Les Vins du Tour de France 2016 — 12. etappe. Montpellier — Mont Ventoux

Den som had­de sat­set pen­ger på at dagens etap­pe skul­le bli et spurt­opp­gjør mel­lom Chris Froo­me og Peter Sagan, vil­le ha fått høye odds.

SIMG_7354_DxO

Chris Froom har i år vist seg som en kom­plett ryt­ter. Vi viss­te at han kan klat­re. Vi vet også at han kan kjø­re gode tem­p­e­tap­per. I år har han også vist at han kan vin­ne ned­over, og at han kan spur­te. Nå tror jeg at man­ge av sam­men­lag­tryt­ter­ne er bed­re spur­te­re enn vi får inn­trykk av. Men de syk­ler for å fin­ne touren, ikke for å vin­ne etap­per. Og da er det liten grunn til å løpe den risi­ko­en det er å kas­te seg inn i en masse­spurt. Hvor­dan de and­re lage­ne kun­ne la et brudd med Chris Froo­me og Peter Sagan, hver med to hjelpe­ryt­te­re, få gå 15 km før mål, det er for meg ufor­ståe­lig. De had­de kank­sje ikke noe å sva­re med?

Så til dagens etap­pe. Det­te er årets 14. juli­etap­pe, alt­så etap­pen på Frank­ri­kes nasjo­nal­dag. Det er den etap­pen alle fransk­menn øns­ker å vin­ne. Jeg har tenkt at vi vil kun­ne se Thi­baut Pinot i angrep her. Nå vet vi at det ikke blir noen avslut­ning på Mont Ventoux. Det er meldt for mye vind. Ikke vil­le det bare blitt vel­dig hardt å syk­le Mont Ventoux i kraf­tig mot­vind. Arran­gø­re­ne vil­le også få pro­ble­mer med det tek­nis­ke. Mål­gang blir ved Cha­let Renard, omtrent der ryt­ter­ne kom­mer ut av sko­gen. Dag Otto Lau­rit­zen sa at etter hans vur­de­ring er den førs­te delen av Mont Ventoux den har­des­te. Men klat­rin­gen blir nå 6 km kor­te­re, og da blir den mind­re hard. De som for fle­re dager siden har par­kert bobi­le­ne sine langs bak­ken opp­over mot Mont Ventoux, kom­mer nok til å bli skuffet.

TdF2016_12bbI Montpel­li­er lig­ger vin­mar­ke­ne helt inn­til byen, så vi kan ta med vin fra start. Og vi fin­ner ny vin helt til ryt­ter­ne star­ter på selve klat­rin­gen opp mot Mont Ventoux.

Selv om ruten ut av byen ikke pas­se­rer rett for­bi det­te, star­ter jeg med Château Flau­ger­gues. Det lig­ger helt inne til byen. Er man ikke alt­for redd for å gå litt, vil jeg si at det lig­ger i gang­av­stand fra sen­trum, og i alle fall i grei avstand med bysyk­kel. Eller man kan ta trikk no 1 til kjøpe­sen­te­ret Odys­se­um, og der­fra er det kort vei.

Chateau_de_flaugergues

De har en fin belig­gen­het, en flott hage og god vin. Tren­ger man fle­re grun­ner til å besø­ke stedet?

Vi er fort­satt i Gres de Montpel­lier, som vi var i i går. Innen­for det­te har vi områ­det Meja­nel­le øst for Montpel­li­er. Noen av vine­ne fra Château de Flau­ger­gues er AOP Mejanelle.

Etap­pen fort­set­ter i ret­ning Som­mie­res. På vei­en dit går etap­pen et sted mel­lom Saint-Dré­ze­ry og Saint-Chris­tol. Strengt tatt ser det ut som om den går gjen­nom Saint-Chris­tol, men jeg tar med begge.

I Saint-Dré­ze­ry lig­ger en av mine favo­rit­ter: Château Puech Haut. De har god vin, og det er et vel­dig hyg­ge­lig sted å besø­ke. Hva mer kan man håpe på hos en vin­pro­du­sent? His­to­ri­en til Château Puech-Haut lig­ner på his­to­ri­en til man­ge and­re gode pro­du­sen­ter i Lan­gue­doc: Entre­pre­nør­skap. Gérard Bru had­de bak­grunn fra for­ret­nin­ger. Etter at hans sel­skap var kjøpt av et stør­re sel­skap, kjøp­te han det­te områ­det. Det var da ingen vin­pro­duk­sjon, men han var over­be­vist om at det var et områ­de godt egnet for vin­pro­duk­sjon, noe han fikk rett i.

Deres hoved­pro­dukt er rødvin, og Lan­gue­doc er først og fremst er rødvins­om­rå­de. Men den­ne gan­gen vil jeg ta for meg litt hvit­vin. Det var gjen­nom deres hvit­vin jeg først opp­da­get Château Puech Haut. Sann­syn­lig­vis fikk jeg den anbe­falt på en res­tau­rant, men jeg hus­ker ikke mitt førs­te møte med den vinen. Uan­sett: Den falt i smak, og den var litt anner­le­des enn mye av den and­re hvit­vi­nen vi drakk.

Deres hvit­vi­ner er for en stor del laget på dru­ene Rous­san­ne og Mar­san­ne, som er to aro­ma­tis­ke dru­er som gir en til­sva­ren­de aro­ma­tisk vin. Det er dru­er som bru­kes gans­ke mye i hvit­vin i Lan­gue­doc og i Rhô­ne.  Jeg liker slik aro­ma­tisk hvit­vin. Prøv noen hvit­vi­ner laget med dis­se dru­ene, som en avveks­ling fra Ries­ling, Cha­don­nay, Sau­vig­non Blanc og alle de van­li­ge hvitvinsdruene.

Château Puech Haut har to hoved­se­ri­er vin: Pre­sti­ge og Tête de Beli­er. Tête de Beli­er er det vær­ho­det som er vinens sym­bol, et hode i kalk­stein som ble fun­net i åke­ren da den­ne ble opp­ar­bei­det. Av dis­se er Tête de Beli­er den bes­te (og dyres­te). I til­legg pro­du­se­rer de noen and­re viner.

Saint-Chris­tol lig­ger syd for dagens etap­pe. Det er et stei­ne­te områ­de, som også nyter godt av avkjø­len­de vin­der fra havet. Det pro­du­se­res sær­lig rødvin av Mourvèdre.

Jeg er til­hen­ger av at man all­tid skal ser­ve­re vann, med eller uten bob­ler, til vin. Man drik­ker vin for sma­ken, vann for tørs­ten. I dag bør det bli vann med bob­ler, nær­me­re bestemt Per­ri­er. Ikke len­ge etter at ryt­ter­ne har pas­sert Somiè­res, kom­mer de gjen­nom Ver­gè­ze, hvor Per­ri­ers kil­de, og der­med også tap­pe­ri, befin­ner seg.

Omtrent her kom­mer vi inn i vin­omrrå­det Cos­tiè­res de Nîmes. Det lig­ger i over­gan­gen mel­lom Lan­gue­doc og Rhô­ne. Det er litt uklart hvor man skal plas­se­re den­ne, hører den hjem­me i Lan­gue­doc eller i Rhô­ne? Noen ste­der, som i vinat­la­set Grand Atlas des Vig­nob­le de Fran­ce, er den plas­sert under Lan­gue­doc, mens vin­mono­po­let har plas­sert områ­det under Rhô­ne. Spo­ler vi tiden en del år til­ba­ke, had­de Lan­gue­doc et gans­ke dår­lig ryk­te som vin­om­rå­de. En gang var det for­tjent. Det var et områ­de hvor kvan­ti­tet var vik­ti­ge­re enn kva­li­tet. Rhô­ne had­de en bed­re klang hos det vin­drik­ken­de pub­li­kum. Kan­skje vil­le man fri­gjø­re seg fra det dår­li­ge ryk­tet som Lan­gue­doc had­de, og hel­ler kom­me inn under Rhô­ne paraplyen?

Mye har for­and­ret seg siden den gang. Lan­gue­doc har utvik­let seg vel­dig mye, og her pro­du­se­res det vin av meget godt kva­li­tet, fort­satt til en rela­tivt rime­lig pris. Dess­ver­re bidrar en del vin­skri­ben­ter til å opp­rett­hol­de ryk­tet om Lan­gue­doc som et områ­de bare for uin­ter­es­sant bil­lig­vin. Skal jeg være ærlig, tror jeg det skyl­des at de på grunn av områ­dets tid­li­ge­re dår­li­ge renom­me, ikke har tatt seg bry­et med å set­te seg inn i hvor­dan det er i dag. Lan­gue­doc er Frank­ri­kes mest dyna­mis­ke vin­re­gion, og er i riven­de utvik­ling. Som jeg nevn­te i går, var jeg for en tid siden på en wine­ma­ker’s din­ner med eie­ren av Domai­nes Paul Mas, Jean-Clau­de Mas. De pro­du­se­rer vin fle­re ste­der, i AOC Lan­gue­doc, og i Cos­ti­eres de Nîmes. Vi fikk blant annet ser­vert en utmer­ket Cos­ti­eres de Nîmes. Jeg spur­te ham om han men­te at Cos­ti­ere de Nîmes er Lan­gue­doc eller Rhô­ne. Uten betenk­nings­tid ga han et klart svar: Det er Languedoc.

Men på sine ban­ne­re, sier pro­du­sen­te­ne helt klart: Val­lée du Rhône.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Før jeg for­la­ter det­te helt.

Vi kan hol­de oss til vinen, og den er den sam­me enten man kal­ler den Lan­gue­doc eller Rhô­ne. Men plas­se­rin­gen har en viss prak­tisk betyd­ning når vi skal lete etter vinen eller infor­ma­sjon om den. Uan­sett er det en vin pro­du­sert i over­gangs­so­nen mel­lom Lan­gue­doc og Rhô­ne. Viner her­fra kan ikke sel­ges som Côte du Rhô­ne, så på den­ne måten er det ikke like­stilt med and­re Rhô­ne appe­la­sjo­ner. Jeg les­te et sed, jeg har glemt hvor, at Rhô­ne er beskyt­tet av Aplpil­le­ne mot vind fra havet. Alpil­le­ne er et fjell eller en åsrygg som går øst-vest syd i Rhône.

converted PNM file

Om jeg skal være ærlig, skjøn­ner jeg ikke helt poen­get med akku­rat det­te. I det syd­li­ge Rhô­ne kan det være varmt, nes­ten for varmt. En litt ned­kjø­len­de vind fra havet vil bare gjø­re godt, og skul­le ikke være noe å beskyt­te seg mot. Jeg vil tro at det hel­ler er vin­om­rå­der syd for Alpil­le­ne som besky­tes mot den kal­de Mistral­vin­den fra nord, som kom­mer gjen­nom Rhô­ne­da­len, sær­lig om vin­te­ren og vår­en. På den­ne tiden er vind fra havet tem­pe­re­ren­de. Cos­tié­re de Nîmes er uan­sett ikke beskyt­tet av Alpil­le­ne, men får avkjø­len­de vind fra havet.

Etap­pen går gjen­nom Beau­cai­re og krys­ser der­fra Rhô­nen over til Tarascon.

SIMG_6429_DxO

Etter at vi også har krys­set elven Duran­ce, rela­tivt kort tid etter mel­lom­sprin­ten, kom­mer vi til vin­dis­trik­tet Lube­ron. Her pro­du­se­res det mye rødvin med Mid­del­havs­preg. Men det er også et av områ­de­ne i Rhô­ne hvor det pro­du­se­res gans­ke mye hvit­vin, på dru­ene Gre­nache blanc, Clair­et­te, Ver­men­ti­no og Rousanne.

Her­fra drei­er vi nord­over til Ventoux, ved foten av Mont Ventoux. 85% av pro­duk­sjo­nen er rødvin, men det pro­du­se­res også noe rosé og litt hvit­vin som omta­les som “hem­me­lig”. For litt mer infor­ma­sjon, se Decan­ter tra­vel guide: Ventoux. Jeg synes at Ventoux bør være dagens vin.

Skjønt, det er 14. juli, som til­si­er at vinen bør være Champagne.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email