ViaRhona — dag 1: 18. juni — til Zürich

ViaR­ho­na er en syk­kel­rute som går langs Rhô­nen fra Gene­ve til Mid­del­ha­vet. Egent­lig var det min plan å syk­le der i fjor, men det ble det av ulik grun­ner ikke nos av. Så da gjør jeg et nytt for­søk i år. I fjor valg­te jeg i ste­det å syk­le fra Paris til Kiel på etter­som­mer­en, etter å ha sett fina­len i Tour de Fran­ce i Paris. Det ble min ReTour de France.

I år gjør jeg et nytt for­søk på ViaR­hô­na. Men basert på at det gikk helt greit å syk­le 1345 km sist som­mer, med en snitt på ca 100 km pr dag, har jeg for­len­get turen i år. Nå star­ter jeg der Rhô­nen star­ter, i De sveit­sis­ke alper, og føl­ger Rhô­nen der­fra ned til Lac Leman (Geneve­sj­jø­en), og syk­ler rundt den­ne via Mon­treux og Lau­san­ne til Gene­ve, og fort­set­ter der­fra som jeg had­de plan­lagt i i fjor. Det blir en tur på i alt ca 800 km. Så til dagen i går, som var den førs­te dagen.

Det var en gry­tid­lig start. I alle fall føtes det slik. Det var i alle fall tid­lig sett i for­hold til når jeg gikk og la meg. Egent­lig kan man ikke kla­ge på at et fly 09.45 er vel­dig tid­lig, selv ikke på en lør­dag. Men det er det med alt det­te man skul­le fått unna før man drar. Da blir det lett sent, og avstan­den mel­lom når man leg­ger seg og når man står opp blir kort.

Con­ti­nue read­ing ViaR­ho­na — dag 1: 18. juni — til Zürich