ViaRhona — dag 1: 18. juni — til Zürich

ViaR­ho­na er en syk­kel­rute som går langs Rhô­nen fra Gene­ve til Mid­del­ha­vet. Egent­lig var det min plan å syk­le der i fjor, men det ble det av ulik grun­ner ikke nos av. Så da gjør jeg et nytt for­søk i år. I fjor valg­te jeg i ste­det å syk­le fra Paris til Kiel på etter­som­mer­en, etter å ha sett fina­len i Tour de Fran­ce i Paris. Det ble min ReTour de France.

I år gjør jeg et nytt for­søk på ViaR­hô­na. Men basert på at det gikk helt greit å syk­le 1345 km sist som­mer, med en snitt på ca 100 km pr dag, har jeg for­len­get turen i år. Nå star­ter jeg der Rhô­nen star­ter, i De sveit­sis­ke alper, og føl­ger Rhô­nen der­fra ned til Lac Leman (Geneve­sj­jø­en), og syk­ler rundt den­ne via Mon­treux og Lau­san­ne til Gene­ve, og fort­set­ter der­fra som jeg had­de plan­lagt i i fjor. Det blir en tur på i alt ca 800 km. Så til dagen i går, som var den førs­te dagen.

Det var en gry­tid­lig start. I alle fall føtes det slik. Det var i alle fall tid­lig sett i for­hold til når jeg gikk og la meg. Egent­lig kan man ikke kla­ge på at et fly 09.45 er vel­dig tid­lig, selv ikke på en lør­dag. Men det er det med alt det­te man skul­le fått unna før man drar. Da blir det lett sent, og avstan­den mel­lom når man leg­ger seg og når man står opp blir kort.

Con­ti­nue read­ing ViaR­ho­na — dag 1: 18. juni — til Zürich

Hvor fort er “Hundre og hælvete”? Om syklister og fart

Det sies mye menings­løst tøv om hvor fort folk syk­ler, gjer­ne for å si hvor for­fer­de­li­ge dis­se syk­lis­te­ne er. Det er vel ingen over­ras­kel­se at de saf­tigs­te over­dri­vel­se­ne kom­mer fra Finn­mark, repre­sen­tert ved   jour­na­list Bjar­ne­Krog­stad i Alta­pos­ten. Dess­uten: Når lokal­avis­jour­na­lis­ter prø­ver å være mer VG og Dag­bla­det enn VG og Dag­bla­det, da går det gjer­ne galt.

Syk­list stakk av etter påkjør­sel av 4‑åring, lyder over­skrif­ten. Med under­tit­tel “Kom i “hund­re og hælve­te” og kjør­te hen­ne rett ned.” Hvis man først har som agen­da å demo­ni­se­re folk som syk­ler, da pas­ser det dår­lig å frem­heve at de to syk­lis­te­ne var barn, to 12–14 år gam­le jen­ter, selv om barn også skal vise hen­syn når de syk­ler. Uan­sett: Det er ikke tema­et her. De som føler seg kal­let til å skri­ve kom­men­ta­rer om hvor for­fer­de­li­ge dis­se syk­lis­te­ne er, kan spa­re seg bry­et. Sli­ke kom­men­ta­rer vil bli slettet.

Con­ti­nue read­ing Hvor fort er “Hund­re og hælve­te”? Om syk­lis­ter og fart

Når skal politiet lære trafikkreglene?

Det­te ble sendt til Asker og Bærum bud­stik­ke som en kom­men­tar til poli­ti­ets skan­da­lø­se hånd­te­ring av saken der en bilist ryg­get på en syk­list. Bud­stik­ka sen­der et auto­ma­tisk svar, hvor det bl.a. står: “Der­som dis­se kri­te­ri­er er opp­fylt, vil ditt inn­legg bli pub­li­sert i avi­sen innen kort tid. Du vil ikke mot­ta ytter­li­ge­re e‑post fra oss om ditt inn­legg. Man får bare ven­te og se om de tar det inn. Men det er gren­ser for hvor len­ge jeg vil ven­te, før jeg pub­li­se­rer det her, hvil­ket jeg nå gjør. Jeg har opp­da­tert kom­men­ta­ren med noen opp­lys­nin­ger jeg har fått vite etter at jeg skrev og send­te det til Bud­stik­ka, og en og annen tan­ke som har utvik­let seg etter­på. Dess­uten bestem­mer jeg selv hvor mye plass kom­men­ta­ren skal få på min blogg:

Syk­list ryg­get ned i Sand­viks­vei­en, kun­ne vi lese i Bud­stik­ka lør­dag 4. juni. Bilis­ten ryg­get ut fra en utkjør­sel og ut i en tra­fik­kert vei. Vei­en er skil­tet som for­kjørs­vei. Bilis­ten kun­ne ikke las­tes mer enn syk­lis­ten, sa poli­ti­et, repre­sen­tert ved ope­ra­sjons­le­der Åste Tanem. Det er kva­li­fi­sert stryk i ele­men­tær­kunn­ska­per om tra­fikk­reg­ler og elen­dig politi­ar­beid som også står til kva­li­fi­sert stryk.

Con­ti­nue read­ing Når skal poli­ti­et lære tra­fikk­reg­le­ne?