Les Vins du Tour de France 2016 — 2. etappe. Saint-Lô — Cherbourg-en-Cotentin

Vi er fort­satt på vest­kys­ten i Nor­man­die, depar­te­men­tet Man­che. I Frank­ri­ke kal­les det vi kal­ler “Den engels­ke kanal” for La Man­che. Det vil­le være helt uten­ke­lig at fransk­menn skul­le kal­le et sjø­om­rå­de rett uten­for Frank­ri­kes kyst for noe slikt som “Den engels­ke kanal”.

Mark Caven­dish er i rute, og star­ter i gult. Men jeg tror ikke han får behol­de den etter dagens etap­pe. I dag er et avslut­ning i mot­bak­ke. Ikke en vik­re­lig klat­ring, men for hard for de fles­te typis­ke spirn­te­re. Jeg vil også tro at det kan bli noen tids­dif­fe­ren­ser i dag.

TdF_2016_02

Vi star­ter med en øl, også i dag. Bras­se­rie Eldo­ra­do lig­ger i Cher­bourg. Det ser ut til å være en bryg­geri­pub. Men jeg har ikke mye infor­ma­sjon om dette.

Nor­man­die er kjent for sin eple­pro­duk­sjon. En del av den bru­kes til å pro­du­se­re cider, en gjæ­ret eple­saft. Jeg har kjøpt cider noen gan­ger tid­li­ge­re når Touren har vært i det­te områ­det. Men etter å ha gitt cide­ren fle­re sjan­ser, må jeg bare kon­klu­de­re med at cider ikke er min favo­ritt­drikk. Men gi den en sjan­se, selv om jeg ikke er sær­lig glad i den.

En del gjæ­ret eple­saft destil­le­res til eple­brenne­vin, og det mest kjen­te eple­brenne­vi­net er Cal­va­dos. Cal­va­dos er eple­brenne­vin laget i Cal­va­dos. Det deler skjeb­ne med pro­duk­ter som Champag­ne og Cog­nac, ved at man­ge bru­ker dem som gene­ris­ke beteg­nel­ser. Men det er stedseg­ne pro­duk­ter med opp­rin­nel­ses­ga­ran­ti og kan bare pro­du­se­res i nær­me­re angit­te områ­der. I dag er det der­for tid for litt brenne­vin. Jeg er ingen stor brenne­vins­drik­ker, men jeg set­ter pris på et glass Cal­va­dos en gang i blant. Men jeg drik­ker ikke brenne­vin om dagen, så det er noe som, i alle fall for meg, må ven­te til etter at etap­pen er avsluttet.

Kar­tet viser pro­duk­sjons­om­rå­de­ne for Calvados.

Epler er ikke epler. Det dyr­kes mer enn 200 uli­ke sor­ter i områ­det, og det er ikke uvan­lig at en cal­vados­pro­du­sent bru­ker over 100 spe­si­fi­ser­te eple­ty­per i sin pro­duk­sjon. De kan være søte, syr­li­ge eller bit­re. Det kan vi også ha i bak­ho­det når vi skal sma­ke hvit­vin. Man refe­re­rer ofte til eple­aro­ma, men det kan være så mangt. Det er for­skjell mel­lom grøn­ne epler som Granny Smith, hvis aro­ma vi ofte kan fin­ne i Ries­ling, og gule epler som Gol­den, som vi kan fin­ne i hvit­vin laget på dru­en Che­nin Blanc. Men det var et sidespor.

Det er tre uli­ke AOP-områ­der i Cal­va­dos. AOP cal­va­dos er den størs­te, omfat­ter også unde­r­ap­pel­la­sjo­ne­ne, om jeg har for­stått det rett. De to and­re er AOP cal­va­dos Pays d’Auge og AOP cal­va­dos Dom­fron­ta­is.

Deler av dagens etap­pe går i områ­det for AOP Calvados.

I AOP cal­va­dos Pays d’Auge er kra­ve­ne stren­ge­re enn i AOP cal­va­dos. Det er blant annet krav om dob­bel destil­le­ring i alem­bic pot stills, mens man i AOP cal­va­dos kan ha mer indu­stri­ell destil­la­sjon i sin­gel kolonne.

I Dom­fron­ta­is er det lang tra­di­sjon for pære­dyr­king. AOP cal­va­dos Dom­fron­ta­is skal inne­hol­de minst 30% pære og den skal lag­res i minst tre år på eike­fat. Det sies å gi en spei­si­elt fruk­tig cal­va­dos. Men jeg har ikke smakt den­ne og kan der­for ikke utta­le meg om den.

Cal­va­dos skal lag­res i minst to år på eike­fat før den tap­pes og sel­ges. Men ofte lag­res den mye len­ger. Mye cal­va­dos er blend fra fle­re årgan­ger og sik­kert fle­re pro­du­sen­ter. Hvis det angis alder skal det være alde­ren på den yngs­te cal­va­do­sen som angis. Man kan også bru­ke and­re beteg­nel­ser som refe­re­rer til alder. Det­te er:

  • Fine”, “Trois étoi­les ***”, “Trois pom­mes”— minst to år gammel.
  • Vieux”, “Réser­ve”— minst tre år gammel.
  • V.O.” “VO”, “Vie­il­le Réser­ve”, “V.S.O.P.” “VSOP”— minst fire år gammel.
  • Extra”, “X.O.” “XO”, “Napo­lé­on”, “Hors d’Age” “Age Inconnu”— minst seks år gam­mel, men ofte mye eldre.

Frukt­sma­ken er mer frem­tre­den­de i en yng­re cal­va­dos, mens en som har blitt lag­ret len­ge får mer preg av en gam­mel brandy.

Man får også “sin­gel” cal­va­dos. I spe­si­elt gode år sel­ges den med årgang.

Det lages mye eple­brenne­vin i ver­den. I Nor­ge pro­du­se­res eple­brenne­vin i Har­dan­ger og i Lier (i til­legg er det sik­kert en del ure­gist­rert pro­duk­sjon and­re ste­der). Men det­te er eple­brenne­vin, ikke Calvados.

En annen spe­sia­li­tet er Pom­meau. Det­te er en drikk som lages ved at man blan­der eple­juice og Cal­va­dos. Den blan­des til en alko­hol­styr­ke på 17%. Den lag­res så på eike­fat i ca 30 måne­der. Den drik­kes som ape­ri­tif, til ost og til des­sert. Man star­tet pro­duk­sjon av det­te en gang på 1970-tal­let, inspi­rert av Pineau des Cha­ren­tes, som er en blan­ding av cog­nac og drue­saft. Kom­mer­sia­li­se­ring av drik­ken star­tet i 1981. I 1991 fikk den AOP-status.

Mens vi er inne på epler: Man bør all­tid kun­ne ser­ve­re noe alko­hol­fritt til de som av en eller annen grunn ikke øns­ker å drik­ke alko­hol, og de bør få noe annet enn skum­men­de suk­ker­vann med kuns­ti­ge smaks­til­set­nin­ger. I Nor­ge må vi lære oss å aksep­te­re at man­ge gans­ke enkelt ikke øns­ker å drik­ke alko­hol. Man tren­ger ikke noen spe­si­ell grunn for ikke å vil­le ha alko­hol, som at man kjø­rer, at man er gra­vid eller noe annet. Respek­ter folks valg!

I de sene­re år har det kom­met man­ge gode eple­pro­duk­ter. Jeg vil ikke her frem­heve noen spe­si­el­le. Men sjekk dem ut. De kan være et utmer­ket alter­na­tiv til vin når man ikke vil ha alkohol.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email