ViaRhona — dag 1: 18. juni — til Zürich

ViaR­ho­na er en syk­kel­rute som går langs Rhô­nen fra Gene­ve til Mid­del­ha­vet. Egent­lig var det min plan å syk­le der i fjor, men det ble det av ulik grun­ner ikke nos av. Så da gjør jeg et nytt for­søk i år. I fjor valg­te jeg i ste­det å syk­le fra Paris til Kiel på etter­som­mer­en, etter å ha sett fina­len i Tour de Fran­ce i Paris. Det ble min ReTour de France.

I år gjør jeg et nytt for­søk på ViaR­hô­na. Men basert på at det gikk helt greit å syk­le 1345 km sist som­mer, med en snitt på ca 100 km pr dag, har jeg for­len­get turen i år. Nå star­ter jeg der Rhô­nen star­ter, i De sveit­sis­ke alper, og føl­ger Rhô­nen der­fra ned til Lac Leman (Geneve­sj­jø­en), og syk­ler rundt den­ne via Mon­treux og Lau­san­ne til Gene­ve, og fort­set­ter der­fra som jeg had­de plan­lagt i i fjor. Det blir en tur på i alt ca 800 km. Så til dagen i går, som var den førs­te dagen.

Det var en gry­tid­lig start. I alle fall føtes det slik. Det var i alle fall tid­lig sett i for­hold til når jeg gikk og la meg. Egent­lig kan man ikke kla­ge på at et fly 09.45 er vel­dig tid­lig, selv ikke på en lør­dag. Men det er det med alt det­te man skul­le fått unna før man drar. Da blir det lett sent, og avstan­den mel­lom når man leg­ger seg og når man står opp blir kort.

Jeg har kort vei hjem­me­fra til Natio­nal­thea­te­ret sta­sjon. Men når man skal bære en syk­kel (pak­ket i en bag) og res­ten av den baga­sjen man skal ha med, blir det langt nok.Som jeg alle­re­de har nevnt noen and­re sam­men­hen­ger tid­li­ge­re, had­de jeg for en gang skyld bil­lett på busi­ness class. Da jeg bestil­te bil­let­ten var av en eller annen grunn en bil­lett på turist­klas­se omtrent 1.000 kr dyre­re enn en bil­lett på busi­ness class på sam­me avgang. Jeg gid­der ikke beta­le mas­se eks­tra for å unn­gå busi­ness class.

20160618115040

En av de man­ge for­de­le­ne med busi­ness class er at man får med to inn­sjek­ke­de kol­li, samt to stk hånd­ba­ga­sje. Der­med kun­ne jeg få med alt, uten å måt­te bestil­le plass til eks­tra baga­sje. Jeg kun­ne gå “fast tra­ck” på Gar­der­moen, og vi fikk en orden­tilg fro­kost på fly­et — det er det len­ge siden jeg har fått.

DSC_0033

Men det var for tid­lig på dagen til at jeg vil­le tes­te vinutvalget.

DSC_0035Som man ikke har kun­net unn­gå å leg­ge mer­ke til, er det fot­ball-EM. Fot­bal­len har også inn­tatt fly­ene, i alle fall i form av sjokolade.

Det kan være en utfor­ding å ta syk­ke­len fra hver­and­re og pak­ke den ned i en bag. Men det er, i alle fall for meg, en stør­re utford­ring å set­te den sam­men igjen. Alle fly­plas­ser av noen stør­rel­se bør ha et mekke­sta­tiv med det nød­ven­digs­te av verk­tøy, slik at det er rime­lig enkelt å demon­te­re en syk­kel for å pak­ke den for fly, og for å mon­te­re den når man kom­mer fram. Ikke minst bør det være en ordent­lig pum­pe. Det er vans­ke­lig å få til­strek­ke­lig trykk i dek­ke­ne med de små pum­pe­ne man gjer­ne har med. 

Først må syk­ke­len ut av bagen.

DSC_0038

Å mon­te­re en syk­kel kre­ver tre­ning. Jeg gjør det ikke så ofte at jeg får nok trening.

DSC_0039

DSC_0051

Jeg fikk nå satt den sam­men, men jeg syn­tes ikke at bak­hju­let sto helt rik­tig. Det tril­let ikke så lett som det skul­le tril­le. Brem­se- og gir­he­de­len på den ene siden var slått skjev under trans­por­ten. Dess­uten had­de jeg bare fått pum­pet syk­ke­len med en liten hånd­pum­pe, og da er det vans­ke­lig å få nok trykk i dek­ke­ne. Baga­sje sen­des ikke i trykka­bin, og man må slip­pe ut dem mes­te av luf­ten når syk­ke­len skal sen­des med fly — ellers risi­ke­rer man at den kom­mer fram med eks­plo­der­te dekk. På vei­en fra fly­plas­sen til byen pas­ser­te jeg en stor syk­kel- og sports­for­ret­ning (ja, i den rekkefølgen). 

20160618152341

Jeg sving­te inn­om og spur­te om de kun­ne ta en sjekk på syk­ke­len. Det kun­ne de. Jeg måt­te bare ven­te til han ble fer­dig med den syk­ke­len han holdt på med. Det var utmer­ket ser­vice. Jeg ble til­budt kaf­fe og vann mens jeg ven­tet, og jeg bruk­te vente­ti­den til å se på noen syk­ler i butik­ken, blant annet en av Fabi­an Can­cel­la­ras syk­ler, som sto utstilt der. 

20160618151222

Og en form for syk­kel­pa­ra­ply. Kan­skje prak­tisk når man ikke skal syk­le så vel­dig lagt og det reg­ner? Den må gi en del eks­tra luftmotstand.20160618144949

Så ble syk­ke­len min fik­set og jus­tert av folk som kan slikt.

20160618150449

Da syk­ke­len var fik­set, kjøp­te jeg noe små­ting som jeg glem­te å kjø­pe før jeg dro hjem­me­fra. De tok ikke en gang betalt for job­ben, bare for det jeg kjøp­te. Det var en utmer­ket ser­vice over­for en syk­kel­tu­rist som til­fel­dig­vis stakk innom.

Jeg syk­let så inn til hotel­let. Det begyn­te å reg­ne, hvil­ket jeg ikke sat­te pris på. Under­veis pas­ser­te jeg noe som så ut til å være en gate og/eller par­ke­rings­plass som var omgjort til leke­plass. Det liker jeg. I gam­le dager var gaten et vik­tig fel­le­are­al, og barn lek­te i gaten. Men bilis­te­ne gjor­de gate­ne far­li­ge, og for­treng­te folk. Det er fint at i alle fall deler av gate­ne gis til­ba­ke til barn.

20160618162332

Jeg sje­ket inn, og gikk ut i Zürich til fots. Byen var gjen­kjen­ne­lig fra da jeg var her for 42 år siden. Men mye har selv­sagt for­and­ret seg.

Byen er en trikke­by. Det liker jeg. Trikk gir byen sjel. Det kan man ikke si om bus­ser. Det mer­kes ved at bru­ker trikk og bybane, folk som ikke bruk­te den bus­sen som gjer­ne gikk der før. At bus­ser er mer flek­sib­le og der­med bed­re, er et skrivebordsstandpunkt.

20160618184617

Her fin­nes det også trolleybusser.

20160618174614

Zürich har ikke noe bil­fritt sen­trum. Men det er man­ge bil­frie gater og sto­re bil­frie områ­der. Man­ge syk­ler. Syk­kel­in­fra­struk­tu­ren er ikke akku­rat impo­ne­ren­de. Det er stort sett syk­kel­felt, hvor­av noen er røde.

20160618190729

Og det er også opp­mer­ket syk­kel­felt på eller ved siden av for­tau. Det er ikke noen opti­mal løs­ning. Men den fun­ge­rer i de fles­te land i Euro­pa. Det er bare i Nor­ge at man i sin “vis­dom” har fun­net ut at det­te ikke går. Jeg har hørt at noen har vist til noen EU-reg­ler, uten at jeg vet kont­kret hva de har sik­tet til. Men det må være bare tull, for i de fles­te EU-land som jeg har syk­let i, fin­ner man dette.

20160618185726

Det for­ut­set­ter selv­sagt at fot­gjen­ger­ne respek­te­rer syk­lis­ter og syk­kel­felt, og ikke vir­rer rundt som hode­løse høns.

Jeg tar også med det­te bil­det av enk­le, men fun­kj­so­nel­le syk­kel­sta­tiv. Vans­ke­li­ge­re behø­ver det ikke gjø­res. De må bare plas­se­res slik at de ikke kan blok­ke­res av par­kren­de bilister.

20160618191156

Dess­ver­re har de i Zürich også gjort den fun­da­men­ta­le plan­leg­gings­tab­be at det er lagt sto­re, bil­do­mi­ner­te vei­er langs sjø­en, slik at det er skapt en undø­ven­dig bar­rie­re mel­lom byen og sjøen.

20160618185704

Men hel­dig­vis er det ikke slik over alt. Langs elven er det ikke bil­tra­fikk hele veien.

20160618192253

For en som er glad i teddy­bjør­ner, og ikke minst kva­li­tets­bjør­ner fra Steiff, var det hyg­ge­lig å fin­ne denne.

20160618183228

Dess­ver­re var den stengt, så jeg kun­ne ikke stik­ke inn­om og hil­se på noen av dem.

DSC_0064

På et av byens torg hørt jeg fin musikk. På sce­nen sto disse:

20160618191710

En pla­kat sa noe om pro­gram­met som skul­le fore­gå den­ne dagen.

20160618191733

Jeg antar at det var Bran­dy But­ler jeg så og hør­te. Det var bra. Det er flott med slik musikk i byen. De ser­ver­te (enkel) mat og øl også.

20160618191629

Jeg avslut­tet dagen med pølse­mid­dag på res­tau­rant Zeug­haus­kel­ler, etter anbe­fa­ling fra Fran­cis. Gode pøl­ser med godt øl til, kan være helt utmerket.
DSC_0071
Selv om jeg egent­lig ikke had­de stått opp vel­dig tid­lig, føl­ges det slik. Så det ble en tid­lig kveld. I mor­gen (søn­dag) blir det tog til der turen egent­lig starter.

Sykkelturer
Print Friendly, PDF & Email