Les Vins du Tour de France 2016 — 7. etappe. L’Isle-Jourdain — Lac de Payolle

Vi nær­mer oss fjel­let, og ryt­ter­ne skal for førs­te gang i år over en av de klas­sis­ke top­pe­ne i Pyre­ne­ene: Col d’Aspin.

TdF2016_07Inn mot fjel­le­ne er det all­tid vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant vin. Etap­pen star­ter litt vest for Tou­lou­se, og det er ikke and­re inter­es­san­te vin­om­rå­der her enn de vi var inn­om i går. Er det tomt for vin, da får man gå ut etter øl.

Så mye er det ikke å fin­ne av det heller.Jeg har fun­net to bryg­ge­ri­er. Det ene er Biè­re Quin te Vas i Saint pe de Bigor­re,  som strengt tatt lig­ger nær­me­re mor­gen­da­gens etap­pe enn dagens. Men i mor­gen fin­ner vi vin, så vi tar det med i dag. Jeg les­te en omta­le av deres Ambrée på nett­si­den Para­dis Biere, og den var ikke så vel­dig oppløftende.

Et annet bryg­ge­ri  er Bras­se­rie Arti­sana­le des Pyré­né­es, som lig­ger litt øst for der ryt­ter­ne star­ter på stig­nin­gen opp til Col d’A­spin. Men jeg har ikke fun­net ut stort om det bryg­ge­ri­et, hel­ler ikke omta­ler av deres øl. Så det ser ut til at vi må for­bli tørs­te langs den­ne etappen.

Som nevnt møter ryt­ter­ne i dag det førs­te klas­sis­ke Pyere­nee­fjel­let, Col d’A­spin, så jeg tar med et bil­de av en syk­list som nyter utsik­ten etter å ha tatt seg opp til top­pen.. Selv var jeg der med bil, ikke på sykkel.

SIMG_4256_DxO

Her er vi ved mål­om­rå­det. Skil­tet for­tel­ler at man må ha fiske­kort for å fiske i Lac de Payol­le, som lig­ger litt uten­for bil­led­kan­ten til venstre.

SIMG_4250_DxO

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les Vins du Tour de France 2016 — 6. etappe. Arpajon-sur-Cère — Montauban

Jeg var over­ras­ket over at de and­re lage­ne lo et brudd med en så sterk ryt­ter som Greg van Aver­mat få så stort for­sprang.  Han er ikke noen trus­sel mot sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne. Men det for­spran­get han har, må kjø­res inn. Jeg tror Greg van Aver­mat behol­der den gule trøy­en også etter dagens etap­pe, I dag skal ryt­ter­ne ned fra Mas­sif Cen­tral. Det er noen 3. og 4. kate­go­ri­stig­nin­ger. Men det går mer ned enn opp, og avslut­nin­gen er helt flat. Så det blir nok spurt­opp­gjør i dag også.

TdF2016_06Vi må ta noen avstik­ke­re bort fra etap­pen for å fin­ne inter­es­sant vin. Drar vi rett vest­over fra mel­lom­sprin­ten, og rett nord­over fra mål­byen, vil de to lin­je­ne krys­ses i Cahors. Cahors er kjent for en kraf­tig rødvin pro­du­sert på Mal­bec, som lokalt cal­les Cot. Cahors lig­ger langs elven Lot, som ren­ner ut i Garon­ne, som ren­ner ut i havet ved Bordeaux.

Cahors og man­ge av de and­re vin­pro­du­se­ren­de områ­de­ne i den­ne regio­nen, kom i skyg­gen av Bor­deaux. Går vi et par hun­der år til­ba­ke i tid, var ikke Bor­deaux et områ­de for pro­duk­sjon av kva­li­tets­vin. Inn­til man fikk dre­nert områ­der, pro­du­ser­te de en gans­ke tynn vin. Men Bor­deaux var en stor havne­by, stra­te­gisk plas­sert der elve­ne Garon­ne og Dor­dog­ne ren­ner ut i havet. Trans­port av vin fra vin­pro­du­se­ren­de områ­der inne i lan­det, gikk stort sett langs elver ut til Bor­deaux. Man var ikke så nøye med opp­ri­nenl­sen den gan­gen, og kraf­ti­ge­re vin fra bl.a Cahors ble blan­det med Bor­deaux­vin for å for­bed­re den­ne — og den ble solgt som Bor­deaux­vin. I Bor­deaux vil­le man hel­ler ikke ski­pe ut vin fra and­re før de had­de fått solgt sin egen. Der­med ble vin fra Bor­deaux kjent i eks­port­mar­ke­de­ne, sær­lig i Eng­land. Men and­re viner for­ble ukjente.

Mål­byen Mon­tau­ban lig­ger et lite styk­ke nord for Tou­lou­se. Syd og vest for mål­byen Mon­tau­ban fin­ner vi vin­om­rå­de­ne Fron­ton, Laville­dieu og Saint-Sardos.

I Fron­ton pro­du­se­res en vel­re­nom­mert rødvin laget av dru­en Negret­te. Det er en drue med lite tan­ni­ner og lav syre,  som gir en vin som er god og drik­ke ung. Men den oksy­de­rer lett, og tåler lite lag­ring. Noen kal­ler vinen for “Tou­lou­ses beaujolais”.

Nord­vest for Fron­ton lig­ger Laville­dieu. Rødvin her­fra er laget man­ge for­skjel­li­ge dru­er, og ingen drue får domi­ne­re, noe som gjør at den ikke får en klart iden­ti­fi­ser­bar karakter.

Saint Sar­dos lig­ger vest for Fron­ton. Her har det vært pro­du­sert vin len­ge. Det er doku­men­tert vin­pro­duk­sjon fra etab­le­rin­gen av klos­te­ret Grand­s­le­ve i 1114. Det pro­du­se­res rødvin og rosé­vin. De vik­tigs­te dru­ene er Syrah og Tannat, sup­plert med Caber­net Sau­vig­non og Merlot.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les Vins du Tour de France 2016 — 5. etappe. Limoges — Le Lioran

Jeg vil­le ikke ha sat­set på Mar­cel Kit­tel i går. Men som all­tid: Peter Sagan er der oppe og pluk­ker poeng til den grøn­ne trøy­en, selv om han ikke vin­ner. I dag møter ryt­ter­ne noe annet. Det­te er en liten for­smak på fjel­le­ne som ven­ter i dage­ne som kom­mer. Her er det stig­nin­ger mot slut­ten som gjør at de typis­ke sprin­ter­ne ikke hen­ger med. Men Peter Sagen kan godt være der. Og vi kan håpe på Edvald Boa­sson Hagen.

TdF2016_05Vi skal nå over Mas­sif Cetral, med mål­gang i ski­om­rå­det Le Lio­ri­an. Her er det vans­ke­lig å fin­ne vin av inter­es­se. Jeg har hel­ler ikke lyk­kes med å fin­ne noe øl som vir­ker interessant.

Jeg tar hel­ler med noe av det som ofte pro­du­se­res i sli­ke frans­ke fjell­om­rå­der: Ost. Osten Can­tal er en av Frank­ri­kes elds­te oster. Den skal ha vært pro­du­sert siden gal­ler­ti­den. Det er en halv­hard ost, laget på kumelk og for­met som en sylin­der.  Osten kan min­ne om Ched­dar. I områ­det hvor den pro­du­se­res, mener man at det var her engelsk­menn i sin tid lær­te å lage ost, slik at det­te er ori­gi­na­len til Ched­dar. Jeg går ikke nød­ven­dig­vis god for den historien.

Noen and­re oster som er verdt å nev­ne, og ikke minst å sma­ke på, er Saint Nectai­re og Bleu d’Auvergne.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les Vins du Tour de France 2016 — 4. etappe. Saumur — Limoges

Mark Cavn­dish ser ut til å være til­ba­ke i gam­melt slag. Men når Peter Sagan som van­lig er blant de bes­te, vil han få pro­ble­mer med å ta nok poeng til å vin­ne den grøn­ne trøy­en. Dagens etap­pe er ikke en etap­pe for sprin­te­re. Med avslut­ning i mot­bak­ke kan den lig­ne på and­re etap­pe. Men Peter Sagan vil kun­ne hev­de seg her også. Og vi kan håpe på Edvald Boa­sson-Hagen og Alex­an­der Kristoff. Vi star­ter i Loire og fort­set­ter syd­over i regio­nen Centre.

TdF2016_04Vi star­ter med litt vin Loire i dag også. Vi star­ter i Sau­mur, og kan for­sy­ne oss med noe av områ­dets rødvin. Områ­dets rødvin lages først og fremst på dru­en Caber­net Franc, men også Caber­net Suvig­non. Den bes­te delen av Sau­murs vin­om­rå­der er Sau­mur-Champig­ny. Vin­bla­det Decan­ter kåret tid­li­ge­re i år topp Caber­net Franc viner fra Loire. To pro­du­sen­ter fra Sau­mur-Champig­ny var med på den­ne gans­ke eks­klu­si­ve lis­ten. Château de Vil­lene­u­ve med vinen Le Grand Clos 2011, og Château de Tar­gé med vine­ne Sau­mur-Champig­ny 2011.

Decan­ter had­de i sin juni 2016-utga­ve en panel­s­ma­king av viner fra Sau­mur og Sau­mur-Champig­ny. Den er ikke på nett ennå, i alle fall var den ikke det sist jeg sjek­ket. Men sli­ke sma­kin­ger plei­er å kom­me på nett, så det er verdt å ta en titt inn­om nett­si­de­ne deres. Ave 74 vine­nem ble smakt, ble to karak­te­ri­sert som “Out­stan­ding”: Domai­ne la Bon­ne­liè­re, Les Poy­eux, Sau­mur-Champig­ny 2014, og La Seig­neu­rie, Sau­mur-Champig­ny 2014.

Loire er et fint områ­de å syk­le i. Her kan syk­ling kom­bi­ne­res med slott og inter­es­sant vin. Les Decan­ters guide “Cycling in the Loire”.

Litt len­ger sør pas­se­rer ryt­ter­ne gjen­nom Haut-Poi­tou. Det er et gans­ke lite områ­de hvor det pro­du­se­res hvit‑, rosé og rødvin fra fle­re for­skjel­li­ge dru­er. Vinen er van­lig­vis frutktig, og bør drik­kes ung.

Her­fra til mål er det ikke mye mer vin å hen­te. Dagens mål­by er Limoge. Ved utbrud­det av førs­te ver­dens­krig kon­sta­ter­te den frans­ke øverst­kom­man­de­ren­de, mar­skalk Joseph Jac­ques Césa­i­re Joff­re at man­ge av offi­se­re­ne i den frans­ke hæren var gans­ke ubru­ke­li­ge. Man­ge had­de fått sine offi­sers­gra­der nær­mest som heders­be­vis­nin­ger gitt til over­klas­sens søn­ner, som på ingen måte had­de fått dem for sin mili­tæ­re inn­sats. Han beord­ret man­ge av dis­se til Limoge. Det var et sted lengst mulig unna alle krigs­hand­lin­ger, så her kun­ne dis­se offi­se­re­ne ikke gjø­re noen ska­de. Etter det­te har man på frans­ke fått uttryk­ket limo­ger, alt­så å limo­ge­re. Det­te betyr at folk i høye posi­sjo­ner “for­frem­mes” side­lengs, og får en stil­ling som i prak­sis er ube­ty­de­lig og hvor de er uskadeliggjort.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d’Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp. 

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra andre. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Les Vins du Tour de France 2016 — 3. etappe. Granville — Angers

Det var ikke noen stor over­ras­kel­se at Peter Sagan vant går­da­gens etap­pe. Nå vil han nok gjen­re behol­de den gule trøy­en så len­ge som mulig. Om han unn­går uhell, vil nep­pe noen trum ledel­sen på dagens etap­pe. Den er flat, og ender sann­syn­lig­vis i en sprint. Hvis Peter Sagan kom­mer i mål med de førs­te, behol­der han trøy­en. De tar ikke inn den ledel­sen han har.

TdF2016_03Vi kun­ne ha pluk­ket med oss cider og Cal­va­dos, og vi kun­ne sik­kert ha klart å fin­ne litt øl under­veis. Men nå har vi ende­lig kom­met inn i et områ­de hvor vi kan begyn­ne å lete etter vin. Jeg må bare inn­røm­me at den­ne delen av Loire er et for meg for­sømt områ­de. Når jeg ten­ker på Loire-viner blir det oftest Mus­ca­det som pro­du­se­res len­ger vest, og San­cer­re og Puil­ly Fumé som pro­du­se­res len­ger oppe langs elven.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 3. etap­pe. Gran­vil­le — Angers

Les Vins du Tour de France 2016 — 2. etappe. Saint-Lô — Cherbourg-en-Cotentin

Vi er fort­satt på vest­kys­ten i Nor­man­die, depar­te­men­tet Man­che. I Frank­ri­ke kal­les det vi kal­ler “Den engels­ke kanal” for La Man­che. Det vil­le være helt uten­ke­lig at fransk­menn skul­le kal­le et sjø­om­rå­de rett uten­for Frank­ri­kes kyst for noe slikt som “Den engels­ke kanal”.

Mark Caven­dish er i rute, og star­ter i gult. Men jeg tror ikke han får behol­de den etter dagens etap­pe. I dag er et avslut­ning i mot­bak­ke. Ikke en vik­re­lig klat­ring, men for hard for de fles­te typis­ke spirn­te­re. Jeg vil også tro at det kan bli noen tids­dif­fe­ren­ser i dag.

TdF_2016_02

Vi star­ter med en øl, også i dag. Bras­se­rie Eldo­ra­do lig­ger i Cher­bourg. Det ser ut til å være en bryg­geri­pub. Men jeg har ikke mye infor­ma­sjon om dette.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 2. etap­pe. Saint-Lô — Cher­bourg-en-Cotent­in

Les Vins du Tour de France 2016 — 1. etappe Mont Saint Michel — Utah Beach

Førs­te etap­pe star­ter ved spek­ta­ku­læ­re Mont Saint Michel, og går nord­over gjen­nom Nor­man­die til Utah Beach.

TdF_2016_01Vi er omtrent så på gren­sen mel­lom Bre­tag­ne og Nor­man­die som vi kan kom­me. Mont Saint-Michel er i Nor­man­die. Men elven Couesnon som ren­ner ut i havet ved Mont Saint-Michel utgjør gren­sen mel­lom de to regionene.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 1. etap­pe Mont Saint Michel — Utah Beach

Les Vins du Tour de France 2016 — Innledning

I mor­gen bra­ker det løs, med start ved det spek­ta­ku­læ­re Mont St Michel. Det­te skal hand­le om vin og annet drik­ke fra områ­de­ne syk­lis­te­ne skal gjen­nom i årets Tour de Fran­ce, og kank­sje litt om annen kul­tur fra dis­se områdene.

TdF_2016_00

 

I år har arran­gø­re­ne klart å erte på seg frans­ke vin­bøn­der, ved å vel­ge en chi­lensk vin som offi­si­ell Tour de Fran­ce  vin. Frans­ke vin­bøn­der har tru­et med boi­kott.  Ikke noe galt om chi­lensk vin. Jeg har kjøpt den­ne vinen fle­re gan­ger. Men det er svært så umu­si­kalsk å vel­ge en vin her­fra som offi­si­ell Tour de Fran­ce vin. Alle som er inter­es­sert i ykkel­sport vet at syk­kel-VM i 2017 arran­ge­res i Ber­gen. De har fått “Norsk laks” om hoved­spon­sor. Når Tour de Fran­ce har valgt en chi­lensk vin, vil det være som om syk­kel-VM i Ber­gen skul­le ha inn­gått en avta­le med skotsk laks som hovedsponsor.

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — Inn­led­ning