ViaRhona dag 7: 24. juni — langs Rhônen

Da jeg våk­net i dag, var jeg gans­ke bekym­ret. Magen var ikke god. En stiv og støl kropp som tren­ger litt tid på å kom­me i gang, det kan jeg leve med. Men om magen vir­ke­lig slår seg vrang, er det bare å si “Skitt au!” og ta toget. Hel­dig­vis gikk det bra, og jeg had­de ikke mage­pro­ble­mer på restan av dagens etappe.

En ulem­pe med å bo på et enkelt, fransk hotell, er at de ser­ve­rer enkel fransk fro­kost. En cro­is­sant, noen bagu­ett­bi­ter og syl­te­tøy, det er ikke mye å star­te dagen med når man skal ut på lang tur. Hel­dig­vis har man litt opplagsnæring.

Jeg kom meg av går­de rela­tivt tid­lig til meg å være, en gang mel­loom 0800  og 0830. Er man på et gans­ke kjed­le­lig sted, er det ikke så mye annet å gjø­re enn å kom­me seg vide­re. Det ble 42,3 km før lunsj og 73,4 km etter lunsj, alt­så ca 115 km. Igjen klar­te jeg å stop­pe tidtageren/GPS da jeg spis­te lunsj. Det er kan­skje for lang stopp for autopause­funk­sjo­nen, så jeg får prø­ve å pau­se den manuelt.

Screenshot_2016-06-25-06-31-37

Screenshot_2016-06-25-06-31-50

Når man har kom­met uten­for stor­by­om­rå­der, slik at det ikke er så man­ge ste­der å skil­te til, er skil­tin­gen utmerket,.

20160624095248

Når elven ren­ner i en gans­ke trang dal, må man ofte over åse­ne som elven slyn­ger seg for­bi. Der blir det en del mot­bak­ker. Ikke vel­idg har­de, men sei­ge nok. Nå åpnet det seg opp, og dal­den videt seg ut.

20160624100250Jeg kom meg ned til det ste­det som jeg egent­lig tenk­te å syk­le til i går. Seys­sel. Det er fine­re enn Belle­gar­de, hvor jeg var.

20160624103007Det­te er et av hotel­le­ne hvor jeg for­søk­te å få rom i går, men det fan­tes ikke plass i herbeget.

20160624104652Når syk­kel­vei­ene ser slik ut, da er det en for­nøy­el­se å sykle.

20160624105626Route de vig­nob­le de Savoie. Det blir ikke mye vin­sma­king på en tur som det­te. Jeg vet at man kan spyt­te ut, og det hen­der at jeg gjør det. En gang jeg etter mine nota­ter had­de smakt ca 110 uli­ke champag­ner, da hdde jeg spyt­tet og helt ut mang dyre drå­per. Jeg vet at det går, men jeg liker det ikke. Dess­uten: De fles­te ste­der invi­te­rer til vin­sma­king gjør det med tan­ke på at man skal kjø­pet med seg noe av deres vin. Jeg skal ikke ha man­ge vin­flas­ker i til­legg til den baga­sjen jeg alle­re­de har.Det begren­ser seg stor sett til det res­taurn­te­ne kan by på når jeg siser middeg om kvleden.

Men jeg har smakt en del viner her­fra tid­liere, Jeg mener at Savoie er et under­vur­dert vinor­må­de. Jeg anbe­fa­ler å prø­ve noen hvit­vi­ner herfra.

20160624111016 Jeg tror ikke at det­te skil­tet inn­går i fransk skilt­n­romal. Men det er et sti­lig skilt.20160624155839

Ved lunsj­ti­der nær­met jeg meg Culoz. Her er det mål­gang på den 15,. etap­pen i  Tour de Fran­ce, og de sør­ger for at alle skal få med seg det.

20160624125547

20160624125609

Det­te er ste­det hvor man star­ter stig­nin­gen opp til Le Grand Colom­bier. Men den er ikke med i årets Tour.

20160624130606

Det­te er et sted som åpen­bart hed­rer gam­le sykkelhelter.

20160624130012

Man var godt i gang med å for­be­re­de fes­ten når det er mål­gang her.

20160624130747

20160624130754

20160624131623

20160624131058

20160624131206

Når også apo­te­ket trår til med syk­kel­hyl­dest, er det vans­ke­lig ikke å ten­ke på at det har vært litt for mange­apo­te­ker­va­rer i den­ne spor­ten. Men som sene­re avslø­rin­ger har vist, har den ikke vært så mye ver­re enn and­re idretter.20160624130806

Det­te er fra vin­du­et til en fri­sør­sa­long. Men jeg tok noen bil­der kom fri­sør­da­men ut og spur­te om jeg lik­te det. Og hun for­klar­te at de ikke var ferdige.

20160624131519

Jeg spis­te lunsj på den­ne restauranten.

20160624142409

De var åpen­bart stol­te av at Nai­ro Quin­ta­na had­de spist på restauranten.

20160624142440

Igjen til­ba­ke til syk­kel­vei­er. Når de er slik, da er det en for­nøy­el­se å sykle.

20160624160733

En deko­ra­sjon langs sykkelveien.

20160624152817

I Nor­ge mot­ar­bei­der poli­ti­ke­re og Sta­tens vegve­en syk­kel­tu­ris­me. De benek­ter selv­sagt det­te. Men alle “ferje­frie” for­bin­del­ser som man er så opp­tatt av, betyr i prak­sis at for­bin­del­sen er stengt for alle som ikke kjø­rer bil. Tun­ne­ler hvor det er for­budt å syk­le eller i det mins­te svært ube­ha­ge­lig å syk­le, duk­ker opp man­ge ste­der. Som regel står det et skilt om at det er for­budt å syk­le i det man kom­mer til tun­ne­len, uten at det har vært noe for­var­sel. For i Nor­ge bryr man seg ikke om å skil­te for folk som syk­ler. Kan­skje er det man­ge kilo­me­ter til­ba­ke til nær­mes­te kryss hvor det had­de vært mulig å fin­ne en dår­lig og mye len­ger omkjø­rings­vei. Da er det ikke over­ras­ken­de at en del bare vel­ger å syk­le gjenn. Men det går an å lage tun­ne­ler som ikke hind­rer syk­lis­ter, også.

20160624160233

Jeg har tid­li­ge­re sagt at jeg på etter­mid­da­gen begyn­ner å søke etter et pas­sen­de hotell. Her var pro­ble­met at mobil­dek­nin­gen var så dår­lig at det i alle fall var svært vans­ke­lig å fin­ne hotel­ler og å kom­me i kon­takt med dem. Og da snak­ker jeg om deking for min frans­ke tele­fon. Den nors­ke tele­fo­nen og nett­bret­tet kun­ne jeg stort sett glem­me. Det kun­ne se ut som om den frans­ke mobil­ope­ra­tø­ren SFR pek­te nese til fri roaming. For der de slo inn som leve­ran­dør, fikk jeg feil­mel­ding om at min tele­fon, i prak­sis nett­brett, ikke var satt opp for å kun­ne bru­kes mot inter­net. Og jeg skul­le hen­ven­de meg til min mobil­ope­ra­tør, alt­så Telenor.

Jeg anskaf­fet den frans­ke tele­fo­nen for å unn­gå sky­høye roaming­kost­na­der når jeg er i Frank­ri­ke. Nå som i alle fall Tele­nor har fri roaming, har jeg tenkt at jeg kan­skje ikke tren­ger den­ne frans­ke tele­fo­nen len­ge. Nå har jeg inn­sett at jeg får behol­de den noen år tid.

Den­ne gan­gen viss­te jeg hvor jeg var og at jeg var på rett vei. Men det er frust­re­ren­de når det begyn­ner å bli sent, man er i områ­der hvor hotell­tett­he­ten ikek er sær­lig stor. Da er det frust­re­ren­de når man ser sli­ke skilt, rin­ger det num­me­ret som står og  får en tele­fon­sva­rer som sier at de ikke len­ger tar imot enkelt­gjes­ter, og opp­ly­ser om en e‑postadresse hvis man skal bestil­le for en grup­pe. Det jeg fant av tele­fon­num­re ledet ikke til noe. Det var bare å syk­le vide­re, til det som så ut til å være et  litt stør­re sted. Uten­for et hotell traff jeg en fami­lie på syk­kel­tur.  De kun­ne for­tel­le at det ikke var fle­re rom ledig, og at de had­de fått det sis­te. Han sjek­ket om det kan­skje kun­ne være plass til en enkel­per­son, selv om de fikk det sis­te rom­met med pass til en fami­lie. Det var det ikke. Det var et hotell til i byen. Min nye syk­kel­venn var venn­lig og ring­te til det­te hotel­let. Jeg blir ikke len­ger skremt ved tan­ken på å rin­ge, og risi­ke­re at de sva­rer på fransk i and­re enden. Men når en ekte fransk­mann tar på seg opp­ga­ven, er risi­ko­en for mis­for­stå­el­ser mind­re. De had­de et rom, så jeg had­de sik­ret meg et sted for natten.

Et minus ved ste­det var at de ikke had­de øl. Det sma­ker vel­dig godt etter en lang syk­kel­tur. Jeg liker ikke søtt drik­ke, Og man blir lei av å drik­ke vann.  Det går nok med en 5–6 liter vann om dagen. Da sma­ker det godt med noe annet enn vann når man har par­kert syk­ke­len. Men det var en res­tau­rant ved siden av, så det løs­te seg.

I dag ble jeg gans­ke sår i baken. Det er ikke noe bil­de for å illust­re­re akku­rat det.  Jeg men­te at jeg had­de smurt meg etter alle kuns­tens reg­ler, med det som Dag Otto Lau­rit­zen kal­te “balle­krem”, og som Johan Kag­ge­stad kal­te rumpe­krem. I den sveit­sis­ke syk­kel­bu­tik­ken hvor jeg sup­pler­te behold­nin­gen, kal­te de det sitte­krem Men Cha­mois er visst det egent­li­ge navnet.Men nå får jeg se om Assos’ Skin Repair gel er noe tess. Compe­ed stick fun­ge­rer godt for å hind­re gnag­sår i hendene.

DSC_0133

På res­tau­ran­ten hvor jeg spis­te, var det en kvasi­fi­lo­so­fisk fransk­mann, nær­mest en kari­ka­tur av en fransk­mann som holdt en lang ene­tale om Artre, om sin kom­men­de Ver­nis­sa­ge, om hans kone som var lam, og mye annet. De to dame­ne ved bor­det kom ikke til orde i det hele tatt.

Jeg håper at jeg snart fin­ner et vas­ke­ri. Jeg har ikke brukt alt jeg har med av klær ennå. Men det som er brukt begyn­ner å bli gans­ke vel­brukt og skri­ker etter å bli vas­ket. Da jeg var i Ant­wer­pen i fjor, fant jeg et sted med den geni­a­le kom­bi­na­sjo­nen bar/restaurant/vaskeri. Her kun­ne man sit­te og spi­se eller ta en øl mens man ven­tet på at vas­ken skul­le bli ferdig.

Sykkelturer
Print Friendly, PDF & Email