Rhinruten dag 13, 6. august: Mittelrhein, blant historiske og mytiske damer

Jeg dis­ku­ter­te syk­kel­ru­ter med hotell­ver­ten i Rüdes­heim. Han anbe­fal­te ruten til Kob­lenz, på Rhi­nens venstre­bredd. Jeg fulg­te hans råd, og skal kom­me til­ba­ke til at det er en anbe­fa­ling jeg gjen­re skri­ver under på. Til Kob­lenz var drøyt 60 km, og jeg kun­ne godt ten­ke meg å kom­me litt len­ger. Men til Bonn, som jeg had­de sett meg som nes­te stoppe­sted, syn­tes jeg der var for langt. Jeg var i alle fall ikke klar for en slik etap­pe. Hotell­ver­ten sa at det mel­lom Kob­lenz og Bonn i stor grad er indu­s­tri­om­rå­der, og at det ikke er noe fint å syk­le der. Jeg tok hans ord for det. Så jeg kon­klu­der­te etter­hvert med at jeg vil­le syk­le til Kob­lenz, og ta toget der­fra til Bonn, hvil­ket jeg gjor­de. Det ble i alt 77,2 km km sykling.

_20160807_003628

 

Men først var det noen meka­nis­ke pro­ble­mer som måt­te fik­ses. Det var en ulyd i bak­hju­let. Jeg had­de for­søkt fle­re gan­ger å se hva det kun­ne være, men fant ikke noe på de førs­te for­sø­ke­ne. Mot slut­ten så jeg at det som så ut til å være det som hol­der bremse­ski­ven bak på plass, var løs. Jeg for­sø­ket å kjen­ne på om jeg kun­ne få den på plass. Men jeg had­de akku­rat syk­let ned en gans­ke lang og bratt bak­ke, så bremse­ski­ven var glo­varm. Umu­lig å gjø­re noe da. Des­uten var jeg nes­ten frem­me ved hotel­let, så jeg fort­sat­te dit. Men å syk­le vide­re med tvil­som­me brem­ser, med løse deler, det til­tal­te meg ikke.

Etter litt goog­ling fant jeg ut at det var et syk­kel­verk­sted bare et par hund­re meter fra hotel­let. Så jeg star­tet der.

20160806112809

Da jeg ble møtt av dis­se, tenk­te jeg at jeg måt­te ha kom­met til et hyg­ge­lig sted.

20160806112245

Jeg møt­te en hyg­ge­lig mann, som gjer­ne kun­ne se på det­te. Som han sa: Han skul­le først stil­le en dia­gno­se, og så se om han kun­ne fik­se det.

20160806112045

Den ene delen av det som i alle fall på engelsk heter “Cent­re lock”, det som hol­der bremse­ski­ven på plass, var løs. Han men­te at den nok had­de vært løs en stund, for gjen­ge­ne var helt slitt vekk. Det nyt­tet ikke bare å skru den på plass. Han sa med en litt bekym­ret mine at han ikke trod­de han had­de en slik del til det navet som det er i mitt hjul. Men han let­te gjen­nom sine skuf­fer, og til slutt fant han en del av rett type. Så bremse­ski­ven ble fes­tet. Det tok ikke så lang tid. Ikke var det avskrek­ken­de dyrt hel­ler. Delen kos­tet 15€, og han tok 10€ for job­ben, alt­så 25€. Jeg kun­ne syk­le vide­re. Uly­den var borte, og alt var i orden.

Jeg måt­te over på and­re siden av Rhi­nen. Her var det ingen bro, så jeg måt­te ta ferge.

20160806113949

På turen over så jeg igjen på vin­mar­ke­ne i Rhein­gau, blant annet Rüdes­hei­mer Rott­land. En av vine­ne jeg had­de smakt dagen før hos Bal­t­ha­sar Ress var laget på dru­er fra den­ne vin­mar­ken. Det var en vin merkt GG, Gros­se Gela­ge, hvil­ket vil­le se at den var laget av dru­er fra de bes­te dele­ne av Rüdes­hei­mer Rottland.

20160806113830

På and­re siden av Rhi­nen, er Bingen.

20160806121814

Hildegard_von_BingenHer møt­te jeg min his­to­ris­ke dame. Skjønt hun døde for snart 850 år siden, så jeg møt­te hen­ne ikke i bok­sta­ve­lig for­stadn Men jeg kom i alle fall til ste­det hun for­bin­des med: Hilde­gard von Bin­gen. Hilde­gard von Bin­gen var abe­dis­se i bene­dic­ti­ner­klos­te­ret Klos­ter Ruperts­berg ved Bin­gen. Hun  er en meget inter­es­sant per­son. Hun skrev mye, om mysi­tikk, reli­gion, musikk, etikk og kosm­pol­gi. Og hun kom­po­ner­te musikk. Det over­ras­ker vel ikke at det var gjen­nom hen­nes musikk jeg ble kjent med hen­ne. Hun er en av mid­del­al­der­kom­po­nis­te­ne med flest kjen­te kom­po­si­sjo­ner. Men jeg vil ikke gå i detal­jer her.

Fra BIn­gen og vide­re neo­ver langs Rhi­nen, kom­mer vi inn i det som er den flot­tes­te delen av Rhinsland­ska­pet. Den­ne delen er på UNESCOs ver­dens­arv­lis­te. Det er fin syk­kel­vei som stort sett går gans­ke nær Rhinen.

20160806125902

Det er roman­tis­ke byer og lands­byer, og vinmarker.

20160806123131

Jeg har nevnt det før, men det kan gjen­tas. Det er gans­ke stor skips­tra­fikk på Rhi­nen. Sær­lig i den­ne delen er det man­ge turist­bå­ter i til­legg til frakte­skip. Når strøm­men er så stri at den går som et stryk inne ved land, for­står man at de som sei­ler opp­over har en del å kjm­pe mot.

20160806123120

Noen av båte­ne kan være gans­ke store.

20160806125154

Dis­se, som pad­let i en gum­mi­båt, vil­le nok fått pro­ble­mer om de had­de for­søkt seg mot strømmen.

20160806124833

Noen av båte­ne er las­tet tung, med lite fri­bord, eller egent­lig ikke fri­bord i det hele tatt. De reg­ner nok ikke med sto­re bøl­ger på Rhinen.

20160806123612

Jeg stop­pet i Bacha­ra­ch for å se på byen.

20160806131523

Det var nav­net som fasci­ner­te meg. Det er også en av de roman­tis­ke mid­del­al­der­lands­by­ene man fin­ner man­ge av her. Det enes­te minus er at de til­la­ter bil­kjø­ring i hovedgaten.

20160806142551

Da er det bed­re med gam­le damer med rullator.

20160806141643

Bil­kjø­ring bur­de være unød­ven­dig, og bur­de i alle fall ha vært sterkt begren­set, når det går en vei rett for­bi. Nå kan bilis­ter fris­tes til å ta en tur gjen­nom sen­trum, i ste­det for å hol­de seg på hoved­vei­en.  Folk kla­ger over at syk­lis­ter syk­ler fort. Men bilis­ter (og motor­syk­lis­ter) synes gjer­ne at de kjø­rer vel­dig sak­te om de kjø­rer 30 km/t, også i gans­ke tran­ge byga­ter. De fles­te som syk­ler synes det er fort å syk­le 30 km/t, og svært få, om noen, syk­ler så fort inne i byga­te­ne. Det er rik­tig­nok noen som er ut av stand til å bedøm­me syk­lis­ters has­tig­he­ter som påstår at de syk­ler mye for­te­re. Bil­tra­fikk og motor­syk­kel­tra­fikk øde­leg­ger sjar­men i sli­ke byer.

Jeg spis­te også lunsj i Bacha­ra­ch. Som sagt var det nav­net som jeg først fes­tet med ved. Burt Bacha­rack er født i New Orleans, men jeg vil tro at nav­net kom­mer her­fra, selv om jeg ikke har under­søkt det spørs­må­let. Man må kun­ne si at Burt Bacha­ra­ch har hatt mer enn bare en måte­lig suk­sess med det han har holdt på med. På spørs­mål om hva, av alt han har gjort, var mest stolt av, svar­te han omtrent slik: “En av mine san­ger [“Baby, It’s You”]  er med på det førs­te albu­met til The Beatles, Det er ikke mangs som kan si det!”

LItt len­ger nede langs elven, kom­mer vi til en av de mytis­ke dame­ne, Lore­lei, som sto på Lore­lei-klip­pen, og lok­ket menn som seil­te på elven med sin blen­den­de skjønn­het og for­fø­ren­de sang.

20160806151635

 

Jeg syk­let for­bi Lore­lei­klip­pen. Jeg så nok en del damer da jeg pas­ser­te områ­det, ikke minst blant de man­ge turis­te­ne. Men jeg så ingen som var blen­den­de vak­re, og jeg hør­te hel­ler ikke noen for­fø­ren­de sang. Så Lore­lei var nok ikke der.

Jeg tar med en annen myte, som også har en viss til­knyt­ning til Lore­lei, om enn ikke til vak­re og for­fø­ren­de kvin­ner. I Køln skal det ha levd noen alver, gno­mer eller hva men vel­ger å kal­le dem, som ble kalt Hein­zel­männ­chen. De hjelp folk i Køln med å gjø­re arbei­det deres, blant annet skal de ha hjul­pet til med å byg­ge Køl­ner­do­men. Tak­ket være Hein­zel­männ­chen kun­ne folk i Køln være late. Men de arbei­det bare om nat­ten, og vil­le ikke bli sett av men­nes­ker. Men en skred­der­kone var nys­gjer­rig. Hun strød­de erter utover gul­vet i skred­der­verk­ste­det. Hein­zel­men­ne­ne falt, det ble bråk, og skred­der­ko­nen fikk se dem. Da for­svant Hein­zel­männ­chen, og siden har folk i Køln måt­tet gjø­re alt arbei­det selv. Myten vil ha det til at de flyt­tet inn i noen grot­ter i Loreleiklippen.

Men det er fle­re mytis­ke damer. Jeg kan ikke hus­ke at ste­det er pre­sist angitt, men jeg antar at det er i det­te områ­det Rhin­gul­let var og Rhin­søst­re­ne holdt til, dis­se man kjen­ner fra Das Rhein­gold, den førs­te av de fire ope­ra­ene som utgjør Richard Wag­ners Ringen.

Som det ofte er, ble land­ska­pet mind­re inter­es­sant da jeg begyn­te å nær­me meg Kob­lenz, og det ble sta­dig mer for­stads­be­byg­gel­se. Kob­lenz er byen hvor elve­ne Mosel og Rhi­nen løper sammen.

20160806181701

Der er det et, etter min mening stort og impo­ne­ren­de, men ikke sær­lig pent monu­ment. Det gir meg asso­sia­sjo­ner til Vic­tor Ema­nu­el-monu­men­tet i Roma, popu­lært kalt “skrive­ma­ski­nen”.

20160806175916

Jeg har pla­ner om å kom­me med noen opp­sum­me­ren­de kom­men­ta­rer til som­mer­ens syk­kel­ru­ter når jeg er vel hjem­me etter som­mer­ens syk­ling. Men det er ikke tvil om at de to sis­te etap­pe­ne jeg har syk­let varmt kan anbe­fa­les hvis man vil ha en ikke alt­for ambisøs syk­kel­tur. Til sam­men vil det bli ca 100 km, stort sett på gode syk­kel­vei­er. Da vil man kun­ne sma­ke mye god vin i Rhein­gau, og man vil syk­le gjen­nom den flot­tes­te delen av Rhin­land­ska­pet. Under­veis er det man­ge roman­tis­ke Rhin­byer og Rhin­lands­byer hvor man kan stoppe.

Som nevnt inn­led­nings­vis, valg­te jeg å hol­de meg til det hotell­ver­ten i Rüdes­heim sa om strek­nin­gen mel­lom Kob­lenz og Bonn. Så jeg valg­te å ta toget fra Kob­lenz til Bonn.

20160806200455

 

 

Hva jeg gjør i mor­gen, har jeg ikke hlet bestemt meg for. En grunn til at jeg har valgt å stop­pe i Bonn, er at det er Lud­vig van Beet­ho­vens føde­by. Så jeg må ta meg en tur inn­om Beet­ho­ven­haus før jeg drar vide­re. Vide­re har jeg tenkt å stop­pe i Køln og i Dus­sel­dorf. I Dus­sel­dorf  er det start i Tour de Fran­ce 2017. Så hoved­hen­sik­ten med å dra inn­om der, er å ta noen bil­der som jeg kan bru­ke når jeg skri­ver vin­blogg om Tour de Fran­ce 2017.  Jeg har vur­dert å ta tog fra Dus­sel­dorf til et pas­sen­de sted i Nederland.

Fra Bonn til Køln er det ca 29 km iføl­ge Goog­le maps. Fra Køln til Dus­sel­dorf er det ca 40 km. Det vil si at det er 69 km her­fra til Dus­sel­dorf. Det bør nor­malt ta et sted mel­lom tre og fire timer å syk­le for meg, men jeg må leg­ge til tid til noen stopp under­veis. Om jeg vel­ger å dra vide­re fra Dus­sel­dorf alle­re­de søn­dag kveld, eller om jeg ven­ter til mandsg for­mid­dag, kom­mer an på når jeg er fram­me, på hvor lang tid det tar å ta bil­der til et lite bil­led­ar­kiv, og selv­føl­ge­lig av tog­ti­de­ne. Men det betyr at jeg senest i løpet av man­da­gen bør være i Neder­land, hvil­ket betyr at jeg vil ha 4–5 dager til å syk­le i Nederland.

Rhinruten

Sykkelturer

 

Print Friendly, PDF & Email