Les Vins du Tour de France 2016 — 11. etappe. Carcassonne — Montpellier

Touren har vært inn­om Montpel­li­er omtrent hvert annet år. Etap­pen er flat, og det plei­er å ende med et spurt­opp­gjør. Går det etter pla­nen, syk­ler jeg inn til Montpel­li­er for å se på avslutningen.

TdF2016_11Vi skal gjen­nom Lan­gue­doc, det områ­det i ver­den hvor det pro­du­se­res mest vin. Her er det ikke noe pro­blem å fin­ne vin. Pro­ble­met blir å vel­ge ut hvil­ke viner som skal tas med. Lan­gue­doc er “mitt” områ­de i Frank­ri­ke, og når jeg er i områ­det drik­ker jeg selv­sagt vin herfra.

Vi star­ter i borg­byen Car­cas­son­ne, som er et av de ste­de­ne man må besø­ke om man er i områ­det. Car­cas­son­ne er stra­te­gisk plas­sert der pas­sa­sjen mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet er på det sma­les­te. Her kun­ne man kre­ve toll på varer som pas­ser­te. Det var vel dati­dens form for bompenger.

WIMG_1110_RAW_DxO

Men vi hol­der oss til vin, selv om det er vel­dig man­ge mulig­he­ter for avspo­ring. Ut fra Car­cas­son­ne går etap­pen mot nordøst.

Etap­pen føl­ger for­kast­nin­gen mot Mon­tag­ne Noir, som er den syd­vest­li­ge utlø­pe­ren av Mas­sif Cen­tral. Vi kom­mer inn i vin­om­rå­det Miner­vois. Det er et  ca 60 km langt og 20 km bredt, syd­vendt amfi, og strek­ker seg fra Car­cas­son­ne  i vest omtrent til Nabon­ne i øst. Det lig­ger mel­lom 50 og ca 350 meter over havet. Det er først og fremst et rødvins­om­rå­de, men det pro­du­se­res også noe hvitvin.

Områ­det er delt inn i seks under­om­rå­der, i til­legg til det egne områ­det Miner­vois-La Liver­ne. Det førs­te områ­det vi kom­mer inn i etter å ha for­latt Car­cas­son­ne er Le Cla­moux. Det­te lig­ger gans­ke lavt, får mye sol og har et klart mid­del­havs­preg. Her dyr­kes det sær­lig Gre­nache og Carignan.

Litt len­ger inn mot fjel­let (Mon­tag­ne Noir) er Les Côtes Noire. Etap­pen går for en del mel­lom Le Cla­moux og Les Côtes Noir. Områ­det drar for­del av å lig­ge høyt, og er også pre­get av atlan­ter­havs­luf­ten som kom­mer inn mel­lom Mas­sif Cen­tral og Pyre­ne­ene. Jord­smon­net er pre­get av ski­fer. De domi­ne­ren­de dru­ene er Syrah og Gre­nache, men her dyr­kes også de hvi­te dru­ene Mar­san­ne og Rousanne.

Her­fra kom­mer vi over i Miner­vois-La Liver­ne. Det­te lig­ger i hjer­tet av Miner­vois, i det områ­det som kal­les Le Petit Caus­se, ved foten av Mon­tag­ne Noir.  Det dyr­kes sær­lig Carig­nan, men også Gre­nache, Mour­vèd­re og Syrah. Vine­ne er ele­gan­te, med et klart mid­del­havs­preg. Det pro­du­se­res også noe hvit­vin, på Bour­bou­lenc, Mar­san­ne, Rous­san­ne og Gre­nache blanc.

Len­ger øst lig­ger Le Caus­se. Caus­se er beteg­nel­sen på kalk­pla­tå­ene som er van­li­ge i den­ne regio­nen. Her dyr­kes sær­lig Gre­nache, Carig­nan og Syrah. Men det er også områ­det for Mus­cat-de-Saint-Jean de Miner­vois. Det er en søt vin. Vin­mar­ke­ne her lig­ger høy­ere enn de fles­te and­re dyr­kings­om­rå­de­ne for Mus­cat. Det gir len­ger mod­nings­tid, og der­med en mer kom­pleks smak.

Land­byen Miner­ve, reg­nes for en av Frank­ri­kes vak­res­te lands­byer. Den lig­ger på en klip­pe der to elver ren­ner sam­men. Besøk den om du er på de kan­ter. I Tour de Fran­ce utga­ven av det frans­ke syk­kel­ma­ga­si­net Vélo Magazi­ne har de spurt syk­lis­ten Clé­ment Koretz­ky, som er fra regio­nen, om hvor han vil­le ha valgt å stå der­som han var til­skuer. Hans svar; Minerve.

SIMG_3586_DxO_1

De to lavere­lig­gen­de  områ­de­ne i Miner­vois, L’Ar­gent Double og Les Ser­res, er vi ikke inn­om, så de hop­per vi over den­ne gangen.

Det fin­nes ikke noen offi­si­ell klas­si­fi­se­ring av pro­du­sen­ter eller vin­mar­ker innen­for AOP og AOP-vil­la­ge klas­si­fi­se­rin­ge­ne i Lan­gue­doc. Men man­ge har for­søkt å set­te opp uli­ke “Grand Crus” lis­ter.  La Revue du Vin de Fran­ce har for­søkt seg med en inn­de­ling i førs­te, and­re og tred­je crus, had­de de Minerve­pro­du­sen­ten Domai­ne Jean-Bap­tis­te Senat blant pro­du­sen­te­ne i tred­je crus. De har tid­li­ge­re frem­he­vet L’Ous­tal Blanc i en lig­nen­de kåring, og frem­he­vet da sær­lig deres hvit­vin Pri­ma Donna.

SIMG_3825_DxO_1

Fra Miner­vois fort­set­ter vi inn i Saint-Chinian.

Ryt­ter­ne pas­se­rer på vei­en til venst­re, like etter den and­re og sis­te kate­go­ri­ser­te stig­nin­gen (fjer­de kate­go­ri). Bil­det er tatt i midt­en av april. Vin­ran­ke­ne i Saint Chi­ni­an har nok vokst en god del til i dag.

SIMG_3833_DxO_1

La Revue du Vin de Fran­ce frem­he­ver Domai­ne Yan­nick Pelle­ti­er i sin kåring av Grand crus fra 2011. Når de dle­re inn i tre crus, plas­se­rer Mas Champart i and­re crus. And­re pro­du­sen­ter som frem­he­ves er Domai­ne Boire La Vita­rel­le, Domai­ne les Émi­na­des og Domai­ne Canet-Valet­te.

Yan­nick Pelle­ti­er repre­sen­te­rer noe av det som gjør Lan­gue­doc så inter­es­sant. Etter å ha stu­dert vin ved uni­ver­si­te­tet, kjøp­te han som 29-åring et titalls hek­tar vin­mark, og lever­te sin førs­te vin som 30-åring. Unge, ambi­siø­se folk kan fort­satt kjø­pe vin­mark til en over­kom­me­lig pris, og leve­rer godt resul­tat. Yan­nick Pelle­ti­er er ikke den enes­te med et slikt resul­tat, men ikke man­ge kla­rer å nå det nivå­et han har nådd.

Utsikt over byen Saint-Chinian.

SIMG_3838_DxO_1

Etter Saint Chi­ni­an set­ter ryt­ter­ne kur­sen mot kys­ten. Vi leg­ger inn nes­te drikke­pau­se ved Peze­nas, der det er en mellomsprint.

Peze­nas er kome­die­for­fat­te­ren Moliè­res by. Moliè­re var født i Paris. Men han reis­te med den liten tea­ter­trop­pen ” l’Illustre Théât­re” i Lan­gue­doc, og i Pzeneas ble han godt mot­tatt, og hvor han og tea­ter­trop­pen ble len­ge. Bil­det under er fra Moliè­res tea­ter i Pezanas.

SIMG_2783_DxO

Men vi skal ikke dve­le len­ge ved tea­ter, i alle fall ikke når det er så mye vin å vel­ge blant.

I sin kåring av Les Gran­des Crus du Lan­gue­doc fra 2011, frem­he­ver La Revue du Vin de Fran­ce fire pro­du­sen­ter fra Pézenas:

  • Domai­ne la Garance
  • Domai­ne les Aurel­les. I inn­de­lin­gen i tre gands crus, plas­se­rer La Revue du Vin de Fran­ce dis­se i and­re cru.
  • Prieuré Saint-Jean de Béban.
  • Domai­ne le Cone­te des Flo­ris Carbonifère

Ryt­ter­ne fort­set­ter gjen­nom Mon­tag­nac. Her fin­ner vi pro­du­sen­ten Paul Mas. Det er en stor pro­du­sent som har vin­mar­ker man­ge ste­der i Lan­gue­doc, også i Peza­nas, som vi nett­opp var inn­om. I til­legg til viner under nav­net Paul Mas, pro­du­se­rer de også vinse­ri­en Arro­gant Frog. De pro­du­se­rer også vin i Cos­ti­eres de Nîmes, som vi kom­mer til i mor­gen. Jeg tar med Paul Mas for­di de pro­du­se­rer et bredt utvalg av utmer­ket vin i fle­re dis­trik­ter i Lan­gue­doc, og for­di jeg had­de gle­den av å møte eie­ren Jean-Clau­de Mas under en wine­ma­kers din­ner hos Bøl­ge og Moi i Oslo for ikke len­ge siden, hvor vi fikk sma­ke man­ge av deres viner.

SIMG_3422_DxO

Selv om pro­ble­met i det­te områ­det er et luk­sus­pro­blem av typen det er alt for mye vin, hva skal vi vel­ge bort, så tar jeg like­vel en liten avstik­ker, ca 7 km mot nord­øst. Der fin­ner vi Domai­ne Pey­re Rose. De er klas­si­fi­sert i and­re crus i La Revue du Vin de Fran­ce’ klas­si­fi­se­ring. Det­te er en av gans­ke man­ge vin­går­der i regio­nen som dri­ves av en kvin­ne. De vin­pro­du­se­ren­de dame­ne har laget sin egen for­ening, Vini­fil­les, alt­så vinjentene.

Men ikke alle vin­jen­te­ne er med­lem­mer, blant annet ikke Mar­lè­ne Soria, som dri­ver Domai­ne Pey­re Rose. I til­legg til at de lager utmer­ket vin, gjør his­to­ri­en bak Domai­ne Pey­re Rose at jeg gjer­ne vil ha det med. Mar­lè­ne Soria var eien­doms­meg­ler, og had­de eien­dom­men til salgs for en kli­ent. Hun lik­te eien­dom­men godt, og det end­te med at hun kjøp­te den selv. Hun star­tet med vin­pro­duk­sjon nær­mest på hobby­ba­sis, til fami­lie og ven­ner. Men ryk­te­ne om hen­nes utmer­ke­de vin spred­te seg. Hun for­lot eien­doms­bran­sjen, og gikk over til vin­pro­duk­sjon på hel­tid. Hen­nes viner er med på nes­ten alle kårin­ger jeg har sett over de bes­te rødvi­ne­ne fra Lan­gue­doc (jeg har ald­ri sett noen hvit­vi­ner eller rosév­ner fra Pey­re Rose). Dess­ver­re er Domai­ne Pey­re Rose en pro­du­sent som van­lig­vis ikke tar imot besø­ken­de. De står gans­ke høyt oppe på lis­ten over vin­pro­du­sen­ter jeg har lyst til å besøke.

Til­ba­ke til dagens etap­pe. Ryt­ter­ne fort­set­ter for­bi Abbaye de Val­mag­ne. Det­te er et klos­ter fra 1257, og om jeg har for­stått det rett er klos­te­ret fort­satt i virk­som­het. Men det som inter­es­se­rer oss er at det i den­ne byg­nin­gen,  klas­si­fi­sert som his­to­risk monu­ment, pro­du­se­res det vin, det bryg­ges øl og det er en res­tau­rant. Det er i det tatt man­ge grun­ner til å ta en stopp her.

Vi er nå bare 35 km fra mål. Etap­pe­ne inn til Montpel­li­er har ofte endt med et spurt­opp­gjør, og nå er tiden så abso­lutt inne for at spur­ter­ne og deres lag må fin­ne sine posi­sjo­ner i fel­tet. I Montpel­li­er går vin­mar­ke­ne omtrent til bygren­sen. Vin­mar­ke­ne lig­ger i gang­av­stand fra målområdet.

Vi kom­mer inn i områ­det Gres de Montpel­li­er, som omkran­ser Montpel­li­er. Det betyr noe slikt som Montpel­li­ers grus. Det er et områ­de som lig­ger lavt, og hvor det kan bli gans­ke varmt. Men som sam­ti­dig nyter godt av litt kjø­len­de luft fra havet. Den sis­te strek­nin­gen før mål, før vi kom­mer inn i litt urba­ni­ser­te områ­der, er under­om­rå­det Saint-Geor­ges d’Or­ques. Jeg er ikke helt sik­ker på hva nav­net betyr. Men det får meg all­tid til å ten­ke på Orke­ne i Rin­ge­nes her­re, og på orken til Oda Rygh.

Jeg avslut­ter her med det bil­de noen av de sis­te vin­mar­ke­ne ryt­ter­ne vil pas­se­re får de går i mål. Her lig­ger det et stort kaffe­bren­ne­ri plas­sert i eller rett ved siden av vin­mar­ken. Vin og kaf­fe, det kan være godt når man ende­lig er i mål.

SIMG_4360_DxO

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email