Les Vins du Tour de France 2016 — 6. etappe. Arpajon-sur-Cère — Montauban

Jeg var over­ras­ket over at de and­re lage­ne lo et brudd med en så sterk ryt­ter som Greg van Aver­mat få så stort for­sprang.  Han er ikke noen trus­sel mot sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Men det for­spran­get han har, må kjø­res inn. Jeg tror Greg van Aver­mat behol­der den gule trøy­en også etter dagens etap­pe, I dag skal ryt­ter­ne ned fra Mas­sif Cen­tral. Det er noen 3. og 4. kate­go­ri­stig­nin­ger. Men det går mer ned enn opp, og avslut­nin­gen er helt flat. Så det blir nok spurt­opp­gjør i dag også.

TdF2016_06Vi må ta noen avstik­ke­re bort fra etap­pen for å fin­ne inter­es­sant vin. Drar vi rett vest­over fra mel­lom­sprin­ten, og rett nord­over fra mål­byen, vil de to lin­je­ne krys­ses i Cahors. Cahors er kjent for en kraf­tig rødvin pro­du­sert på Mal­bec, som lokalt cal­les Cot. Cahors lig­ger langs elven Lot, som ren­ner ut i Garon­ne, som ren­ner ut i havet ved Bordeaux.

Cahors og man­ge av de and­re vin­pro­du­se­ren­de områ­de­ne i den­ne regio­nen, kom i skyg­gen av Bor­deaux. Går vi et par hun­der år til­ba­ke i tid, var ikke Bor­deaux et områ­de for pro­duk­sjon av kva­li­tets­vin. Inn­til man fikk dre­nert områ­der, pro­du­ser­te de en gans­ke tynn vin. Men Bor­deaux var en stor havne­by, stra­te­gisk plas­sert der elve­ne Garon­ne og Dor­dog­ne ren­ner ut i havet. Trans­port av vin fra vin­pro­du­se­ren­de områ­der inne i lan­det, gikk stort sett langs elver ut til Bor­deaux. Man var ikke så nøye med opp­ri­nenl­sen den gan­gen, og kraf­ti­ge­re vin fra bl.a Cahors ble blan­det med Bor­deaux­vin for å for­bed­re den­ne — og den ble solgt som Bor­deaux­vin. I Bor­deaux vil­le man hel­ler ikke ski­pe ut vin fra and­re før de had­de fått solgt sin egen. Der­med ble vin fra Bor­deaux kjent i eks­port­mar­ke­de­ne, sær­lig i Eng­land. Men and­re viner for­ble ukjente.

Mål­byen Mon­tau­ban lig­ger et lite styk­ke nord for Tou­lou­se. Syd og vest for mål­byen Mon­tau­ban fin­ner vi vin­om­rå­de­ne Fron­ton, Laville­dieu og Saint-Sardos.

I Fron­ton pro­du­se­res en vel­re­nom­mert rødvin laget av dru­en Negret­te. Det er en drue med lite tan­ni­ner og lav syre,  som gir en vin som er god og drik­ke ung. Men den oksy­de­rer lett, og tåler lite lag­ring. Noen kal­ler vinen for “Tou­lou­ses beaujolais”.

Nord­vest for Fron­ton lig­ger Laville­dieu. Rødvin her­fra er laget man­ge for­skjel­li­ge dru­er, og ingen drue får domi­ne­re, noe som gjør at den ikke får en klart iden­ti­fi­ser­bar karakter.

Saint Sar­dos lig­ger vest for Fron­ton. Her har det vært pro­du­sert vin len­ge. Det er doku­men­tert vin­pro­duk­sjon fra etab­le­rin­gen av klos­te­ret Grand­s­le­ve i 1114. Det pro­du­se­res rødvin og rosé­vin. De vik­tigs­te dru­ene er Syrah og Tannat, sup­plert med Caber­net Sau­vig­non og Merlot.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.