ViaRhona dag 6: 23 juni — La France

Nå har jeg kom­met dit hvor jeg plan­la å star­te i fjor. Her star­ter den ruten som heter ViaR­ho­na. Så langt har jeg mer eller mind­re fulgt sveit­sisk nasjo­nal syk­kel­rute nr. 1. Etter det jeg bereg­net den gan­gen, gjen­står det nå 475 km. I prak­sis blir det all­tid litt len­ger, for det er ikke til å unn­gå at det blir noen avstik­ke­re og omvei­er under­veis.  Så langt på turen har jeg syk­let 333,7 km, om jeg tar med alt fra jeg lan­det i Zürich. 475 km, det bør kun­ne gå fem dager, slik at jeg er frem­me en gang i løpet av man­dag 27. juni. Vi får se hvor­dan det går.

Gene­ve er en by som man min­ne om Zürich, i den for­stand at beg­ge lig­ger der elven ren­ner ut fra sjoø­en. Men det er den ikke helt uve­sent­li­ge for­skjel­len at mens Zürich er tysk­språk­ling, er Gene­ve franskspråklig.

20160623084634

Følel­sen da jeg våk­net i dag, var langt bed­re enn da jeg våk­net i går. Bei­na føles fort­satt tun­ge og ryg­gen litt stiv, men langt bed­re enn i går. Con­ti­nue read­ing ViaR­ho­na dag 6: 23 juni — La Fran­ce