I vini del Giro d’Italia 2016: 3. etappe. Nijmegen — Arnhem

Det var ingen over­ras­kel­se at Mar­cel Kit­tel skul­le vin­ne gårs­da­gens etap­pe, men Tom Dumou­lin fort­set­ter i rosa. Med bare et sekunds ledel­se kan den ryke etter den­ne etap­pen. Men Dumou­lin syk­ler i alle fall i rosa til giro­en skal for­la­te Nederland.

Att og fram er like langt, i alle fall nes­ten. Nå skal man til­ba­ke fra for­ri­ge etap­pes mål­by til dens start­by. Men den­ne gan­gen går ruten i en sløy­fe østover.

Giro_2016_03Det er ikke lett å fin­ne øl som er helt på høy­de med det vi had­de i går.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 3. etap­pe. Nij­me­gen — Arn­hem

I vini del Giro d’Italia 2016: 2. etappe, Arnhem — Nijmegen

Det var en popu­lær hjem­me­sei­er for Tom Dumou­lin. Nå får han sann­syn­lig­vis syk­le i rosa til Giro­en for­la­ter Nederland.

2. etap­pe er en flat etap­pe på 190 km. Det­te blir et opp­gjør mel­lom sprin­ter­ne. Sann­syn­lig­vis kom­mer fel­tet sam­let til mål, slik at alle får sam­me tid. Det deles ut bonus­se­kun­der: 10 sekun­der til vin­ne­ren. Men de bes­te sprin­ter­ne lig­ger mer enn 10 sekun­der bak Tom Demou­lin, og tar ham ikke igjen på den­ne etappen.

Giro_2016_02Det blir fort­satt øl, men i dag hol­der vi oss unna indu­stri­ø­let. Trappi­støl er et vel­kjent begrep for ølen­tu­si­as­ter. Det er øl bryg­get i et Trappist­klos­ter. Trappist­or­de­nen sprang ut av Cis­ter­ci­enser­or­de­nen, etter at noen men­te at den­ne var blitt for libe­ral. Orde­nen ble stif­tet av abbe­den ved de frans­ke La Trap­pe-klos­te­ret i 1664. Vi kan leg­ge til at Cis­ter­ci­enser­or­de­nen ble etab­lert i 1098 av mun­ker som men­te at Bene­dic­ti­ner­or­de­nen var blitt for libe­ral, og som vil­le være mer tro mot reg­le­ne fra den hel­li­ge St. Bene­dict. Det synes som det all­tid er noen som vil være mer rettro­en­de enn de rettro­en­de.  Men vi skal hol­de oss til øl, ikke til teologi.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 2. etap­pe, Arn­hem — Nij­me­gen

I vini del Giro d’Italia 2016: Prolog i Apeldoorn

Årets giro star­ter med en 9,8 km lang pro­log i Apel­do­orn i Nederland.

Giro_2016_01Det­te blir på en måte en repri­se fra Tour de Fran­ce 2015, som også star­tet i Neder­land. Det betyr at vi må hol­de oss til neder­landsk øl i noen dager, før vi fin­ner ita­li­ensk vin. Og det er ikke til å unn­gå at det blir mye gjen­ta­kel­ser om neder­landsk øl.

Jeg er ikke kjent med noen vin­pro­duk­sjon i Neder­land. Neder­land er øl og gene­ver. Neder­landsk ølpro­duk­sjon har len­ge vært for domi­nert av sto­re bedrif­ter som Heine­ken og Grolsch. Heine­ken er Euro­pas størs­te bryggeri­kon­sern. Heine­ken ble utvik­let til suk­sess av Alfred “Fred­die” Heine­ken, kjent for utsag­net: “In the end, life is all about adver­ti­sing.” Det er typisk at Heine­ken på sine nett­si­der frem­he­ver at de i 2015 ble kåret til Mar­ke­ter of the year. Selv er jeg mer opp­tatt av sub­stan­sen, enn av mar­keds­fø­rin­gen. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: Pro­log i Apel­do­orn

I vini del Giro d’Italia 2016: Innledning

Så er det på’an igjen. I mor­gen star­ter Giro d’I­ta­lia. Årets giro star­ter med tre dager i Neder­land, før sir­ku­set for­flyt­ter seg til Italia.

Kunn­skap gir stør­re utbyt­te. De som kan noe om kunst har stør­re utbyt­te av å se på kunst, enn de som ikke kan noe. De som kan noe om musikk har stør­re utbyt­te av å høre musikk enn de som ikke kan noe. Og de som kan noe om syk­kel har stør­re utbyt­te av å se på et syk­kel­ritt enn de som bare synes det er man­ge timer med inge­ting, før det hele avgjø­res i en kort slutt­spurt. Og de som kan noe om vin (og øl) av stør­re utbyt­te av det­te enn de som ikke kan noe. Jeg liker å vite. Jeg er ingen eks­pert på det­te, men jeg vil lære mer og jeg invi­te­rer dere med i den­ne lærings­pro­ses­sen. Skal man lære noe om ita­li­ensk vin, er det å føl­ge Giro d’I­ta­lia like greit som en hvil­ken som helst annen tilnærming.

Giro_2016_00Timin­gen har all­tid vært en utford­ring med dis­se kom­men­ta­re­ne. Jeg star­tet med å pub­li­se­re dem to dager før de aktu­el­le etap­pe­ne. Tan­ken var at de som øns­ket å anskaf­fe litt drik­ke til etap­pen, skul­le ha litt tid til å hand­le. Men det ble for­vir­ren­de, også for meg, hvor jeg i rea­li­te­ten end­te med å kom­men­te­re fle­re etap­per sam­ti­dig. I 2015 pub­li­ser­te dem sam­me dag. I dag har jeg valgt å pub­li­se­re dem sam­me dag som etap­pen sykles.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: Inn­led­ning