Les Vins du Tour de France 2016 — 20. etappe. Megève — Morzine-Avoriaz

I dag skal alt som ikke alt er avgjort, skal avgjø­res. Søn­da­gens etap­pe er para­de og spur­ter­nes kamp om å vin­ne på Champs Éllysé­es. Chris Froo­me vin­ner, om han unn­går alvor­lig uhell. Ingen kan fra­ta Peter Sagan den grøn­ne trøy­en, så han tren­ger bare å kom­me seg tli mål i Paris. Rafal Maj­ka synes å ha et solid grep om klatre­trøy­en, uten at jeg har reg­net på om noen i alle fall i teori­en kan true den. Louis Mein­tjes tok et halvt minutt på Adam Yates på gårs­da­gens etap­pe. Så Adam Yates ledel­se på ca to minut­ter i kam­pen om den hvi­te ung­doms­trøye, er nok ikke betryg­gen­de. Det skil­ler ca tre og et halvt minutt mel­lom and­re og tien­de mann i sam­men­dra­get, så kam­pen om pall­plas­se­ne er fort­satt gans­ke åpen.

I går var det dra­maitkk med fle­re velt og en del ryt­te­re som måt­te bry­te på grunn av ska­der. I dag kan det bli mer av det sam­me. Etap­pen i dag er omtrent like kort, eller lang, alt etter som man ser det, som i går. Det er omtrent like mye opp og ned Men i dag er det ikke avslut­ning på topp, men etter en ned­kjø­ring fra den sis­te top­pen. Vær­mel­din­gen sier at være vil bli omtrent som i går. Hvis vei­en er våt og glatt, og det står om en pall­plass, da kan den site utfor­kjø­rin­gen ned til Morzi­ne bli farlig.

TdF2016_20Det­te er hel­ler ikke et vin­om­rå­de, mer enn det vi har vært i de sis­te dage­ne. Og når sant skal sies, så har vi egent­lig vært i det sam­me områ­de. Men som jeg har sagt noen gan­ger, hen­der det vi fin­ner vin nede i dalene.

Når ryt­ter­ne kom­mer ned i dalen etter den førs­te av de to første­ka­te­go­risti­nin­ge­ne, og begyn­ner klatrnin­gen mot den nes­te, syk­ler de gjen­nom Côte d’Ar­ve. Arve er den elven som ren­ner gjen­nom dalen, og ut i Lac Leman litt øst for Geneve.

Côte d’Arve er en syd­vendt skrå­ning som får mykje lys og mykje var­me, og som gjør det mulig å dyr­ke vin akku­rat her. Det pro­du­se­res mest mus­se­ren­de vin, bl.a. med den loka­le dru­en Grin­get, sam­men med la mon­deu­se blan­che, la gros­se rous­set­te og le bon blanc. Det bes­te områ­det er Ayze. Kar­tet over dagens etap­pe er ikke detal­jert nok til at jeg kan se om den går gjen­nom det­te områ­det eller ikke. Men de er i alle fall ikke langt borte. Den mus­se­ren­de vinen her­fra kal­les ofte champag­ne savoy­ard, med det er selv­føl­ge­lig ikke en beteg­nel­sen pro­du­sen­te­ne får lov til å bru­ke. I områ­det lages også noe van­lig hvit­vin. Men pro­duk­sjo­nen er liten.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.