Les Vins du Tour de France 2016 — 1. etappe Mont Saint Michel — Utah Beach

Førs­te etap­pe star­ter ved spek­ta­ku­læ­re Mont Saint Michel, og går nord­over gjen­nom Nor­man­die til Utah Beach.

TdF_2016_01Vi er omtrent så på gren­sen mel­lom Bre­tag­ne og Nor­man­die som vi kan kom­me. Mont Saint-Michel er i Nor­man­die. Men elven Couesnon som ren­ner ut i havet ved Mont Saint-Michel utgjør gren­sen mel­lom de to regionene.

Vi er for langt nord til vinproduksjon.

Vi er i et områ­de som først og fremst for­bin­des med cider og eple­brenne­vin, skjønt Cal­va­dos lig­ger noe len­ger øst. Vi vel­ger like­vel å star­te med en øl.

Bras­se­rie de la Baie er et bryg­ge­ri ved Mont Saint Michel buk­ten. De pro­du­se­rer de ølty­pe­ne som er van­li­ge i Nord-Frank­ri­ke: Blan­che, Blon­de, Ambrée og Bru­ne. Jeg har ikke smakt noen av deres øl, så jeg kan ikke si noe mer om dem.

Bryg­ge­ri­et ble star­tet av Chris­tophe Lesé­néchal i 2003. Han had­de da full­ført sin utdan­nel­se på l’IFBM (Insti­tut Français de la Biè­re et la Mal­te­rie), som betyr Det frans­ke insi­tutt for øl og mal­ting. Jeg synes det er inter­es­sant at vin­lan­det Frank­ri­ke også har en egen ølut­dan­nel­se, og at de åpen­bart har hatt det siden før ølbryg­gings­tren­den tok helt av. Bras­se­rie de la Baie kal­ler sine øl “La Croix des Grèves”, som har nav­net fra en legen­de om en grup­pe pile­gri­mer som reis­te til Mont Saint-Michel med båt på midt­en av 1100-tal­let. De ble over­ras­ket av dår­lig vær. En gra­vid kvin­ne blant pile­gri­me­ne fød­te et barn midt i uvæ­ret. I takk­nem­lig­het over at de ble red­det, ble det reist et kors ved Mont Saint-Michele, “La Croix des Grèves”. Kor­set har sene­re for­svun­net, anta­ge­lig er det slukt av kvikksand.

Når vi nær­mer oss mål pas­se­rer etap­pen nær Valog­nes, hvor vi fin­ner bryg­ge­ri­et Bras­se­rie d’Alu­na.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email