Les Vins du Tour de France 2016 — Innledning

I mor­gen bra­ker det løs, med start ved det spek­ta­ku­læ­re Mont St Michel. Det­te skal hand­le om vin og annet drik­ke fra områ­de­ne syk­lis­te­ne skal gjen­nom i årets Tour de Fran­ce, og kank­sje litt om annen kul­tur fra dis­se områdene.

TdF_2016_00

 

I år har arran­gø­re­ne klart å erte på seg frans­ke vin­bøn­der, ved å vel­ge en chi­lensk vin som offi­si­ell Tour de Fran­ce  vin. Frans­ke vin­bøn­der har tru­et med boi­kott.  Ikke noe galt om chi­lensk vin. Jeg har kjøpt den­ne vinen fle­re gan­ger. Men det er svært så umu­si­kalsk å vel­ge en vin her­fra som offi­si­ell Tour de Fran­ce vin. Alle som er inter­es­sert i ykkel­sport vet at syk­kel-VM i 2017 arran­ge­res i Ber­gen. De har fått “Norsk laks” om hoved­spon­sor. Når Tour de Fran­ce har valgt en chi­lensk vin, vil det være som om syk­kel-VM i Ber­gen skul­le ha inn­gått en avta­le med skotsk laks som hovedsponsor.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — Inn­led­ning