Rhineruten dag 7, 1. august: Véloroute du vignoble

Col­mar er en fin liten by, vel verdt å besø­ke. Det vil­le vært for dumt å rei­se vide­re uten å se noen ting. Så jeg star­tet dagen med å vand­re rundt i gate­ne i Colmar.

20160801104821

20160801104332

Det kan være greit å bli min­net om hvor langt man er hjemmefra.

20160801100605

Etter anbe­fa­ling fra turist­in­for­ma­sjo­nen i Col­mar, valg­te jeg Key­sers­berg som førs­te by eller lands­by (jeg blir ald­ri sik­ker på gren­sen mel­lom dis­se) som heter Kay­sers­ber som førs­te stopp på vin­ru­ten. Det var greit å syk­le dit. Ca 13 km, gans­ke flatt og stort sett på egne sykkelveier.

Når man kom­mer hit, det er da man kom­mer til vinmarkene.

20160801132004

20160801125557

20160801131254

20160801133227

Jeg kon­sta­ter­te at det var lunsj­tid, og valg­te å spi­se lunsj her.

20160801133345

Jeg fore­trek­ker å spi­se ved et ute­bord hvor jeg kan ha syk­ke­len rett ved siden av.

Man kan ikke syk­le vin­ru­ten uten å være inn­om en vin­pro­du­sent eller to. Over alt er det noen som til­byr vin­sma­king. Jeg had­de pluk­ket ut noen kjen­te pro­du­sen­ter hvis vin jeg har druk­ket en del gan­ger, frem­for å lete i blinde.

Nes­te lands­by på ruten var Riquewhie.

20160801153826

Her er jeg på trygg grunn når jeg kal­ler det lands­by, for det står et skilt om at den er en av Frank­ri­kes vak­res­te landsbyer.

20160801154043

Det er en fint beavrt middelalderby.

20160801155638

Her er kjen­te vin­pro­du­sen­ter som Dopff & Iron, en pro­du­sent jeg ikke besøkte.

20160801154409Jeg had­de pluk­ket meg ut Hugel.

20160801160444

20160801160638

Jeg smak­te fle­re gode viner, først og fremst laget på ries­ling. Alsa­ce lig­ger len­ger sør en ries­ling­om­rå­de­ne i Tysk­land. Det er litt var­me­re og mer sol. Det gir med mod­ne dru­er. Vine­ne får mer preg av ekso­tisk frukt, og ikke så mye av den eple­syr­lig­he­ten man ofte fin­ner i tysj  riesling.

Jeg vil­le prø­ve å  rek­ke en vin­pro­du­sent til, og had­de valgt ut Trim­bach„ i en av nabo­lands­by­ene. Mens Hugel lig­ger på et tra­fik­kert hjør­ne i hoved­ga­ten i en lands­by hvor det kom­mer svært man­ge besø­ken­de, lig­ger Trim­bach litt mer avsides.

20160801170045

Jeg var eks­tremt hel­dig med mitt besøk hos Trim­bach. Egent­lig var de stangt da jeg kom. Men eie­ren ven­tet besøk av et engelsk venne­par som var svært så vin­in­ter­es­sert og vin­kyn­di­ge. De kom sam­ti­dig med meg, og da ble jeg også invi­tert med på moroa.

20160801170644

Vi star­tet med en pinot blanc som en opp­var­ming, og fikk der­et­ter litt av deres stan­dard ries­ling, som han kun­ne for­tel­le at de sel­ger mye av til Nor­ge. De har nok solgt noen flas­ker av den til meg. Men så begyn­te han å hen­te fram god­sa­ke­ne som han gjer­ne vil­le pre­sen­te­re for sine engels­ke ven­ner, som jeg fikk ta del i. Det var hyg­ge­lig sel­skap og god vin — som jeg dess­ver­re spyt­tet og hel­te ut gans­ke mye av. Man bør ikke drik­ke for mye vin når man skal syk­le. Til slutt måt­te jeg inn­se at jeg ikke kun­ne bli væren­de. Kloke­kn begyn­te å nær­me seg 18, og jeg had­de fort­satt 3 til 3,5 timer å syk­le til Stras­bourg. Så jeg tak­ket for vinen og hyg­ge­lig sel­skap, og syk­let videre.

Etter en stund sving­te syk­kel­vei­en inn på syk­kel­vei­en langs Canal du Rhô­ne au Rhin. Jeg syn­tes det var litt mor­somt å syk­le langs den kana­len som på en måte for­bandt som­mer­ens to syk­kel­tu­rer. Jeg møt­te også en mann som had­de pla­ner om å syk­le langs kalea­len til Rhô­nen, og så syk­le langs Rhô­nen til Middelhavet.

20160801185551

Det er man­ge kana­ler i Euro­pa, og som regel har man laget ser­vice­vei­er langs kana­le­ne. Dis­se er man­ge ste­der byg­get om til sykkelveier.

20160801195642

Det kan bli litt ens­for­mig å syk­le langs sli­ke kana­ler, for det blir ikke sto­re varia­sjo­ner. Men de er lett­syk­let og fine.

20160801193022

Den­ne syk­kel­vei­en tom meg omtrent helt inn til sen­trum av Strasbourg.

Jeg kan varmt anbe­fa­le syk­kel­tu­rer i Strs­bourg, uten at man behø­ver å leg­ge det opp slik jeg har gjort. Col­mar er en utmer­ket base. Der­fra ar det gns­ke kor­te turer ut til vin­om­rå­de­ne. Jeg had­de ven­tet mer bak­ker, og syn­tes var over­ras­ken­de flatt. Man behø­ver ikke ta med syk­kel. Det er gode mulig­he­ter til å leie syk­kel på stedet.

Etter 6,5 dag og 623 km på syk­kel, er det på tide å leg­ge inn en hvile­dag. Så i mor­gen skal syk­ke­len få stå, og jeg skla være turist i Strasbourg.

Rhinruten

Sykkelturer

 

Print Friendly, PDF & Email