Les Vins du Tour de France 2016 — 8. etappe. Pau — Bagnères-de-Luchon

Nok en flott sei­er fra Step­hen Cum­mings, en ryt­ter jeg først la mer­ke til da han vant på en flott måte i Men­de i fjor. Nå er det Pyre­ne­ene for alovor, med Tour­malet. samt to første­ka­te­go­ri og en andre­ka­te­go­ri stig­ning. Nå må sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vise kor­te­ne sine. Greg van Aver­ma­et har en ledel­se på 6:36. Men fra Juli­an Alap­hi­lip­pe på and­re plass ned til uhel­di­ge Richie Por­te på 23. plass er det bare 1:51. Vi bør se noen angrep fra de som har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get på dagens etap­pe,  Det er 18 km utfor fra den sis­te top­pen til mål, men det bør være mulig å få tids­dif­fe­ran­ser som ikke kjø­res inn på den­ne strekningen.

TdF2016_08Pau er en av de mest besøk­te byene i Touren, hvil­ket betyr at vi ofte har tatt med oss vin der­fra på vei­en mot fjel­let. I Pau er det en park Le Tour des Géants, hvor det er en søy­le for hver vin­ner i Tour de Fran­ce. Lance Arm­strong har fort­satt sine søy­ler, men det står på dem at han er fra­tatt sei­e­ren. Jeg tror det er omtrent her­fra etap­pen star­ter, men det er jeg ikke sik­ker på.

SIMG_4217_DxO

Et av de mest kjen­te vin­om­rå­de­ne nær Pau er Jurançon. Den­ne gan­ge skal ryt­ter­ne en rute ut av Pau som ikke tar dem gjen­nom det­te vin­om­rå­det, men vi avleg­ger det et besøk like­vel I dag møter vi fjell for alvor, og i de fjel­le­ne er det lite vin å finne.

Jurançon er et land­skap med åser og daler som stor sett går i nord-syd ret­ning. Vinen dyr­kes for det mes­te i åse­ne. Områ­det lig­ger slik at det ofte nyter godt av føhn­vind fra Spa­nia, i til­legg til mye sol. Det gir dru­er med mye suk­ker og det pro­du­se­res mye søt vin.

I Jurançon har det vært dyr­ket vin len­ge. Om jeg hus­ker his­to­ri­en rett, var det pile­gri­mer på vei hjem fra San­tia­go de Com­pos­tel­la som had­de med seg vin­stok­ker fra Spa­nia til bl.a. det­te områ­det. Pile­gri­me­ne har betydd mye for utbre­del­se av bl.a. vin i Euro­pa. Vin fra områ­det er nevnt i teks­ter fra 998. Det var her uttryk­ket “cru” først ble tatt i bruk ved klas­si­fi­se­ring av vin. Det skjed­de på 1300-tallet.

Det pro­du­se­res to hoved­ty­per av vin, beg­ge hvi­te. Den ene er Le Jurançon som er søt og Le Juran­con Sec, som er tørr — slik nav­net sier. De er laget på dru­ene petit og gros man­seng og petit cour­bu. Dru­ene til den bes­te søte Le Jurançon høs­tes sent, gjer­ne så sent som i novem­ber eller desem­ber. Det­te gir over­modne dru­er med mye sukker.

Vin­mono­po­let har tre Jurançon-viner i sine lis­ter. Av dis­se er en tørr og to søte. En av dem kom­mer på halv­flak­se. Søt vin er ikke noe man drik­ker mye av. Jeg fore­trek­ker å kjø­pe halv­flas­ker av slik vin.

Jeg tar med to Jurançon-viner jeg har kjøpt til tid­li­gere etap­per når touren har vært inn­om her. Beg­ge er pro­du­sert av Urou­lat.

Ved star­ten av dagens etap­pe kan vi fin­ne mye god vin. Men når vi kom­mer inn i fjel­lene er det best å nyte medbragt.

Jurançon over­lap­per for en del med Béarn, men Béarn omfat­ter også et områ­de nord­øst for Pau. Béarn er nok mer kjent for sau­sen béar­nai­se enn for vin. Men vi hol­der oss til vinen. Dru­ene som bru­kes er de som man kjen­ner fra Jurançon og fra områ­det Madi­ran, som vi ikke er inn­om i år. det er de hvi­te petit og gros man­seng, cour­bu, sau­vig­non, lau­zet og car­malet. I til­legg sjeld­ne Moncade.

På den­ne etap­pen skal ryt­ter­ne inn­om byen Lour­des, kjent som Den katols­ke kir­kes Dis­ney­land. Van­net i ste­dets kil­de skal angi­ve­lig ha mira­kel­virk­nin­ger. Det er nes­ten gro­tesk å besø­ke ste­det, hvor syke men­nes­ker kom­mer i et despe­rat håp om å bli hel­bre­det. I en del and­re byer har man syk­kel­felt. I Lour­des har man rulle­stol­felt for de som skal tril­le fram til mira­kel­kil­den. Selv har jeg en boks pep­per­mynte­suk­ker­tøy laget med hel­lig vann fra Lour­des. Men jeg har ikke erfart at de hjel­per noe bed­re enn annet hvis jeg har vondt i halsen.

I det mins­te de litt over­tro­is­ke, og sær­lig katols­ke syk­lis­ter, bur­de vel fyl­le opp drikke­flas­ke­ne med mira­kel­vann til dagens etap­pe, og bru­ke det når de blan­der sports­drikk til flas­ke­ne. Nå har vel El Diab­lo pen­sjo­nert seg, så ryt­ter­ne tren­ger ikke gjø­re som den katols­ke og over­tro­is­ke ita­li­ens­ke ryt­te­ren Gigi i den noen år gam­le sykkeltegne­se­rien Le Tour de Fran­ce:

TdF_Gigi_Lourdes

Jeg had­de pla­ner om å ta turen over noen av dis­se fjel­le­ne i mai, dog med bil og ikke på syk­kel. Men vår­en kom­mer sent i fjel­let. Så vi måt­te stort sett hol­de oss i lavlandet.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.