Les Vins du Tour de France 2016 — 13. etappe. Bourg-Saint-Andéol — La Caverne du Pont-d’Arc

Det er all­tid en ned­tur når en etap­pe man had­de sett fram til blir for­kor­tet, som etap­pen opp til Mont Ventoux. Men noen gan­ger er det gans­ke enkelt ikke mulig å syk­le. Noen for­søk­te å kom­me opp med syk­ler. På den­ne video­en (Face­bo­ok) kan man se hvor­dan det var. Fransk TV had­de en mann på top­pen. Han kun­ne kna­pt så på bei­na i vin­den. De vis­te også noen som for­søk­te å syk­le opp, men de klar­te bare så vidt å tril­le syk­le­ne i vin­den. Fransk TV min­net også om hva Mont Ventoux egent­lig betyr: Mon­tag­ne de tous vents, Alle vin­ders fjell. TV2 har også et inn­slag som viser vær­for­hol­de­ne. Men det er ikke til­gjen­ge­lig uten­for Nor­ge, så det har jeg ikke sett.

Natt til i går var det ‑10 gra­der på top­pen. Det had­de ste­get til +5 midt på dagen. Men med vind på over 100 km/t, var det nok rik­tig å for­kor­te etappen.

Men for et kaos det ble.  En motor­syk­kel stop­pet for pub­li­kum, Richie Por­te kræ­sjet i motor­syk­ke­len, Bauke Molle­ma kra­sjet i Rhiche Por­te, og Chris Froo­me i dem beg­ge. Og en motor­syk­kel som kom bak­fra kjør­te på Chris Froo­mes syk­kel slik at ram­men brakk.Jeg mener at det vil­le være helt feil om en slik hen­del­se like før mål skul­le avgjø­re. Chris Froo­me og Richie Por­te fikk sam­me tid som Bauke Molle­ma. Han ble også hind­ret, men syk­ke­len var til­syne­la­ten­de uskadd, så han kun­ne syk­le vide­re. De tap­te nok like­vel tid til de som ikke ble hind­ret av epi­so­den. Adam Yates var enig i avgjø­rel­sen. Han vil­le ikke vin­ne den gule trøy­en på den måten. Det er fair play. En gul trøye vun­net under sli­ke for­hold vil­le hatt gans­ke skjem­men­de flekker.

Dagens etap­pe er en 37,5  lang tempo­etap­pe. Det er en etap­pe som star­ter opp­over, går flatt, ned og opp til slutt. Det blir en kre­ven­de tempoetappe.

TdF2016_13Vi er i Arde­che. Områ­det har en fan­tas­tisk natur. Jeg er en stor fan av #KulTour-inn­sla­ge­ne på TV2. Her er et av årets inn­slag, fra områ­det vi skal være i, i dag.

Det er ikke et områ­de man gjer­ne for­bin­der med vin. Det er kank­sje mer kjent for kas­tan­jer og bringe­bær. Men det er helt uri­me­lig. Mye av den vinen vi for­bin­der med Rhô­ne kom­mer fra Arde­che. Star­ter vi i nord, er appel­la­sjo­nen Cond­rieu dels i depar­te­men­tet Loire (det heter Loire, selv om det lig­ger ved Rhô­nen og lig­ger i regio­nen Rhô­ne-Alpes), og Ardeche.

20160626140259

Sanit-Joseph, Cor­nas og Saint-Péray lig­ger også i Arde­che. Går vi litt len­ger syd, pro­du­se­res det mye Côte-du-Rhô­ne og Côte-du-Rhô­ne vil­la­ge i Arde­che. Men nav­ne­ne sier ikke noe om Ardeche.

Når vi er i det­te områ­det, kan det pas­se å stop­pe opp litt og si noe om klas­si­fi­se­ring av Rhô­ne-vin. Rhô­nen er en elv. Det er rik­tig­nok også et depar­te­ment som heter Rhô­ne, men det lig­ger len­ger nord, rundt Lyon. Der pro­du­se­res det ikke Rhô­ne-vin. Som så man­ge elver, er Rhô­nen en gren­se. Den var gren­se mel­lom regio­ner, med Rhô­ne-Alpes på venstre­bred­den, og Auverg­ne på høyre­bred­den, i alle fall til vi kom­mer et styk­ke len­ger syd. Men nå er regio­ne­ne Rhô­ne-Alpes og Auverg­ne slått sam­men, og jeg har til nå ikke sett noe annet enn det mid­ler­ti­di­ge nav­net Auverg­ne-Rhô­ne-Alpes. Men depar­te­ments­inn­de­lin­gen er ikke endret.

I Frank­ri­ke angir man gjer­ne siden av elven som høyre­bredd og venstre­bredd. Det kan vir­ke for­vir­ren­de, siden hva som er høy­re og hva som er venst­re vil variere alt etter hvor man står og i hvil­ken ret­ning man ser. På man­ge måter vir­ker øst, vest, nord og syd mer logisk. Men det er ikke så vel­dig vans­ke­lig. Man ser på elven med­strøms. En for­del med å angi siden på den­ne måten, er at høyre­bred­den er høyre­bred­den, uan­sett hvor­dan elven buk­ter seg gjen­nom et land­skap, slik at høyre­bred­den kan veks­le mel­lom å være nord, øst, syd og vest. Men det kre­ver en viss tilvenning.

Rhô­nen er ikke bare en gren­se mel­lom admi­ni­stra­ti­ve enhe­ter. Det er også en geo­lo­gisk gren­se. Rhô­ne­da­len er en rift­dal, mel­lom Alpe­ne på venstre­bred­den og Mas­sif Cen­tral på høyre­bred­den. Det gjør at geo­lo­gi­en er gans­ke ulik på de to side­ne av elven.

Fransk vink­las­si­fi­se­ring, som egent­lig er en klas­si­fi­se­ring for land­bruks­pro­duk­ter, og omfat­ter også f.eks. kjøtt og ost, er delt inn i tre nivå­er, som er et EU-sys­tem. Det øvers­te nivå­et er AOP, Appel­la­tion Ori­gin Pro­te­ge, det som tid­li­ge­re var AOC. Her er det krav om geo­gra­fisk opp­rin­nel­se, drue­sor­ter, dyr­kings­ut­byt­te etc. På nivå­et under er land­vin, mer­ket IGP, Indi­ca­tion Geo­grap­hic Pro­te­ge. Kra­ve­ne lig­ner AOP, men er mind­re stren­ge. Under det­te er bord­vin, Vin de Table.

Selv om AOP er øverst i det­te hie­rar­ki­et, betyr ikke det nød­ven­dig­vis at IGP-viner er noe dår­li­ge­re. IGP til­la­ter f.eks. fle­re drue­ty­per, og de som øns­ker å eks­pe­ri­men­te­re med and­re drue­ty­per enn de som er tra­di­sjo­nel­le i et områ­de, vel­ger eller er hen­vist til den­ne klassifiseringen.

Om vi hol­der oss til AOP-klas­si­fi­se­ring i Rhô­ne, kan vi se at de er basert på Geor­ge Orwells prin­sipp fra “Ani­mal Farm”, eller “Kame­rat Napo­le­on”, som den vel har blitt heten­de i norsk over­set­tel­se: Alle appel­la­sjo­ner er like, men noen er like­re enn andre.

Det er en hie­rar­kisk klas­si­fi­se­ring. Et gans­ke stort områ­de på beg­ge sider av elven, og som der­med omfat­te­re fle­re depar­te­men­ter, kan sel­ge sin vin som Côte-du-Rhô­ne. I enkel­te områ­der kan de også sel­ge sin vin som Côte-du-Rhô­ne Vil­la­ge. Over det­te er det noen kom­mu­ner hvor man kan sel­ge vinen som Côte-du-Rhô­ne Vil­la­ge med angi­vel­se av kom­mune­navn. Kra­ve­ne er stren­ge­re jo høy­ere opp i hie­rar­ki­et man beve­ger seg. Øverst tro­ner områ­der som har egen AOP-klas­si­fi­se­ring, som Cond­rieu, Sanit-Joseph, Cor­nas og Saint-Péray, som vi alle­re­de har nevnt. Men også her er noen like­re enn and­re. Krys­ser vi over til venstre­bred­den, er Hermi­ta­ge en bed­re klas­si­fi­se­ring enn viner fra det omkring­lig­gen­de Cro­zes-Hermi­ta­ge, selv om beg­ge har egen AOP-klas­si­fi­se­ring. De aller fles­te, men ikke helt alle AOP-klas­si­fi­ser­te områ­der innen­for Rhô­ne kan sel­ge sin vin som Côte-du-Rhô­ne. Men de fles­te som kan vel­ge en bed­re klas­si­fi­se­ring, gjør gjer­ne det. Den som kan sel­ge sin vin som Hermi­ta­ge eller Côte-Rotie (som lig­ger len­ger nord på høyre­bred­den), sel­ger ikke sin vin som Côte-du-Rhô­ne. Men ikke alle AOP-områ­der kan vel­ge det­te. Jeg nevn­te Cos­tié­res-de-Nîmes i går. Og jeg kun­ne også ha tatt med Lube­ron og Ventoux, som så vidt jeg vet hel­ler ikke kan sel­ge vin som Côte-du-Rhône.

Til­ba­ke til dagens etap­pe. Start­byen Bourg-Saint-Andéol lig­ger i et Côte-du-Rhô­ne områ­de. Etter at ryt­ter­ne har syk­let omtrent en mil, og har kom­met opp på det førs­te pla­tå­et, kom­mer man inn i områ­det Bidon. Fra et vin­mes­sig syns­punkt, er det ikke spe­si­elt spen­nen­de. Men jeg synes det er litt mor­somt, for Bidon er den frans­ke beteg­nel­sen på de drikke­flas­ke­ne man har på syk­ke­len. Så det kun­ne vært et sted å hen­te drikke.

Mot slut­ten kom­mer vi inn i Viva­rais. Det er også et av områ­de­ne som ikke kan bru­ke Côte-du-Rhô­ne beteg­nel­sen. Vi er her i over­gangs­so­nen mel­lom Rhô­ne og Ceven­nes. Dru­ene får mye sol, men vin­mar­ke­ne lig­ger såpass høyt at kli­ma­et er kjø­li­ge­re enn ellers i den syd­li­ge delen av Rhô­ne. Man dyr­ker sær­lig Syrah, og i mind­re grad den mer varme­kjæ­re Gre­nache. Dru­ene høs­tes van­lig­vis sent.

Men Arde­che er også et vin­om­rå­de man bør føl­ge med på. Når jeg er på en god res­tau­rant og spi­ser en “Menu degusta­tion”, vel­ger jeg all­tid vin­meny til, om de til­byr det­te. Det betyr ofte at man får utmer­ke­de viner som man ikke kjen­ner, og der­for ikke vil­le ha valgt selv. På en utmer­ket, liten res­tau­rant i Paris, Qui Plu­me la Lune, en res­tau­rant med en stjer­ne i Michelin-guid­en, fikk vi ser­vert to meget inter­es­san­te viner fra Arde­che. Den ene var Gran­de Ardèche 2009, fra den kjen­te Bur­gund-pro­du­sen­ten Louis Latour. De had­de sett seg om etter et områ­de hvor de kun­ne pro­du­se­re en god Char­don­nay rime­li­ge­re enn i Bur­gund, og i 1979 falt val­get på Arde­che. Det var abso­lutt en av de bed­re Char­don­nay-vine­ne jeg har smakt fra and­re områ­der enn Bur­gund. Da jeg let­te opp vinen sene­re, fant jeg den (da i 2012-årgang) til salgs for 12,90€. Så det var ikke en dyr vin.

Den and­re vinen var pro­du­sert av Syl­vain Bock, som sat­ser på natur­vin. Ingen bruk av svo­vel i kla­rin­gen av vinen, eller and­re kje­mi­ka­li­er i noen del av pro­duk­sjons­pro­ses­sen. Det var en vin med det noen kryp­tis­ke nav­net Ne fais pas sans blanc”. Den er laget med 2/3 char­don­nay og 1/3 gre­nache blanc. Den er ikke fat­lag­ret. Den har en meget frisk og ren smak. Det er ingen dyr vin. Jeg fant den til salgs for 11,60€. Så det er også en gans­ke rime­lig vin.

Beg­ge dis­se pro­du­sen­te­ne hol­der til i Alba la Romai­ne, som er en gam­mel romersk by, et par mil nord for dagens etap­pe. De er omtrent på høy­de med mor­gen­da­gens start­by, Mon­té­li­mar. Det pro­du­se­res 60% rødvin og 40% hvit­vin i området.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.