Rhinruten dag 13, 6. august: Mittelrhein, blant historiske og mytiske damer

Jeg dis­ku­ter­te syk­kel­ru­ter med hotell­ver­ten i Rüdes­heim. Han anbe­fal­te ruten til Kob­lenz, på Rhi­nens venstre­bredd. Jeg fulg­te hans råd, og skal kom­me til­ba­ke til at det er en anbe­fa­ling jeg gjen­re skri­ver under på. Til Kob­lenz var drøyt 60 km, og jeg kun­ne godt ten­ke meg å kom­me litt len­ger. Men til Bonn, som jeg had­de sett meg som nes­te stoppe­sted, syn­tes jeg der var for langt. Jeg var i alle fall ikke klar for en slik etap­pe. Hotell­ver­ten sa at det mel­lom Kob­lenz og Bonn i stor grad er indu­s­tri­om­rå­der, og at det ikke er noe fint å syk­le der. Jeg tok hans ord for det. Så jeg kon­klu­der­te etter­hvert med at jeg vil­le syk­le til Kob­lenz, og ta toget der­fra til Bonn, hvil­ket jeg gjor­de. Det ble i alt 77,2 km km sykling.

_20160807_003628

 

Men først var det noen meka­nis­ke pro­ble­mer som måt­te fik­ses. Det var en ulyd i bak­hju­let. Jeg had­de for­søkt fle­re gan­ger å se hva det kun­ne være, men fant ikke noe på de førs­te for­sø­ke­ne. Mot slut­ten så jeg at det som så ut til å være det som hol­der bremse­ski­ven bak på plass, var løs. Jeg for­sø­ket å kjen­ne på om jeg kun­ne få den på plass. Men jeg had­de akku­rat syk­let ned en gans­ke lang og bratt bak­ke, så bremse­ski­ven var glo­varm. Umu­lig å gjø­re noe da. Des­uten var jeg nes­ten frem­me ved hotel­let, så jeg fort­sat­te dit. Men å syk­le vide­re med tvil­som­me brem­ser, med løse deler, det til­tal­te meg ikke.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 13, 6. august: Mit­tel­rhein, blant his­to­ris­ke og mytis­ke damer