Les Vins du Tour de France 2016 — 3. etappe. Granville — Angers

Det var ikke noen stor over­ras­kel­se at Peter Sagan vant går­da­gens etap­pe. Nå vil han nok gjen­re behol­de den gule trøy­en så len­ge som mulig. Om han unn­går uhell, vil nep­pe noen trum ledel­sen på dagens etap­pe. Den er flat, og ender sann­syn­lig­vis i en sprint. Hvis Peter Sagan kom­mer i mål med de førs­te, behol­der han trøy­en. De tar ikke inn den ledel­sen han har.

TdF2016_03Vi kun­ne ha pluk­ket med oss cider og Cal­va­dos, og vi kun­ne sik­kert ha klart å fin­ne litt øl under­veis. Men nå har vi ende­lig kom­met inn i et områ­de hvor vi kan begyn­ne å lete etter vin. Jeg må bare inn­røm­me at den­ne delen av Loire er et for meg for­sømt områ­de. Når jeg ten­ker på Loire-viner blir det oftest Mus­ca­det som pro­du­se­res len­ger vest, og San­cer­re og Puil­ly Fumé som pro­du­se­res len­ger oppe langs elven.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 3. etap­pe. Gran­vil­le — Angers