Rhinruten: On the rail again

Tour de Fran­ce er over, og det er på tide å set­te kur­sen hjem­over. Også den­ne gan­gen går turen hjem del­vis med syk­kel. Jeg skif­ter en vokal fra turen ned­over, og skal nå syk­le langs Rhi­nen, i ste­det for Rhô­nen. Beg­ge elve­ne star­ter i De Sveit­sis­ke alper, og det er ikke mer enn ca tre mil mel­lom utgangs­punk­te­ne for dem. Ander­matt kan være et greit utgangs­punkt for beg­ge ture­ne, om man øns­ker å klat­re opp til og over hen­holds­vis Fur­ka­pas­set og Obe­ralp­pass. Jeg vel­ger å ta toget opp.

20160619131219

Elve­ne ren­ner i hver sin ret­ning. I mor­gen tar jeg toget til Obe­ralp­pass, hvor Rhi­nen begyn­ner. Eller den begyn­ner der oppe et sted. Man­ge bek­ker og små elver ren­ner sam­men til det som etter­hvert blir til Rhi­nen. Rhin­ru­ten er Euro­Ve­lo rute 15, og i Sveits er det nasjo­nal syk­kel­rute nr 2. I noen land øns­ker man syk­kel­tu­ris­ter vel­kom­men og leg­ger til ret­te for at man skal kun­ne syk­le. Nor­ge har mye å lære.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten: On the rail again