt gans­ke kon­sen­trert. Jeg har all­tid en kar­tong bar­bera­vin i kjøle­ska­pet, som i hoved­sak bru­kes i mat­la­gin­gen. Når vi nær­mer oss Tori­no, har vi Ast et styk­ke til høy­re (i øst). Det­te er et av de vik­tigs­te områ­de­ne for pro­duk­sjon av bar­bera­vi­ner, Bar­be­ra d’Asti.

Den tred­je røde/svarte/blå hoved­dru­en i Pie­mon­te er Dol­cet­to. Nav­net hen­spei­ler på at den kan være litt søt­lig (dolce), men vinen er tørr. Den dyr­kes mest litt len­ger øst i Pie­mon­te, men det er et docet­t­om­rå­de litt syd for Barolo, Dol­cet­to di Dog­li­a­ni Superio­re.

Vi nær­mer oss jord­bær­se­son­gen. Jord­bær med den søte Mos­cato d’As­ti, laget på den søte, hvi­te dru­en Mos­cato (Mus­cat) er en klas­si­ker sam­men med jord­bær. Prøv den! Skjønt selv fore­trek­ker jeg en Bra­cet­to d’Aqui, som dyr­kes len­ger øst. Prøv begge.

Skal man ha noe å fei­re med, bør det etter min mening være en Fran­ciacor­ta, selv om den ikke kom­mer fra Piemonte.

Da er Giro d’I­ta­lia slutt for den­ne gang, og det er arriveder­ci Ita­lia. Og den 30. juni er det bien­ve­nue à Fran­ce. A bien­tôt.

Det er man­ge som skri­ver om Barolo, Bar­ba­resco, de mest kjen­te områ­dene for Bar­bera og Dol­cetto, Mos­cato, osv. Men vil vi vite litt mer om de mind­re kjen­te områ­dene nord i Pie­monte, da er det ett sted å gå:  9788275475136 Boken “Pie­monte” av Merete Bø og Ole Mar­tin Alf­sen. Den­ne er også inn­om en del av de mind­re kjen­te områ­dene, områ­der hvor det skjer mye spennende.

Går man litt uten­for “kjen­dis­om­rå­de­ne”, kan man gjø­re gode kjøp hvor man ikke beta­ler mye eks­tra for etiketten.

Siden det­te hand­ler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste nors­ke refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lol­li, Finn Åro­sin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utga­ve i 2010, og er i alle fall den bes­te boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den bes­te på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email