Rhinruten. Dag 3, 27. juli: Tilbaketog gir mer tog

Jeg tok mun­nen for full da jeg i går skrev at nå var det slutt på tog for en stund.

Det ble en gans­ke sen start på dagen. Det var en lang dag i går, og det ble sent før jeg var i seng. Selv om jeg våk­net tid­lig, unød­ven­dig tid­lig om jeg skal være ærlig, så føl­te jeg ingen trang til å stå opp. Jeg ble lig­gen­de en stund i håp om å sove litt til, men jeg tror ikke jeg sov­net. Una­sett ble det en sen frokost.

Det var ikke til­fel­dig at jeg had­de valgt Chur, og der­for var det litt synd at jeg had­de sett så lite av den. Hotel­let mitt var uten­for sen­trum, og det var greit nok. Jeg måt­te gå inn til sen­trum i går for å fin­ne en res­tau­rant som fort­satt ser­ver­te mat da jeg had­de fått dusjet og var klar for en sen mid­dag. Men mye var det ikke jeg fikk sett av sen­trum. Jeg etter­lot baga­sjen på hotel­let, og dro ut på lokal sykkeltur.

Før jeg syk­ler vide­re, får jeg nev­ne at hotel­let i sitt syk­kel­rom had­de et verk­tøy­sett om man skul­le ha behov for å gjø­re noen repa­ra­sjo­ner, og en ordent­lig pum­pe, samt det nød­ven­di­ge om man skul­le øns­ke å vas­ke sykkelen.

20160727113447

20160727113450

Det er sli­ke detal­jer man som syk­list set­ter pris på.

Jeg star­tet der­for med å syk­le inn til sen­trum av Chur for å se litt mer på byen. Gam­le­byen er en fin alpe­by. Det gam­le sen­trum er i utgangs­punk­tet bil­fritt. Men en del nytte­kjø­ring er til­latt, slik det er i alle bil­frie områ­der. De som argu­men­te­rer med pro­ble­mer for ambu­lan­ser, brann­ve­sen, vare­le­ve­ring og reno­va­sjon når det er snakk om bil­frie byer, har mis­for­stått totalt. Ingen har noen gang fore­slått å nek­te ambu­lan­ser og nød­ven­dig ser­vice­kjø­ring. Pri­vat­bier, ikke minst biler par­kert i gate­ne hind­rer slikt.

20160727114719

20160727114724

Legg også mer­ke til at det er mer­ket at syk­ling er til­latt. I man­ge land i Euro­pa er det ikke til­latt å syk­le i gåga­ter mm, men det hen­der at det er skil­tet at det er til­latt. Så vidt jeg vet er det ikke til­latt å syk­le i gåga­ter i syk­kel­lan­det Neder­land. Det er helt OK. Så len­ge det fin­nas and­re ste­der hvor det er greit å syk­le kan gåga­ter være fri for folk som syk­ler. Men i Nor­ge har poli­ti­ker­ne “løst” pro­ble­met med dår­lig til­rette­leg­ging for å syk­le, ved å sky­ve det over på fotgjengerne.

20160727120855

20160727114811

Jeg så skin­ner i gate­ne, og reg­net med at det betød at Chur er en trikke­by. Det er man­ge trikke­byer i Sveits. Men det vis­te seg faktsk å være et tog, ikke en trikk som går i gate­ne her.

20160727122040

20160727170628

Vil man ha mer luf­tig trans­port, fin­nes det også.

20160727114422

Etter å ha tenkt meg litt om, valg­te jeg å føl­ge rådet fra gårs­da­gens syk­kel­venn, om å rei­se til­ba­ke til Ilanz, og syk­le den and­re vei­en til­ba­ke til Chur. Det­te  omta­les som Sveits’ Grand Canyon. Jeg har ikke væt i Grand Canyon, men ut fra bil­de­ne jeg har sett, må det med­gis at det­te ikke var like spek­ta­ku­lært. Uan­sett, det vil­le være dumt å bare rei­se vide­re uten å ha sett det.

Han fore­slo at jeg bur­de ta bus­sen, men jeg valg­te hel­ler toget. Som jeg skal kom­me til­ba­ke til, vis­te det seg å være et godt valg. Jeg liker å rei­se med tog, men er ikke sær­lig glad i å rei­se med buss. Jeg for­står ikke folk som rei­ser på lan­ge buss­fe­rier. Men hver sin smak.

Her ved sta­sjo­nen i Ilanz fant jeg igjen nasjo­nal syk­kel­rute 2 og Euro­Ve­lo 15, som jeg ikke fant i går.

20160727133542

Jeg var i det krys­set man ser i bak­grun­nen. Had­de jeg fort­satt drøyt 100 meter til sta­sjo­nen, vil­le jeg ha fun­net den.

20160727133357

Det gikk en del opp­over her også, men ikke så bratt som i går. I alle fall kjen­tes det ikke slik ut. Av en eller annen grunn blir mot­bak­ke­ne let­te­re når man ikke har bagasje.

_20160728_003925

Jeg syn­tes at det­te gran­tre­et var litt under­lig, med hen­gen­de gre­ner, nes­ten som en slags gra­nut­ga­ve av sørgepil.

20160727143159

Jeg kan ikke mye om trær. Men når det gjel­der gran, har jeg i det mins­te lært litt ved at gitar­lokk gjer­ne lages av gran. Det kan ikke være hvil­ken som helst gran, om man skal ha en god gitar. Den må blant annet ha tett ved, hvil­ket vil si at det bør være gran som ikke har vokst for fort — noe man gjer­ne fin­ner i litt kjø­lig kli­ma. På stål­s­tren­ge­de gita­rer bru­kes det gjer­ne sitka­gran eller Adiron­dac gran. På klas­sis­ke gita­rer bru­kes det gjer­ne alpe­gran, hvis man ikke vel­ger helt and­re tre­slag, som f.eks. ceder­tre. Jeg tenk­te på om det­te kan være alpe­gran da jeg syk­let videre.

Her får vi klar beskjed om at vi som vel­ger den bre­de vei skal rett fram, mens de som vil hol­de seg på den sma­le sti skal ta til høyre.

20160727141103

Omsi­der var jeg kom­met på top­pen, og det begyn­te å gå ned­over. Bratt ned­over. Jeg var glad jeg syk­let fra Ilanz og ned­over, og ikke mot­satt. For her kun­ne man vir­ke­lig sli­te opp­over. En gjen­nom­snitt­lig stig­ning på 6,5& er ikke nød­ven­dig­vis avskrek­ken­de. Men når det er 21,5% på det brattesete, og fle­re par­ti­er med rundt 10%, da er det hardt. Men der det er har­de mot­bak­ker, der er det syklister.

20160727144630

Også syk­lis­ter med bagasje.

20160727145158

20160727145227

Når sant skal sies, var tog­tu­ren opp flot­te­re enn syk­kel­tu­ren ned. Toget går langs elven nede i dal­bun­nen, mens vei­en går oppe i dal­si­den, til tider på sma­le vei­er hvor det er langt ned på siden.

20160727150357

Hvis man er på de kan­ter, og gjer­ne vil spa­re seg selv for noen stig­nin­ger, kan jeg anbe­fa­le å ta toget mel­lom Ilnaz og Chur. Det er en flott tog­tur. Det er man­ge holde­plas­ser langs elven. Det er sik­ker mulig å gå av og gå til nes­te holde­plass, even­tu­elt å syk­le på sti­er for de som liker det. Men det­te har jeg ikke under­søkt nær­me­re.  Bus­sen, som min syk­kel­venn fore­slo, føl­ger den sam­me vei­en som syk­kel­ru­ten, og er langt mnd­re spektakulær.

En syk­list med høyde­skrekk var glad for at ret­nin­gen her var slik at han syk­let langs fjell­veg­gen, og ikke ute på kanten.

20160727142532

Jeg var ikke den enes­te syk­lis­ten her oppe.

20160727151108

Han som las­ter syk­ke­len av bilen var åpen­bart blitt kjørt opp for å syk­le ned bak­ke­ne. Fra det­te punk­tet var det slutt på kre­ven­de utfor­kjø­rin­ger med krap­pe svin­ger og vel­dig bratt ned. Her kun­ne man bare slip­pe opp og syk­le ned i god fart. Damen kjør­te bilen ned, og i bun­nen av bak­ke­ne så jeg dem las­te sykk­len på bii­en igjen.

Her er vi i Reiche­nau der hvor elve­ne Vor­derr­hein og Hin­ter­r­hi­en ren­ner sammen.

20160727152300

En liten, men vik­tig detalj for oss som er opp­tatt av til­rette­leg­ging for syk­ling. Nor­ge og Island er så vidt jeg vet de to enes­te lan­de­ne, i alle fall i Euro­pa, hvor det gene­relt er til­latt å syk­le på for­tau­et. Men i man­ge and­re land har jeg sett at det som ser mest ut som et for­tau, er skil­tet som gang- og syk­kel­vei. Og det blir omtrent det sam­me som at man kan syk­le på for­tau­et. Men legg mer­ke til at her er “hai­ten­ne­ne” før gang- og syk­kel­vei­en, hvil­ket betyr at bilis­te­ne har vike­plikt for tra­fikk på gang- og syk­kel­vei­en. Det er fullt mulig hvis man bare vil.

20160727153633

Det var blitt gans­ke sent, og min plan var å kom­me meg til Alt­stät­ter. Innen jeg had­de fått spist en sen lunsj etter å ha kom­met til­ba­ke til Chur og hen­tet baga­sjen på hotel­let var klok­ken rundt 16.30. Det er 69 km fra Chur til Alt­stät­ter. Med en rime­lig effek­tiv syk­ling vil­le det ta meg ca 3,5 timer. Så er det det­te med geocacher igjen. Det er de som del­tar i uli­ke uof­fi­si­el­le kon­kur­ran­ser i geoca­hing, om flest cacher, flest i Nor­ge, flest i løpet av en dag, osv. Jeg del­tar ikke i noen av dem. Men som jeg alle­re­de har nevnt, vil jeg gjer­ne ha fun­net geocacher i flest mulig land, flest mulig fylker/departementer/kantoner osv i dis­se landene.

Og der var Lichtenstein.

20160727180447

Jeg har ald­ri vært i Lich­ten­stein, og så vel­dig inter­es­sant er det egent­lig ikke. Det er en land­stri­pe med et stort fjell bak.

20160727183447_1

At det reg­net er et klart minus med Lich­ten­stein. Men det hjel­per litt når de kan var­te opp med en regnbue.

20160727181018

Jeg lik­te også det­te bok­ska­pet hvor man kun­ne plas­se­re eller for­sy­ne seg med bøker.

20160727182951

Jeg er fasci­nert av sli­ke lillep­ut­sta­ter, og lurer på hvor­dan de kan a over­levd i et Euro­pa der stor­mak­te­ne spis­te små­sta­ter til fro­kost. Jeg må set­te med litt mer inn i his­to­ri­en til Lich­ten­stein, men det har jeg så langt ikke gjort.

En liten avspo­ring er. Som kjent består EØS-lan­de­ne av Island og Lich­ten­s­ten, i til­legg til Nor­ge. Da Jens Stol­ten­berg var stats­mi­nis­ter, sa han at han lik­te vel­dig godt EØS-møte­ne. Det var den enes­te gan­gen han fikk følel­sen av å repre­sen­te­re en stormakt.

Om jeg skul­le ha lagt inn en omvei om Lich­ten­stein og tid til å lete etter minst én cache, så had­de jeg nep­pe vært frem­me før rundt kl 21. Og her kom­mer alt­så toget til­ba­ke, eller til­bake­to­get inn i bil­det. Jeg tenk­te å kom­pen­se­re for mitt til­bake­tog til Ilanz med å ta toget i alle fall et styk­ke. Men da jeg kjøp­te bil­lett på sta­sjo­nen, for­sik­ret jeg meg om at jeg kun­ne gå av og fort­set­te med et annet tog med den sam­men bil­let­ten, så len­ge det var sam­me dag. Så jeg tok toget til Buchs, syk­let der­fra over til Lich­ten­stein, fant en cache og syk­let til­ba­ke til Buchs. Det tok meg omtrent en time, så jeg rakk toget vide­re som gikk en time sene­re enn da jeg had­de gått av toget.

Det ble ikke mer enn ca 40 km på syk­kel, om jeg tar med små­tu­re­ne, og ca 100 km med tog i dag.

Da var jeg i Alt­stät­ter kl. 19, kun­ne sjek­ke inn på hotel­let og ta en dusj, gå en tur og se på byen, før jeg gikk til­ba­ke til hotel­let. Det­te er også en by som det er verdt å besø­ke, om man skul­le være på dis­se kanter.

20160727201755

Sli­ke byer er gjer­ne til­nær­met bil­frie. Helt bil­fritt blir det ikke. Men gate­par­ke­ring, det hører ikke hjem­me i sli­ke byer. Rik­tig­nok har et par tid­li­ge­re byråds­le­de­re i Oslo uttalt seg som om byplan­leg­ger­ne på 1800-tal­let for­ut­så at byen skul­le fyl­les opp av biler, og at det der­for ikke var plass til f.eks. syk­lis­ter. Men jeg har ikke hørt noen hev­de at man også i mid­del­la­de­ren plan­la for biler.

20160727203042

Så langt jeg had­de fun­net ut, had­de mitt hotell en av de bes­te res­tau­ran­te­ne i byen, og da var det like greit å spi­se der.

I mor­gen star­ter jeg også med en liten tog­tur, opp til Appen­zell. Nok en gang er det en goecahce som har fått meg til å ta den avstik­ke­ren. Det fin­nes man­ge typer geocacher. Noen typer er avvik­let, i den betyd­nin­gen at det ikke til­la­tes nye cacher av den­ne typen. Men de som alle­re­de fin­nes, blir stå­en­de. Jeg synes det er litt mor­somt å fin­ne den type cacher. En slik cache­type er webcam­cacher. Her skal man stå foran et webka­me­ra, og lag­re et bil­de av seg selv. Før var de en utford­ring, for man måt­te alli­ere seg med noen som satt ved en PC og kun­ne se på bil­det mens man var der, og som så lag­ret det. Men nå som alle har smar­te­le­fo­ner, er det enkelt å lag­re et slik bil­de når man er der. Uan­sett. Det fin­nes ikke man­ge sli­ke cacher. Jeg tror ikke det er noen igjen i Nor­ge som fort­satt er akti­ve. I Frank­ri­ke fin­nes det to, og jeg har fun­net beg­ge. En i Paris (som jeg tror er arki­vert nå) og en i Bany­uls. Men det fin­nes en i Appen­zell, og den vil jeg gjer­ne ha med. Dit er det opp­over og opp­over, og da jeg under­søk­te mulige­he­te­ne for å kom­me dit, opp­da­get jeg at jeg kan ta et tog fra Alt­stät­ter. Så det er ikke helt til­fel­dig at jeg er her.

Her får jeg avslø­re at jeg synes tog er spen­nen­de. Jeg har sagt at jeg liker å rei­se med tog. Og jeg synes spe­si­el­le tog er inter­es­san­te. Jeg har tatt en del utfluk­ter for å rei­se med spe­si­el­le tog, som Aur­skog-Høland banen i Nor­ge, samt de man­ge gam­le toge­ne i Wales (der er det vel­dig mye mor­somt for de som synes gam­le tog er spen­nen­de), gam­le tog i Frank­ri­ke, osv. Og jeg drar gjer­ne til­ba­ke til Ober­wald for å rei­se med muse­ums­to­get over Furkapasset.

Toget fra Alt­stät­ter til Appen­zell er nok et tog som går der det er bratt, og som har tannhjulsdrift.

20160727203700

20160727203919

Så vidt jeg vet er Flåms­ba­nen den brat­tes­te jern­ba­nen som har van­lig frik­sjons­drift. (Jeg har reist med den også.)  Men toget opp til Appen­zell har sig­ning på 16% på det brat­tes­te. De som syk­ler og har prøvd seg på noen mot­bak­ker, vet at det er bratt. Jeg tror ikke at noen av etap­pe­ne i det Tour de Fran­ce vi nett­opp har bak oss, had­de bak­ker som var så brat­te som 16%, uten at jeg nå har gått til­ba­ke og under­søkt. Og til de som, i like­het med meg, synes det er bratt i bak­ken fra under T‑banen fra Frog­ner­se­te­ren opp til Øvre­se­ter­tjern, så kan jeg skuf­fe dere med å si at den “bare” er 9%.

Når jeg er inne på tog. I går nevn­te jeg at jeg men­te at en del av toge­ne oppe i fjell­om­rå­de­ne i er smal­spo­re­de. I dag fikk jeg på en måte bekref­tet at jeg har rett. Her, på vei opp­over fra Chur, er det et spor med tre skin­ner, slik at både smal­spo­re­de og bred­spo­re­de tog kan kjø­re her.

20160727154943

Jeg kun­ne ha vært tro­en­de til å ta en avstik­ker med det ene mål å rei­se med det­te toget. Men jeg opp­da­get ikke at det var der, før jeg begyn­te å lete etter mulig­he­ter til å kom­me opp til webcam­cachen i Appen­zell, uten å få alt­for har­de motbakker.

Her­fra har jeg egent­lig ikke så man­ge mål for turen, annet enn å fin­ne minst én geocache i hvert kan­ton jeg er inn­om, samt en i den delen av Øster­rike som jeg snart kom­mer inn­om ved Boden­zee. Jeg har cacher i Øster­rike, men ikke i det­te län­der, eller hva det heter i Øster­rike. Jeg mang­ler også regio­nen Alsa­ce i Frank­ri­ke, samt en del­stat jeg er inn­om i Tysk­land, samt noen pro­vin­ser i Neder­land. Og jeg har mer­ket med noen spe­si­elt inter­es­san­te cacher i Tysk­land og Neder­land, men ingen av de vil ta meg ut på lan­ge omvei­er eller avstik­ke­re. Så nå vil det bli syk­ling uten sær­lig man­ge avstik­ke­re eller til­bake­tog. Jeg har tenkt at Alsa­ce, nær­me­re bestemt Stas­bourg, må være et egnet sted å leg­ge inn en hvile­dag, slik at jeg til­brin­ger to net­ter og en hel dag der. Men det er på grunn av vinen, ikke på grunn av geocacher. Vi får se når jeg nær­mer meg Strasbourg.

Rhinruten

Sykkelturer

 

Print Friendly, PDF & Email