ViaRhona dag 6: 23 juni — La France

Nå har jeg kom­met dit hvor jeg plan­la å star­te i fjor. Her star­ter den ruten som heter ViaR­ho­na. Så langt har jeg mer eller mind­re fulgt sveit­sisk nasjo­nal syk­kel­rute nr. 1. Etter det jeg bereg­net den gan­gen, gjen­står det nå 475 km. I prak­sis blir det all­tid litt len­ger, for det er ikke til å unn­gå at det blir noen avstik­ke­re og omvei­er under­veis.  Så langt på turen har jeg syk­let 333,7 km, om jeg tar med alt fra jeg lan­det i Zürich. 475 km, det bør kun­ne gå fem dager, slik at jeg er frem­me en gang i løpet av man­dag 27. juni. Vi får se hvor­dan det går.

Gene­ve er en by som man min­ne om Zürich, i den for­stand at beg­ge lig­ger der elven ren­ner ut fra sjoø­en. Men det er den ikke helt uve­sent­li­ge for­skjel­len at mens Zürich er tysk­språk­ling, er Gene­ve franskspråklig.

20160623084634

Følel­sen da jeg våk­net i dag, var langt bed­re enn da jeg våk­net i går. Bei­na føles fort­satt tun­ge og ryg­gen litt stiv, men langt bed­re enn i går.

I dag for­lot jeg Sveits i den­ne omgang. Gene­ve er en gans­ke smal tarm inn i Frank­ri­ke, og det er kort vei til gren­sen. Man­ge som arbei­der i Gene­ve bor i Frank­ri­ke, da det er bil­li­ge­re enn Gene­ve — som er en dyr by.

Vei­en ut fra stør­re byer kan være krong­le­te. Skil­tin­gen er stort sett laget med tan­ke på bil­si­ter, og kan lede til motor­vei­er eller and­re vei­er hvor det er svært ube­ha­ge­lig eller endog for­budt å syk­le. Er man på vei inn mot byen er det all­tid skil­ter som peker til byen, til sen­trum, osv.

Det er lett å ta litt feil på vei ut av en stor by. Ikke noe vel­dig alvor­lig, men kan tar kank­sje feil vei et styk­ke, og må snu og syk­le til­ba­ke. Eller man hav­ner på en omvei. For 3/4‑gamle per­soner som meg, betyr det å navi­ge­re som regel at man må stop­pe, fin­ne fram bril­ler og så se på kart, GPS eller hva man navi­ge­rer etter. Dess­uten er det man­ge kryss hvor man må stop­pe for rødt lys, osv., Så det går ikke så fort. Men jeg kom meg ut i den ret­nin­gen jeg skulle.

Gren­ser er ikke hva de en gang var. Men et klart tegn på at man begyn­ner å nær­me seg en gren­se, er at det blir vel­dig stor tett­het av sto­re bes­n­in­sta­sjo­ner. Vur­dert etter antal­let ben­sin­sta­sjo­ner er ser det ut til at ben­si­nen er bil­li­ge­re i Sveits enn i Frankrike.

20160623120040

Så duk­ket det opp skilt om toll.

20160623120301

Men hel­ler ikke toll­sta­sjo­ner er hva de en gang var, og akku­rat det kan vi nok være gla­de for.

20160623120347

Jeg had­de håpet å fin­ne et stort skilt med “Fran­ce” eller “Bien­ve­nue à Fran­ce” i det jeg pas­ser­te gren­sen, som jeg kun­ne ta bil­de av for å illust­re­re at jeg had­de pas­sert gren­sen. Men gren­sen var gans­ke dis­kret. Jeg har vært i grense­om­rå­der mel­lom EU-land hvor jeg ikke har visst om jeg var i det ene eller and­re lan­det. Den enes­te kla­re for­skjel­len som sa at jeg had­de kom­met til et nytt land, var at nå var mar­ke­rin­ge av syk­kel­felt grøn­ne, mens de til­sva­ren­de var røde i Sveits.

20160623120547

I Frank­ri­ke slip­per jeg å få gjen­tat­te mel­din­ger fra Tele­nor om at jeg hra brukt opp data­kvo­ten, og kan kjø­pe 50 Mb til for 29 kr. Nå fikk jeg bare en mel­ding fra Tele­nor om at jeg kun­ne fort­set­te å bru­ke tele­fo­nen som hjem­me. Jeg har kjøpt en del sli­ke eks­tra­pak­ker i Sveits. Nå er jeg innen­for områ­det for fri roaming. Dess­uten har jeg en fransk tele­fon i til­legg til min norske.

Jeg har også kvit­tet meg med en del baga­sje­vo­lum og vekt. Jeg har en bag for trans­port av syk­ke­len. Den er ikke så stor. Den fyl­ler vel opp omtrent som 3 pk à 500 van­li­ge A4.ark, og den vei­er 1,8 kg.

DSC_0129

Den har jeg for­hå­pent­lig­vis ikke bruk for len­ger, før jeg skal fly hjem. Så nå er den sendt med pos­ten til vår lei­lig­het i La Gran­de Mot­te, som er målet for den­ne turen. 1,8 kg er ikke så vel­dig mye, men når det kom­mer på top­pen av det and­re man har, mer­kes det. Dess­uten fyl­ler den opp omtrent en halv syk­kel­bag. Nei­da, jeg send­te ikke den tom­me ølflas­ken. Den er bare med på bil­de for å gi en antyd­ning om stør­rel­sen på bagen.

Fransk­menn er eks­per­ter på å gjø­re ting vans­ke­lig og byrå­kra­tisk. Hva de kan fin­ne på å gjø­re med en pak­ke som er sendt fra et land uten­for EU, vet jeg ikke. Og jeg øns­ket ikke å prø­ve å fin­ne det ut. (Fra et EU-land til et annet er helt OK. Men toll- og avgif­ter er ikke med i EØS-avta­len, så her er også Nor­ge et helt uten­for­land.) Der­for ven­tet jeg til jeg had­de pas­sert gren­sen til Frank­ri­ke, slik at den kom­mer fram uten noe eks­tra byråkrati.

Men fransk­menn er også gla­de i lunsj­pau­ser. Mye er lunsj­stengt, blant annet post­kon­to­rer. Det jeg had­de plan­lagt å sen­de pak­ker fra, var det et skilt som sa at det var åpent fra 9 til 12 og fra 14 til et eller annet. Jeg var selv­føl­ge­lig der ca kl,. 12.15. Men nå had­de jeg syk­let med den bagen i baga­sjen noen dager, så jeg skul­le nok kla­re et par timer til. Etter at jeg også had­de spist lunsj, fikk jeg sendt den fra et post­kon­tor i en annen liten by, eller lands­by — det er ikke så lett å vite for­skjel­len. Uan­sett har nå det frans­ke post­ve­se­net tatt hånd om min bag. Sann­syn­lig­vis kom­mer den fram før meg.

Det kan synes som om min GPS får måling av akti­vi­et syn­tes jeg tok for lang lunsj­pau­se. For plut­se­lig opp­da­get jeg at den had­de slut­tet å tel­le, så det ble litt surr i målin­ge­ne i dag. Men det var ikke mer enn 5 km eller så som ble borte.

Når jeg er på tur, prø­ver jeg å fin­ne noen geocacher. Men man må gjø­re et valg: Enten (lang) syk­kel­tur eller geocaching. En liten avstik­ker her, litt leting der. Det blir fort en del tid ut av det­te. Syk­kel og geocaching er en utmer­ket kom­bi­na­sjon, og jeg har man­ge gan­ger kom­bi­nert det­te. Men hvis målet er å dra på cache­tur med syk­kel, da blir ikke sykln­gen vel­dig effek­tiv. Min erfa­ring er at letin­gen etter cacher tar omtrent halve tiden, mens syk­lin­gen tar den and­re halv­de­len. En seks timers tur blir tre timer syk­ling og tre timer leting etter cacher. Det har jeg ikke tid til på en tur som den­ne. Men jeg vil jo i alle fall fin­ne minst en cache i hvert kan­ton jeg har vært inn­om i Sveits, og hvert depar­te­ment jeg er inn­om i Frank­rie hvor jeg  ikke har fun­net cacher før. Jeg har vært inn­om to depar­te­men­ter i Frank­ri­ke hvor jeg ikke har fun­net cacher før, Haut Svoie og Ain. Det er greit å få gjort det på begyn­nel­sen, slik at man der­et­ter ikke behø­ver å ten­ke på at man må fin­ne en cache. I dag var jeg lite effek­tiv, lite flink, for utål­mo­dig eller had­de uflaks. Så det gikk med en del til til resul­tat­løs letning.

Resul­ta­tet ble at dagens etap­pe ble gans­ke kort. Bare ca 45 km. Da jeg kom til Belle­ga­rad sur Val­se­rin, pluk­ket jeg fram nett­bret­tet og tele­fo­ne­ne for å fin­ne et hotell i en av de byene/landsbyene litt len­ger frem­me. Men der fant jeg ikke noe ledig rom. Det er ikke så man­ge hotel­ler i frans­ke lands­byer, og jeg had­de en lite hyg­ge­lig opp­le­vel­se i Bel­gia i fjor som­mer, hvor jeg slet med å fin­ne over­nat­ting sent på kvel­den. Nå fore­trek­ker jeg å ha en seng å dra til. Det var noen hotel­ler der jeg var, så jeg bestem­te meg for å bli her over nat­ten. Her fikk jeg hotellrom.

20160623214738

Ste­det had­de også et mer­ke med Bon­ne Adres­se fra en fransk syk­kel­or­ga­ni­sa­sjon. Så det kun­ne være verdt å forsøke.

20160623220626

Det var så gam­mel­dags i opp­leg­get at damen i resep­sjo­nen spur­te om jeg vil­le ha rom med dusj. Jeg trod­de ikke det fan­tes hotell­rom uten dusj len­ger, og etter en del timers syklng i rund 30 gra­der, føl­te jeg sterkt behov for en dusj. Så spur­te hun om det var OK med toa­lett på gan­gen. Jeg spur­te om de ikke had­de rom med dusj og toa­lett. Det had­de de, men hun syn­tes visst det var dyrt, for hun sa pri­sen helt uopp­ford­ret med en mine som vis­te at hun syn­tes det­te var et dyrt rom. Men det kos­tet una­sett under 1/4 av det jeg had­de betalt for rom­met i Gene­ve nat­ten før.

_20160624_063638

_20160624_063735

Mobil­dek­nin­gen kan være gans­ke dår­lig på den frans­ke lands­byg­da. Nett­bret­tet mitt mis­tet kon­tak­ten med inter­nett., Etter å ha restar­tet fikk jeg en feil­mel­ding fra den frans­ke mobil­ope­ra­tø­ren som sa at nett­bret­tet ikke var satt opp for å kun­ne kob­les til inter­nett, hvil­ket er tøv. Jeg har brukt det i fle­re dager i Sveits, hvor jeg rik­tig­nok har betalt for data­pak­ker, og har brukt det i Frank­ri­ke man­ge gan­ger tid­li­ge­re. Hvis det­te ved­va­rer i mor­gen, får jeg ta kon­takt med Telenor.

Det er vel ikke helt over­ras­ken­de at jeg har hatt bed­re dek­ning med min frans­ke mobil­te­le­fon. Men også den nors­ke tele­fo­nen har fun­gert bed­re enn nettbrettet.

Jeg har vært ute og spist på et nær­lig­gen­de pizzeria.

20160623214728

Jeg reg­net ikke med at det­te ste­det had­de man­ge spen­nen­de res­tau­ran­ter, så jeg valg­te den førs­te og den bes­te — i alle fall den førs­te. Så mye annet er det ikke å fin­ne på her, så det blir en tdi­lig kveld. Kank­sje kom­mer jeg tid­lig av går­de i mor­gen, slik at jeg kan ta igjen noe av det jeg tap­te i dag.

Sykkelturer

 

Print Friendly, PDF & Email