Les Vins du Tour de France 2016 — 4. etappe. Saumur — Limoges

Mark Cavn­dish ser ut til å være til­ba­ke i gam­melt slag. Men når Peter Sagan som van­lig er blant de bes­te, vil han få pro­ble­mer med å ta nok poeng til å vin­ne den grøn­ne trøy­en. Dagens etap­pe er ikke en etap­pe for sprin­te­re. Med avslut­ning i mot­bak­ke kan den lig­ne på and­re etap­pe. Men Peter Sagan vil kun­ne hev­de seg her også. Og vi kan håpe på Edvald Boa­sson-Hagen og Alex­an­der Kristoff. Vi star­ter i Loire og fort­set­ter syd­over i regio­nen Centre.

TdF2016_04Vi star­ter med litt vin Loire i dag også. Vi star­ter i Sau­mur, og kan for­sy­ne oss med noe av områ­dets rødvin. Områ­dets rødvin lages først og fremst på dru­en Caber­net Franc, men også Caber­net Suvig­non. Den bes­te delen av Sau­murs vin­om­rå­der er Sau­mur-Champig­ny. Vin­bla­det Decan­ter kåret tid­li­ge­re i år topp Caber­net Franc viner fra Loire. To pro­du­sen­ter fra Sau­mur-Champig­ny var med på den­ne gans­ke eks­klu­si­ve lis­ten. Château de Vil­lene­u­ve med vinen Le Grand Clos 2011, og Château de Tar­gé med vine­ne Sau­mur-Champig­ny 2011.

Decan­ter had­de i sin juni 2016-utga­ve en panel­s­ma­king av viner fra Sau­mur og Sau­mur-Champig­ny. Den er ikke på nett ennå, i alle fall var den ikke det sist jeg sjek­ket. Men sli­ke sma­kin­ger plei­er å kom­me på nett, så det er verdt å ta en titt inn­om nett­si­de­ne deres. Ave 74 vine­nem ble smakt, ble to karak­te­ri­sert som “Out­stan­ding”: Domai­ne la Bon­ne­liè­re, Les Poy­eux, Sau­mur-Champig­ny 2014, og La Seig­neu­rie, Sau­mur-Champig­ny 2014.

Loire er et fint områ­de å syk­le i. Her kan syk­ling kom­bi­ne­res med slott og inter­es­sant vin. Les Decan­ters guide “Cycling in the Loire”.

Litt len­ger sør pas­se­rer ryt­ter­ne gjen­nom Haut-Poi­tou. Det er et gans­ke lite områ­de hvor det pro­du­se­res hvit‑, rosé og rødvin fra fle­re for­skjel­li­ge dru­er. Vinen er van­lig­vis frutktig, og bør drik­kes ung.

Her­fra til mål er det ikke mye mer vin å hen­te. Dagens mål­by er Limoge. Ved utbrud­det av førs­te ver­dens­krig kon­sta­ter­te den frans­ke øverst­kom­man­de­ren­de, mar­skalk Joseph Jac­ques Césa­i­re Joff­re at man­ge av offi­se­re­ne i den frans­ke hæren var gans­ke ubru­ke­li­ge. Man­ge had­de fått sine offi­sers­gra­der nær­mest som heders­be­vis­nin­ger gitt til over­klas­sens søn­ner, som på ingen måte had­de fått dem for sin mili­tæ­re inn­sats. Han beord­ret man­ge av dis­se til Limoge. Det var et sted lengst mulig unna alle krigs­hand­lin­ger, så her kun­ne dis­se offi­se­re­ne ikke gjø­re noen ska­de. Etter det­te har man på frans­ke fått uttryk­ket limo­ger, alt­så å limo­ge­re. Det­te betyr at folk i høye posi­sjo­ner “for­frem­mes” side­lengs, og får en stil­ling som i prak­sis er ube­ty­de­lig og hvor de er uskadeliggjort.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email