Les Vins du Tour de France 2016 — 17. etappe. Bern — Finhaut-Emosson

Det var selv­sagt frust­re­ren­de for en nord­mann at Alex­an­der Kristoff var ca 3 cm bak Peter Sagan da de krys­set mål­lin­jen. Men det er første­mann over lin­jen som vin­ner, og jeg unner Peter Sagan en sei­er frem­for sin 18. andre­plass. Jeg så det på fransk TV. De utrop­te også Alex­an­der Kristoff som vin­ner, inn­til de så mål­foto. Og Peter Sagan var sik­ker på at han had­de fått nok en andre­plass. Men Kristoff på and­re og Sond­re Holst Enger på tred­je, det er ikke dår­lig uttel­ling. I and­re idret­ter hvor det er stor inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se, er man gjer­ne kjempe­for­nøyd om en nord­mann kva­li­fi­se­rer seg til finalen.

Vi er fort­satt i Sveits. I dag vil ryt­ter­ne få erfa­re noe av det som Sveits er kjent for: Fjell.

TdF2016_17Før vi leg­ger ut på dagens etap­pe, vil jeg stop­pe opp litt ved Fabi­an Can­cel­la­ra. På fransk TV snak­ket man mye om Fabi­an Can­cel­la­ras inter­es­se for vin, uten at man nevn­te noen kon­kre­te viner. De inter­vju­et ham etter mål­gang, og spur­te hva slags vin han vil­le fei­re at det var ankomst i Ber­ne på hans sis­te Tour. Han vil­le hel­ler ha en bel­gisk øl til resti­tu­sjon. Vin fikk ven­te til sene­re. Selv om det ikke har mye med dagens etap­pe  å gjø­re, tar jeg med det­te bil­det av en av hans syk­ler, som var utstilt i en sykkle­bu­tikk i Zürich, som jeg var inn­om for noen uker siden.

20160618151222

Mens gårs­da­gens etap­pe gikk i det sveit­sis­ke lav­lan­det, skal vi nå gjen­nom de Sveit­sis­ke alper. Høye fjell betyr at det blir vans­ke­li­ge­re å fin­ne vin. De førs­te 80 km går i kan­to­net Bern, som er en hvit flekk på kar­tet over vin­pro­du­se­ren­de områ­der i Sveits. Det er sik­kert noen som proud­se­rer vin i Bern også, men ikke noe av bety­ning. De vin­pro­du­se­ren­de områ­de­ne i Sveits for­de­ler seg slik:

Sveits_vinregioner

Det pro­du­se­res vin rundt Gene­ve. Vide­re i Vaud, som er nord og øst for Lac Leman, Neucha­tel som vi var inn­om i går, i Valais/Wallis langs Rhô­nen, i et kan­ton hvor de snak­ker ita­li­ens, i de tysk­språk­li­ge områ­de­ne i nord og øst. Her må vi modi­fi­se­re noe, og sier i deler av det som er angitt som tysk sveits på kar­tet over, snak­ker de reto­ro­mansk og ikke tysk.

For oss har det ikke noen hen­sikt å lete etter vin før vi kom­mer inn i Vaud og Valais. Ryt­ter­ne kom­mer inn i Vaud når de kom­mer ned fra den førs­te tredje­ka­te­go­ri­top­pen. Men da er de fort­satt i fjel­let, så det er lite vin å fin­ne. Når sant skal sies, går ikke etap­pen gjen­nom noe sær­lig av vin­mar­ke­ne i Vaud, om noen i det hele tatt.

Hvis syk­lis­te­ne had­de tatt til høy­re, ned not Lac Leman, vil­le de ha kom­met inn i noen vin­om­rå­der nå de had­de begynt å nær­me seg slut­ten på dalen, der elven ren­ner ut i sjøen.

SIMG_5832_DxO

Men det­te er nok en mer typisk vin­mark i Vaud, i skrå­nin­gen ned mot Lac Leman. Det­te er fra et sted mel­lom Mon­treux og Lau­san­ne, og et godt styk­ke fra dagens etappe.

SIMG_5948_DxO

Men etap­pen går inn­over i dalen og inn i Valais. Men hel­ler ikke her i en sær­lig vin­rik del av det­te kan­to­net. Ryt­ter­ne kom­mer ned i dalen i Aig­le, og syk­ler så opp­over dalen til Martig­ny, hvor dalen drei­er omtrent 90 gra­der, og fort­set­ter mot øst.

20160621173415

Her er det mel­lom­sprint, før ryt­ter­ne for­la­ter dalen for å klat­re opp i fjel­le­ne. Som man kan se på bil­det over, er det en vin­mark oppe til høy­re. Men for å fin­ne vin av betyd­ning, må vi føl­ge dalen øst­over, frem­for å føl­ge syk­lis­te­ne opp i fjel­le­ne. Det pro­du­se­res mye vin i Valais-dalen.

SIMG_5774_DxO

SIMG_5779_DxO

SIMG_5782_DxO

De dru­ene som dyr­kes er de sam­me som vi var inn­om i går, og den vinen som pro­du­se­res er gans­ke lik. Jeg kla­rer i alle fall ikke å peke på kla­re for­skjel­ler. Jeg går der­for ikke nær­me­re inn på vin fra Vaud og den­ne delen av Valais.

Sveits er et fire­språk­lig land, med de offi­si­el­le språ­ke­ne tysk, fransk, ita­li­ensk og reto­ro­mansk. Valais er, i lik­het med Bern, et tospråk­lig kan­ton med tysk og fransk. På tysk heter kan­to­net Wallis. Jeg bru­ker det frans­ke nav­net Valais. Min fransk er bed­re enn min tysk. Språk­gren­sen er i Sier­re, omtrent 40 km opp­over dalen fra Martig­ny, hvor ryt­ter­ne tar av opp i fjel­le­ne. Så langt opp er det fransk som domi­ne­rer. Der­fra og vide­re opp­over dalen er det tysk som gjel­der. Vi kom­mer til å ta en avstik­ker opp­over til tyskrpåk­li­ge områ­der, selv om ryt­ter­ne ikke skal dit.

Ca 80 km opp­over dalen fra Martig­ny kom­mer vi til en liten by med det litt mor­som­me nav­net Visp. Der­fra kan vi svin­ge syd­over, inn en side­dal og opp i fjel­let. Her­fra kan vi ta oss opp til Vis­per­ter­mi­nen, hvor vi fin­ner det som sies å være Euro­pas høy­est­lig­gen­de vinmarker.

SIMG_5740_DxO

Jeg ble litt over­ras­ket da jeg opp­da­get det. Om jeg skul­le ha gjet­tet, vil­le jeg ha ven­tet å fin­ne Euro­pas høy­est­lig­gen­de vin­mar­ker i et var­me­re og mer syd­lig land, som f.eks. på høy­slet­te­ne i Spa­nia, og ikke i De sveit­sis­ke alper. Og som jeg kom­mer til­ba­ke til, stem­mer nok min gjet­ning. På ter­ras­ser­te vin­mar­ker i de syd­vend­te skrå­nin­ge­ne dyr­kes det her vin­dru­er i opp­til 1150 meters høyde.

SIMG_5744_DxO

Jeg var der tid­li­ge­re i som­mer. Det er en gans­ke hard klat­ring om man skal syk­le opp dit. Hvis man skal helt opp til lands­byen Vis­per­ter­mi­nen, som lig­ger et styk­ke høy­ere enn vin­mar­ke­ne, er det 842 meter stig­ning for­delt på 9,6 km. Det gir en gjen­nom­snitt­lig stig­nings­pro­sent på 8,8, omtrent det sam­me som Mont Ventoux. Og det er over 15% på det bra­tes­te. Der det er har­de bak­ker, er det all­tid noen som sykler.

SIMG_5751_DxO

Jeg er en over­vek­tig, 61 år gam­mel tur­syk­list, og jeg had­de satt per­son­lig rekord i klat­ring dagen før, og var ikke klart for en hard klat­ring som avslut­ning på dagens etap­pe. Det var helt uak­tu­elt for meg å syk­le opp med 15 kg bag­sje på syk­ke­len. Men Sveits har godt et godt utbygd kol­lek­tiv­nett med tog og buss, også i gans­ke avsi­des strøk. Hel­dig­vis tar de sveit­sis­ke Post­bus­se­ne med sykler.

20160620164336

Så jeg tok bus­sen opp, med baga­sje og syk­kel. Jeg var oppe rela­tivt sent på etter­mid­da­gen, og kon­klu­der­te med at jeg kun­ne bli til dagen etter. Jeg pluk­ket fram mitt nett­brett, og søk­te etter hotell, og fant et godt til­bud på Hotel Rot­horn, ikke langt fra der jeg sto. Jeg had­de et stort rom med veran­da og en fan­tas­tisk utsikt, og det var en hyg­ge­lig dame som drev hotellet.

20160620174128

SIMG_5729_DxO

Skul­le man ta en tur til Vis­per­ter­mi­nen, kan jeg trygt anbe­fa­le Hotel Rothorn.

Vinen lages av dru­en Hei­da. Det er en aro­ma­tisk drue, visst­nok en tra­mi­ner. Den gir en aro­ma­tisk hvit­vin. Selv skul­le jeg ha øns­ket den litt tør­re­re. Er man inter­es­sert i vin, er det­te en vin man bør sma­ke om mulig­he­ten byr seg. Men det er ikke en vin det er verdt å anstren­ge seg mye for å fin­ne, om man ikke er i området.

SIMG_5730_DxOMen er det så de høy­est­lig­gen­de vin­mar­ke­ne? Man skal all­tid ta slikt som mar­keds­fø­res som høy­es­te, laves­te, størs­te, osv med en viss kly­pe salt. Jeg hol­der meg til den infor­ma­sjo­nen sveit­ser­ne selv gir, og da var det kan­skje ikke de høyste vin­mar­ke­ne like­vel. Men det er verdt å sma­ke på vinen like­vel, og jeg synes det var verdt turen opp dit.

  • På Kana­ri­øy­ene er det vin­mar­ker opp til 1600 meter.
  • På Kyp­ros er det vin­mar­ker opp til 1500 meter ved Lima­sol, og opp til 1250 meter næt Paphos.
  • I Spa­nia skal det være vin­mar­ker opp til 1300 i fjel­le­ne ved Granade.
  • I Valée d’Aos­ta, i de Ita­li­ens­ke alper, skal det være vin­mar­ker opp til 1225 meter.
  • Ver­dens høy­est­lig­gen­de vin­mar­ker er, fort­satt iføl­ge sveit­ser­ne, ved foten av Andes­fjel­le­ne i Argen­ti­na, hvor vin­mar­ken El Are­nal lig­ger på ca 3.000 meter.

I mor­gen er vi til­ba­ke i Frank­ri­ke for en kort bakke­tem­po i Alpe­ne. Der blir det ikke lett å fin­ne vin.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Print Friendly, PDF & Email