Rhinruten dag 6. 30. juli: Siste dagen i Sveits

Jeg våk­net alt­for tid­lig, slik jeg har en tendens til å gjø­re. Men jeg snud­de meg rundt, og sov­net anta­ge­lig igjen. I alle fall var klok­ken blitt vel­dig mye mer da jeg så på den igjen, og da var det på tide å stå opp og få en solid fro­kost. Det ble litt sent for jeg kom av går­de, langt sene­re enn når ambi­siø­se syk­lis­ter star­ter dagen. Men jeg er ikke så ambi­siøs på det­te områ­det. Det pas­ser meg gans­ke greit å ha en rolig start på dagen.

Også i Schaff­hau­sen fant jeg det som bør fin­nes ved env­her jern­bane­sta­sjon av noen stør­rel­se: En velo­sta­tion, med sik­ker syk­kel­par­ke­ring, syk­kel­ut­leie og sykkelservide.

20160730113047

Og et kart med fore­slåt­te sykkle­tu­rer i byen.

20160730113203

I dag var det ingen tog eller fer­ger. Jeg end­te til slutt, litt sene­re enn jeg had­de tenkt, i Basel. Dagens etap­pe end­te på ca 128 km, som var litt len­ger enn jeg had­de tenkt at den skul­le bli. Jeg opp­da­get at min GPS-klok­ke had­de stop­pet å logge,så det er et hull mel­lom de to kartene.

_20160731_010320

_20160731_010516

Jeg gjor­de noen jus­te­rin­ger på kle­ets under syk­kel­sko­ene mine. Da jeg star­tet dagens syk­ling had­de jeg pro­ble­mer med å få den ene sko­en til å sit­te i peda­len. Jeg jus­ter­te litt til, men det hjalp ikke. Så jeg fant en benk hvor jeg kun­ne set­te med ned og se nær­me­re på sko­en. Feil­mon­tert! Mon­tert opp/ned. Ama­tør­feil. Ikke over­ras­ken­de at sko­en ikke vil­le sit­te. Jeg snud­de den, og så gikk alt så meget bedre.

Det var en fin syk­kel­vei ut av Schaff­hau­sen, langs elven.

20160730115350

Jeg var gans­ke tett på elven. Men akku­rat her gjor­de ruten en sing vekk fra elven. Et sted hvor det var utsikt til en foss i Rhi­nen, ble jeg min­net om en av ulem­pe­ne ved å rei­se som jeg gjør. Det var for­budt for syk­ler på vei­en inn på områ­det og bort til utsikts­punk­tet. Det kun­ne like gjer­ne vært et muse­um eller et annet sted man har lyst til å besø­ke. Et spørs­mål er hvor man skal gjø­re av syk­ke­len. Man kan lete etter et sted den kan låses fast til, og håp­de at den fort­satt står der når man kom­mer til­ba­ke — selv om min syk­kel nok er dyre­re og mer attrak­tiv en gjen­nom­snitts­sykk­len. Men hva med baga­sjen? Det er ikke fris­ten­de å etter­late den ube­vok­tet og ullåst på syk­ke­len. Og det er ikke fris­ten­de å bære med seg baga­sjen om man skal se på noen attrak­tivt. Så jeg syk­let bare videre.

På den annen side. Vi nord­menn er litt bla­ser­te når det gjel­der fos­ser. Da vi var i Yose­mi­te nasjo­nal­park i Cali­for­nia for noen år siden, skrøt de av at en foss var den n’te høyste i ver­den. Jeg hus­ker ikke plas­se­rin­gen. Men det var blant de ti høy­es­te. De had­de en lis­te over ver­dens høy­es­te fosse­fall. Jeg tror tre av de ti høy­es­te er i Nor­ge. Men det­te er bare tatt rett fra hukom­mel­sen, uten noen fakta­sjekk. Så ta det med en stor kly­pe salt. Jeg har også vært ved Nia­ga­ra, så kan­skje gikk jeg ikke glipp av så vel­dig mye.

Det er man­ge idyl­lis­ke ste­der langs Rhi­nen, og det er åpen­bart popu­læ­re utfl­ut­ste­der. Men det er en elv med gans­ke stri strøm, så det er ikke et sted å bade for de som ikke er gans­ke gode svøm­me­re, og det er nep­pe et sted å bade ale­ne. Jeg så på en som svøm­te mot land et sted langs elven. Det var vel­dig mye avdrift ned­over elven, og gans­ke dår­lig frem­drift mot land. Men det var ikke slik at han had­de noen problemer.

20160730123809

Jeg stus­set litt på det­te steds­nav­net. På den annen side. Vi har Galge­berg i Oslo, og dt er ikke noe mind­re underlig.

20160730122340

Jeg plei­er ikk kom­me meg av går­de så vel­dig tid­lig. Jeg må ha kom­met et styk­ke før jeg vil stan­se for lunsj, og da er det ofte etter van­lig lunsj­tid. Så langt har ikke det vært noe pro­blem på den­ne turen. Jeg har fått mat, også uten­om van­lig lunsj­tid. Jeg had­de mer pro­ble­mer med det i Frank­ri­ke i fjor. Da var det en del lands­byer hvor det gans­ke enkelt ikke fan­tes noen cafe­er. Da jeg ende­lig fant noen, var et etter lunsj­tid og de had­de stengt, eller had­de i alel fall ikke mat. Så jeg har med meg noen pak­ker med en slags kjeks som nød­pro­vi­ant, om det skul­le bli nød­ven­dig. Jeg spis­te en av dis­se  kjek­se­ne i går, da det ble litt etter mine vaner tid­lig og gans­ke beskje­den lunsj på fer­gen mel­lom Meers­burg og Kon­stanz. Jeg inn­så etter­hvert at det kun­ne bli en stund til mid­dag, og jeg begyn­te å bli sulten.

I dag så jeg et skilt ved en res­tau­rant som sa at hagen var åpen, selv om det var  en stund etter van­lig lunsj­tid. Jeg gikk itl inn­gan­gen til hagen, og håpet at det var OK at jeg tok med syk­ke­len inn. Da jeg ble møtt med det­te skil­tet som pek­te til syk­kel­par­ke­ring, skjøn­te jeg at jeg var kom­met til rett sted.

20160730152249

Meny­en var litt begren­set på det­te tis­punk­tet. De had­de ingen varm­ret­ter. Men jeg har ikke lagt meg til vanen med varm lunsj, Så det var helt greit. Etter å ha tenkt meg om, falt jeg for fris­tel­sen til å bestil­le øl til  lunsj. Det har jeg van­lig­vis ikke gjort, i alle fall ikke annet enn alko­hol­fritt øl. Men når  det er varmt, og det jeg stort sett drik­ker i sto­re meng­der er lun­kent vann, er det fris­ten­de med noe annet. Van­net er kan­skje kaldt når jeg fyl­ler opp sykkle­flas­ke­ne. Men det hod­ler seg ikke kaldt len­ge. Jeg er ikke noe glad i søtt drik­ke som cola og den slags. Da vil jeg hel­ler ha øl, med eller uten, men helst med slko­hol. Det er ikke nød­ven­dig­vis på grunn av alk­ho­lens virk­ning. Men selv et godt alko­hol­fritt øl sma­ker som en litt dør­lig etter­lig­ning etter ordenl­tig øl.

Jeg er ikke bekym­ret for den lil­le pro­mil­len jeg måt­te få ved å drik­ke en øl til lunsj. Men jeg har ald­ri opp­levd alko­hol som noe pre­sta­sjons­frem­men­de mid­del, selv ikke i små meng­der. Der­for har jeg ven­tet med ordent­lig øl  til jeg er fer­dig med dagens syk­ling. Men ikke sma­ker og gjør så godt etter en lang syk­kel­tur som en kald øl.  Og det smak­te vel­dig godt til lunsj også. Og jeg mer­ket ikke noen form­svikt etter lun­sje av den grunn. Så kan­skje kom­mer jeg til å være litt mind­re prin­sipp­fast i fortsettelsen.

Jeg liker at syk­kel­vei­ene går langs jern­bane­skin­ner hel­ler enn langs tra­fik­ker­te vei­er. Dels liker jeg tog bed­re enn bil­der, dels er det ikke en kon­stant støy eller eksos fra tog.

På et av ste­dee jeg pas­se­re, så det ut til å være en for­ste­net utga­ve av hai­en fra “Hai­som­mer”.

20160730174348

På sam­me sted rekla­mer­te de for et områ­de for “Nor­dic walking”. Jeg kjen­ner til Nor­dic ski­ing. Men Nor­dic Walking var nytt for meg, sær­lig når illust­ra­sjo­ne­ne stort sett vis­te folk som går med sta­ver. Det er noe jeg for­bin­der mer med mel­lom­euro­pa enn med norden.

20160730174416

På et tids­punkt gjor­de jeg som jeg plei­er å gjø­re. Så meg om etter eg egnet bestem­mel­ses­sted. Klok­ken var rundt 18, og vei­skil­te­ne sa at det var ca 40 km igjen til Basel. Det skul­le til­si ca to timer. Så jeg book­et hotell i Basel. Jeg fulg­te den skil­te­de sykk­le­ru­ten. Som jeg har vært inn­om noen gan­ger, har de som leg­ger opp sli­ke ruter en tendens til å leg­ge inn en del omvei­er for idyl­lens skyld, og for at man skal kom­me unna tra­fik­ken. I det­te til­fel­let betød det blant annet omvei­er på skog­s­vei­er langs elven. Det gjor­de turen fin og idyl­lisk, men også gans­ke mye len­ger — og far­ten ble lave­re på grus­vei­er gjen­nom sko­gen. Jeg tror det ble nær­me­re 60 enn 40 km, og jeg kom fram en del sene­re, og turen ble en del len­ger enn jeg had­de reg­net med.

Jeg for­la­ter Sveits for den­ne gan­gen. I mor­gen syk­ler jeg over til Framkri­ke, og kom­mer ikke itlba­ke til Sveits på den­ne turen., Jeg har tenkt å kom­me til­ba­ke til det­te med å syk­le i Sveits i en annen sam­men­heng. Men hoved­kon­klu­sjo­nen er at det er et fint land å syk­le i. Rhin­ru­ten er den fines­te av de to jeg har syk­let. Men alt fra høye flell til alpe­byer som synes å være tatt rett ut av et post­kort, bade­liv langs Boden­see, fro­di­ge vin­mar­ker og idyll langs Rhi­nen. Det enes­te sto­re minu­set med Sveits er at det er et dyrt land å feriere i.

Rhinruten

Sykkelturer

 

Print Friendly, PDF & Email