Les Vins du Tour de France 2016 — 17. etappe. Bern — Finhaut-Emosson

Det var selv­sagt frust­re­ren­de for en nord­mann at Alex­an­der Kristoff var ca 3 cm bak Peter Sagan da de krys­set mål­lin­jen. Men det er første­mann over lin­jen som vin­ner, og jeg unner Peter Sagan en sei­er frem­for sin 18. andre­plass. Jeg så det på fransk TV. De utrop­te også Alex­an­der Kristoff som vin­ner, inn­til de så mål­foto. Og Peter Sagan var sik­ker på at han had­de fått nok en andre­plass. Men Kristoff på and­re og Sond­re Holst Enger på tred­je, det er ikke dår­lig uttel­ling. I and­re idret­ter hvor det er stor inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se, er man gjer­ne kjempe­for­nøyd om en nord­mann kva­li­fi­se­rer seg til finalen.

Vi er fort­satt i Sveits. I dag vil ryt­ter­ne få erfa­re noe av det som Sveits er kjent for: Fjell.

TdF2016_17 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 17. etap­pe. Bern — Fin­haut-Emos­son

Les Vins du Tour de France 2016 — 16. etappe. Moirans-en-Montagne — Berne

Dagens etap­pe star­ter i Frank­ri­ke og ender i Sveits. At en colom­bia­ner vin­ner når de skal over le Grand Colom­bier er vel bare som det skal være. Men fort­satt har vi ikke sett noen seriø­se angrep på Chris Froome.

I dag er det spur­ter­nes sis­te mulig­het før Paris. Men dagens etap­pe sti­ger ca 50 meter fra det er to til det er en kilo­me­ter. Det er ikke vel­dig hard, men det er en drøy kilo­me­ter med ca 5% stig­ning. Det kan bli hardt for noen av spur­ter­ne på slut­ten av en etap­pe på 209 km. Kan­skje er det en avslut­ning som kan pas­se Alex­an­der Kristoff, Edvalg Boa­sson Hagen og Peter Sagan. Og nav­net Greg van Aver­ma­et duk­ker igjen opp i mitt hode. Dess­uten syk­ler Fabi­an Can­cel­la­ra hjem. Kan­skje hjem­leng­sel gir ham litt eks­tra fart?

TdF2016_16Vi star­ter i Jura, før vi kom­mer inn i den sveit­sis­ke regio­nen Neuchà­tel. Vin­om­rå­de­ne i Jura lig­ger i de vest­vend­te skrå­nin­ge­ne. Dagens etap­pe går len­ger øst. Ryt­ter­ne er nær­mest vin­om­rå­de­ne når de pas­se­rer Pont-du-Navoy etter ca 35 km, like før etap­pen begy­nen­ner å sti­ge (en ikke-kate­go­ri­sert stig­ning). Da er man mind­re enn 10  km fra vinområdene.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 16. etap­pe. Moirans-en-Mon­tag­ne — Ber­ne

Les Vins du Tour de France 2016 — 15. etappe. Bourg-en-Bresse — Culoz

Mark Caven­dish er vir­ke­lig til­ba­ke. I mot­vind har han nok en viss for­del av at han er så liten. Han kan lig­ge helt i le bak and­re syk­lis­ter, og fan­ger hel­ler ikke så mye vind når han går ut til siden. Mar­cel Kit­tel var sur.  Men han skif­tet lin­je vel så mye som Mark Caven­dish, så han had­de ikke noe å kla­ge over. Og som van­lig er Peter Sagan der oppe og sam­ler poeng.

Men i dag er det ikke mye å hen­te for sprin­ter­ne. Det­te er en etap­pe for fjell­gei­ter. Men noen bør for­sø­ke å angri­pe Chris Froome.

TdF2016_15I dag kan vi star­te med å vel­ge mat. Etap­pen star­ter i Bres­se, som er kjent for sin kyl­ling. Bres­se-kyl­lin­gen er Frank­ri­kes, og der­med kan­skje også ver­dens bes­te. Så dagens hoved­rett kan gjer­ne være kylling.

Frank­ri­ke har en lang tra­di­sjon for kva­li­tets­ten­king når det gjel­der mat. Bres­se-kyl­ling fôres ikke opp på impor­tert, bra­si­li­ansk soya. Det er stren­ge krav til fôr, til plass, osv. Slikt gir resul­ta­ter. I Nor­ge ten­ker man ikke slik. Man prø­ver å lure folk til å tro at man har kva­li­tet bare for­di den er norsk — men den går i alle fall ikke jeg på. Jeg har spist mye fransk mat av langt bed­re kva­li­tet enn den vi er vant med å få i Nor­ge. Det betyr ikke at all fransk mat har topp­kva­li­tet. Men det er et utvalg som gir meg som for­bru­ker mulig­het til å vel­ge hva jeg vil ha og hva jeg vil beta­le for. Hel­dig­vis har det kom­met noen kva­li­tets­le­ve­ran­dø­rer av kyl­ling i Nor­ge også. De kos­ter mer. Kva­li­tet kos­ter. Men det gir oss som for­bru­ke­re et valg, og vi er ikke hevist til å vel­ge mel­lom stan­dar­di­sert sam­virke­pro­dukt og stan­dar­di­sert samvirkeprodukt.

Vi er i den syd­li­ge enden av Juramas­si­vet. Men skal vi fin­ne Jura-vin, må vi litt len­ger nord. Så den vinen åpner vi ikke i år. Bort­sett fra når man er oppe og besø­ker noen top­per, går hele etap­pen gjen­nom det gans­ke ukjen­te vin­om­rå­det Bugey, mel­lom Jura og Savoie. Bugey fikk AOP-klas­si­fi­ka­sjon i 2011. Bugey har ofte et geo­gra­fisk navn etter Bugey. Start­byen Bourg-en-Bres­se lig­ger rett uten­for det øvers­te, venst­re hjør­net.  Mål­byen Culoz lig­ger ute til høy­re, omtrent der den grøn­ne mar­ke­rin­gen slut­ter omtrent midt på.

Bugey

Vi kan star­te med de vinen som bare  Bugey, om som kan pro­du­se­res i hele områ­det. Her pro­du­se­res hvit, rosé og rødvin, samt hvit og rosé mus­se­ren­de og pereln­de vin.

Hvit­vi­nen skal lages med mini­mum 70% char­don­nay. I til­legg kan man bru­ke dru­ene alli­goté, altes­se, jacquè­re, mon­deu­se blan­che og pinot gris.

Rødvin lages av gamay, mon­deu­se noire og pinot noir.

Rosé­vin skal ha til sam­men minst 70% gamay og/eller pinot noir. Det står i kri­te­ri­ene at gamay skal være hvit juice, hvil­ket må bety at det ikke skal være skall­kon­takt med den­ne dru­en. Det betyr at all far­gen må kom­me fra piont noir. I til­legg kan man ha mon­deu­se noire, pinot gris og poul­sard. Jeg kjen­ner ikke pro­ses­sen som benyt­tes ved pro­duk­sjon av den­ne  den­ne vinen.

Hvit mus­se­ren­de skal ha til sam­men minst 70% av char­don­nay, jacquè­re og molet­te. I til­legg kan man ha ali­goté, altes­se, gamay noir (hvit juice), mon­deu­se blan­che, mon­deu­se noire, pinot gris, pinot noir og poulsard.

Mus­se­ren­de og per­len­de vin skal lages med annen­gangs­gjæ­ring på flas­ke, og den skal lig­ge minst ni måe­der på gjær­res­te­ne (sur lie).

Som nevnt kan man også noen ste­der set­te til et geo­gra­fisk navn etter Bugey.  Det førs­te områ­det vi kom­mer inn i, er Bugey-Cer­don. Hvis jeg har for­ståt det­te rett, noe jeg ikke garan­te­rer, så fører et kjø­lig kli­ma og lan­ge vin­tre til at gjæ­rin­gen stop­per, og annen­gangs­gjæ­rin­gen skjer på vår­en uten at vinen tap­pes om. Vinen skal mer­kes “Met­hode Ancest­ra­le”. Det er en alko­hol­svak mus­se­ren­de vin.

For de and­re geo­gra­fis­ke områ­de­ne gjel­der først og fremst noe stren­ge­re krav når det gjel­der dru­er, med fær­re til­lat­te tilleggsdruer.

I områ­det Rous­set­te du Bugey lages hvit­vin på dru­en Altes­se, eller Rous­set­te som den kal­les lokalt. Det­te er en drue jeg sær­lig for­bin­der med Savoie, og områ­det for den­ne i Bugey er områ­det som gren­ser mot Savoie.

Det er ikke lett å fin­ne vin fra Bugey uten­for områ­det, og om jeg skal være ærlig er det hel­ler ikke noen grunn til å lete så mye etter den. Char­don­nay, Gamay og Pinot Noir, det er dru­er som dyr­kes man­ge ste­der og som gir bed­re vin and­re ste­der. Når dis­se er hoved­dru­ene, får ikke vinen en stedegen karak­ter. Rous­set­te du Bugey kan har mer sær­preg. Men jeg må erkjen­ne at den har jeg ikke smakt. Men Rous­set­te pro­du­sert i Savoie er en god og inter­es­sant vin.

Jeg var i det­te områ­det for noen uker siden, da jeg syk­let langs Rhô­nen. Mål­byen Culoz had­de alle­re­de pyn­tet seg til fes­ten. Alle­re­de der vei­en tar av inn mot byen ble vi min­net om hva som skul­le skje.

20160624125609

På vei­en inn mot byen hed­ret man gam­le sykkelhelter.

20160624130012

Etap­pen er inn­om Culoz to gan­ger. Først når de kom­mer ned fra Grand Colom­bier, og skal pas­se­re mål­lin­jen for førs­te gang.

20160624130606

Her skal åpen­bart mål­gan­gen være.

20160624130747

Res­tau­ran­ten hvor jeg spis­te lunsj var stol­te av at Nai­ro Quin­ta­na had­de spist der.

20160624142440

Så får vi se om det har gitt ham noe eks­tra opp til Grand Colombier.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les Vins du Tour de France 2016 — 14. etappe. Montélimar — Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux

Sto­re etappe­ritt vin­nes i fjel­le­ne og på tempo­etap­per. Det er bare her man kan vin­ne nok tid til at det gir utslag av betyd­ning. Med uhell kan man tape dem på alle etap­per. Som Adam Yates sa etter gårs­da­gens etap­pe: “If you have a bad day, you can loo­se minutes.”

Men over til Dagens etap­pe. Det er en små­kupert etap­pe på øst­si­den av Rhônedalen.

Mistral­vin­den blå­ser fort­satt i Rhô­ne­da­len. Det kan bli en utford­ring i dag. Jeg syk­let ned Rhô­ne­da­len for ca tre uker siden. Jeg fulg­te i hoved­sak ruten ViaR­ho­na, som føl­ger elven len­ger vest enn dagens etap­pe. Jeg syk­let Lyon — Valen­ce og Valen­ce — Avig­non. Da var det også vind. Men jeg syk­let sør­over, og da had­de jeg vin­den som med­vind — eller “gode bein” som med­vind gjer­ne over­set­tes til. Jeg veks­let mel­lom å syk­le på høy­re og venstre­bred­den av Rhô­nen. Jeg vil­le inn­om dagens start­by, da det var en av byene i områ­det som jeg ikke had­de besøkt før. Det ble bare en kort visitt for lunsj. Da jeg krys­set Rhô­nen for å kom­me fra høyre­bred­den over på venstre­bred­den for å kom­me til Mon­té­li­mar, var side­vin­den ube­ha­ge­lig kraf­tig. En syk­kel som er las­tet med 15 kg baga­sje er litt vans­ke­li­ge­re å hånd­te­re i kraf­tig side­vind enn en syk­kel uten baga­sje. Da jeg skul­le inn til Mon­té­li­mar, måt­te jeg syk­le et styk­ke nord­over mot vin­den. Det var tungt. Hvis ryt­ter­ne får Mistra­len imot, kan det bli en tung etap­pe. Og det vil være vans­ke­li­ge­re for et brudd å kom­me seg løs.

TdF2016_14Vi skal gjen­nom den nord­re delen av Rhô­ne­da­len. Etap­pen går litt øst for vin­mar­ke­ne. Men ikke len­ger unna enn at vi kan hol­de oss i dis­se vin­mar­ke­ne. Start­byen Mon­té­li­mar reg­nes som den nord­li­ge avslut­nin­gen av det syd­li­ge Rhô­ne. Da jeg var i byen for kna­pt tre uker siden, had­de de alle­re­de begynt å for­be­re­de seg til Tour de Fran­ce fes­ten. Jeg var litt over­ras­ket ove rat de had­de utstyrt syk­lis­ten i gul trøye med ryggsekk.

20160627132930

Helt kor­rekt er det like­vel ikke at Mon­té­li­mar er den nord­ligs­te delen. Områ­de­ne ved Saint-Juli­en en Saint-Alban og Liv­ron-sur-Drô­me på hver sin side av Rhô­nen der elven Drô­me ren­ner ut i Rhô­nen reg­nes også til Côte-du-Rhô­ne. Men det er små områ­der. Men jeg min­ner om den hvit­vi­nen fra Arde­che,  som jeg nevn­te i går, som pro­du­se­res på høyre­bred­den, omtrent på høy­de med Montélimar.

Først når vi kom­mer til Valen­ce, kom­mer vi igjen inn i klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­der. Men de fles­te klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­de­ne lig­ger på høyre­bred­den, mens dagens etap­pe går et styk­ke inne i lan­det på venstre­bred­den.  Jeg min­ner om det jeg skrev i går om at Rhô­ne­da­len er en rift­dal, og at geo­lo­gi­en er uli­ke på høy­re og venstre­bred­den. Det er på Mas­sif Cen­tral siden vi fin­ner inters­sant vin.

Vi kan ta vin­om­rå­de­ne i den nord­re delen av Rhô­ne. Vi star­ter ved Valen­ce. Her fin­ner vi lengst syd Saint-Péray. Her lages det hvit­vin og (hvit) mus­se­ren­de vin, på dru­ene mar­san­ne og rous­san­ne. Den mus­se­ren­de vinen lages med tra­di­sjo­nell mete­ode, alt­så med annen­gang gjæ­ring på flas­ke. Jeg tar igjen med en video fra KulTour, hvor de besø­ker Domai­ne Tun­nel i Saint-Péray.

LItt len­ger nord kom­mer vi til Cor­nas. Det er et områ­de hvor det kun pro­du­se­res rødvin, med 100% Syrah. Van­lig­vis kan det ikke lages end­rue­vi­ner i dis­se klas­si­fi­ser­te områ­de­ne, så Cor­nas repre­sen­te­rer et unntak.

På høyre­bred­den kom­mer vi så til Saint-Joseph. Rødvi­nen lages med Syrah som hoved­dru­en, som skal utgjø­re minst 90% av vinen. Det er til­latt med inn­til 10% mar­san­ne og rous­san­ne (hvi­te dru­er) i vinen. Hvit­vin lages med mar­san­ne og rous­sa­ne. Mar­san­ne utgjør omtrent 95% av de hvi­te druene.

På venstre­bred­den fin­ner vi her Hermi­ta­ge og Cro­zes-Hermi­ta­ge. Hermi­ta­ge, som skal ha minst 85% syrah, reg­nes som en mas­ku­lin vin. Den er kraf­tig, tan­nin­rik og kan (og bør) lag­res gans­ke lenge.

20160626190400

Hermi­ta­ge omkran­ses av Cro­zes-Hermi­ta­ge. Hermi­ta­ge og Cro­zes-Her­mi­ga­te lig­ger ved byen Tain-Hermi­ta­ge, hvor vi også fin­ner gans­ke eks­klu­si­ve sjo­ko­lade­pro­du­sen­ten ValRhona.

20160626191500

Det er inter­es­sant at de enens­te klas­si­fi­ser­te vin­om­rå­de­ne på Rhô­nens venstre­bredd i det­te områ­det er Hermi­ta­ge og Cro­zes-Hermi­ta­ge. Det­te er områ­der som geo­lo­gisk hører til høyre­bred­den, men en for­kast­ning har gjort elven går vest for områ­det, og der­med har plas­sert det på venstrebredden.

Fort­set­ter vi nord­over på høyre­bred­den, kom­mer vi inn i et områ­de hvor Saint-Joseph og Cond­rieu over­lap­per, før det bare blir Condrieu.

20160626140259

I Cond­rieu pro­du­se­res det kun hvit­vin, av vio­g­ni­er. Jeg tar også med Château-Gril­let, som er Frank­ri­kes nest-mins­te appel­la­sjon, i den nord­re delen av Cond­rieu. Vio­g­ni­er er her på sitt bes­te, og viner laget av den­ne dru­en på sitt dyres­te. Jeg liker viner av vio­g­ni­er til hvitt kjøtt. Men den anbe­fa­les også til kald og gril­let hvit fisk, samt asia­tisk mat.

Helt i nord, på høy­de med Vien­ne, fin­ner vi Côte-Rôtie. Her pro­du­se­res det rødvin baset på Syrah, som skal utgjø­re minst 80% av vinen.

20160626130038

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les Vins du Tour de France 2016 — 13. etappe. Bourg-Saint-Andéol — La Caverne du Pont-d’Arc

Det er all­tid en ned­tur når en etap­pe man had­de sett fram til blir for­kor­tet, som etap­pen opp til Mont Ventoux. Men noen gan­ger er det gans­ke enkelt ikke mulig å syk­le. Noen for­søk­te å kom­me opp med syk­ler. På den­ne video­en (Face­bo­ok) kan man se hvor­dan det var. Fransk TV had­de en mann på top­pen. Han kun­ne kna­pt så på bei­na i vin­den. De vis­te også noen som for­søk­te å syk­le opp, men de klar­te bare så vidt å tril­le syk­le­ne i vin­den. Fransk TV min­net også om hva Mont Ventoux egent­lig betyr: Mon­tag­ne de tous vents, Alle vin­ders fjell. TV2 har også et inn­slag som viser vær­for­hol­de­ne. Men det er ikke til­gjen­ge­lig uten­for Nor­ge, så det har jeg ikke sett.

Natt til i går var det ‑10 gra­der på top­pen. Det had­de ste­get til +5 midt på dagen. Men med vind på over 100 km/t, var det nok rik­tig å for­kor­te etappen.

Men for et kaos det ble.  En motor­syk­kel stop­pet for pub­li­kum, Richie Por­te kræ­sjet i motor­syk­ke­len, Bauke Molle­ma kra­sjet i Rhiche Por­te, og Chris Froo­me i dem beg­ge. Og en motor­syk­kel som kom bak­fra kjør­te på Chris Froo­mes syk­kel slik at ram­men brakk.Jeg mener at det vil­le være helt feil om en slik hen­del­se like før mål skul­le avgjø­re. Chris Froo­me og Richie Por­te fikk sam­me tid som Bauke Molle­ma. Han ble også hind­ret, men syk­ke­len var til­syne­la­ten­de uskadd, så han kun­ne syk­le vide­re. De tap­te nok like­vel tid til de som ikke ble hind­ret av epi­so­den. Adam Yates var enig i avgjø­rel­sen. Han vil­le ikke vin­ne den gule trøy­en på den måten. Det er fair play. En gul trøye vun­net under sli­ke for­hold vil­le hatt gans­ke skjem­men­de flekker.

Dagens etap­pe er en 37,5  lang tempo­etap­pe. Det er en etap­pe som star­ter opp­over, går flatt, ned og opp til slutt. Det blir en kre­ven­de tempoetappe.

TdF2016_13Vi er i Arde­che. Områ­det har en fan­tas­tisk natur. Jeg er en stor fan av #KulTour-inn­sla­ge­ne på TV2. Her er et av årets inn­slag, fra områ­det vi skal være i, i dag.

Det er ikke et områ­de man gjer­ne for­bin­der med vin. Det er kank­sje mer kjent for kas­tan­jer og bringe­bær. Men det er helt uri­me­lig. Mye av den vinen vi for­bin­der med Rhô­ne kom­mer fra Arde­che. Star­ter vi i nord, er appel­la­sjo­nen Cond­rieu dels i depar­te­men­tet Loire (det heter Loire, selv om det lig­ger ved Rhô­nen og lig­ger i regio­nen Rhô­ne-Alpes), og Ardeche.

20160626140259

Sanit-Joseph, Cor­nas og Saint-Péray lig­ger også i Arde­che. Går vi litt len­ger syd, pro­du­se­res det mye Côte-du-Rhô­ne og Côte-du-Rhô­ne vil­la­ge i Arde­che. Men nav­ne­ne sier ikke noe om Ardeche.

Når vi er i det­te områ­det, kan det pas­se å stop­pe opp litt og si noe om klas­si­fi­se­ring av Rhô­ne-vin. Rhô­nen er en elv. Det er rik­tig­nok også et depar­te­ment som heter Rhô­ne, men det lig­ger len­ger nord, rundt Lyon. Der pro­du­se­res det ikke Rhô­ne-vin. Som så man­ge elver, er Rhô­nen en gren­se. Den var gren­se mel­lom regio­ner, med Rhô­ne-Alpes på venstre­bred­den, og Auverg­ne på høyre­bred­den, i alle fall til vi kom­mer et styk­ke len­ger syd. Men nå er regio­ne­ne Rhô­ne-Alpes og Auverg­ne slått sam­men, og jeg har til nå ikke sett noe annet enn det mid­ler­ti­di­ge nav­net Auverg­ne-Rhô­ne-Alpes. Men depar­te­ments­inn­de­lin­gen er ikke endret.

I Frank­ri­ke angir man gjer­ne siden av elven som høyre­bredd og venstre­bredd. Det kan vir­ke for­vir­ren­de, siden hva som er høy­re og hva som er venst­re vil variere alt etter hvor man står og i hvil­ken ret­ning man ser. På man­ge måter vir­ker øst, vest, nord og syd mer logisk. Men det er ikke så vel­dig vans­ke­lig. Man ser på elven med­strøms. En for­del med å angi siden på den­ne måten, er at høyre­bred­den er høyre­bred­den, uan­sett hvor­dan elven buk­ter seg gjen­nom et land­skap, slik at høyre­bred­den kan veks­le mel­lom å være nord, øst, syd og vest. Men det kre­ver en viss tilvenning.

Rhô­nen er ikke bare en gren­se mel­lom admi­ni­stra­ti­ve enhe­ter. Det er også en geo­lo­gisk gren­se. Rhô­ne­da­len er en rift­dal, mel­lom Alpe­ne på venstre­bred­den og Mas­sif Cen­tral på høyre­bred­den. Det gjør at geo­lo­gi­en er gans­ke ulik på de to side­ne av elven.

Fransk vink­las­si­fi­se­ring, som egent­lig er en klas­si­fi­se­ring for land­bruks­pro­duk­ter, og omfat­ter også f.eks. kjøtt og ost, er delt inn i tre nivå­er, som er et EU-sys­tem. Det øvers­te nivå­et er AOP, Appel­la­tion Ori­gin Pro­te­ge, det som tid­li­ge­re var AOC. Her er det krav om geo­gra­fisk opp­rin­nel­se, drue­sor­ter, dyr­kings­ut­byt­te etc. På nivå­et under er land­vin, mer­ket IGP, Indi­ca­tion Geo­grap­hic Pro­te­ge. Kra­ve­ne lig­ner AOP, men er mind­re stren­ge. Under det­te er bord­vin, Vin de Table.

Selv om AOP er øverst i det­te hie­rar­ki­et, betyr ikke det nød­ven­dig­vis at IGP-viner er noe dår­li­ge­re. IGP til­la­ter f.eks. fle­re drue­ty­per, og de som øns­ker å eks­pe­ri­men­te­re med and­re drue­ty­per enn de som er tra­di­sjo­nel­le i et områ­de, vel­ger eller er hen­vist til den­ne klassifiseringen.

Om vi hol­der oss til AOP-klas­si­fi­se­ring i Rhô­ne, kan vi se at de er basert på Geor­ge Orwells prin­sipp fra “Ani­mal Farm”, eller “Kame­rat Napo­le­on”, som den vel har blitt heten­de i norsk over­set­tel­se: Alle appel­la­sjo­ner er like, men noen er like­re enn andre.

Det er en hie­rar­kisk klas­si­fi­se­ring. Et gans­ke stort områ­de på beg­ge sider av elven, og som der­med omfat­te­re fle­re depar­te­men­ter, kan sel­ge sin vin som Côte-du-Rhô­ne. I enkel­te områ­der kan de også sel­ge sin vin som Côte-du-Rhô­ne Vil­la­ge. Over det­te er det noen kom­mu­ner hvor man kan sel­ge vinen som Côte-du-Rhô­ne Vil­la­ge med angi­vel­se av kom­mune­navn. Kra­ve­ne er stren­ge­re jo høy­ere opp i hie­rar­ki­et man beve­ger seg. Øverst tro­ner områ­der som har egen AOP-klas­si­fi­se­ring, som Cond­rieu, Sanit-Joseph, Cor­nas og Saint-Péray, som vi alle­re­de har nevnt. Men også her er noen like­re enn and­re. Krys­ser vi over til venstre­bred­den, er Hermi­ta­ge en bed­re klas­si­fi­se­ring enn viner fra det omkring­lig­gen­de Cro­zes-Hermi­ta­ge, selv om beg­ge har egen AOP-klas­si­fi­se­ring. De aller fles­te, men ikke helt alle AOP-klas­si­fi­ser­te områ­der innen­for Rhô­ne kan sel­ge sin vin som Côte-du-Rhô­ne. Men de fles­te som kan vel­ge en bed­re klas­si­fi­se­ring, gjør gjer­ne det. Den som kan sel­ge sin vin som Hermi­ta­ge eller Côte-Rotie (som lig­ger len­ger nord på høyre­bred­den), sel­ger ikke sin vin som Côte-du-Rhô­ne. Men ikke alle AOP-områ­der kan vel­ge det­te. Jeg nevn­te Cos­tié­res-de-Nîmes i går. Og jeg kun­ne også ha tatt med Lube­ron og Ventoux, som så vidt jeg vet hel­ler ikke kan sel­ge vin som Côte-du-Rhône.

Til­ba­ke til dagens etap­pe. Start­byen Bourg-Saint-Andéol lig­ger i et Côte-du-Rhô­ne områ­de. Etter at ryt­ter­ne har syk­let omtrent en mil, og har kom­met opp på det førs­te pla­tå­et, kom­mer man inn i områ­det Bidon. Fra et vin­mes­sig syns­punkt, er det ikke spe­si­elt spen­nen­de. Men jeg synes det er litt mor­somt, for Bidon er den frans­ke beteg­nel­sen på de drikke­flas­ke­ne man har på syk­ke­len. Så det kun­ne vært et sted å hen­te drikke.

Mot slut­ten kom­mer vi inn i Viva­rais. Det er også et av områ­de­ne som ikke kan bru­ke Côte-du-Rhô­ne beteg­nel­sen. Vi er her i over­gangs­so­nen mel­lom Rhô­ne og Ceven­nes. Dru­ene får mye sol, men vin­mar­ke­ne lig­ger såpass høyt at kli­ma­et er kjø­li­ge­re enn ellers i den syd­li­ge delen av Rhô­ne. Man dyr­ker sær­lig Syrah, og i mind­re grad den mer varme­kjæ­re Gre­nache. Dru­ene høs­tes van­lig­vis sent.

Men Arde­che er også et vin­om­rå­de man bør føl­ge med på. Når jeg er på en god res­tau­rant og spi­ser en “Menu degusta­tion”, vel­ger jeg all­tid vin­meny til, om de til­byr det­te. Det betyr ofte at man får utmer­ke­de viner som man ikke kjen­ner, og der­for ikke vil­le ha valgt selv. På en utmer­ket, liten res­tau­rant i Paris, Qui Plu­me la Lune, en res­tau­rant med en stjer­ne i Michelin-guid­en, fikk vi ser­vert to meget inter­es­san­te viner fra Arde­che. Den ene var Gran­de Ardèche 2009, fra den kjen­te Bur­gund-pro­du­sen­ten Louis Latour. De had­de sett seg om etter et områ­de hvor de kun­ne pro­du­se­re en god Char­don­nay rime­li­ge­re enn i Bur­gund, og i 1979 falt val­get på Arde­che. Det var abso­lutt en av de bed­re Char­don­nay-vine­ne jeg har smakt fra and­re områ­der enn Bur­gund. Da jeg let­te opp vinen sene­re, fant jeg den (da i 2012-årgang) til salgs for 12,90€. Så det var ikke en dyr vin.

Den and­re vinen var pro­du­sert av Syl­vain Bock, som sat­ser på natur­vin. Ingen bruk av svo­vel i kla­rin­gen av vinen, eller and­re kje­mi­ka­li­er i noen del av pro­duk­sjons­pro­ses­sen. Det var en vin med det noen kryp­tis­ke nav­net Ne fais pas sans blanc”. Den er laget med 2/3 char­don­nay og 1/3 gre­nache blanc. Den er ikke fat­lag­ret. Den har en meget frisk og ren smak. Det er ingen dyr vin. Jeg fant den til salgs for 11,60€. Så det er også en gans­ke rime­lig vin.

Beg­ge dis­se pro­du­sen­te­ne hol­der til i Alba la Romai­ne, som er en gam­mel romersk by, et par mil nord for dagens etap­pe. De er omtrent på høy­de med mor­gen­da­gens start­by, Mon­té­li­mar. Det pro­du­se­res 60% rødvin og 40% hvit­vin i området.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les Vins du Tour de France 2016 — 12. etappe. Montpellier — Mont Ventoux

Den som had­de sat­set pen­ger på at dagens etap­pe skul­le bli et spurt­opp­gjør mel­lom Chris Froo­me og Peter Sagan, vil­le ha fått høye odds.

SIMG_7354_DxO

Chris Froom har i år vist seg som en kom­plett ryt­ter. Vi viss­te at han kan klat­re. Vi vet også at han kan kjø­re gode tem­p­e­tap­per. I år har han også vist at han kan vin­ne ned­over, og at han kan spur­te. Nå tror jeg at man­ge av sam­men­lag­tryt­ter­ne er bed­re spur­te­re enn vi får inn­trykk av. Men de syk­ler for å fin­ne touren, ikke for å vin­ne etap­per. Og da er det liten grunn til å løpe den risi­ko­en det er å kas­te seg inn i en masse­spurt. Hvor­dan de and­re lage­ne kun­ne la et brudd med Chris Froo­me og Peter Sagan, hver med to hjelpe­ryt­te­re, få gå 15 km før mål, det er for meg ufor­ståe­lig. De had­de kank­sje ikke noe å sva­re med?

Så til dagens etap­pe. Det­te er årets 14. juli­etap­pe, alt­så etap­pen på Frank­ri­kes nasjo­nal­dag. Det er den etap­pen alle fransk­menn øns­ker å vin­ne. Jeg har tenkt at vi vil kun­ne se Thi­baut Pinot i angrep her. Nå vet vi at det ikke blir noen avslut­ning på Mont Ventoux. Det er meldt for mye vind. Ikke vil­le det bare blitt vel­dig hardt å syk­le Mont Ventoux i kraf­tig mot­vind. Arran­gø­re­ne vil­le også få pro­ble­mer med det tek­nis­ke. Mål­gang blir ved Cha­let Renard, omtrent der ryt­ter­ne kom­mer ut av sko­gen. Dag Otto Lau­rit­zen sa at etter hans vur­de­ring er den førs­te delen av Mont Ventoux den har­des­te. Men klat­rin­gen blir nå 6 km kor­te­re, og da blir den mind­re hard. De som for fle­re dager siden har par­kert bobi­le­ne sine langs bak­ken opp­over mot Mont Ventoux, kom­mer nok til å bli skuffet.

TdF2016_12 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 12. etap­pe. Montpel­li­er — Mont Ventoux

Les Vins du Tour de France 2016 — 11. etappe. Carcassonne — Montpellier

Touren har vært inn­om Montpel­li­er omtrent hvert annet år. Etap­pen er flat, og det plei­er å ende med et spurt­opp­gjør. Går det etter pla­nen, syk­ler jeg inn til Montpel­li­er for å se på avslutningen.

TdF2016_11Vi skal gjen­nom Lan­gue­doc, det områ­det i ver­den hvor det pro­du­se­res mest vin. Her er det ikke noe pro­blem å fin­ne vin. Pro­ble­met blir å vel­ge ut hvil­ke viner som skal tas med. Lan­gue­doc er “mitt” områ­de i Frank­ri­ke, og når jeg er i områ­det drik­ker jeg selv­sagt vin herfra.

Vi star­ter i borg­byen Car­cas­son­ne, som er et av de ste­de­ne man må besø­ke om man er i områ­det. Car­cas­son­ne er stra­te­gisk plas­sert der pas­sa­sjen mel­lom Atlan­ter­ha­vet og Mid­del­ha­vet er på det sma­les­te. Her kun­ne man kre­ve toll på varer som pas­ser­te. Det var vel dati­dens form for bompenger.

WIMG_1110_RAW_DxO

Men vi hol­der oss til vin, selv om det er vel­dig man­ge mulig­he­ter for avspo­ring. Ut fra Car­cas­son­ne går etap­pen mot nordøst.

Etap­pen føl­ger for­kast­nin­gen mot Mon­tag­ne Noir, som er den syd­vest­li­ge utlø­pe­ren av Mas­sif Cen­tral. Vi kom­mer inn i vin­om­rå­det Miner­vois. Det er et  ca 60 km langt og 20 km bredt, syd­vendt amfi, og strek­ker seg fra Car­cas­son­ne  i vest omtrent til Nabon­ne i øst. Det lig­ger mel­lom 50 og ca 350 meter over havet. Det er først og fremst et rødvins­om­rå­de, men det pro­du­se­res også noe hvitvin.

Områ­det er delt inn i seks under­om­rå­der, i til­legg til det egne områ­det Miner­vois-La Liver­ne. Det førs­te områ­det vi kom­mer inn i etter å ha for­latt Car­cas­son­ne er Le Cla­moux. Det­te lig­ger gans­ke lavt, får mye sol og har et klart mid­del­havs­preg. Her dyr­kes det sær­lig Gre­nache og Carignan.

Litt len­ger inn mot fjel­let (Mon­tag­ne Noir) er Les Côtes Noire. Etap­pen går for en del mel­lom Le Cla­moux og Les Côtes Noir. Områ­det drar for­del av å lig­ge høyt, og er også pre­get av atlan­ter­havs­luf­ten som kom­mer inn mel­lom Mas­sif Cen­tral og Pyre­ne­ene. Jord­smon­net er pre­get av ski­fer. De domi­ne­ren­de dru­ene er Syrah og Gre­nache, men her dyr­kes også de hvi­te dru­ene Mar­san­ne og Rousanne.

Her­fra kom­mer vi over i Miner­vois-La Liver­ne. Det­te lig­ger i hjer­tet av Miner­vois, i det områ­det som kal­les Le Petit Caus­se, ved foten av Mon­tag­ne Noir.  Det dyr­kes sær­lig Carig­nan, men også Gre­nache, Mour­vèd­re og Syrah. Vine­ne er ele­gan­te, med et klart mid­del­havs­preg. Det pro­du­se­res også noe hvit­vin, på Bour­bou­lenc, Mar­san­ne, Rous­san­ne og Gre­nache blanc.

Len­ger øst lig­ger Le Caus­se. Caus­se er beteg­nel­sen på kalk­pla­tå­ene som er van­li­ge i den­ne regio­nen. Her dyr­kes sær­lig Gre­nache, Carig­nan og Syrah. Men det er også områ­det for Mus­cat-de-Saint-Jean de Miner­vois. Det er en søt vin. Vin­mar­ke­ne her lig­ger høy­ere enn de fles­te and­re dyr­kings­om­rå­de­ne for Mus­cat. Det gir len­ger mod­nings­tid, og der­med en mer kom­pleks smak.

Land­byen Miner­ve, reg­nes for en av Frank­ri­kes vak­res­te lands­byer. Den lig­ger på en klip­pe der to elver ren­ner sam­men. Besøk den om du er på de kan­ter. I Tour de Fran­ce utga­ven av det frans­ke syk­kel­ma­ga­si­net Vélo Magazi­ne har de spurt syk­lis­ten Clé­ment Koretz­ky, som er fra regio­nen, om hvor han vil­le ha valgt å stå der­som han var til­skuer. Hans svar; Minerve.

SIMG_3586_DxO_1

De to lavere­lig­gen­de  områ­de­ne i Miner­vois, L’Ar­gent Double og Les Ser­res, er vi ikke inn­om, så de hop­per vi over den­ne gangen.

Det fin­nes ikke noen offi­si­ell klas­si­fi­se­ring av pro­du­sen­ter eller vin­mar­ker innen­for AOP og AOP-vil­la­ge klas­si­fi­se­rin­ge­ne i Lan­gue­doc. Men man­ge har for­søkt å set­te opp uli­ke “Grand Crus” lis­ter.  La Revue du Vin de Fran­ce har for­søkt seg med en inn­de­ling i førs­te, and­re og tred­je crus, had­de de Minerve­pro­du­sen­ten Domai­ne Jean-Bap­tis­te Senat blant pro­du­sen­te­ne i tred­je crus. De har tid­li­ge­re frem­he­vet L’Ous­tal Blanc i en lig­nen­de kåring, og frem­he­vet da sær­lig deres hvit­vin Pri­ma Donna.

SIMG_3825_DxO_1

Fra Miner­vois fort­set­ter vi inn i Saint-Chinian.

Ryt­ter­ne pas­se­rer på vei­en til venst­re, like etter den and­re og sis­te kate­go­ri­ser­te stig­nin­gen (fjer­de kate­go­ri). Bil­det er tatt i midt­en av april. Vin­ran­ke­ne i Saint Chi­ni­an har nok vokst en god del til i dag.

SIMG_3833_DxO_1

La Revue du Vin de Fran­ce frem­he­ver Domai­ne Yan­nick Pelle­ti­er i sin kåring av Grand crus fra 2011. Når de dle­re inn i tre crus, plas­se­rer Mas Champart i and­re crus. And­re pro­du­sen­ter som frem­he­ves er Domai­ne Boire La Vita­rel­le, Domai­ne les Émi­na­des og Domai­ne Canet-Valet­te.

Yan­nick Pelle­ti­er repre­sen­te­rer noe av det som gjør Lan­gue­doc så inter­es­sant. Etter å ha stu­dert vin ved uni­ver­si­te­tet, kjøp­te han som 29-åring et titalls hek­tar vin­mark, og lever­te sin førs­te vin som 30-åring. Unge, ambi­siø­se folk kan fort­satt kjø­pe vin­mark til en over­kom­me­lig pris, og leve­rer godt resul­tat. Yan­nick Pelle­ti­er er ikke den enes­te med et slikt resul­tat, men ikke man­ge kla­rer å nå det nivå­et han har nådd.

Utsikt over byen Saint-Chinian.

SIMG_3838_DxO_1

Etter Saint Chi­ni­an set­ter ryt­ter­ne kur­sen mot kys­ten. Vi leg­ger inn nes­te drikke­pau­se ved Peze­nas, der det er en mellomsprint.

Peze­nas er kome­die­for­fat­te­ren Moliè­res by. Moliè­re var født i Paris. Men han reis­te med den liten tea­ter­trop­pen ” l’Illustre Théât­re” i Lan­gue­doc, og i Pzeneas ble han godt mot­tatt, og hvor han og tea­ter­trop­pen ble len­ge. Bil­det under er fra Moliè­res tea­ter i Pezanas.

SIMG_2783_DxO

Men vi skal ikke dve­le len­ge ved tea­ter, i alle fall ikke når det er så mye vin å vel­ge blant.

I sin kåring av Les Gran­des Crus du Lan­gue­doc fra 2011, frem­he­ver La Revue du Vin de Fran­ce fire pro­du­sen­ter fra Pézenas:

  • Domai­ne la Garance
  • Domai­ne les Aurel­les. I inn­de­lin­gen i tre gands crus, plas­se­rer La Revue du Vin de Fran­ce dis­se i and­re cru.
  • Prieuré Saint-Jean de Béban.
  • Domai­ne le Cone­te des Flo­ris Carbonifère

Ryt­ter­ne fort­set­ter gjen­nom Mon­tag­nac. Her fin­ner vi pro­du­sen­ten Paul Mas. Det er en stor pro­du­sent som har vin­mar­ker man­ge ste­der i Lan­gue­doc, også i Peza­nas, som vi nett­opp var inn­om. I til­legg til viner under nav­net Paul Mas, pro­du­se­rer de også vinse­ri­en Arro­gant Frog. De pro­du­se­rer også vin i Cos­ti­eres de Nîmes, som vi kom­mer til i mor­gen. Jeg tar med Paul Mas for­di de pro­du­se­rer et bredt utvalg av utmer­ket vin i fle­re dis­trik­ter i Lan­gue­doc, og for­di jeg had­de gle­den av å møte eie­ren Jean-Clau­de Mas under en wine­ma­kers din­ner hos Bøl­ge og Moi i Oslo for ikke len­ge siden, hvor vi fikk sma­ke man­ge av deres viner.

SIMG_3422_DxO

Selv om pro­ble­met i det­te områ­det er et luk­sus­pro­blem av typen det er alt for mye vin, hva skal vi vel­ge bort, så tar jeg like­vel en liten avstik­ker, ca 7 km mot nord­øst. Der fin­ner vi Domai­ne Pey­re Rose. De er klas­si­fi­sert i and­re crus i La Revue du Vin de Fran­ce’ klas­si­fi­se­ring. Det­te er en av gans­ke man­ge vin­går­der i regio­nen som dri­ves av en kvin­ne. De vin­pro­du­se­ren­de dame­ne har laget sin egen for­ening, Vini­fil­les, alt­så vinjentene.

Men ikke alle vin­jen­te­ne er med­lem­mer, blant annet ikke Mar­lè­ne Soria, som dri­ver Domai­ne Pey­re Rose. I til­legg til at de lager utmer­ket vin, gjør his­to­ri­en bak Domai­ne Pey­re Rose at jeg gjer­ne vil ha det med. Mar­lè­ne Soria var eien­doms­meg­ler, og had­de eien­dom­men til salgs for en kli­ent. Hun lik­te eien­dom­men godt, og det end­te med at hun kjøp­te den selv. Hun star­tet med vin­pro­duk­sjon nær­mest på hobby­ba­sis, til fami­lie og ven­ner. Men ryk­te­ne om hen­nes utmer­ke­de vin spred­te seg. Hun for­lot eien­doms­bran­sjen, og gikk over til vin­pro­duk­sjon på hel­tid. Hen­nes viner er med på nes­ten alle kårin­ger jeg har sett over de bes­te rødvi­ne­ne fra Lan­gue­doc (jeg har ald­ri sett noen hvit­vi­ner eller rosév­ner fra Pey­re Rose). Dess­ver­re er Domai­ne Pey­re Rose en pro­du­sent som van­lig­vis ikke tar imot besø­ken­de. De står gans­ke høyt oppe på lis­ten over vin­pro­du­sen­ter jeg har lyst til å besøke.

Til­ba­ke til dagens etap­pe. Ryt­ter­ne fort­set­ter for­bi Abbaye de Val­mag­ne. Det­te er et klos­ter fra 1257, og om jeg har for­stått det rett er klos­te­ret fort­satt i virk­som­het. Men det som inter­es­se­rer oss er at det i den­ne byg­nin­gen,  klas­si­fi­sert som his­to­risk monu­ment, pro­du­se­res det vin, det bryg­ges øl og det er en res­tau­rant. Det er i det tatt man­ge grun­ner til å ta en stopp her.

Vi er nå bare 35 km fra mål. Etap­pe­ne inn til Montpel­li­er har ofte endt med et spurt­opp­gjør, og nå er tiden så abso­lutt inne for at spur­ter­ne og deres lag må fin­ne sine posi­sjo­ner i fel­tet. I Montpel­li­er går vin­mar­ke­ne omtrent til bygren­sen. Vin­mar­ke­ne lig­ger i gang­av­stand fra målområdet.

Vi kom­mer inn i områ­det Gres de Montpel­li­er, som omkran­ser Montpel­li­er. Det betyr noe slikt som Montpel­li­ers grus. Det er et områ­de som lig­ger lavt, og hvor det kan bli gans­ke varmt. Men som sam­ti­dig nyter godt av litt kjø­len­de luft fra havet. Den sis­te strek­nin­gen før mål, før vi kom­mer inn i litt urba­ni­ser­te områ­der, er under­om­rå­det Saint-Geor­ges d’Or­ques. Jeg er ikke helt sik­ker på hva nav­net betyr. Men det får meg all­tid til å ten­ke på Orke­ne i Rin­ge­nes her­re, og på orken til Oda Rygh.

Jeg avslut­ter her med det bil­de noen av de sis­te vin­mar­ke­ne ryt­ter­ne vil pas­se­re får de går i mål. Her lig­ger det et stort kaffe­bren­ne­ri plas­sert i eller rett ved siden av vin­mar­ken. Vin og kaf­fe, det kan være godt når man ende­lig er i mål.

SIMG_4360_DxO

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les Vins du Tour de France 2016 — 10. etappe. Escaldes-Engordany — Revel

Les Vins du Tour de France 2016 — 9. etappe. Vielha Val d’Aran — Andorre Arcalis

Chris Froo­me som etappe­vin­ner og i gult, kank­sje litt tid­li­ge­re enn plan­lagt. I dag går etap­pen i Spa­nia og Andor­ra, med mål­gang i Andor­ra. Det ski­ler drøyt to minut­ter mel­lom leden­de Chris Froo­me og Richie Por­te på 18. plass, og ytter­li­ge­re et drøyt minutt ned til Alber­to Con­ta­dor. I dag er det nye top­per, og avslut­ning på top­pen av en høy­ka­te­go­ri stig­ning. Så vi må reg­ne med nye angrep.

TdF2016_09Det kan være stor for­skjell mel­lom den spans­ke og den frans­ke siden av Pyre­ne­ene. Det kom­mer varm og tørr luft sør­fra mot de syd­vend­te siden av Pyre­ne­ene. Som nevnt har man ved Pau en føhn­vind­ef­fekt. Men på fransk side dan­ner Mas­sif Cen­tral (Mon­tag­ne Noir) og Pyre­ne­ene en trakt om kon­sen­tre­rer den ofte kjø­li­ge og fuk­ti­ge atlan­ter­havs­luf­ten som kom­mer vest­fra. Når den tref­fer fjel­le­ne i trak­ten, pres­ses den opp og ned­kjø­les, og den gir fra seg regn. Mitt inn­trykk er at det svært ofte er tåke og regn på den frans­ke siden av Pyre­ne­ene. Jeg synes det­te satel­litt­bil­det fra NASA gir et godt bil­de av top­gra­fi­en ved Pyré­né­ene, og det viser “trak­ten” mel­lom det­te og Mas­sif Central.

Jeg må erkjen­ne at jeg ikke er vel­dig godt kjent med spans­ke viner. Vi er fort­satt gans­ke høyt oppe i fjel­let, og et styk­ke fra de mest kjen­te spans­ke vin­om­rå­de­ne. Det som synes å lig­ge nær­mest er Cos­ter del segre. Men om jeg tol­ker kar­te­ne rett, går etap­pen litt nord for det­te vinor­må­de, i alle fall nord for de vik­tigs­te dele­ne. Iføl­ge Hugh John­son og Jan­cis Robin­son har Gra­nacha (som jeg gjer­ne beteg­ner med det frans­ke nav­net Gre­nache) og Maca­beo et stort poten­sia­le i det­te områ­det. Men det dyr­kes i stor grad Tempra­nil­lo og inter­na­sjo­na­le druer.

Hoved­sta­den i Andor­ra, Andor­ra la Vel­la, frem­står som en stor tax­free butikk. Som et lite land klemt mel­lom to sto­re, kan det leve godt med et lavt avgifts­nivå, så len­ge folk fra and­re land leg­ger igjen mye pen­ger i lan­det. Etter at res­ten av den vest­li­ge ver­den had­de inn­ført restrik­sjo­ner på røy­king, og i stor grad begren­set mar­keds­fø­rin­gen, var det i Andor­ra rekla­me for og nær­mest pal­le­salg av siga­ret­ter sist jeg var der, i 2010. Om jeg hus­ker rett, ble man også til­budt smaksprøver.

SIMG_2560_DxO

Jeg kan ikke si at Andor­ra er et spen­nen­de sted å besø­ke. Men det er ikke lett å krys­se Pyre­ne­ene. Andor­ra lig­ger i et pass hvor det er mulig å krys­se. Når jeg har vært i Andor­ra noen gan­ger har det først og fremst vært for­di det­te har vært en av gans­ke få ruter mel­lom Spa­nia og Frank­ri­ke. Skjønt førs­te gan­gen var jeg der mest av nys­gjer­rig­het. Jeg er fasci­nert at sli­ke mikro­land. I et Euro­pa hvor lan­de­ne for en stor del har vært i mer eller mind­re kon­stant krig med hver­and­re gjen­nom man­ge hund­re år, hvor­dan har de over­levd uten å bli knust av eller mel­lom euro­pe­is­ke stormakter?

Det er den stra­te­gis­ke belig­gen­he­ten som har gjort at lan­det lig­ger der og har fort­satt som en slags selv­sten­dig stat. Ver­ken Frank­ri­ke eller Spa­nia kun­ne aksep­te­re at et så stra­te­gisk områ­de ble en del av det and­re lan­det. Der­for ble det etab­lert som et coprin­ci­pat, styrt av to prin­ser. Den ene er den frans­ke pre­si­den­ten, den and­re er bis­ko­pen i den spans­ke pro­vin­sen Urgell. Vis­snok var det slik at de to prin­se­ne etter den­ne avta­len had­de rett til en natt i året med den penes­te jen­ta i Andor­ra. Om det er noe som fort­satt er opp­rett­hold og som prak­ti­se­res, vet jeg ikke — men jeg tvi­ler i alle fall på at det er noe som skjer offi­si­elt. For ikke man­ge åre­ne siden ble det inn­ført en form for demo­kra­ti i Andor­ra, med stem­me­rett for de som bor der. Men jeg kjen­ner ikke detal­je­ne i Andor­ras statsforfatning.

Man­ge rei­ser på dags­tur fra Spa­nia og Frank­ri­ke for å hand­le i Andor­ra. Toll­kon­trol­len inn til Spa­nia og Frank­ri­ke er gans­ke nitid. Det kan det en idé å rei­se inn i Andor­ra på etter­mid­da­gen, over­nat­te der og rei­se vide­re for­mid­da­gen etter. Da unn­går man de lan­ge køene inn, og ikke minst gjen­nom toll­kon­trol­len ut. Selv om folk som ikke er fra Spa­nia eller Frank­ri­ke ikke kon­trol­le­res like nøye, hav­ner man i den sam­me køen. Rei­ser man i den nors­ke som­mer­fe­rie­ti­den, er det abso­lutt lav­se­song i Andor­ra. Man kan der­for over­nat­te bil­lig i Andor­ra på den­ne tiden av året. I til­legg til shop­ping­tu­ris­me, har “Pri­vat ban­king”, som er en for­skjøn­nen­de omskri­ving av “Skatte­pa­ra­dis” vært en vik­tig inn­tekts­kil­de for Andor­ra. Andor­ra lig­ger i et pass med bratt fjell på beg­ge sider. Ski­tu­ris­me er også vik­tig i Andor­ra. Bil­det neden­for er utsikt omtrent fra der dagens etap­pe går i mål, Arcalis.

SIMG_2580_DxO

Etter den­ne etap­pen er det hvile­dag. Jeg er ikke over­be­vist om at Andor­ra  er ste­det jeg vil­le ha fore­truk­ket for en dags pau­se. Sær­lig mye inter­es­sant vin er det ikke her, så vi tar også en dags pause.

Jeg vil bru­ke en del av hvile­da­gen til å kjø­re til Wash­ing­don Dul­les Inter­na­tio­nal Air­port, for å fly til­ba­ke til Frank­ri­ke. Jeg håper på å være til­ba­ke i vår lei­lig­het tids­nok til å kun­ne se slut­ten på nes­te etappe.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les Vins du Tour de France 2016 — 8. etappe. Pau — Bagnères-de-Luchon

Nok en flott sei­er fra Step­hen Cum­mings, en ryt­ter jeg først la mer­ke til da han vant på en flott måte i Men­de i fjor. Nå er det Pyre­ne­ene for alovor, med Tour­malet. samt to første­ka­te­go­ri og en andre­ka­te­go­ri stig­ning. Nå må sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne vise kor­te­ne sine. Greg van Aver­ma­et har en ledel­se på 6:36. Men fra Juli­an Alap­hi­lip­pe på and­re plass ned til uhel­di­ge Richie Por­te på 23. plass er det bare 1:51. Vi bør se noen angrep fra de som har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get på dagens etap­pe,  Det er 18 km utfor fra den sis­te top­pen til mål, men det bør være mulig å få tids­dif­fe­ran­ser som ikke kjø­res inn på den­ne strekningen.

TdF2016_08Pau er en av de mest besøk­te byene i Touren, hvil­ket betyr at vi ofte har tatt med oss vin der­fra på vei­en mot fjel­let. I Pau er det en park Le Tour des Géants, hvor det er en søy­le for hver vin­ner i Tour de Fran­ce. Lance Arm­strong har fort­satt sine søy­ler, men det står på dem at han er fra­tatt sei­e­ren. Jeg tror det er omtrent her­fra etap­pen star­ter, men det er jeg ikke sik­ker på.

SIMG_4217_DxO

Et av de mest kjen­te vin­om­rå­de­ne nær Pau er Jurançon. Den­ne gan­ge skal ryt­ter­ne en rute ut av Pau som ikke tar dem gjen­nom det­te vin­om­rå­det, men vi avleg­ger det et besøk like­vel I dag møter vi fjell for alvor, og i de fjel­le­ne er det lite vin å finne.

Jurançon er et land­skap med åser og daler som stor sett går i nord-syd ret­ning. Vinen dyr­kes for det mes­te i åse­ne. Områ­det lig­ger slik at det ofte nyter godt av føhn­vind fra Spa­nia, i til­legg til mye sol. Det gir dru­er med mye suk­ker og det pro­du­se­res mye søt vin.

I Jurançon har det vært dyr­ket vin len­ge. Om jeg hus­ker his­to­ri­en rett, var det pile­gri­mer på vei hjem fra San­tia­go de Com­pos­tel­la som had­de med seg vin­stok­ker fra Spa­nia til bl.a. det­te områ­det. Pile­gri­me­ne har betydd mye for utbre­del­se av bl.a. vin i Euro­pa. Vin fra områ­det er nevnt i teks­ter fra 998. Det var her uttryk­ket “cru” først ble tatt i bruk ved klas­si­fi­se­ring av vin. Det skjed­de på 1300-tallet.

Det pro­du­se­res to hoved­ty­per av vin, beg­ge hvi­te. Den ene er Le Jurançon som er søt og Le Juran­con Sec, som er tørr — slik nav­net sier. De er laget på dru­ene petit og gros man­seng og petit cour­bu. Dru­ene til den bes­te søte Le Jurançon høs­tes sent, gjer­ne så sent som i novem­ber eller desem­ber. Det­te gir over­modne dru­er med mye sukker.

Vin­mono­po­let har tre Jurançon-viner i sine lis­ter. Av dis­se er en tørr og to søte. En av dem kom­mer på halv­flak­se. Søt vin er ikke noe man drik­ker mye av. Jeg fore­trek­ker å kjø­pe halv­flas­ker av slik vin.

Jeg tar med to Jurançon-viner jeg har kjøpt til tid­li­gere etap­per når touren har vært inn­om her. Beg­ge er pro­du­sert av Urou­lat.

Ved star­ten av dagens etap­pe kan vi fin­ne mye god vin. Men når vi kom­mer inn i fjel­lene er det best å nyte medbragt.

Jurançon over­lap­per for en del med Béarn, men Béarn omfat­ter også et områ­de nord­øst for Pau. Béarn er nok mer kjent for sau­sen béar­nai­se enn for vin. Men vi hol­der oss til vinen. Dru­ene som bru­kes er de som man kjen­ner fra Jurançon og fra områ­det Madi­ran, som vi ikke er inn­om i år. det er de hvi­te petit og gros man­seng, cour­bu, sau­vig­non, lau­zet og car­malet. I til­legg sjeld­ne Moncade.

På den­ne etap­pen skal ryt­ter­ne inn­om byen Lour­des, kjent som Den katols­ke kir­kes Dis­ney­land. Van­net i ste­dets kil­de skal angi­ve­lig ha mira­kel­virk­nin­ger. Det er nes­ten gro­tesk å besø­ke ste­det, hvor syke men­nes­ker kom­mer i et despe­rat håp om å bli hel­bre­det. I en del and­re byer har man syk­kel­felt. I Lour­des har man rulle­stol­felt for de som skal tril­le fram til mira­kel­kil­den. Selv har jeg en boks pep­per­mynte­suk­ker­tøy laget med hel­lig vann fra Lour­des. Men jeg har ikke erfart at de hjel­per noe bed­re enn annet hvis jeg har vondt i halsen.

I det mins­te de litt over­tro­is­ke, og sær­lig katols­ke syk­lis­ter, bur­de vel fyl­le opp drikke­flas­ke­ne med mira­kel­vann til dagens etap­pe, og bru­ke det når de blan­der sports­drikk til flas­ke­ne. Nå har vel El Diab­lo pen­sjo­nert seg, så ryt­ter­ne tren­ger ikke gjø­re som den katols­ke og over­tro­is­ke ita­li­ens­ke ryt­te­ren Gigi i den noen år gam­le sykkeltegne­se­rien Le Tour de Fran­ce:

TdF_Gigi_Lourdes

Jeg had­de pla­ner om å ta turen over noen av dis­se fjel­le­ne i mai, dog med bil og ikke på syk­kel. Men vår­en kom­mer sent i fjel­let. Så vi måt­te stort sett hol­de oss i lavlandet.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.