ViaRhona dag 8, 25. juni. Til Lyon.

Etter fro­kost sta­ret jeg med en tur til et vas­ke­ri som hotell­ver­ten had­de for­talt meg om. Jeg sam­let al skit­ten­tøy i en bag, og vas­ket det på vas­ke­ri­et. Og jeg pak­ket alt det nyvas­ke­de, men våte tøy­et ned igjen i bagen, og sat­set på at det vil tør­ke på det nes­te over­nat­tings­ste­det. Det var godt å vite at jeg nå har rent tøy, om enn gans­ke krøl­le­te skjor­ter til res­ten av turen. Det er tross alt bed­re med skor­ter som er rene og krøl­le­te enn skor­ter som er skit­ne og krøl­le­te. Men det gjor­de at jeg ikke kom av sted før en gang mel­lom 10.00 og 10.30.

20160625093449

20160625093509

Mine ven­ner fra i går, de som fik­set hotell­rom, pas­ser­te meg mens jeg let­te etter en geocache (som jeg ikke fant). Når man syk­ler med til­hen­ger med to barn, går det ikke så vel­dig fort. Så jeg tok dem gans­ke raskt igjen, og vi syk­let sam­men et styk­ke. Men jeg had­de nok ambi­sjo­ner om å kom­me litt len­ger enn dem, så jeg gled ettehvert i fra dem.

<!– wp:more –>
<!–more–>
<!– /wp:more –>

En av mine GPSer gikk i koma av strøm­man­gel. Jeg sving­te av fra syk­kel­vei­en, som stort sett gikk for seg selv i god avstand fra tra­fikk og bebyg­gel­se, og inn til Ville­bois. Da jeg kom inn dit, kom jeg til å ten­ke på at mye er lunsj­stengt. Det er litt mind­re van­lig med lunsj­stengt på lør­da­ger. Jeg kon­sta­ter­te at klok­ken var 12.15, og alt­så risi­ko for at en del butik­ker var lunsj­steng. Jeg så at et apo­tek var åpent. Apo­tek har så mye rart i dag, så hvor­for ikke batterier?

Jeg sat­te syk­ke­len på utsi­den, men slik at jeg hele tiden kun­ne se, den. “Ta mes syk­ke­len inn”, var det førs­te kom­men­ta­ren fra apo­tek­inne­ha­ve­ren. Det var så man­ge tyver, så man bur­de ikke set­te syk­ke­len fra seg ute. Jeg var ikke uenig i det. Det var førs­te gang jeg har hørt en butikk­inne­ha­ver som insis­ter­te på at jeg skul­le ta med syk­ke­len inn i butikken.

Jeg spur­te om de had­de bat­te­ri­er. Nei, det had­de de ikke, sa apo­tek­inne­ha­ve­ren. Men jeg skal se hva jeg kan få til! Han stakk inn på et bak­rom, og kom med to AA-bat­te­ri­er, akku­rat det jeg treng­te, Han had­de vel hen­tet to fra det lil­le lage­ret han had­de til eget bruk. Hvor mye kos­tet bat­te­ri­ene? Nei, de vil­le han ikke ha betalt for. Han bare øns­ket god tur vide­re. Hyg­ge­li­ge folk kan man møte man­ge steder.

En litt sen start og noe resul­tat­løs leting etter geocacher, gjor­de at jeg ikke kom så vel­dig langt før det var tid for lunsj. Jeg stop­pet på et tyde­lig­vis popu­lært utflukt­sted ved stran­den.  Jeg spis­te en piz­za, salat og is med jord­bær til des­sert. Når jeg syk­ler hele dagen, ser jeg ingen grunn til å hol­de til­ba­ke ved måltidene.

20160625131649

20160625131547

På det­te ste­det fikk man spei­sal­verk­tøy for å spi­se piz­za. Jeg synes ikke den  den­ne fun­ger­te så vleidg mye bed­re enn enn en van­lig, god knov.

20160625132729 Da jeg dro vide­re fra lunsj­ste­det, begyn­te det å reg­ne. Så len­ge det ikke er kaldt, og det ikke reg­ner for mye, gjør det ikke så mye at det reg­ner. Vi fik noen let­te som­mer­by­ger. Men det er like­vel litt frust­re­ren­de når det begyn­ner å reg­ne akku­rat når man har star­tet å syk­le etter lunsj, mens man ennå ikke har  fått syk­let seg varm. Men 73 km igjen til Lyon. Det bør være innenfor.

20160625145800_1

Turen har variert mel­lom å føl­ge Rhô­nens høy­re- og venstre­bredd. Den­ne litt for­vir­ren­de, frans­ke måten å for­hol­de seg til elve­bred­der på. inne­bæ­rer at man føl­ger elven med­strøms. Elven er også stort sett gren­ser mel­lom depar­te­men­te­te, Jeg har sagt at jeg i alle fall vil fin­ne en geocache i hvert depar­te­ment hvor jeg ikke har fun­net noen cah­cer før. Så langt har depar­te­men­tet Ain og jeg ikke vært helt gode ven­ner på den måten. Jeg har vært fle­re gan­ger i Ain, som her er Rhô­nens høyre­bredd. Men av en eller annen grunn had­de jeg ikke fun­net cacher her.

I dag ble det 28,2 km før lunsj,.

_20160626_075021

Og 78,7 km etter lunsj, til sam­men 106,9 km.

_20160626_075130

Viz­R­ho­na er på sitt bes­te når det er egne syk­kel­vei­er langs elven. Det er ikke rene syk­kel­vei­er, det er hva mani Frank­ri­ke kal­le Voie Ver­te, som er tur­vei­er og der­med gang- og syk­kel­vei­er. Men det er stort sett syk­lis­ter som bru­ker dem, i alle fll når man kom­me rlitt bort fra befol­ke­de områder.

Jeg har skre­vet før at vei­ene er tyde­lig mer­ket. De strek­nin­ge­ne som er fer­di­ge, er godt mer­ket. Men der det mang­ler til­rette­leg­ging eller det er mid­ler­ti­di­ge løs­nin­ger, man mer­kin­gen være av varie­ren­de stan­dard. Det er skilt, men de er ikke akku­rat sto­re og tyd­lei­ge. Det kan også være langt mel­lom dem. Jeg får litt av den sam­me føel­sen som da vi kjør­te E18 mel­lom Kris­tian­sand og Stav­an­ger på slut­ten av 1960-tal­let og begyn­nel­sen av 1970-tal­let. Vei­en var dår­lig, på man­ge strek­ni­ger var det smal grus­vei. Der vei­en var dår­ligst, og man kun­ne ha et visst behov for en bekref­tel­se på at det­te vir­ke­lig var E18, var det langt mel­lom skil­te­ne. Det vir­ket som om Sta­tens veg­ve­sen, eller hva de het den gan­gen, syn­tes det var flaut at en Euro­pa­vei had­de så dår­lig stan­dard, og da vil­le man ikke min­ne tra­fi­kan­te­ne om det­te for ofte.

Det er fort­satt en del ufer­dig, og en del mid­ler­ti­di­ge løs­nin­ger. Da kan skil­tin­gen være gns­ke diskret.

20160625161939

Når det begyn­ner å bli len­ge siden sist man så et skilt, er et bare å fiske fram tele­fon eller nett­brett, på med bril­le­ne og sjek­ke hvor man har hav­net. Det er ikke all­tid der man skul­le ha vært.

Frank­ri­ke er et land med man­ge rund­kjø­rin­ger. I de fles­te til­fel­ler er det ingen egen til­rette­leg­ging for sykls­ter gjen­nom rund­kjø­rin­ge­ne. I noen rund­kjø­rin­ger har man mer­ket opp et sykke­felt i ytter­spo­ret gjen­nom rund­kjø­rin­gen. Jeg er ikke over­be­vist av den. Jeg sto­ler ikke på at bilis­ter som skal ut av rund­kjø­rin­gen bryr seg så mye om at det er en syk­list der. Jeg har ikke tenkt å tes­te ut akku­rat dette.

Selv om Frn­kri­ke har utro­lig man­ge rund­kjø­rin­ger, så kan fransk­menn ikke kjø­re i rund­kjø­rin­ger. Noen lig­ger ytterst hele vei­en, selv om de skal rundt nes­ten hele rund­kjø­rin­gen. Og de som lig­ger innen­for, skjø­rer ut når de skal ut av rund­kjø­rin­gen. Det­te med fransk­menn og rund­kjø­rin­ger sier jeg mer ut fra erfa­rin­gen fra å ha kjørt mye bil i Frank­ri­ke, og ikke så mye ut fra erfa­rin­gen som syk­list. Van­lig­vis syk­ler jeg gjen­nom rund­kjø­rin­ger slik jeg kjø­rer bil gjen­nom dem, og leg­ger med i inner­spo­ret når jeg skal pas­se­re en del avkjø­rin­ger, og leg­ger meg ut før jeg skal av. Men erfa­rin­gen med fransk­menn og rund­kjø­rin­ger, gjør at jeg er gands­ke for­sik­tig når jeg syk­ler i dem.

Noen gan­ger leg­ger de syk­kel­vei rundt rund­kjø­rin­gen. Det kan være bed­re, selv om det betyr at man krys­ser vei­er gans­ke man­ge gan­ger. Neder­len­der­ne har kom­met med bed­re løs­nin­ger, men jeg skla ikke gå inn på det her. Når jeg tar opp det­te med rund­kjø­rin­ger her, er det for­di jeg lik­te den­ne skil­tin­gen, som jeg ikke kan hus­ke å ha sett før. Stort sett skil­tes det for bli­is­ter, og det skil­tes til ste­der gans­ke langt borte. Hvor man skal av for å føl­ge en syk­kel­rute, er det ikke så lett å fin­ne ut. Et eget skilt som viser syk­kel­ru­ter gjen­nom og ut av rund­kjø­rin­ger, det er noe jeg gjer­ne ser mer av.

20160625164505

Jeg pas­ser­te noe som etter skil­tin­gen bur­de være et ver­net område.

20160625163736

Men det­te var tyde­lig­vis ikke et ver­net vassdrag.

20160625163658

Frank­ri­ke har i stor grad basert sin elek­tri­si­tets­for­sy­ning på atom­kraft. Jeg er ambi­va­lent til atom­fraft. Når alt går som det skal, har man en helt ren ener­gi. Men man har et afgalls­pro­blem.  Og går det først galt, kan det gå fryk­te­lig galt — som vi dess­ver­re har sett noen eksemp­ler på. Men uan­sett: Pene er de ikke. Her er et, ikke langt fra Lyon.

20160625161448

Etter lunsj had­de visst cache­lyk­ken snudd seg. Først fant jeg en i Isé­re. Kort tid etter fant jeg san­ne­lig en i Ain også. Jeg gjor­de som jeg plei­er, og bestil­te hotell i Lyon, som nå var innen rekkevidde.

På vei­en inn mot Lyon var jeg kom­met inn i nok et nytt depar­te­ment, og jeg vil­le gjer­ne ha en cache fra det­te også. Etter et par bom­tu­rer, fant jeg en cache. Nå var det bare å set­te kur­sen mot hotel­let. Jeg la inn adres­sen både i Goog­le maps, og på min syk­kel-GPS (men en gans­ke ny utga­ve av “Open Cycle map”).

De var ikke enige,og vil­le ha meg ut på uli­ke ruter. Jeg sjek­ket da kar­tet (på Goog­le), og gjor­de mitt eget vei­valg .Det vis­te seg at ver­ken Goog­le eller Gar­min vil­le ha meg til å vel­ge den helt utmer­ke­de syk­kel­vei­en som gikk i en gans­ke rett lin­je fra der jeg var til dit jeg skul­le. Men den vei­en vil­le jeg velge.

20160625202157

Det var tyde­lig mar­kert at det­te var syk­kelvei, og ikke gang- og syk­kel­vei, med skilt som sa at den var for­budt for gåen­de. Det var selv­sagt ikke nok til å hol­de fot­gjen­ge­re borte fra syk­kel­vei­en. Men det betyr i alle fall at man kan plin­ge gans­ke hef­tig på fot­gjen­ge­re, med klar beskjed om at de må flyt­te seg. Og i alle fall jeg er ikke mer hen­syns­full en nød­ven­dig over­for fot­gjen­ge­re på sli­ke veier.

I Frank­ri­ke har man for lengst inn­sett at et skilt, det er ikke til­strek­ke­lig for at en regu­le­ring skal resepkte­res. Her har man gjort det vans­ke­lig for “skal bare” bilister.

20160625193935

Det vis­te seg at Goog­le var sta­ere enn Gar­min. Når jeg valg­te en annen rute, var Goog­le ikke til å rok­ke, men insis­ter­te på den sam­me ruten som de opp­rin­ne­lig had­de fore­slått.. Gar­min kom sta­dig med mel­din­ger om at ruten ble bereg­net på nytt, og kom opp med en ny rute fra der jeg var til dit jeg skulle.

På syk­kel­tur er rei­sen selve turen, omtrent som når man er på fot­tur. Jeg har vært på en del bil­fe­rier hvor vi har kjørt fra sted til sted. Da blir kjø­ringn trans­port mel­lom ste­de­ne man skal besø­ke. På syk­kel­tur bli de ste­de­ne man stop­per ste­der hvor man spi­ser og sover, men ikke et mål i seg selv.Jeg har fært i Lyon før, men ikke man­ge gan­ger. Jeg har man­ge gan­ger tenkt at det er en by vi bør dra til igjen.

Lyon har mye å by på. Men i dag var jeg så kje­de­lig at etter å ha tatt en høyst påkre­vet dusj og skif­tet til “sivi­le” klær, spis­te jeg på hotel­let. Til min smu­le over­ras­kel­se var jeg ikke så vel­dig sul­ten, selv om  det var gått syv timer siden lunsj, og jeg hadd syk­let i ca 4,5 av dis­se time­ne. Man blir trøtt av fysisk akti­vi­tet og mye frisk luft, så etter mid­dag var det i grun­nen bare å leg­ge seg. Lyon får bli en annen gang.

Jeg skrev i går at jeg begynt å bli sår i baken. Det har ikke vært noe pro­blem i dag. Om det er Assos’ skin repair gel som har vir­ket, om det uan­sett bed­ret seg til­strek­ke­lig etter en natts hvi­le, eller om den syk­kel­buk­sen jeg tok på i dag fak­tisk var av bed­re kva­li­tet enn den jeg bruk­te i går, vet jeg ikke.Men jeg kom­mer nok til å fort­set­te smøringen.

Men før jeg kun­ne gå for å spi­se, måt­te jeg tøm­me bagen med vått vas­ke­tøy, og hen­ge det til tørk. Hotell­rom­met har fått nye “gar­di­ner”.

20160625212305

Sykkelturer