Rhinruten, dag 4, 28. juli. Til Bodensee

Hvor­for skal kir­ke­ne rige med klok­ke­ne tid­lig om mor­ge­nen? Man­ge kir­ker rin­ger time­slag med klok­ke­ne. Om de gjør det hele nat­ten, vet jeg ikke, for de våk­ner jeg van­lig­vis ikke av — hel­ler ikke her hvor tre kir­ker slår time­slag. Men at en av kir­ke­ne skal set­te i gang med kraf­tig og lang­va­rig rin­ging klok­ken 6 en tors­dag mor­gen, det er det vans­ke­li­ge­re å akseptere.

20160727195641

En liten avspo­ring om time­slag. Uni­ver­si­te­tet i Upp­sa­la, som er et gam­melt uni­ver­si­tet, gjør krav på å være opp­ha­vet til det aka­de­mis­ke kvar­te­ret. (Det kan godt hen­de at and­re også gjør krav på det sam­me, jeg bare refe­re­rer hva folk ved Uiver­si­te­tet i Upp­sa­la har for­talt) Stu­dent­ne had­de ikke prak­tis­ke arm­bånds­ur, smart­te­le­fo­ner eller smart­klok­ker. De bod­de på stu­dent­hjem, eller nasjo­ner som det heter i Upp­sa­la, gans­ke nær uni­ver­si­te­tet. Når kir­ke­ne slo time­slag, viss­te de at nå had­de de et kvar­ter til fore­les­ning­ne begynte.

Tra­di­sjo­nen var at skrev man klok­ken 12, viss­te alle at man egent­lig men­te 12.15. Jeg har blitt for­talt at for en del år til­ba­ke men­te man at det­te var en gans­ke menings­løs tra­di­sjon. Men uni­ver­si­te­te­ne i Stock­holm og Upp­sa­la skil­te lag da skul­le kvit­te seg med det aka­de­mis­ke kvar­te­ret, utan at jeg hus­ker hvem som gikk hvil­ken vei. Det ene begyn­te å angi tiden til 12.15 (slik man van­lig­vis gjør ved uni­ver­si­te­te­ne i Nor­ge), det and­re beholdt tids­an­gi­vel­sen, men gikk over til at man fak­tisk star­tet på annon­sert tids­punkt, atlså f.eks. 12.00.

Hvis poen­get med å ta toget bare had­de vært å spa­re mot­bak­ker, kun­ne jeg ha nøyd meg med å ta toget til Gais, hvor jeg måt­te byt­te tog. Opp til Gais var det bratt.Jeg opp­da­get at jeg had­de glemt å stop­pe min GPS da jeg gikk på toget (den er kor­ri­gert nå). Men den vis­te at togets stig­ning var gjen­nom­snitt­lig 10% den førs­te kilometeren.

Men fra Gais til Appen­zell var det dels flatt, dels gikk det ned­over. Så jeg kun­ne ha tril­let lett ned­over fra Gais til Appen­zell. Men det  viss­te jeg ikke da jeg kjøp­te tog­bil­lett. Dess­uten, som jeg sa i går, jeg synes sli­ke tog er morsomme.

20160728122118

En utford­ring med Webcam­cacher er at webka­me­ra­et må vir­ke når man er der. Noe av pro­ble­met med sli­ke cacher, og en grunn til at man ikke len­ger til­la­ter at de opp­ret­tes, er dår­lig opp­fø­ling fra cache­ei­ere. Når kame­ra­et ikke vir­ker, noe cachei­er van­lig­vis ikke har herre­døm­me over, log­get folk med bil­de av seg selv på ste­det. Sli­ke log­ger skul­le ha vært slet­tet. Skal man log­ge en webcam­cahe som fun­net, må man ha lag­ret bil­de av seg selv fra webka­me­ra­et. Det hol­der ikke å ta en sel­fie der kame­ra­et der. når det ikke virker.

Da jeg kom til Appen­zell, måt­te jeg til min sto­re skuf­fel­se kon­sta­te­re at kame­ra­et ikke vir­ket. Da jeg gikk inn på nett­si­den for kame­ra­et, stod det en beskjed om det at det vil­le være ute av drift i minst en dag. Og da var det utgjort at den­ne dagen var akku­rat den dagen jeg var der. Men helt resul­tat­løs var turen ikke. Jeg fikk en tur med et mor­somt tog og jeg fikk se Appen­zell,  Og jeg kun­ne ikke dra der­fra uten å ha fun­net minst én annen cache, Jeg had­de også fun­net og log­gen en cache ved tog­byt­te i Gais, og det ga meg cacher i to kan­to­ner hvor jeg ikke had­de noen cache fra før.

Appen­zell er en fin, liten by. Det er ikke noe ski­om­rå­de, i alle fall ikke et ski­om­rå­de som kan kon­kur­re­re med de mer kjen­te ski­om­rå­de­ne i de sveit­sis­ke alper. Det betyr at byen ikke har blitt øde­lagt av sto­re, styg­ge hotel­ler og leilighetskomplekser.

Det gam­le sen­trum er som en kli­sje av en svei­tisk alpe­by, med sveit­sik gjøku­r­ar­ki­tek­tur. Det er nes­ten som man ven­ter på det skal kom­me en gjøk ut av et vin­du og si Ko-Ko.

20160728111134

Hvis man vil ha hag­egno­mer, har de et stort utvalg her. Jeg har inn­trykk av at sveit­se­re er gla­de i hag­egno­mer. Jeg har sett gans­ke man­ge i uli­ke hager i Sveits.

20160728111454

Jeg kon­sta­ter­te at de også har et lokalt bryg­ge­ri. Men når jeg syk­ler, drik­ker jeg ikke øl, i alle fall ikke annet enn alko­hol­fritt øl, før jeg er fer­dig med dagens etap­pe. Så det ølet fikk bli usmakt.

20160728121836

Det gikk med en del tid til utfluk­ten til Appen­zell, så jeg kom egent­lig gans­ke sent i gang med dagens syk­kel­tur. Den end­te på litt i under­kant av 80 km.

_20160728_233342

Ned valg­te jeg en rute som var skil­tet til Alt­stät­ten. Det var en helt annen rute enn den jeg had­de plan­lagt, men det var helt greit.  Noe av det man har gjort man­ge ste­der i Sveits, er at når det har blitt byg­get ny vei, da er den gam­le lagt til ret­te for syk­ling. Det betyr ikke nød­ven­dig­vis at det er for­budt å kjø­re bil der. Man må bare iverk­set­te til­tak som begren­ser bil­kjø­ring, så som lav farts­gren­se, kan­skje and­re farts­be­gren­sen­de til­tak (det er van­lig­vis ikke til­strek­ke­lig å bare set­te opp skilt, de bryr ikke bilis­te­ne seg om.

20160728123055

Det­te bur­de vært gjort på man­ge vei­er i Nor­ge. Gam­le Mosse­vei er et kron­ek­sem­pel. Ta med fort­set­tel­sen Konge­vei­en, og man har syk­kel­vei fra Oslo til Svinesund.

I Nor­ge ten­ker man ikke slik. I Sta­tens veg­ve­sen mener man at det vil­le være en uri­me­lig favo­ri­se­ring av én traf­fi­kant­grup­pe på bekost­ning av and­re, der­som det skul­le til­rette­leg­ges for syk­ling på Gam­le Mosse­vei. At det er en favo­ri­se­ring av én traf­fi­kant­grup­pe å bare leg­ge til ret­te for bilis­ter, til tross for at det eksis­te­rer en E18 som er for­be­holdt bilis­ter, sli­ke tan­ker tren­ger ikke gjen­nom hos Sta­tens veg­ve­sen. I alle fall ikke før gans­ke man­ge av de som er der nå er pen­sjo­nert, eller har for­svun­net på and­re måter.

Skan­dale­pro­sjek­tet Dron­ning Eufe­mias gate i Bjør­vi­ka, illust­re­rer noe av pro­ble­met med tanke­gan­gen hos Sta­tens veg­ve­sen. Ser man på doku­men­te­ne fra Sta­tens veg­ve­sen, fin­ner man ikke noe om de grøn­ne all­men­nin­ge­ne som skal for­bin­de byen og sjø­en, som Oslo kom­mu­ne snak­ker så varmt om. For Sta­tens veg­ve­sen var for­må­let med utbyg­gin­gen i Bjør­vi­ka å flyt­te E18 len­ger vekk fra sjø­en. Jeg trod­de fak­tisk at E18 går i tun­nel under Bjør­vi­ka, og at det er helt på try­net å betrak­te Dron­ning Eufe­mias gate som E18.

Sta­tens veg­ve­sen ser også på Dron­ning Eufe­mias gate som avlas­tings­vei for de helt eks­p­sjo­nel­le til­fel­le­ne at beg­ge tun­nel­lø­pe­ne i Ope­ra­tun­ne­len er stengt sam­ti­dig. Da skal byen druk­nes i bil­tra­fikk, etter Sta­tens veg­ve­sens tanke­gang. For da må E18-tra­fik­ken kun­ne tas unna på over­fla­ten. Man kan ikke risi­ke­re at bilis­te­ne blir stå­en­de i kø, med beskje­den om at vei­en er stengt. Det er sik­kert man­ge and­re vei­er, anta­ge­lig også Gam­le Mosse­vei, som i Sta­tens veg­ve­sens tanke­gang skal  fun­ge­re som avlast­nings­vei, og da må man for all del ikke gjø­re noe som kan begren­se bil­tra­fik­ken bil­tra­fikk, som f.eks. å leg­ge til ret­te for syk­ling. Ikke over­ras­ken­de at resul­ta­te­ne blir dår­li­ge i Norge.

Men til­ba­ke til Sveits. Ikke bare var det skil­tet ruter for ter­reng­syk­ling og syking på vei. Det var også skil­tet ruter for rulleskøyter.

20160728132419

Jeg pas­ser­te også noen vin­mar­ker. Vi er nær Boden­see, og den vir­ker anta­ge­lig som et stort varme­ma­ga­sin som gjør at vin­tre­ne ikke blir så vel­dig kal­de, og har en ned­kjø­len­de effekt om som­mer­en. Jeg drakk en lokal rødvin fra områ­de­ne rundt her til mid­dag i går. Det var en Pinot Noir, eller Blau­bur­gun­der som de kal­ler den i Sveits og Øster­rike (Spät­bur­gun­der i Tysk­land). Man får nok bed­re Pinot Noir and­re ste­der, men det var en helt OK vin.

20160728132149

Vel nede sat­te jeg kur­sen mot Øster­rike. Det var så kort vei til og over gren­sen. Å kom­me til et annet land ga en følel­se av frem­drift. Jeg vet at det er en illu­sjon. Men det var det­te med å ta illu­sjo­ne­ne fra et gjennomsnittsmenneske.

20160728145314

Det var fak­tisk til­syne­la­ten­de gans­ke omfat­ten­de grense­kon­toll, toll­kon­troll, inn til Sveits. Mens inten syn­tes å bry seg med tra­fik­ken inn til Øster­rike. Men en syk­list som krys­set gren­sen, det var det ingen grunn til å bry seg om.

Da jeg had­de krys­set gren­sen, ante det meg at det ikke var så lurt. Langs Rhi­nen var det en syk­kel­vei på sveit­sisk side.

20160728145154

Hvor jeg even­tu­elt skul­le syk­le i Øste­rike, viss­te jeg ikke. Jeg stop­pet på en liten kafé like etter at jeg had­de kom­met inn i Øster­rike, for en litt sen lunsj. Jeg begyn­te å se på kar­te­ne for å fin­ne en god syk­kel­rute. Jeg for­søk­te Goog­le maps, som kan være gans­ke gode til å fin­ne ruter, og ba om en sykk­le­rute fra der jeg var til Bre­genz. Goog­le vil­le ha meg til­ba­ke til Sveits, og at jeg så skul­le syk­le langs Rhinen.

Jeg valg­te å føl­ge Goog­les råd. Hva jeg kun­ne ha fun­net i Øste­rike, vet jeg ikke. Men på sveit­sisk side fant jeg igjen sveit­sisk nasjo­nal syk­kel­rute nr 2 og Euro­Ve­lo 15. Det ga nes­ten en følel­se av å “kom­me  hjem”. Legg mer­ke til at det er skil­tet for­bud mot å ri på syk­kel­vei­en. Det er gans­ke van­lig her. Det var en fin og flat syk­kel­vei, stort sett i god avstand fra støy­en­de bil­vei­er, og slik at man fikk bena i godt gjenge.

20160728155922

Jeg krys­set over til Øster­rike igjen, nes­ten uten å mer­ke det. Det sto visst et skilt om hvor syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re kun­ne hen­ven­de seg om de hahad­de noe å for­tol­le. Men jeg gadd ikke lese det så nøye. Her nede­ved utlø­pet i Boden­see var Rhi­nen ikke len­ger gren­sen. Gren­sen gikk på land, vest for elven, slik at Rhi­nen her rant gjen­nom Øster­rike. Her krys­ser man Rhi­nen i Øster­rike. Res­ter etter gam­mel vei­mer­king viser at man har tatt en del av et kjre­felt (og kan­skje var det syk­kel­felt før), og satt opp betong­gri­ser (som jeg har lært at det heter) for å lage en beskyt­tet, toves syk­kel­vei. Det er fullt muig hvis man vil.

20160728164924

20160728165940

Jeg kom til Boden­see, som er et popu­lært sted om sommeren.

20160728170515

Jeg fant også noen sli­ke: Syk­kel­ga­ter. Under­skil­tet sier noe om at noe kjø­ring er til­latt, men min tysk er for dår­lig til at jeg er helt sik­ker på hva det betyr, og jeg har ikke tatt meg bry­et med å slå det opp. Uan­sett er det ikke tvil om at her er syk­ler prioritert.

20160728172458

Så var det det­te med geocacher igjen. Mine ambi­sjo­ner på det områ­det begren­ser seg til å fin­ne minst én cache i hvert kan­ton, del­stat, pro­vins eller hva man kal­ler det, hvor jeg ikke har funent cache før. Jeg had­de ingen cacher i den delen av Øster­rike som jeg syk­let gjen­nom. Men av en eller annen grunn var Øster­rike og jeg ikke sær­lig gode ven­ner i dag, når det gjaldt geocaching. Jeg let­te etter man­ge som jeg ikke fant, og det tok tid. Til slutt fant jeg en, og kun­ne set­te kur­sen vide­re mot Tysk­land. Da had­de jeg alt bestilt et hotell i Langen­ar­gen, for å være sik­ker på at jeg had­de et sted å dra til. Det er ferie­se­song og Boden­see er et popu­lært ferie­om­rå­de. Så det er ikke den tiden på året hvor man får gode hotell­til­bud sli­ke steder.

Under­veis pas­ser­te jeg det­te hotel­let. De som kjen­ner meg, vet at jeg selv­sagt vil­le ha valgt det­te hotel­let hvis jeg had­de opp­da­get det før jeg best­lite hotell et annet sted.

20160728195948

20160728200022

20160728200017

Men jeg had­de bestilt et hotell nede ved Bodensee.

20160728210955

Nå sit­ter jeg på ter­ras­sen på hotel­lets res­tau­rant, hvor jeg har spist fisk fra Boden­see, med en lokal hvit­vin, en Mül­ler-Thur­gau, som i føl­ge kel­ne­ren er pro­du­sert omtrent 5 km her­fra. Jeg vil gjer­ne ha lokal mat og lokal vin, eller lokalt øl.

20160728211127

I mor­gen, som nå har blitt ti i dag (jeg var for trøtt til å skri­ve det­te fer­dig i går kveld), syk­ler jeg til Meers­burg, som tar 1 time og 25 minut­ter i føl­ge Goog­le. Der­fra er det fer­je til Kon­stanz, og der­fra er det ikke len­ge før jeg er til­ba­ke i Sveits igjen. Så får vi se hvor langt jeg kom­mer i Sveits. Det er for­res­ten en tysk enkla­ve i Sveits i det­te områ­det. Sli­ke ste­der fasci­ne­rer meg, så jeg må ta en liten omvei for å kom­me inn­om det­te ste­det — og aller helst fin­ne en cache der.

Rhinruten

Sykkelturer

 

Print Friendly, PDF & Email