I vini del Giro d’Italia 2016: 12. etappe. Noale — Bibone

Giro_2016_00-12Så var det et brudd som så vidt klar­te å gå inn. Og Tom Dumou­lin har brutt giroen.

12. etap­pe er flat. Stort fla­te­re kan det ikke bli. Jeg kjen­ner ikke vind­for­hol­de­ne i den­ne delen av Ita­lia. Er det mye vind på en slik etap­pe, kan det bli splitt i fel­tet. Men ellers tyder det mes­te på at det­te blir en etap­pe hvor fel­tet kom­mer sam­let til mål, og etappe­sei­e­ren avgjø­res i en massespurt.

Giro_2016_12Vi er fort­satt i Vene­to. Jeg skrev i går at jeg vil­le ven­te med Prosecco til i dag, og det var først og fremst for­di Prosecco er en vin til å åpne med, hel­ler enn å avslut­te med. Men vi kan star­te med å gå til­ba­ke til der vi end­te i går. De litt kuper­te områ­de­ne som avslut­tet etap­pen i går, er i områ­det Col­li Aso­la­ni Prosecco DOCG, eller bare Asole Prosecco DOCG.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 12. etap­pe. Noa­le — Bibo­ne

I vini del Giro d’Italia 2016: 11. etappe. Modena — Asolo

Giro_2016_00-11Det var gans­ke sik­kert jubel i Ita­lia over Giulio Cicco­nes sei­er. En 21 år gam­me ita­lie­ner, som er første­års proff på et lite og ungt ita­li­ensk lag — så tar han sin førs­te proff­sei­er på en etap­pe i Giro d’I­ta­lia. Men Giro­en kre­ver sine ofre. Den­ne gan­gen var det en av for­hånds­fa­vo­rit­te­ne, Skys Mikel Lan­da som sa takk for seg.

11. etap­pe er i hoved­sak flat, men det er et men: Det er flatt de sis­te 200 kilo­met­re­ne. Der­et­ter er det litt kup­pert. Det ser i utgangs­punk­tet ikke så vel­dig kre­ven­de ut. Men ryt­ter­ne møter det­te etter 200 km og en og en halv ukes syk­ling. Det kan hen­de at noen gri­per mulig­he­ten og stik­ker av når bak­ke­ne begynner.

Giro_2016_11Vi star­ter i Mode­na, og skal krys­se Po-slet­ten før vi kom­mer inn i Vene­to. Det­te er et inter­es­sant områ­de, men det er ikke vinen som gjør områ­det inter­es­sant. Po-slet­ten er frukt­bart land­bruks­om­rå­de. Men frukt­ba­re områ­der er ikke egnet for vin­dyr­king. Skjønt det kom­mer vel an på hva slags per­spek­tiv man har. Man kan dyr­ke vin i frukt­ba­re områ­der. Men resul­ta­tet blir gjer­ne stort volum, men lite kon­sen­trert smak. Dru­ene, og der­med vinen, blir best når de må kjem­pe litt for til­væ­rel­sen i jord som ikke gir mye gra­tis, og som gjer­ne er dår­lig egnet til dyr­king av and­re veks­ter — kan­skje med unn­tak av oli­ven. I fruk­ba­re områ­der dyr­ker man annet enn vin.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 11. etap­pe. Mode­na — Asolo

I vini del Giro d’Italia 2016: 10. etappe. Campi Bisenzio — Sestola

Giro_2016_00-1010. etap­pe er 17. mai­etap­pen. Etter hvile­da­gen star­ter det for alvor for de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner. Nå får de en for­smak på fjell­e­tap­pe­ne. Etter ca 25 gans­ke fla­te kilo­me­ter, er det iføl­ge arran­gø­re­ne ikke en meter fla­te på res­ten av etap­pen. Så langt jeg har over­sik­ten, er det bare en nord­mann med i årets utga­ve av Giro d’I­ta­lia, Vegard Sta­ke Laen­gen, som syk­ler for IAM. I et utkast jeg had­de skre­vet før 9. etap­pe, skrev jeg at han nep­pe kom til å ska­pe den sto­re 17. mai­stem­nin­ger for nord­menn som føl­ger rit­tet, enten i Ita­lia eller foran TV, basert på hans plas­se­rin­ger fram til da. Det kan godt hen­de at han ikke vil ska­pe noen stor 17. mai­stem­ning. Men for en 15. mai­stem­ning han skap­te på søn­dag! 3. plass på tempo­etap­pen, 17 sekun­der bak vin­ne­ren, og 11. sekun­der foran en tempo­spe­sia­list som Fabi­an Can­cel­la­ra. Det står det vir­ke­lig respekt av. Da får det være helt greit om han gjør job­ben sin i laget, og ikke viser seg så mye fram på 17. mai!

Giro_2016_10Vi star­ter i Tosca­na, litt uten­for Firen­ze, og skal over i Emi­lia Romag­na. Men det er 17. mai, og vil i alle fall jeg ha noe med bob­ler i glas­set — i alle fall i det førs­te glas­set, eller kan­skje de førs­te glas­se­ne. Jeg er for øye­blik­ket i Frank­ri­ke, så for meg blir det champag­ne. Det fin­nes man­ge alter­na­ti­ver til champag­ne. Geir Salve­sen had­de nylig en artik­kel om uli­ke mus­se­ren­de viner, i Aften­pos­ten. Han har også med en ita­li­ensk Fran­ciacor­ta på sin lis­te. Ing­vild Tenn­fjord har også laget en lis­te over drik­ke til 17. mai. Jeg er redd dis­se artik­le­ne bare er til­gjen­ge­li­ge for abon­nen­ter. Men som Invild Tenn­fjord skri­ver: Sis­te handle­dag på polet før 17. mai var fre­dag 13. mai.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 10. etap­pe. Cam­pi Bisen­zio — Sesto­la

En uvitende PR-rådgiver går på trynet

Jar­le Aabø, som omta­ler seg som PR- og krise­råd­gi­ver har gått etter­tryk­ke­lig på try­net, med uvi­ten­de og sær­de­les tåpe­li­ge utta­lel­ser i en blogg på Nett­avi­sen, med tit­te­len “Har MDG satt ny Nor­ges­re­kord i arro­gan­se?” Det har MDG ikke gjort. Men man kan spør­re om Jar­le Aabø har satt nor­ges­re­kord i uvi­ten­de tåpe­lig­he­ter i et offent­lig utspill fra en PR- og krise­råd­gi­ver, som synes ute av stand til å gi seg selv råd om hvor­dan han skal kom­me ut av det han har vik­let seg inn i. Og han må ha gjort seg til bran­sjens størs­te dritt­sekk. Skjønt kon­kur­ran­sen er knall­hard i beg­ge dis­se disipliner.

PR- og krise­råd­gi­ve­re er leie­sol­da­ter. Når de  frem­mer et syns­punkt i offent­lig­he­ten, er det gjer­ne for en opp­drags­gi­ver. Van­lig­vis er de svært så til­bake­hold­ne med å opp­ly­se hvem de arbei­der for. Hvis folk får vite hvor­dan ting hen­ger sam­men, da punk­te­rer hele kam­pan­jen. Vi kan jo bare min­ne om alt brå­ket rundt Syl­vi List­haus opp­drags­gi­ve­re i First House, før hun ble stats­råd. Så det spørs­må­let som mel­der seg, er: Hvem beta­ler PR-råd­gi­ver Jar­le Aabø for å dri­ve per­son­for­føl­gel­se av Lan Marie Berg?

Jar­le Aabø inn­le­der med et svært så stygt og tvers igjen­nom usak­lig per­son­an­grep: Con­ti­nue read­ing En uvi­ten­de PR-råd­gi­ver går på try­net

I vini di Giro d’Italia 2016: Etappe 9: Tempoetappe i Chianti Classico. Årets vinetappe!

Giro_2016_00-099. etap­pe er en 40,4 km lang tempo­etap­pe gjen­nom Chi­an­ti Clas­si­co. For noen år siden kal­te Jens Voigt sli­ke tempo­etap­per i etappe­ritt for “semi rest days”. De som kjem­per om sam­men­lagt­plas­se­rin­ger kan vin­ne eller tape mye tid på sli­ke tempo­etap­per. Så for dem er etap­pen vik­tig. Etappe­ritt avgjø­res van­lig­vis i fjel­le­ne og på tempo­etap­per. Og det er noen tempo­spe­sia­lis­ter som gjer­ne vil ha en etappe­sei­er. Men for alle de and­re gjel­der det bare å full­fø­re med en viss stil, og kom­me i mål innen­for tids­gren­sen. Med mind­re man syk­ler på et lag som har ambi­sjo­ner om å bli bes­te lag. Da er det tiden på lagets tre bes­te ryt­te­re på etap­pe som tel­ler. Om minst tre ryt­te­re må gå i kri­gen for laget på tempo­etap­pen. Men bes­te lag er en slags trøste­ge­vinst når man ikke har sjan­ser til å vin­ne noe annet, så det er nep­pe et prio­ri­tert må så tid­lig i giroen.

Giro_2016_09En tempo­etap­pe gjen­nom Chi­an­ti Clas­si­co er årets vin­e­tap­pe, og føy­er seg inn i rek­ken av klas­sis­ke vin­tempo­etap­per som Bar­ba­res­co — Barolo i Giro d’I­ta­lia 2014, og Medoc­e­tap­pen fra Bor­deaux til Pau­il­lac i Tour de Fran­ce 2010.

Con­ti­nue read­ing I vini di Giro d’Italia 2016: Etap­pe 9: Tempo­etap­pe i Chi­an­ti Clas­si­co. Årets vin­e­tap­pe!

I vini del Giro d’Italia 2016: 8. etappe. Foligno — Arezzo

Giro_2016_00-08En medi­um moun­tain etap­pe. I stig­nin­gen opp til Alpe di Poti, som er 6,4 km på til dels grus­vei, kan nok man­ge fal­le av. Utfor­kjø­rin­gen mot mål er anta­ge­lig for kort til å hen­te inn den tap­te tiden.

Giro_2016_08Vi star­ter der vi end­te i går, hvil­ket vil si at vi star­ter og til­brin­ger den førs­te tiden i Umbria. Etap­pen føl­ger Tiber­da­len et styk­ke oppover.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 8. etap­pe. Folig­no — Arez­zo

I vini del Giro d’Italia 2016: 7. etappe. Sulmona — Foligno

Giro_2016_00-077. etap­pe har en rela­tivt hard stig­ning i star­ten. Men res­ten er gans­ke flatt. De som posi­sjo­ne­rer seg til å kjem­pe sam­men­lagt, bryr seg nep­pe så vel­dig mye om etappe­sei­er her. Spur­ter­ne kan få en ny sjan­se til etappe­sei­er her.

Giro_2016_07Vi er fort­satt i Apen­ni­ne­ne. Vi star­ter i Abruz­zo, er en kort tur inn­om Lazio, før vi ender i Umbria.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 7. etap­pe. Sul­mo­na — Folig­no

I vini del Giro d’Italia 2016: 6. etappe. Ponte — Roccasaro

Giro_2016_00-06Da Mar­cel Kit­tel ikke had­de det som skul­le til mot slut­ten, var en annen tysk spur­ter klar til å over­ta. 6. etap­pe går i Appen­ni­ne­ne. Her er det mål­gang på top­pen. Rik­tig­nok er det ikke en av de aller har­des­te stig­nin­ge­ne, men det­te er ingen etap­pe for spurterne.

Giro_2016_06Vi star­ter i Cam­pa­nia. Men vi drakk de mest inter­es­san­te vine­ne fra Cam­pa­nia i går. Vi får ikke sli­ke viner hver dag.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 6. etap­pe. Pon­te — Roc­casa­ro

I vini del Giro d’Italia 2016: 5. etappe. Praia A Mare — Benevento

Giro_2016_00-05Så ble 4. etap­pe for hard for spur­ter­ne. Tom Dumou­lin tok til­ba­ke den rosa trøy­en. Når Mar­cel Kit­tel har hav­net mer enn 8 minut­ter bak, får han ikke den rosa trøy­en igjen.

5. etap­pe går fra 4. etap­pes mål­by, Praia A Mare, til Beneven­to. Det er en små­kup­pert etap­pe med en flat avslut­ning, så det blir nok en sprintetappe.

Giro_2016_05Vi skal nå fra kys­ten og inn mot Appen­ni­ne­ne. Vi star­ter det vi end­te på sis­te etap­pe, i Cala­b­ria. Men det mes­te av dagens etap­pe går i Campania.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 5. etap­pe. Praia A Mare — Beneven­to

I vini del Giro d’Italia 2016: 4. etappe. Catanzaro — Praia A Mare

Det var ingen stor over­sa­kel­se at det var Mar­cel Kit­tel som over­tok den rosa trøy­en da giro­en for­lot Neder­land, og kan star­te i Ita­lia i rosa. Min gjet­nig er at han kom­mer til å behol­de den de  to nes­te etap­pe­ne. Men etap­pe seks er ikke en etap­pe for spur­ter­ne, så etter den­ne kom­mer nok den rosa trøy­en til å skif­te skuld­re. 4. etap­pe er den førs­te på ita­li­ensk jord. Den er beteg­net som “medi­um mountain”.

For at det skal være litt let­te­re å hol­de over­sikt over hvor i Ita­lia vi befin­ner oss, tar jeg med to oversiktskart.

Giro_2016_00S_S-01

Giro_2016_00-01

 

 

 

Der­et­ter et mer detal­jert kart over dag­nes etap­pe.Giro_2016_04 Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 4. etap­pe. Cata­n­za­ro — Praia A Mare