Rhinruten dag 6. 31. juli: Fra Rhinrute til vinrute

Den­ne kom­mer sent. Inter­net på mitt hotell i Col­mar fun­ger­te så dår­lig at jeg til slutt ga opp. Jeg fikk gans­ke enkelt ikke las­tet opp bil­der. Uten bil­der blir det­te for tørt.

Etter fro­kost gikk jeg ut for å fin­ne en geocache i Basel by. Basel by og land­om­rå­det rundt, er to uli­ke kan­to­ner. Jeg fant en rett ved hotel­let, så det var greit. Men så var det det­te med land­kan­to­net. Noen cacher er av uli­ke grun­ner mer attrak­ti­ve enn and­re. Hva som er attrak­tivt kan variere etter per­son­li­ge pre­fe­ran­ser. Noen els­ker å løse vans­ke­li­ge mys­te­ri­er. And­re liker cacher som det er vans­ke­lig å få tak i, f.eks. ved at man må klat­re høyt opp i et tre, i en fjell­vegg, en en bro, osv. Men gam­le cacher er attraktive.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 6. 31. juli: Fra Rhin­rute til vin­rute