Hvor fort er “Hundre og hælvete”? Om syklister og fart

Det sies mye menings­løst tøv om hvor fort folk syk­ler, gjer­ne for å si hvor for­fer­de­li­ge dis­se syk­lis­te­ne er. Det er vel ingen over­ras­kel­se at de saf­tigs­te over­dri­vel­se­ne kom­mer fra Finn­mark, repre­sen­tert ved   jour­na­list Bjar­ne­Krog­stad i Alta­pos­ten. Dess­uten: Når lokal­avis­jour­na­lis­ter prø­ver å være mer VG og Dag­bla­det enn VG og Dag­bla­det, da går det gjer­ne galt.

Syk­list stakk av etter påkjør­sel av 4‑åring, lyder over­skrif­ten. Med under­tit­tel “Kom i “hund­re og hælve­te” og kjør­te hen­ne rett ned.” Hvis man først har som agen­da å demo­ni­se­re folk som syk­ler, da pas­ser det dår­lig å frem­heve at de to syk­lis­te­ne var barn, to 12–14 år gam­le jen­ter, selv om barn også skal vise hen­syn når de syk­ler. Uan­sett: Det er ikke tema­et her. De som føler seg kal­let til å skri­ve kom­men­ta­rer om hvor for­fer­de­li­ge dis­se syk­lis­te­ne er, kan spa­re seg bry­et. Sli­ke kom­men­ta­rer vil bli slettet.

Jeg skul­le gjer­ne ha visst hvor fort “hund­re og hælve­te” er. Jeg er ikke lokalk­jent i Alta og Bos­se­kopp, hvor det­te skal ha skjedd.  Så jeg er avhen­gig av å se på sate­litt­bil­der og and­re bil­der for å dan­ne meg et bil­de. De to syk­lis­te­ne var to 12–14 år gam­le jen­ter. Er det noen ned­over­bak­ker hvor det er rea­lis­tisk at de kan å kom­met opp i stor fart på sine sykler?

Men det er mye tøv om syk­lis­ter og fart fra uvi­ten­de og for­doms­ful­le presse­folk. Sist ut var en leder­ar­tik­kel i min gam­le lokal­avis Pors­grunn Dag­blad (PD), som er bekym­ret over syk­ling i Stor­gata. Jeg har ikke syk­let mye i Stor­gata i Pors­grunn siden jeg flyt­tet der­fra for rundt 40 år siden. Pors­grunn har en under­lig geo­gra­fi. Elven, eller ælva som det heter lokalt, skil­ler Øst­si­den og Vest­si­den, eller Øssia og Ves­sia. Stor­gata er på Øst­si­den. Sen­trum er en enes­te lang gate, men noen få side­ga­ter. Tid­li­ge­re gikk i prak­sis all tra­fikk gjen­nom Stor­gata: Biler, bus­ser, syk­ler og fot­gjen­ge­re. Man har hel­dig­vis klart å redu­se­re bil­tra­fik­ken. Som så man­ge ste­der har man laget tun­nel for å få en del av tra­fik­ken uten­om sen­trum og Stor­gata. Som van­lig er den stengt for syk­lis­ter, og and­re bruk­ba­re syk­kel­tra­se­er enn Stor­gata fin­nes ikke.

Nå fryk­ter PD på leder­plass for syklistene.

Nå i som­mer­tida er det nok å stil­le seg opp for eksem­pel i Midt­byen i noen minut­ter, og det skal mye til å ikke stø­te på syk­lis­ter som kom­mer som et «svosj!», kloss inn­til plan­te­ne og ben­ke­ne i den tran­ge gata.

Vi mener at Stor­gata ikke skal leg­ges til ret­te for at super­mo­sjo­nis­ter i kon­dom­dress skal kun­ne syk­le som i et tempo­ritt til fare for seg selv og andre.”

Selv om jeg i liten grad har syk­let i Stor­gata i de sene­re år, har jeg gått der en del gan­ger, og har ikke opp­levd noen av dis­se syk­lis­te­ne som beskri­ves her. Det er vel i Pors­grunn som and­re ste­der: Dis­se syk­lis­te­ne er gravd ned et sted blant for­dom­me­ne til syk­kel­fiendt­li­ge per­soner. Det er de såkal­te fantom­syk­lis­te­ne, alt­så inn­bil­te syk­lis­ter som ikke fin­nes i virkeligheten.

PD fort­set­ter:

Det må gis tyde­lig beskjed om at farts­gren­sa på maks 30 km/t også gjel­der syk­lis­ter, og helst bør Stor­gata få en slags opp­mer­king for syk­kel­felt, slik at alle for­står bed­re hvor­dan de skal for­hol­de seg i trafikkbildet.”

De fles­te som mener noe om syk­lis­ters has­tig­het plei­er å bom­me grovt. 30 km/t er anta­ge­lig mye for­te­re enn “hund­re og hælvete”.

Da Torg­gata i Oslo ble regu­lert til såkalt “syk­kel­prio­ri­tert gate”, så langt det lar seg gjø­re innen­for ram­men av et syk­kel­fiendt­lig norsk regel­verk, kom direk­tør i gård­ei­e­for­enin­gen “Byfolk”, Glenn Eike­brå­ten, med den­ne utta­lel­sen til Oslo­by:

Nå kom­mer det en syk­kel­tra­sé midt i gaten. Vi er redd den blir en auto­stra­da for trans­port­syk­lis­ter i full fart, sier han, og får støt­te fra Oslo Han­dels­stands Forening”

For de som ikke er kjent i Oslo, har Torg­gata etter omleg­gin­gen utvik­let seg fra å være en sli­ten gate pre­get av for­fall, til å bli en av Oslos mest popu­læ­re gater. Han­de­len og ute­li­vet blomst­rer. Det ble ikke noen autostrada.

I Oslo­de­bat­ten 13. mai 2015, om bil­fri by, sa nærings­po­li­tisk direk­tør i Oslo Han­delstand, Jon Anders Hen­rik­sen, bl.a. dette:

Hva som er mye mye bed­re [enn å syk­le], et at du går rolig og fla­ne­rer i gate­ne i Oslo og ser på de forskejl­li­ge butik­ke­ne, for da har du fak­tisk tid til å stan­se opp. I ste­det for å syk­le i 45 km/t.”

Jeg kan ikke ute­luk­ke at noen har syk­let i 45 km/t ver­ken i Stor­gata i Pors­grunn eller i noen av gate­ne i Oslo. Men van­lig er det ikke. Det er helst bilis­ter og motor­syk­lis­ter som hol­der så høye og høy­ere has­tig­he­ter i byga­ter, ikke syk­lis­ter. Noen motor­syk­lis­ter og bilis­ter i alt­for dyre biler, synes å vil­le tes­te hvor stor fart de kan få fra de får grønt lys, til de må brem­se ned foran nes­te lyskryss.

Jeg har også sett poli­ti­et, som bur­de visst bed­re, ukri­tisk gjen­gi at vit­ner har anslått syk­lis­ters has­tig­het til ca 50 km/t. Jeg har også møtt folk som har insis­tert på at syk­lis­ter kom i over 100 km/t.

Hvis vi ten­ker oss at en etap­pe i Tour de Fran­ce had­de gått gjen­nom Stor­gata i Pors­grunn (eller Torggt i Oslo), da vil­le fel­tet typisk holdt en has­tig­het på ca 45 km/t. Da snak­ker vi om eli­ten blant pro­fe­sjo­nel­le syk­lis­ter som syk­ler i felt. Om vi ten­ker oss at det også had­de vært mål­gang på en slik etap­pe i Stor­gata i Pors­grunn, da vil­le de bes­te i spur­ten ha kom­met opp i has­tig­he­ter på 60–70 km/t. Men det gjel­der ver­dens bes­te spur­te­re som har hatt et opp­trekk hvor de har kun­net lig­ge i drag­su­get bak and­re syk­lis­ter, for så å spur­te for­bi på de sis­te 100 meterne.

Det som brem­ser syk­lis­ter mest (på flat mark) er luft­mot­stan­den. Syk­ler man i felt redu­se­res den­ne med ca 25%. Å syk­le 45 km/t ale­ne, som tempo­ritt, er fort. Vi kan ta en ny sam­men­lig­ning. Årets utga­ve av Giro d’I­ta­lia star­tet med en kort (9 km) tempo­etap­pe (indi­vi­du­ell start) i den neder­lands­ke bye Apel­do­orn. Vin­ner­ti­den var 11 min og 3 sekun­der, hvil­ket gir en snitt­fart på ca 48,6 km/t. Vi snak­ker da om ver­dens bes­te tempo­syk­lis­ter på en kort og flat etap­pe, i gater sper­ret for annen tra­fikk. Mid­del­ald­ren­de menn kla­rer ikke å hol­de en slik fart på flat mark, i alle fall ikke sær­lig man­ge meter — og ikke i tra­fik­ker­te bygater.

I Køben­havn er gjen­nom­st­nitts­far­ten blant syk­lis­ter 16 km/t. Det til­sva­rer kan­skje “hund­re og hælve­te” på Alta­dia­lekt. Man­ge synes å tro at de som syk­ler i Køben­havn er syk­lis­ter som syk­ler i beda­ge­lig fart med en rød pøl­se i den ene hån­den og en bajer i den and­re. Men slik er det ikke. Min erfa­ring er at folk syk­ler for­te­re i Køben­havn enn de gjør i Oslo.  Jeg har dess­ver­re ikke til­sva­ren­de tall om syk­lis­ters has­tig­het for Oslo eller and­re nors­ke byer. Jeg leg­ger til at bil­det øverst er fra Utrecht i Neder­land, hvor det etter utbred­te nors­ke myter ikke skal fin­nes sli­ke syk­lis­ter med lande­veis­syk­kel, iført sykkelklær.

Så til “hund­re og hælve­te” eller i alle fall “hund­re”. Da Thor Hus­hovd vant 13. etap­pe i Tour de Fran­ce i 2011, gjor­de han noe så uvan­lig til ham å være som å nes­ten hol­de føl­ge med teten opp til etap­pens høy­es­te fjell, Col Aubis­que. Det var to ryt­te­re foran. Han sat­te opp en van­vit­tig fart ned­over bak­ke­ne mot mål­byen Lour­des, og etter en fan­tas­tisk kjø­ring ned­over tok han dem igjen og vant etap­pen. Etter mål­gang ble han blant annet spurt om hvor fort han had­de syk­let ned­over, og han sa at han had­de vært oppe i 110 km/t. Thor Hus­hovd var en av de aller bes­te utfor­kjø­rer­ne i proff­sir­ku­set. Få and­re, også blant proff­syk­lis­te­ne, had­de den sam­me tek­nik­ken og dris­tig­he­ten når det gjaldt å syk­le ned­over. En av ver­dens aller bes­te utfor­kjø­re­re, som syk­let for en etappe­sei­er i Tour de Fran­ce, var oppe i 110 km/t ned lan­ge og gans­ke brat­te bak­ker. Hvor man­ge tror at mid­del­ald­ren­de menn på syk­kel kom­mer opp i over 100 km/t?

Anslag om hvor fort folk syk­ler, er ikke til å sto­le på. Man syk­ler ikke på langt nær så fort som man­ge påstår (og det er sik­kert noen syk­lis­ter som skry­ter på seg litt eks­tra fart også). De fles­te som syk­ler, også de som til­syne­la­ten­de syk­ler fort, syk­ler i has­tig­he­ter som får de fles­te bilis­ter til å føle at de nes­ten står stille.

Pors­grunn Dag­blad behø­ver ikke å bekym­re seg for farts­gren­sen i Stor­gata. Det er nep­pe man­ge som syk­ler noe sær­lig for­te­re enn 30 km/t. De fles­te syk­lis­ter lig­ger langt under den­ne hastigheten.

<edit>Jeg synes at Arve_er tref­fer spi­ke­ren på hodet når han på Twit­ter skri­ver det­te:

Syk­lis­ter har vist bare to has­tig­he­ter. For sak­te og for fort. Enten er de til hin­der eller så er de en fare”.

</edit>

Ta med dis­se has­tig­hets­re­fe­ran­se­ne og noen kilo salt nes­te gang noen kom­mer med påstan­der om hvor fort folk sykler.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

Print Friendly, PDF & Email