Hvor fort er “Hundre og hælvete”? Om syklister og fart

Det sies mye menings­løst tøv om hvor fort folk syk­ler, gjer­ne for å si hvor for­fer­de­li­ge dis­se syk­lis­te­ne er. Det er vel ingen over­ras­kel­se at de saf­tigs­te over­dri­vel­se­ne kom­mer fra Finn­mark, repre­sen­tert ved   jour­na­list Bjar­ne­Krog­stad i Alta­pos­ten. Dess­uten: Når lokal­avis­jour­na­lis­ter prø­ver å være mer VG og Dag­bla­det enn VG og Dag­bla­det, da går det gjer­ne galt.

Syk­list stakk av etter påkjør­sel av 4‑åring, lyder over­skrif­ten. Med under­tit­tel “Kom i “hund­re og hælve­te” og kjør­te hen­ne rett ned.” Hvis man først har som agen­da å demo­ni­se­re folk som syk­ler, da pas­ser det dår­lig å frem­heve at de to syk­lis­te­ne var barn, to 12–14 år gam­le jen­ter, selv om barn også skal vise hen­syn når de syk­ler. Uan­sett: Det er ikke tema­et her. De som føler seg kal­let til å skri­ve kom­men­ta­rer om hvor for­fer­de­li­ge dis­se syk­lis­te­ne er, kan spa­re seg bry­et. Sli­ke kom­men­ta­rer vil bli slettet.

Con­ti­nue read­ing Hvor fort er “Hund­re og hælve­te”? Om syk­lis­ter og fart