Les Vins du Tour de France 2016 — 16. etappe. Moirans-en-Montagne — Berne

Dagens etap­pe star­ter i Frank­ri­ke og ender i Sveits. At en colom­bia­ner vin­ner når de skal over le Grand Colom­bier er vel bare som det skal være. Men fort­satt har vi ikke sett noen seriø­se angrep på Chris Froome.

I dag er det spur­ter­nes sis­te mulig­het før Paris. Men dagens etap­pe sti­ger ca 50 meter fra det er to til det er en kilo­me­ter. Det er ikke vel­dig hard, men det er en drøy kilo­me­ter med ca 5% stig­ning. Det kan bli hardt for noen av spur­ter­ne på slut­ten av en etap­pe på 209 km. Kan­skje er det en avslut­ning som kan pas­se Alex­an­der Kristoff, Edvalg Boa­sson Hagen og Peter Sagan. Og nav­net Greg van Aver­ma­et duk­ker igjen opp i mitt hode. Dess­uten syk­ler Fabi­an Can­cel­la­ra hjem. Kan­skje hjem­leng­sel gir ham litt eks­tra fart?

TdF2016_16Vi star­ter i Jura, før vi kom­mer inn i den sveit­sis­ke regio­nen Neuchà­tel. Vin­om­rå­de­ne i Jura lig­ger i de vest­vend­te skrå­nin­ge­ne. Dagens etap­pe går len­ger øst. Ryt­ter­ne er nær­mest vin­om­rå­de­ne når de pas­se­rer Pont-du-Navoy etter ca 35 km, like før etap­pen begy­nen­ner å sti­ge (en ikke-kate­go­ri­sert stig­ning). Da er man mind­re enn 10  km fra vinområdene.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 16. etap­pe. Moirans-en-Mon­tag­ne — Ber­ne