Les Vins du Tour de France 2016 — 7. etappe. L’Isle-Jourdain — Lac de Payolle

Vi nær­mer oss fjel­let, og ryt­ter­ne skal for førs­te gang i år over en av de klas­sis­ke top­pe­ne i Pyre­ne­ene: Col d’Aspin.

TdF2016_07Inn mot fjel­le­ne er det all­tid vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin. Etap­pen star­ter litt vest for Tou­lou­se, og det er ikke and­re inter­es­san­te vin­om­rå­der her enn de vi var inn­om i går. Er det tomt for vin, da får man gå ut etter øl.

Så mye er det ikke å fin­ne av det heller.Jeg har fun­net to bryg­ge­ri­er. Det ene er Biè­re Quin te Vas i Saint pe de Bigor­re,  som strengt tatt lig­ger nær­me­re mor­gen­da­gens etap­pe enn dagens. Men i mor­gen fin­ner vi vin, så vi tar det med i dag. Jeg les­te en omta­le av deres Ambrée på nett­si­den Para­dis Biere, og den var ikke så vel­dig oppløftende.

Et annet bryg­ge­ri  er Bras­se­rie Arti­sana­le des Pyré­né­es, som lig­ger litt øst for der ryt­ter­ne star­ter på stig­nin­gen opp til Col d’A­spin. Men jeg har ikke fun­net ut stort om det bryg­ge­ri­et, hel­ler ikke omta­ler av deres øl. Så det ser ut til at vi må for­bli tørs­te langs den­ne etappen.

Som nevnt møter ryt­ter­ne i dag det førs­te klas­sis­ke Pyere­nee­fjel­let, Col d’A­spin, så jeg tar med et bil­de av en syk­list som nyter utsik­ten etter å ha tatt seg opp til top­pen.. Selv var jeg der med bil, ikke på sykkel.

SIMG_4256_DxO

Her er vi ved mål­om­rå­det. Skil­tet for­tel­ler at man må ha fiske­kort for å fiske i Lac de Payol­le, som lig­ger litt uten­for bil­led­kan­ten til venstre.

SIMG_4250_DxO

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email