Les Vins du Tour de France 2016 — 18. etappe. Sallanches — Megève

Fort­satt har ingen klart å set­te inn et ordent­lig angrep mot Chris Froo­me og hans hjel­pe­re i Sky. Hasn tid­li­ge­re, tro­fas­te hjel­per Richie Por­te gjor­de et for­søk mot slut­ten. Chris Froo­me var den enes­te som fulg­te. Nai­ro Quin­ta­na og Bauke Molle­ma tap­te rundt et halv­mi­nutt. Det ser ut til at det bare er uhell som kan fra­ta Chris Froo­me sie­ren i år.

Vi er til­ba­ke i Frank­ri­ke, med noe som er gans­ke uvan­lig i Tour de Fran­ce: En bakke­tem­po. Den er 17 km. For å ha noe å sam­men­lig­ne med, så jeg på resul­ta­te­ne fra 15. etap­pe i årets Giro d’I­ta­lia, som var en 10 km bakke­tem­po. Dif­fe­ran­sen mel­lom de 10 førs­te var et drøyt minutt. Kan­skje kan vi se for oss at dif­fe­ran­se­ne blir omtrent det dob­belte på dagens etap­pe. Det er i alle fall tid å tje­ne og tid å tape her, for de som har noen form for ambi­i­sjo­ner i sam­men­dra­get. Men noen vil prø­ve seg på etappe­sei­er. Tom Dumou­lin er et navn som duk­ker opp i mitt hode. For de fles­te ryt­ter­ne vil det nok bare være et spørs­mål om å gjen­nom­føre innen­for tids­gren­sen og bru­ke minst mulig ener­gi. Som eksem­pel liger Peter Sagen ca 2 timer og 28 minut­ter etter Chris Froo­me. Han sam­ler poeng, tiden betyr ikke noe. Om han skul­le tape ytter­li­ge­re noen minut­ter på dagens etap­pe, så spil­ler det ingen rolle.

TdF2016_18Jeg må star­te med å gå til­ba­ke til gårs­da­gen. Det var mer vin­ran­ker enn hva jeg had­de ven­tet å se under ned­kjø­rin­gen fra Col des Mos­ses til Aig­le. Her måt­te jeg gå til­ba­ke og under­sø­ke litt mer, hjul­pet av kom­men­ta­rer på Fransk TV. Ryt­ter­ne kom ned i dalen der den har åpnet seg opp mot Lac Leman, og hvor det er vin­om­rå­der i kan­to­net Vaud. Det­te er områ­det Chab­lais, som har en egen AOC-klas­si­fi­se­ring. Sta­tu­sen for den sveit­sis­ke vink­las­si­fi­se­rin­gen er noe uklar for meg, så jeg er litt usik­ker på hva AOC-klas­si­fi­se­rin­gen inne­bæ­rer her. Siden områ­det lig­ger i en dal i nord-syd ret­ning, omgitt av høye fjell, får Chab­lais rela­tivt lite sol, som gir en vin med gans­ke høy syre.

Til dagens etap­pe er det svært vans­ke­lig å fin­ne vin. Vi er i den delen av De frans­ke alper hvor det pro­du­se­res minst vin. I fjel­le­ne pro­du­se­res det van­lig­vis ikke vin. Vi fin­ner noen gan­ger vin i syd­vend­te skrå­nin­ger nede i dale­ne. Men her fin­ner vi ikke stort at av det heller.

Hvis vi er vel­vil­li­ge, kan vi lete etter den IGP-klas­si­fi­ser­te Vin des Allob­ro­ges. Ordet allob­ro­ges er visst­nok gal­lisk, og skal bety “de som kom­mer fra et annet sted”. Det pro­du­se­res fle­re typer vin, men er rek­ke for­skjel­li­ge dru­er. Den sies å være fruk­tig og tørr, men et inn­slag av urter i smaken.

Det er omtrent så mye jeg har klart å fin­ne. Skal man fin­ne ut mer, må man anta­ge­lig­vis på opp­da­gel­ses­rei­se i områ­det. Vi kan leg­ge til at vin pro­du­sert i eller i nær­he­ten av turist­om­rå­der, stort sett drik­kes lokalt av lokal­be­folk­nin­gen og turis­ter. Lite sel­ges ut av området.

Med så lite vin i glas­set, kan vi kan­skje ta litt musikk. En sang­tit­tel som duk­ket opp i mitt hode da jeg tenk­te på hvor­dan Sky-laget syk­ler i årets Tour, er “Ghost Riders in the Sky”. Den mest kjen­te inn­spil­lin­gen er anta­ge­lig med John­ny Cash fra 1979. Men jeg har valgt å hen­te inn ori­gi­nal­inn­spi­lin­gen med Burl Ives fra 1949. The Ghost Riders har nok ikke mye med syk­kel å gjø­re. Det er de vi i Nor­ge kal­ler Åsgårdsreien.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.