Når skal politiet lære trafikkreglene?

Det­te ble sendt til Asker og Bærum bud­stik­ke som en kom­men­tar til poli­ti­ets skan­da­lø­se hånd­te­ring av saken der en bilist ryg­get på en syk­list. Bud­stik­ka sen­der et auto­ma­tisk svar, hvor det bl.a. står: “Der­som dis­se kri­te­ri­er er opp­fylt, vil ditt inn­legg bli pub­li­sert i avi­sen innen kort tid. Du vil ikke mot­ta ytter­li­ge­re e-post fra oss om ditt inn­legg. Man får bare ven­te og se om de tar det inn. Men det er gren­ser for hvor len­ge jeg vil ven­te, før jeg pub­li­se­rer det her, hvil­ket jeg nå gjør. Jeg har opp­da­tert kom­men­ta­ren med noen opp­lys­nin­ger jeg har fått vite etter at jeg skrev og send­te det til Bud­stik­ka, og en og annen tan­ke som har utvik­let seg etter­på. Dess­uten bestem­mer jeg selv hvor mye plass kom­men­ta­ren skal få på min blogg:

Syk­list ryg­get ned i Sand­viks­vei­en, kun­ne vi lese i Bud­stik­ka lør­dag 4. juni. Bilis­ten ryg­get ut fra en utkjør­sel og ut i en tra­fik­kert vei. Vei­en er skil­tet som for­kjørs­vei. Bilis­ten kun­ne ikke las­tes mer enn syk­lis­ten, sa poli­ti­et, repre­sen­tert ved ope­ra­sjons­le­der Åste Tanem. Det er kva­li­fi­sert stryk i ele­men­tær­kunn­ska­per om tra­fikk­reg­ler og elen­dig politi­ar­beid som også står til kva­li­fi­sert stryk.

Vei­en som bilis­ten ryg­get ut i er skil­tet som for­kjørs­vei. Vet ikke Åste Tanem og poli­ti­et i Asker og Bærum at det også betyr at syk­lis­ter på den­ne for­kjørs­vei­en har for­kjørs­rett? Et sole­klart brudd på vike­plikt fra bilis­ten, og grov kunn­skaps­svikt om tra­fikk­reg­ler fra Åste Tanem.

Tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 sier at den som kom­mer ut fra en utkjør­sel har ube­tin­get vike­plikt for all annen tra­fikk på den vei­en ved­kom­men­de kjør­te ut i. Bilis­ten kjør­te ut fra en utkjør­sel, over­holdt ikke vike­plikt og for­år­sa­ket en ulyk­ke. Ikke noe å kland­re bilis­ten, Åste Tanem? Klar stryk også på spørs­mål to i ele­men­tær­kunn­skap om tra­fikk­reg­ler.

Tra­fikk­reg­le­ne § 11 nr 1:

«Den som ryg­ger eller ven­der, har vike­plikt for annen tra­fi­kant. Er utsik­ten ikke til­strek­ke­lig, må det ikke fore­tas ryg­ging eller ven­ding uten at en annen pas­ser på eller fører ved selv­syn har for­vis­set seg om at det ikke kan opp­stå fare eller ska­de.»

Det er ikke bare vike­plikt, men også skjer­pet akt­som­hets­plikt. Bilis­ten ryg­get ut fra en utkjør­sel og ut i for­kjørs­vei uten at and­re pas­set på, noe som i seg selv må reg­nes som grovt uakt­somt. Bilis­ten brøt både akt­som­hets­plik­ten og vike­plik­ten.  Det var den tred­je vike­plikt­re­ge­len som bilis­ten brøt, og for­år­sa­ket der­ved en ulyk­ke. Fort­satt ikke noe å kland­re bilis­ten, Åste Tanem? Three stri­kes and you are out, Åste Tanem. Når du ikke kan ele­men­tæ­re tra­fikk­reg­ler er du åpen­bart ikke kom­pe­tent til å hånd­te­re sli­ke saker.

Hva mener Åste Tanem at syk­lis­ten kan las­tes for? At han kren­ket det som poli­ti­et mener bør være bilis­te­nes hel­li­ge grunn, ved å ta seg den fri­het og syk­le på en vei som er hoved­syk­kel­rute, hvor han ble utsatt for en uakt­som bilist som brøt tre helt kla­re vike­plikt­reg­ler og en skjer­pet akt­som­hets­re­gel?

Bil­det viser at det er syk­kel­felt langs vei­en. Bil­led­teks­ten lyder:

«Langs Sand­viks­vei­en er det man­ge utkjørs­ler. Poli­ti­et kon­klu­de­rer med at både bilis­ten og syk­lis­ten bur­de vært mer opp­merk­som­me.»

Nok en feil fra poli­ti­et.  Sand­viks­vei­en er hoved­syk­kel­rute. De som har utkjør­sel til en vei som den­ne må vite at de har vike­plikt, og må være meget opp­merk­som­me, ikke minst på syk­lis­ter. Å kjø­re inn slik at man må ryg­ge ut i vei­en, er i seg selv helt ufor­svar­lig. Som syk­list vet man at man all­tid kom­mer dår­ligst ut av en kol­li­sjon med bil, slik at egen­in­ter­es­sen til­si­er skjer­pet årvå­ken­het i til­fel­le det duk­ker opp uakt­som­me bilis­ter som ikke bryr seg om vike­plik­ten. Men det­te er helt irre­le­vant for spørs­må­let om hvem som kan las­tes for en ulyk­ke. Og på en for­kjørs­vei kan man ikke hele tiden syk­le som om en idiot i bil skul­le fin­ne på å ryg­ge ut vei­en.

Tenk dere føl­gen­de sce­na­rio:

En bilist kom­mer kjø­ren­de på en for­kjørs­vei. En annen bilist kom­mer ryg­gen­de ut fra en utkjør­sel, og de kol­li­de­rer. ”

Er det noen som kan ten­ke seg at poli­ti­et da kun­ne kom­me med føl­gen­de utta­lel­se, og ikke rea­ge­re over­for bilis­ten som for­år­sa­ket ulyk­ken ved å ryg­ge ut i for­kjørs­vei­en:

Poli­ti­et lan­det på at bilis­ten som ryg­get ut i for­kjørs­vei­en ikke kun­ne las­tes mer enn bilis­ten som kjør­te på for­kjørs­vei­en. Beg­ge bur­de vært mer opp­merk­som­me.”

Det er selv­føl­ge­lig helt uten­ke­lig. Den enes­te grun­nen til at poli­ti­et i Asker og Bærum ved ope­ra­sjons­le­der Åste Tanem kan si noe slikt, er at den som kom på for­kjørs­vei­en og ikke gjor­de noe galt var en syk­list, mens den som brøt tre vike­plikt­reg­ler og skjer­pet akt­som­hets­plikt var en bilist. Da tar poli­ti­et bilis­tens par­ti.

Det er et pro­blem at poli­ti­et iden­ti­fi­se­rer seg med bilis­ten i kol­li­sjon mel­lom bilist og syk­list, tar bilis­tens par­ti og helt uten noe grunn­lag for­sø­ker å sky­ve ansvar over på syk­lis­ten. Det­te er langt fra det førs­te eksem­pe­let på det­te, men et av de ver­ste jeg har sett så lagt. Det er ikke ofte ordet “skan­da­le” pas­ser så godt som i den­ne saken.

Hvis det å for­år­sa­ke ulyk­ke ved brudd på tre vike­plikt­reg­ler, hvor­av en med skjer­pet krav til akt­som­het, ikke kva­li­fi­se­rer til fører­kort­be­slag og til­ta­le, hva må da til for at poli­ti­et i Asker og Bærum fin­ner grunn til å rea­ge­re? Er det først når bilis­ten med viten­de og vil­je kjø­rer på syk­lis­ten for å dre­pe ved­kom­men­de, at poli­ti­et synes det er grunn til å rea­ge­re?

Sam­men­lig­ner man å syk­le i Nor­ge med å syk­le i mer sivi­li­ser­te og syk­kel­venn­li­ge land, er det ikke bare infra­struk­tu­ren som er for­skjel­lig, men også hold­nin­ge­ne og tra­fikkul­tu­ren. I sivi­li­ser­te syk­kel­land respek­te­res syk­lis­ter i tra­fik­ken. Dit kom­mer vi ikke Nor­ge så len­ge poli­ti­et fort­set­ter å la bilis­ter slip­pe unna med gro­ve brudd på tra­fikk­reg­le­ne, som i den­ne saken. Ved å opp­tre slik som Asker og Bærum har gjort i den­ne saken, og som man­ge and­re politi­kam­me­re har gjort i lig­nen­de saker, legi­ti­me­rer poli­ti­et far­lig og hen­syns­løs kjø­ring som for­år­sa­ker ulyk­ker og ska­der syk­lis­ter. Et poli­ti som opp­trer på den­ne måten kan man selv­sagt ikke ha til­lit til.

Jeg håper at syk­lis­ten ikke aksep­te­rer poli­ti­ets helt uak­sep­tab­le avgjø­rel­se i den­ne saken. Saken bør anmel­des, bilis­ten til­ta­les og fører­kor­tet inn­dras. Poli­ti­et må etter­ut­dan­nes i tra­fikk­reg­le­ne. Og ope­ra­sjons­le­der Åste Tanem bør avskil­tes.

Politiet feilinformerer om trafikkregler

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.
Print Friendly, PDF & Email
 • Hvem som har mest rett her, kom­mer da an på hvor syk­lis­ten syk­la? Var det på gang- eller syk­kel­veg, har han vike­plikt for krys­sen­de tra­fikk, også når langs­gå­en­de bil­veg er for­kjørs­veg. På for­tau må syk­lis­ten anpas­se far­ten så han ikke kan være til fare for gåen­de. Det kan også kom­me gåen­de brått ut fra en utkjør­sel. Bil­det tyder på for­tau. Da er det mulig at beg­ge par­ter har brutt reg­le­ne.

 • Olav­Tor­vund

  Det er for­tau på bil­det. Men hvis du ser litt bed­re etter, så ser du at det er syk­kel­felt. Det er ingen gang- eller syk­kel­vei. Had­de syk­lis­ten syk­let på for­tau­et, så er jeg gans­ke over­be­vist om at poli­ti­et vil­le ha sagt det.

  Uan­sett så tar du helt feil av reg­le­ne. Den som kom­mer fra en utkjør­sel har vike­plkt for all annen tra­fikk, også for tra­fikk på gang- og syk­kel­vei og for­tau. Det­te frem­går helt uttryk­ke­lig av § 7 nr 4 annet ledd. Den som ryg­ger også også vike­plikt for all annen tra­fikk. Om syk­lis­ten had­de syk­let på for­tau­et, vil­le han ikke ha kun­net påbe­ro­pe seg at Sand­viks­vei­en er for­kjørs­vei. Men de and­re bestem­mel­se­ne gjel­der uan­sett. Så det vil­le uan­sett ikke ha ført til annet enn at bilis­ten had­de brutt to vike­plikt­be­stem­mel­ser, ikke tre.

 • Ja, du har nok rett i at utkjør­sel er unn­tatt som krys­sen­de veg som syk­lis­ter må vike for. Men det er ei avspo­ring her, for bil­det viser utkjø­ring over for­tau. Poen­get mitt er at om poli­ti­et sier at beg­ge har skyld her, så fant jeg ikke noe som indi­ker­te at det ikke kun­ne være slik. Da må vi vite mer.

 • Olav­Tor­vund

  Bil­det er Bud­stik­kas illust­ra­sjon. Du kan ikke slut­te noe ut fra den. At utkjø­rin­gen er over for­tau, er helt uten betyd­ning. Spørs­må­let er hvor syk­lis­ten syk­let. Dess­uten vil­le bilis­ten uan­sett hatt vike­plikt. Der­med er strek satt for den­ne “debat­ten”.

 • Jan Johan­sen

  Bra inn­legg Olav. Noe er alvor­lig feil hos poli­ti­et i Bærum. Les også om Mina og hen­nes ubli­de møte med en taxi i Sand­vi­ka, hvor bud­stik­ka og poli­ti­et sa at hun syk­let på for­tau, noe hun avkref­tet da hun var ute av koma.

  Synes du skal kom­me med til­svar til poli­ti­et i bud­stik­ka etter det sva­ret du fikk. Maken til arro­gant for­svars­tale har jeg sjel­den sett, med åpen­ba­re logis­ke bris­ter. Den under­stre­ker bare inn­tryk­ket av et poli­ti uten begrep om Nor­ges lover og uten evne til å lære eller ta til seg kri­tikk.

  Fort­sett med den gode job­ben du gjør.

 • Kris­tof­fer Ellers­gaard Koch

  Ja, det­te var rare grei­er. Det er tyde­lig­vis også din egen feil hvis du får hull i hodet når du ikke har hjelm på deg. At syk­lis­ten var uopp­merk­som opp­he­ver også tyde­lig­vis alle plik­ter til bilis­ten, og beg­ge går fri.

 • Hen­rik
 • Tomas Nes­set

  I føl­je­ton­gen “poli­ti­et sky­ver ansva­ret for ulyk­ken over på syk­lis­ten” har vi nå dess­ver­re også den­ne: http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Her-kom-syklisten-ned-bakken—sa-apnet-bilisten-bildora-668262b.html

  Saken i kor­te trekk: syk­list i syk­kel­felt blir mei­et ned av bilist som åpner døren til sin par­ker­te bil rett ut i syk­kel­fel­tet. Poli­ti­et: “alle må se seg for i tra­fik­ken”…