ViaRhona dag 9: 26. juni. Lyon til Valence

Det skjer et eller annet når man begyn­ner å nær­me seg målet. I alle fall gjør det det med meg. Skjønt å si at jeg nær­mer meg, er nok å over­dri­ve. Lyon — La Gran­de Mot­te, det er et sted mel­lom 320 og 350 km, og alt for langt å syk­le på en dag — i alle fall for sli­ke som meg. Klas­si­ke­ren Milan San­Re­mo er ca 290 km, så de som dri­ver med slikt kun­ne nok lett ha klart dis­tan­sen. Sli­ke etap­per var hel­ler ikke helt uvan­lig i tid­li­ge utga­ver av Tour de Fran­ce. Men jeg dri­ver ikke med slik.

Like­vel. Tan­ken om å kom­me fram begyn­ner å sky­ve til side en del and­re tan­ker. Men jeg end­te alstå i Valen­ce, og dagens etap­pe ble på 129,3 km. Jeg synes ikke det er så verst det heller.

_20160626_223119

ggg­Tu­ren i dag gikk omtrent rett syd­over. Det var beha­ge­lig tem­pe­ra­tur, sol og med­vind. Hva menr kan ban be om?

Jeg kom­men­ter­te i går at ver­ken Goog­le eller Gar­min ledet med til en utmer­ket syk­kel­vei til hotel­let. Da jeg dro i dag, kon­sta­ter­te jeg at det var en syk­kel­vei til, som had­de vært det rik­ti­ge val­get. Den fulg­te jeg fra hotel­let i dag, og det vil­le ha vært den bes­te vei­en til hotel­let i går. Men den går langs en gate som er enveis­kjørt i “feil” ret­ning, og de vil­le vel ikke lede meg mot enveis­kjø­ring. Noen kart tren­ger oppdatering.

20160626101439

Så vidt jeg vet var Lyon den førs­te byen som fikk ordent­li­ge bysyk­ler. De er som bysyk­le­ne i Paris (jeg prøv­de dem ikke). Men det er Paris som har adop­tert sys­te­met fra Lyon, ikke omvendt (så vidt jeg vet, jeg har ikke veri­fi­sert dette)

20160626104205Og her er en som åpen­bart har ven­tet vel­dig len­ge på bussen.

20160626104224

Jeg har fulgt elven Rhô­nen hele tiden, fra der den star­ter oppe i De sveit­sis­ke alper. Men det er fra Lyon og syd­over vi fin­ner det som reg­nes for Rhô­ne­da­len, om jeg har for­stått det ret­te. Elve­ne Saô­ne og Rhô­ne ren­ner sam­men i Lyon, så her­fra er det en stor elv. Rhô­ne­da­len er en rift­dal mel­le­om Alpe­ne i øst, det som fransk­menn kal­ler venstre­bred­den (på venst­re side i den ret­ning elven ren­ner), og Mas­sif Cen­tral i vest, eller på høyre­bred­den.  Det er en rift mel­lom to fjell­mas­si­ver. Om jeg hus­ker rett er Mas­sif Cen­tral ca 500 mil­lio­ner år gam­melt, mens Alpe­ne “bare” er ca 200 mil­lo­ner år og vokser fort­satt. Alpe­ne blir rik­tig­nok ikke høy­ere, for­di erro­sjo­nen fjer­ner det som fjel­let vokser med. Jeg har vært inn­om det­te man­ge gan­ger når jeg har skre­vet om Tour de Fran­ce og viner blant annet herfra.

Ordent­li­ge fjell er som isfjell, i den for­stand at de er mye stør­re enn det vi ser. Som isfjell fly­ter i sjø­en, fly­ter ordent­li­ge fjell i mag­ma­en, og de har sto­re “røt­ter”. Mas­sif Cen­tral utset­tes foe et vold­somt kryss­press fra Alpe­ne og Pyre­ne­ene, så her har det blitt sto­re omfelt­nin­ger, for­kast­nin­ger osv, som gjør det­te til et geo­lo­gisk variert og inter­es­sant områ­de. Men jeg går ikke nær­me­re inn på det­te nå.

Til­ba­ke til ViaR­ho­na. Ut fra det som står på deres nett­si­der, er ruten VIaR­ho­na på høyre­bred­den, hvil­ket for meg vil­le ha betydd å ta meg gjen­nom sen­trum for å kom­me på den. Dess­uten anbe­fa­ler de selv ikke å syk­le der, til­syne­la­ten­de basert på dår­lig til­rette­leg­ging. De anbe­fa­ler å ta toget på deler av strek­nin­gen. Stra­va anbe­fa­ler på sin side en anne rute på venstre­bred­den, Det­te betød en rela­tivt rett lin­je fra mitt hotell til ruten jeg skul­le inn på. Val­get var enkelt. Det har vært et og annet ikke plan­lagt avvik fra ruten VIaR­ho­na, men i dag valg­te jeg Stra­va frem­for ViaRhona,

Nå kan det hen­de at ruten på høyre­bred­den er bed­re enn det som er beskre­vet på nett­si­de­ne. Det byg­ges ut hele tiden, og mitt inn­trykk fra turen så langt, er at de er mye flin­ke­re til å byg­ge ut syk­kel­vei­er enn å opp­da­te­re nett­si­de­ne sine.

Jeg syk­let et styk­ke på vei­en N7, alt­så Natio­nal 7. Det er den gam­le hoved­vei­en mel­lom Paris og rivie­ra­en. I et fransk vin­blad, en utga­ve om vin­tu­rer i frank­ri­ke, ble den­ne omtalt som Frank­ri­kes Route 66. Men N7 går stort sett på venstre­bred­den, mens jeg for en stor del holdt meg på høyrebredden.

20160626114758

Ruten tok nmeg til Vien­ne, hvor jeg krys­set Rhô­nen, dels for å fin­ne igjen ViaR­hô­na, dels for å kom­me på den siden hvor de mest inter­ess­na­te vin­om­rå­de­ne er. Selv om det ikke ble tid til å sma­ke på vine­ne, så had­de jeg i det mins­te lyst til å se områdene.

Vien­ne er også et av dis­se områ­de­ne som har latt bile­ne få noen av de bes­te områ­de­ne, og skapt en bar­rie­re mel­lom byen og elven.

20160626121901Så til vine­ne, eller i alle fall vin­mar­ke­ne. Cote Rôtie er det nord­ligs­te og et av de bes­te områ­ene i Rhô­ne. I vinrmar­ke­ne har alle de sto­re Rhône­pro­du­sen­te­ne satt opp sto­re skilt, for å mar­ke­re revir.

20160626130038Det begyn­te å bli på tide å se etter lunsj. ViaR­ho­na går for en stor del på syk­kel­vei­er (eller voie ver­tes, som jeg har for­klart tid­li­ge­re), adskilt fra annen trafikk.

20160626131206

På en strek­ning på ca 500 meter var det klart mer­ket av det var gang­vei, men skil­tet med at syk­ling var til­latt. Det er gjer­ne uli­ke sper­rer ved inn­gan­gen til voie ver­tes. Man har for­stått at det ikke hol­der med bare et skilt, og at det­te skal få bilis­ter til å hol­de seg borte. På den strek­nin­gen som var skil­tet som gang­vei, var en del sli­ke sper­rer åpen­bart satt opp som farts­dem­pe­re for syklister.

20160626131212

Et obser­va­sjons­sted for natur, sær­lig fugle­li­vet langs Rhô­nen. Jeg stan­set ikke for å observere.

20160626131756

Det­te var en søn­dag. Folk drar åpen­bart på syk­kel­tur, som jeg har obser­vert tid­li­ge­re. De syk­ler på syk­kel­vei­ene. I Bel­gia så det ut som om målet ofte var en cafe, hvor man kun­ne drik­ke en øl eller to, før man syk­let hjem, Had­de jeg set­te sli­ke cafe­er her, vil­le jeg ha stuk­ket inn­om for å spi­se lunsj.

20160626132234

Euro­pas elver og nett­ver­ket av kana­ler som fobin­der dem, er vik­ti­ge trans­port­årer. Det er mye indu­stri langs elve­ne. En gang ble alt avfall bare slup­pet rett ut i elve­ne. Slik er det hel­dig­vis ikke lenger.20160626145212

Her er en elve­båt som kjem­per seg opp­over Rhô­nen. De er gjre­ne laget akku­rat så sto­re at de akku­rat kan gå i slu­se­ne, og under bro­ene. I en peri­ode da jeg arbei­det nær­mer ship­ping enn jeg van­lig­vis gjør, lær­te jeg skips­be­teg­nel­ser som Pan­amx, Suez­max, osv. Det var de stør­te båte­ne som kun­ne gå gjen­nom hen­holds­vis Pan­ama­ka­na­len og Suez­ka­na­len. Det var fle­re sli­ke, men jeg hus­ker ikke alle, Det er sik­kert til­sva­ren­de beteg­nel­ser som sier hvil­ke elver og kana­ler i Euro­pa, som de kan gå på.

Og jeg antar at de må ha en del motor­kraft for å gå mot strøm­men i en elv som Rhô­nen, hvor strøm­men kan være svært kraf­tig. Den­ne båten heter “Pas­sat”, og nav­net kan gi en indi­ka­sjon på at noen drøm­mer om de syv hav, og ikke bare elver og kana­ler. Men jeg tvi­ler på at dis­se båte­ne har sjø­dyk­tig­het til å sei­e­le på de sto­re havene.

20160626194415

77 km til Valen­ce. Det bør i alle fall være innen­for rekke­vid­de, selv om jeg had­de håpet å kom­me noe lenger.

20160626133328

Litt til­ba­ke til vin. Det nes­te vik­ti­ge vin­om­rå­det er Cond­rieu. Her pro­du­se­res hvit­vin på dru­en Viognier.Jeg liker de aro­ma­tis­ke vine­ne laget av Vio­g­ni­er. Men det er en vin jeg hel­ler vel­ger til lyst kjøtt, enn til fisk og skall­dyr. Den bes­te vio­g­nier­vi­nen får man fra Cond­rieu, noe som også reflek­te­res i prisene.

20160626140259

Jeg har noen gagn­ger vært inn­om skil­ting og mer­king av syk­kel­vei­ene. Det kan være frust­re­ren­de når man f.eks. kom­mer til en bro, og det ikke er klart skil­tet om man skal krys­se elven og fort­set­te på and­re siden, eller om man ska­la bli væren­de på den siden hvor man er. Da er det bare å fiske fram en tele­fon eller et nett­brett, og se hvor vei­en går vide­re. På en strek­ning had­de man valgt en enkel, men effek­tiv mer­king. SYk­kel­ru­ten, eller den grøn­ne ruten, var mar­kert med grøn­ne kant­stri­per. Da viss­te man i alle fall at man var på rett spor, når man fant en slik vei.

20160626150147

En av raste­plas­se­ne langs vei­en var pyn­tet med kunst, eller hva man vel­ger å kal­le det. Det var en sprek dame på sykkel.

20160626152121

Og en mann og en dame som åpen­bart had­de tatt seg helt ut.

20160626152018

20160626152040

Det er mye ener­gi i sto­re elver. Så det er gans­ke man­ge dam­an­legg med kraft­verk, samt sluse­an­legg som gjør det mulig for båte­ne å passere.

20160626164646

20160626152916

Jeg pas­ser­te noe som kun­ne se ut som et pro­duk­sjons­an­legg for bly­an­ter til kjem­per. Nå er mitt inn­trykk at kjem­per og troll ikke er de smar­tes­te skap­nin­ge­ne, og de er van­lig­vis ikke skrive­kyn­di­ge. Så mar­ke­det for sli­ke bly­an­ter må være begrenset.

20160626153416

Sto­re elver (og små også, for den saks skyld), går noen gan­ger over sine bred­der. Det er sta­dig skilt som min­ner om at vei­en kan bli oversvømt.

20160626161020

For de som drøm­mer om dyre ves­ker. Det er i det­te områ­det man­ge av dem lages.

20160626162238

Som nevnt går syk­kel­vei­ene for en stor del på egne trasé­er, lang vek fra bil­tra­fikk. Det er fint, for det er en vold­som støy far bil­tra­fikk, som man stort sett slip­per her. Men det gikk opp for meg at det­te også kan være en ulem­pe. Ser­vice­til­bu­det, f.eks. i form av cafe­er og res­tau­ran­ter er mildt sagt begren­set. Det er hel­ler ikke ben­sin­sta­sjo­ner hvor man kan fyl­le vann på drikke­flas­ke­ne, kjø­pe en is, litt snacks og annet. Jeg reg­net med at det vil­le duk­ke opp noen ste­der, men det gjor­de det ikke. Det had­de ikke vært noen stor avstik­ker å dra til befol­ke­de områ­der, hvor sjan­se­ne for å fin­ne noe had­de vært stør­re. Men det gjor­de jeg ikke.

En titt på kar­tet og et grovt estiamt på øye­mål vis­te at det ikke var så vel­dig langt igjen til Tour­non, hvor det sik­kert vlle være mulig å fin­ne noe å spi­se. Det var len­ger enn jeg trod­de, og tok omtrent en time mer enn jeg had­de reg­net med. Men det kom­mer jeg til­ba­ke til.

En ting er at man begyn­ner å bli sul­ten. For oss som har litt opp­lags­næ­ring, skal de noe til før den situa­sjo­nen blir despe­rat. Ver­re er det når drikke­flas­ke­ne er tom­me i varmt vær. Etter at jeg en stund had­de sett meg om etter mulig­he­ter for å fyl­le opp flas­ke­ne, kom jeg for­bi et områ­de som var et sam­lings­sted av noe slag, og klart mer­ket pri­vat. Mens mennee spil­te Petan­que, satt dame­ne rundt et bord i skyg­gen under et tre og snak­ket. Jeg syk­let inn og bort til dame­ne, og spur­te om det var drikke­van der. Nei, det van­net som var der, kun­ne ikke drik­kes, sa de. Men det var ikke noe pro­blem, for de had­de vann. Så gikk en av dame­ne ned i bilen og hen­tet en stor flas­ke iskaldt vann, og jeg fikk fylt opp drikke­flas­ke­ne. Damen spur­te om jeg vil­le ha en god nyhet, noe jeg selv­sagt vil­le ha. Den nyhe­ten var at Frakri­ke had­de vun­net sin kamp i fotball-EM.

Pla­nen var å se på kar­tet og bestem­me meg for hvor langt jeg skul­le syk­le, da jeg fant et sted for å spi­se. Som sagt tok det omtrent en time len­ger enn jeg had­de antatt, til Tour­non. Det var mye folk der. Det så ut som om det var en petanqueturninern.

20160626172910

Hvor det også var plass til spil­le­re i lave­re årsklasser.

20160626172914

Jeg vet at det kan være vansk­lig å få noe å spi­se i Frank­ri­ke, og i man­ge and­re land også, når man kom­mer uten­for de van­li­ge spise­ti­de­ne. Jeg var alt­for sen til lunsj, og tid­lig for mid­dags­ser­ve­rin­gen. Det var man­ge ste­der som var åpne, men de ser­ver­te stort sett bare drik­ke. Jeg sat­te meg ned et sted. Men de had­de ikke star­tet mat­ser­ve­rin­gen for kvel­den ennå. Kok­ke­ne var ikke kom­met, eller i alle fall ikke kom­met så langt i for­be­re­del­se­ne at de had­de noe mat å ser­ve­re. Men is og kaf­fe, det kun­ne jeg få. Så det ble et mål­tid i omvendt rekke­føl­ge, som star­tet med des­ser­ten og kaffe­en, og den egent­li­ge maten etter­på. Og en kaf­fe til som avslut­ning. Det tok så mye tid, at jeg inn­så at det var urea­lis­tisk å kom­me len­ger enn til Valen­ce den dagen, så jeg reser­ver­te rom på et hotell der.

Tvil­ling­by­ene Tour­nons sur Rhô­ne og Tain-Hermi­ta­ge lig­ger på hver sin side av elven. Tour­non er den byen som frem­står som finest å besø­ke, med blant annet et gam­melt slott.

20160626190217

Men det er Tain-Hermi­ta­ge som har de to størs­te attrak­sjo­ne­ne etter min smak. Den ene er vin­om­rå­det Hermi­ta­ge. Igjen mar­ke­rer de sto­re Rhône­pro­du­sen­te­ne revir i den­ne, kan­skje mest kjen­te vin­mar­ken i Rhône.

20160626190400

Jeg vil peke på at alle de vin­om­rå­de­ne jeg til nå har kom­men­tert, lig­ger på Rhô­nens høyre­bredd, i skrå­nin­ge­ne som utgjør avslut­nin­gen av Mas­sif Cen­tral. I til­legg til de jeg har nevnt, kun­ne jeg tatt med Frank­ri­kes mins­te appe­la­tion, Château Gril­let, som er en egen appe­la­tion for en enkelt pro­du­sent. Den lig­ger ikke i Cond­rieu. Nord og syn for Tour­non, fin­ner vi Cor­nas (hvor de lager en ren Syra­hvin), og Saint-Joseph. Men det mest berøm­te av dem alle, Hermi­tag, med det omkring­lig­gen­de Cro­zes Hermi­ta­ge, lig­ger på venstre­bred­den. Som jeg har nevnt tid­li­ge­re, er Rhô­ne­da­len en rift­dal mel­lom Alpe­ne og Mas­sif Cen­tral, Men Hermi­ta­ge er en knaus som har revet seg løs fra Mas­sif Cen­tral. Rent geo­lo­gisk hører det­te til på høyre­bred­den. Den har vel blitt revet løs i en av de gelol­gis­ke omvelt­nin­ge­ne det har vært man­ge av her, og elven har fun­net seg et løp til høy­re for den­ne. Jeg skal ikke spe­ku­le­re i hva slags betyd­ning dis­se geo­lo­gis­ke for­hol­de­ne har for vin­kva­li­te­ten, det vet jeg for lite om. Men jeg synes uan­sett det er et inter­es­sant poeng.

Tain-Hermi­ta­ges and­re sto­re attrak­sjon, er sjo­ko­lade­pro­du­sen­ten Val­Rho­na. Deres Man­ja­ri er en av mine favo­ritt­sjo­ko­la­der. Min dat­ter Karen og jeg had­de for 10 år siden (ja, så len­ge er det fak­tisk), gle­den av å gå på et fire dagers sjo­ko­lade­kurs hos Val­Rho­na. Men det ser ut som om virk­som­he­ten har eks­pan­dert siden den gang. Det er abso­lutt et sted som er verdt å besø­ke igjen.

20160626191500

20160626191507

I dis­se Brexitti­der tar jeg også med et bli­de fra en av bro­ene som for­bin­der Tour­non og Tain-Hermi­ta­ge, pyn­tet med et stort EU-flagg.

20160626190745

Jeg måt­te ta et valg. Skul­le jeg fort­set­te på høy­re- eller venstre­bred­den? Iføl­ge nett­si­de­ne går ViaR­ho­na i alle fall for det mes­te på høyre­bred­den. Men ut fra kar­tet så det også ut til å være greit å syk­le på venstre­bred­den. Siden Valen­ce lig­ger på venstre­bred­den, og det var sol­si­den på ettermiddagen/kvelden, valg­te jeg den­ne. Jeg syk­let for det mes­te på en syk­kel­vei på et dike langs elven, så jeg var i alle fall nær elven. Og også den­ne ruten var mer­ket med ViaR­ho­na-skil­ter. Det var det­te med å opp­da­te­re nett­si­de­ne igjen.

20160626194109

Jeg har nevnt at syk­kel­vei­ene stort sett er fysisk sper­ret for bil­tra­fikk. Det typis­ke er enten pul­ler­ter (som van­lig­vis ikke er ned­senk­ba­re, men er låst til fes­te­punk­tet med en henge­lås), eller por­ter som disse.

20160626200208

Da jeg nær­met meg Valen­ce, kun­ne jeg obser­ve­re at også det­te er en by hvor noen av de fines­te områ­de­ne er brukt til motorvei.

20160626201403

Jeg har vært i Valen­ce noen gan­ger før. Jeg fulg­te skil­tin­gen inn til sen­trum, og had­de pei­let ut vei­en fra sen­trum til hotel­let. Pro­ble­met var at det som iføl­ge skil­tin­gen er sen­trum, er noe annet enn det jeg had­de opp­fat­tet som sen­trum de gan­ge­ne jeg har vært der. Så jeg kom inn feil sted, og måt­te reori­en­te­re meg til det som jeg had­de ansett for sen­trum. Defra var det grei vei.

Esi­ga­ret­ter er gans­ke popu­læ­re i Frank­ri­ke, og det er man­ge butik­ker som sel­ger dem. Jeg synes det er vir­ke­lig pate­tisk å se voks­ne folk sut­te på en elekt­ro­nisk, dam­pen­de smokk. Men jeg antar at dis­se fol­ke­ne stort sett er exrøy­ke­re som døy­ver sin stoff­av­hen­gig­het på den­ne måten. De hen­ven­der seg i alle fall ikke til barn, for å rekrut­te­re frem­ti­di­ge røy­ke­re, slik Bård Hoks­ruds lakris­piper gjør. Da jeg var barn kun­ne vi kjø­pe både lakris­piper og lakris­si­ga­ret­ter, og på den måten fikk man etab­lert en form for røyke­vane len­ge før man prøv­de å røyke.

20160626205311

På vei­en mot mitt hotell, pas­ser­te jeg Mai­son Pic, hotel­let og tre­stjer­ners res­tau­ran­ten som dri­ves av Anne Sop­hie Pic. Jeg har gode min­ner der­fra, men had­de valgt en enk­le­re stan­dard både når det gjaldt hotell og mat den­ne gangen.

20160626205242

Jeg had­de bestilt rom på hotel Ibis. Jeg vel­ger ofte dem når jeg er i Frank­ri­ke, i alle fall når jeg er ale­ne. Det er et av hotel­le­ne i Accor-kje­den, som også har Novotel og Mercu­re, og sik­kert fle­re. Ibis er rela­tivt enk­le hotel­ler, men helt OK. Og mer enn gode nok når man er ale­ne og i utgangs­punk­te bare skal ha en seng å sove i, samt fro­kost nete morgen.

20160626210209

Sykkelturer
Print Friendly, PDF & Email