Les Vins du Tour de France 2016 — 3. etappe. Granville — Angers

Det var ikke noen stor over­ras­kel­se at Peter Sagan vant går­da­gens etap­pe. Nå vil han nok gjen­re behol­de den gule trøy­en så len­ge som mulig. Om han unn­går uhell, vil nep­pe noen trum ledel­sen på dagens etap­pe. Den er flat, og ender sann­syn­lig­vis i en sprint. Hvis Peter Sagan kom­mer i mål med de førs­te, behol­der han trøy­en. De tar ikke inn den ledel­sen han har.

TdF2016_03Vi kun­ne ha pluk­ket med oss cider og Cal­va­dos, og vi kun­ne sik­kert ha klart å fin­ne litt øl under­veis. Men nå har vi ende­lig kom­met inn i et områ­de hvor vi kan begyn­ne å lete etter vin. Jeg må bare inn­røm­me at den­ne delen av Loire er et for meg for­sømt områ­de. Når jeg ten­ker på Loire-viner blir det oftest Mus­ca­det som pro­du­se­res len­ger vest, og San­cer­re og Puil­ly Fumé som pro­du­se­res len­ger oppe langs elven.

Vi kom­mer inn i områ­det Anjou. Jeg for­bin­der det­te først og fremst med rosé­vi­nen Caber­net d’An­jou, en vin som var popu­lær da jeg var ung. Jeg smak­te den igjen for noen år siden. Det var ikke noen gam­mel kjær­lig­het som blus­set opp. Det er en halv­tørr rosé­vin. Jeg er glad i rosé­vin- Om som­mer­en drik­ker jeg ofte rosé­vin til mat jeg i kjø­li­ge­re års­ti­der vil­le ha druk­ket rødvin til. Men det må være en tørr rosé­vin. Jeg drik­ker mest rosé­vin mens jeg er i vår lei­lig­het i Lan­gue­doc, og da blir det selv­sagt mest vin fra det området.

Når vi ende­lig har fun­net vin, da kan det pas­se å åpne med litt mus­se­ren­de. Cré­mant er frans­ke, mus­se­ren­de viner, laget på tra­di­sjo­nelt vis, med etter­gjæ­ring på flas­ke. Cré­mant de Loire er van­lig­vis laget på dru­en Che­nin Blanc, en drue som er på sitt aller bes­te i Loire.

Litt syd­vest for mål­byen Angers lig­ger områ­det Sav­n­niè­res. Det lig­ger syd­vendt på Loires høyre­bredd. Det­te reg­nes som det bes­te hvit­vins­om­rå­det i den­ne delen avLoire. Innen­for områ­det fin­ner vi de to under­om­rå­de­ne Roch-ax-Moi­nes og Cou­lée-de-Ser­rat, som reg­nes som de aller bes­te i Savenn­ié­res. Vine­ne lages på Che­nin blanc. Det lages tør­re, halv­tør­re og søte viner. De halv­tør­re kan lig­ge i fle­re tiår før de viser seg fra sin aller bes­te side. Pro­duk­sjo­nen er liten.

Vi kan, som en slags des­sert, beve­ge oss litt len­ger syd, til Coteaux-du-Lay­on, hvor man pro­du­se­rer noen nyde­li­ge, søte des­sert­vi­ner. Den mest aner­kjen­te av dis­se er fra områ­det Quarts-de-Chau­me. Også det­te er viner pro­du­sert av Che­nin blanc. De vine­ne som her er nevnt, får fram hva dru­en Che­nin blanc kan gi, i det­te området.

Det engels­ke vin­bla­det Decan­ter had­de nylig en kåring av ver­dens bes­te viner.  And­re Davy, Domai­ne de la Roche Moreau, Coteaux du Lay­on 1er Cru Chau­me, fikk en pla­tin­a­me­dal­je i den­ne kårin­gen som Best Swe­et Loire over £15.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email