Les Vins du Tour de France 2016 — Innledning

I mor­gen bra­ker det løs, med start ved det spek­ta­ku­læ­re Mont St Michel. Det­te skal hand­le om vin og annet drik­ke fra områ­de­ne syk­lis­te­ne skal gjen­nom i årets Tour de Fran­ce, og kank­sje litt om annen kul­tur fra dis­se områdene.

TdF_2016_00

 

I år har arran­gø­re­ne klart å erte på seg frans­ke vin­bøn­der, ved å vel­ge en chi­lensk vin som offi­si­ell Tour de Fran­ce  vin. Frans­ke vin­bøn­der har tru­et med boi­kott.  Ikke noe galt om chi­lensk vin. Jeg har kjøpt den­ne vinen fle­re gan­ger. Men det er svært så umu­si­kalsk å vel­ge en vin her­fra som offi­si­ell Tour de Fran­ce vin. Alle som er inter­es­sert i ykkel­sport vet at syk­kel-VM i 2017 arran­ge­res i Ber­gen. De har fått “Norsk laks” om hoved­spon­sor. Når Tour de Fran­ce har valgt en chi­lensk vin, vil det være som om syk­kel-VM i Ber­gen skul­le ha inn­gått en avta­le med skotsk laks som hovedsponsor.

Det er gans­ke åpen­bart at den offi­si­el­le Tour de Fran­ce bør være fransk. Da de skal syk­le opp til Mont Ventoux på 14. juli, kun­ne en vin fra Ventoux pas­se langt bed­re enn en chi­lensk vin.

En boi­kott fra frans­ke vin­bøn­der har nep­pe så står effekt. Men frans­ke bøn­der plei­er ikke å nøye seg med bare en boi­kott, så her kan det kom­me noen mer spek­ta­ku­læ­re aksjo­ner fra deres side. Vi får skje hva som måt­te duk­ke opp.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Print Friendly, PDF & Email