Når skal politiet lære trafikkreglene?

Dette ble sendt til Asker og Bærum budstikke som en kommentar til politiets skandaløse håndtering av saken der en bilist rygget på en syklist. Budstikka sender et automatisk svar, hvor det bl.a. står: “Dersom disse kriterier er oppfylt, vil ditt innlegg bli publisert i avisen innen kort tid. Du vil ikke motta ytterligere e-post fra oss om ditt innlegg. Man får bare vente og se om de tar det inn. Men det er grenser for hvor lenge jeg vil vente, før jeg publiserer det her, hvilket jeg nå gjør. Jeg har oppdatert kommentaren med noen opplysninger jeg har fått vite etter at jeg skrev og sendte det til Budstikka, og en og annen tanke som har utviklet seg etterpå. Dessuten bestemmer jeg selv hvor mye plass kommentaren skal få på min blogg:

Syklist rygget ned i Sandviksveien, kunne vi lese i Budstikka lørdag 4. juni. Bilisten rygget ut fra en utkjørsel og ut i en trafikkert vei. Veien er skiltet som forkjørsvei. Bilisten kunne ikke lastes mer enn syklisten, sa politiet, representert ved operasjonsleder Åste Tanem. Det er kvalifisert stryk i elementærkunnskaper om trafikkregler og elendig politiarbeid som også står til kvalifisert stryk.

Veien som bilisten rygget ut i er skiltet som forkjørsvei. Vet ikke Åste Tanem og politiet i Asker og Bærum at det også betyr at syklister på denne forkjørsveien har forkjørsrett? Et soleklart brudd på vikeplikt fra bilisten, og grov kunnskapssvikt om trafikkregler fra Åste Tanem.

Trafikkreglene § 7 nr 4 sier at den som kommer ut fra en utkjørsel har ubetinget vikeplikt for all annen trafikk på den veien vedkommende kjørte ut i. Bilisten kjørte ut fra en utkjørsel, overholdt ikke vikeplikt og forårsaket en ulykke. Ikke noe å klandre bilisten, Åste Tanem? Klar stryk også på spørsmål to i elementærkunnskap om trafikkregler.

Trafikkreglene § 11 nr 1:

«Den som rygger eller vender, har vikeplikt for annen trafikant. Er utsikten ikke tilstrekkelig, må det ikke foretas rygging eller vending uten at en annen passer på eller fører ved selvsyn har forvisset seg om at det ikke kan oppstå fare eller skade.»

Det er ikke bare vikeplikt, men også skjerpet aktsomhetsplikt. Bilisten rygget ut fra en utkjørsel og ut i forkjørsvei uten at andre passet på, noe som i seg selv må regnes som grovt uaktsomt. Bilisten brøt både aktsomhetsplikten og vikeplikten.  Det var den tredje vikepliktregelen som bilisten brøt, og forårsaket derved en ulykke. Fortsatt ikke noe å klandre bilisten, Åste Tanem? Three strikes and you are out, Åste Tanem. Når du ikke kan elementære trafikkregler er du åpenbart ikke kompetent til å håndtere slike saker.

Hva mener Åste Tanem at syklisten kan lastes for? At han krenket det som politiet mener bør være bilistenes hellige grunn, ved å ta seg den frihet og sykle på en vei som er hovedsykkelrute, hvor han ble utsatt for en uaktsom bilist som brøt tre helt klare vikepliktregler og en skjerpet aktsomhetsregel?

Bildet viser at det er sykkelfelt langs veien. Billedteksten lyder:

«Langs Sandviksveien er det mange utkjørsler. Politiet konkluderer med at både bilisten og syklisten burde vært mer oppmerksomme.»

Nok en feil fra politiet.  Sandviksveien er hovedsykkelrute. De som har utkjørsel til en vei som denne må vite at de har vikeplikt, og må være meget oppmerksomme, ikke minst på syklister. Å kjøre inn slik at man må rygge ut i veien, er i seg selv helt uforsvarlig. Som syklist vet man at man alltid kommer dårligst ut av en kollisjon med bil, slik at egeninteressen tilsier skjerpet årvåkenhet i tilfelle det dukker opp uaktsomme bilister som ikke bryr seg om vikeplikten. Men dette er helt irrelevant for spørsmålet om hvem som kan lastes for en ulykke. Og på en forkjørsvei kan man ikke hele tiden sykle som om en idiot i bil skulle finne på å rygge ut veien.

Tenk dere følgende scenario:

“En bilist kommer kjørende på en forkjørsvei. En annen bilist kommer ryggende ut fra en utkjørsel, og de kolliderer. “

Er det noen som kan tenke seg at politiet da kunne komme med følgende uttalelse, og ikke reagere overfor bilisten som forårsaket ulykken ved å rygge ut i forkjørsveien:

Politiet landet på at bilisten som rygget ut i forkjørsveien ikke kunne lastes mer enn bilisten som kjørte på forkjørsveien. Begge burde vært mer oppmerksomme.”

Det er selvfølgelig helt utenkelig. Den eneste grunnen til at politiet i Asker og Bærum ved operasjonsleder Åste Tanem kan si noe slikt, er at den som kom på forkjørsveien og ikke gjorde noe galt var en syklist, mens den som brøt tre vikepliktregler og skjerpet aktsomhetsplikt var en bilist. Da tar politiet bilistens parti.

Det er et problem at politiet identifiserer seg med bilisten i kollisjon mellom bilist og syklist, tar bilistens parti og helt uten noe grunnlag forsøker å skyve ansvar over på syklisten. Dette er langt fra det første eksempelet på dette, men et av de verste jeg har sett så lagt. Det er ikke ofte ordet “skandale” passer så godt som i denne saken.

Hvis det å forårsake ulykke ved brudd på tre vikepliktregler, hvorav en med skjerpet krav til aktsomhet, ikke kvalifiserer til førerkortbeslag og tiltale, hva må da til for at politiet i Asker og Bærum finner grunn til å reagere? Er det først når bilisten med vitende og vilje kjører på syklisten for å drepe vedkommende, at politiet synes det er grunn til å reagere?

Sammenligner man å sykle i Norge med å sykle i mer siviliserte og sykkelvennlige land, er det ikke bare infrastrukturen som er forskjellig, men også holdningene og trafikkulturen. I siviliserte sykkelland respekteres syklister i trafikken. Dit kommer vi ikke Norge så lenge politiet fortsetter å la bilister slippe unna med grove brudd på trafikkreglene, som i denne saken. Ved å opptre slik som Asker og Bærum har gjort i denne saken, og som mange andre politikammere har gjort i lignende saker, legitimerer politiet farlig og hensynsløs kjøring som forårsaker ulykker og skader syklister. Et politi som opptrer på denne måten kan man selvsagt ikke ha tillit til.

Jeg håper at syklisten ikke aksepterer politiets helt uakseptable avgjørelse i denne saken. Saken bør anmeldes, bilisten tiltales og førerkortet inndras. Politiet må etterutdannes i trafikkreglene. Og operasjonsleder Åste Tanem bør avskiltes.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.