Les Vins du Tour de France 2016 — 14. etappe. Montélimar — Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux

Sto­re etappe­ritt vin­nes i fjel­le­ne og på tempo­etap­per. Det er bare her man kan vin­ne nok tid til at det gir utslag av betyd­ning. Med uhell kan man tape dem på alle etap­per. Som Adam Yates sa etter gårs­da­gens etap­pe: “If you have a bad day, you can loo­se minutes.”

Men over til Dagens etap­pe. Det er en små­kupert etap­pe på øst­si­den av Rhônedalen.

Mistral­vin­den blå­ser fort­satt i Rhô­ne­da­len. Det kan bli en utford­ring i dag. Jeg syk­let ned Rhô­ne­da­len for ca tre uker siden. Jeg fulg­te i hoved­sak ruten ViaR­ho­na, som føl­ger elven len­ger vest enn dagens etap­pe. Jeg syk­let Lyon — Valen­ce og Valen­ce — Avig­non. Da var det også vind. Men jeg syk­let sør­over, og da had­de jeg vin­den som med­vind — eller “gode bein” som med­vind gjer­ne over­set­tes til. Jeg veks­let mel­lom å syk­le på høy­re og venstre­bred­den av Rhô­nen. Jeg vil­le inn­om dagens start­by, da det var en av byene i områ­det som jeg ikke had­de besøkt før. Det ble bare en kort visitt for lunsj. Da jeg krys­set Rhô­nen for å kom­me fra høyre­bred­den over på venstre­bred­den for å kom­me til Mon­té­li­mar, var side­vin­den ube­ha­ge­lig kraf­tig. En syk­kel som er las­tet med 15 kg baga­sje er litt vans­ke­li­ge­re å hånd­te­re i kraf­tig side­vind enn en syk­kel uten baga­sje. Da jeg skul­le inn til Mon­té­li­mar, måt­te jeg syk­le et styk­ke nord­over mot vin­den. Det var tungt. Hvis ryt­ter­ne får Mistra­len imot, kan det bli en tung etap­pe. Og det vil være vans­ke­li­ge­re for et brudd å kom­me seg løs.

TdF2016_14Vi skal gjen­nom den nord­re delen av Rhô­ne­da­len. Etap­pen går litt øst for vin­mar­ke­ne. Men ikke len­ger unna enn at vi kan hol­de oss i dis­se vin­mar­ke­ne. Start­byen Mon­té­li­mar reg­nes som den nord­li­ge avslut­nin­gen av det syd­li­ge Rhô­ne. Da jeg var i byen for kna­pt tre uker siden, had­de de alle­re­de begynt å for­be­re­de seg til Tour de Fran­ce fes­ten. Jeg var litt over­ras­ket ove rat de had­de utstyrt syk­lis­ten i gul trøye med ryggsekk.

20160627132930

Helt kor­rekt er det like­vel ikke at Mon­té­li­mar er den nord­ligs­te delen. Områ­de­ne ved Saint-Juli­en en Saint-Alban og Liv­ron-sur-Drô­me på hver sin side av Rhô­nen der elven Drô­me ren­ner ut i Rhô­nen reg­nes også til Côte-du-Rhô­ne. Men det er små områ­der. Men jeg min­ner om den hvit­vi­nen fra Arde­che,  som jeg nevn­te i går, som pro­du­se­res på høyre­bred­den, omtrent på høy­de med Montélimar.

Først når vi kom­mer til Valen­ce, kom­mer vi igjen inn i klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­der. Men de fles­te klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­de­ne lig­ger på høyre­bred­den, mens dagens etap­pe går et styk­ke inne i lan­det på venstre­bred­den.  Jeg min­ner om det jeg skrev i går om at Rhô­ne­da­len er en rift­dal, og at geo­lo­gi­en er uli­ke på høy­re og venstre­bred­den. Det er på Mas­sif Cen­tral siden vi fin­ner inters­sant vin.

Vi kan ta vin­om­rå­de­ne i den nord­re delen av Rhô­ne. Vi star­ter ved Valen­ce. Her fin­ner vi lengst syd Saint-Péray. Her lages det hvit­vin og (hvit) mus­se­ren­de vin, på dru­ene mar­san­ne og rous­san­ne. Den mus­se­ren­de vinen lages med tra­di­sjo­nell mete­ode, alt­så med annen­gang gjæ­ring på flas­ke. Jeg tar igjen med en video fra KulTour, hvor de besø­ker Domai­ne Tun­nel i Saint-Péray.

LItt len­ger nord kom­mer vi til Cor­nas. Det er et områ­de hvor det kun pro­du­se­res rødvin, med 100% Syrah. Van­lig­vis kan det ikke lages end­rue­vi­ner i dis­se klas­si­fi­ser­te områ­de­ne, så Cor­nas repre­sen­te­rer et unntak.

På høyre­bred­den kom­mer vi så til Saint-Joseph. Rødvi­nen lages med Syrah som hoved­dru­en, som skal utgjø­re minst 90% av vinen. Det er til­latt med inn­til 10% mar­san­ne og rous­san­ne (hvi­te dru­er) i vinen. Hvit­vin lages med mar­san­ne og rous­sa­ne. Mar­san­ne utgjør omtrent 95% av de hvi­te druene.

På venstre­bred­den fin­ner vi her Hermi­ta­ge og Cro­zes-Hermi­ta­ge. Hermi­ta­ge, som skal ha minst 85% syrah, reg­nes som en mas­ku­lin vin. Den er kraf­tig, tan­nin­rik og kan (og bør) lag­res gans­ke lenge.

20160626190400

Hermi­ta­ge omkran­ses av Cro­zes-Hermi­ta­ge. Hermi­ta­ge og Cro­zes-Her­mi­ga­te lig­ger ved byen Tain-Hermi­ta­ge, hvor vi også fin­ner gans­ke eks­klu­si­ve sjo­ko­lade­pro­du­sen­ten ValRhona.

20160626191500

Det er inter­es­sant at de enens­te klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­de­ne på Rhô­nens venstre­bredd i det­te områ­det er Hermi­ta­ge og Cro­zes-Hermi­ta­ge. Det­te er områ­der som geo­lo­gisk hører til høyre­bred­den, men en for­kast­ning har gjort elven går vest for områ­det, og der­med har plas­sert det på venstrebredden.

Fort­set­ter vi nord­over på høyre­bred­den, kom­mer vi inn i et områ­de hvor Saint-Joseph og Cond­rieu over­lap­per, før det bare blir Condrieu.

20160626140259

I Cond­rieu pro­du­se­res det kun hvit­vin, av vio­g­ni­er. Jeg tar også med Château-Gril­let, som er Frank­ri­kes nest-mins­te appel­la­sjon, i den nord­re delen av Cond­rieu. Vio­g­ni­er er her på sitt bes­te, og viner laget av den­ne dru­en på sitt dyres­te. Jeg liker viner av vio­g­ni­er til hvitt kjøtt. Men den anbe­fa­les også til kald og gril­let hvit fisk, samt asia­tisk mat.

Helt i nord, på høy­de med Vien­ne, fin­ner vi Côte-Rôtie. Her pro­du­se­res det rødvin baset på Syrah, som skal utgjø­re minst 80% av vinen.

20160626130038

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.