Rhinruten dag 16. 9. august. Flatt og sykkelvennlig, men litt kjedelig landskap

Jeg had­de ikke så mye mer å gjø­re i Nij­me­gen. Jeg er ikke noe utpre­get mor­gen­menns­ke, og synes egent­lig det er gans­ke greit om jeg kla­rer å kom­me meg av går­de rundt kl. 10. Jeg had­de egetn­lig ikke noe mål annet enn å dra i ret­ning Rot­ter­dam så vikk jeg se hvor langt jeg kom.

En detal­je fra hotel­let. I syk­kel­ga­ra­sjen had­de de opp­legg for å lade bat­te­ri­er til elsyk­ler. Nå had­de ikke jeg behov for det. Men klart pluss­po­eng til Hotel Mercu­re i Nij­me­gen. (også pluss­po­eng for juice­presse­ma­skin i fro­kost­sa­len, med bed­re appel­sin­ka­pa­si­tet enn hotel­let i Strasbourg).

20160809102815

Å syk­le i Neder­land er en fryd. Her er det god til­rette­leg­ging, som den­ne syk­kel­vei­en ut av Nijmegen.

20160809104611

Jeg had­de én cache på lis­ten over intere­sasn­te cacher i nær­he­ten av Nij­me­gen. Det var en gam­mel cache, fra janu­ar 2002. Men jeg gjor­de en ama­tør­tab­be: Jeg sjek­ket ikke log­ge­ne før jeg la i vei for å fin­ne den. Først da jeg had­de pro­ble­mer med å fin­ne den, sjek­ket jeg dem og fant at det var man­ge DNF, som er Did Not Find. Et dår­lig tegn som tyder på at cachen ikke er der. Had­de jeg sjek­ket det­te, slik jeg bur­de ha gjort, had­de det spart meg for en omvei på noen kilometer.

Dagens etap­pe end­te på 131,1 km.

_20160810_003858

Det er fint å syk­le i Neder­land. Det er flatt og lett­syk­let. Men om Neder­land, i alle fall den­ne delen, ikke har man­ge slit­som­me mot­bak­ker, kan de by på annet, som regn og mot­vind. Jeg had­de et par regn­sku­rer. Når him­me­len svart­ner, vin­den øker og det blir merk­bart kal­de­re når de førs­te drå­pe­ne kom­mer, da er det ikke noe å lure på: Finn fram regn­tøy med en gang. Hel­dig­vis var­te det ikke len­ge. Jeg had­de et par let­te regn­sku­rer til, med det var ikks stort å bry seg om

Mot­vind had­de jeg omtrent hele tiden. Noe annet kan man i grun­nen ikke reg­ne med når man syk­ler mot havet i helt flatt landskap.

20160809171334

Når sant skal sies, kan land­ska­pet bli gans­ke kje­de­lig. Det er flatt bon­de­land, til dels gans­ke sump­ak­tig, mel­lom elver og kanaler.

20160809154328

Jeg spis­te en sen lunj på en hyg­ge­lig café et sted som heter Rossum.

20160809153632

Når klok­ken begyn­te å nære seg 15, var det kan­skje i senes­te laget for å kal­le det lunsj. Jeg plei­er å spi­se en solid fro­kost, og da blir jeg ikke sær­lig sul­ten til det som er en mer nor­mal lusn­j­tid  Og så len­ge det ikke er noe pro­blem å få mat, går det greit.

At land­bruk er en grønn næring, ser man tyde­lig man­ge steder.

20160809171748

I dag kom jeg igjen på tale­fot med Goog­le-damen. I Rhein­gau var det bed­re å navi­ge­re ett­ter kart mel­lom vin­mar­ke­ne og vin­pro­du­sen­te­ne. Fra Bin­gen til Kob­lenz var det i prak­sis én syk­kel­vei, og den var så godt mer­ket at det ikke var behov for and­re navigasjenshjelemidler.

Men fra Bonn til Køln og Düs­sel­dorf, søk­te jeg igjen hjelp fra Goog­le-damen. Men hun vil­le ikke snak­ke til meg, uten at jeg for­sto hva galt jeg kun­ne ha gjort. I ste­det for en venn­lig dame­stem­me som sier “sving til høy­re” og til­sva­ren­de, var det bare noen kling-klnag lyder som for­tal­te at her skul­le jeg kan­skje fort­set­te rett fram, svin­ge til venst­re eller hol­de til høy­re. Var man litt usik­ker, var det bare å fin­ne fram bril­ler og tele­fon, og kon­sul­te­re kartet.

Damer må behand­les med en viss tål­mo­di­get, også Goog­le-damer. Når man har laget en rute, må man star­te den og ven­te til tale­be­skri­vel­se­ne er las­tet ned. Går man for fort fram og star­ter før Goog­le-damen har fått kom­me med en liten kom­men­tar, risi­ke­rer man at hun ikke vil snak­ke til deg på res­ten av den turen.

Men også Goog­le-damer kan gi ukla­re og mots­ri­den­de sig­na­ler. Så noen mis­for­stå­el­ser og litt krøll kan det bli, selv om jeg kom greit fram i dag.

Jeg sat­te Goog­le til å navi­ge­re til et sted som heter Kin­der­dijk.

20160809202711

Det er det­te ste­det som har størst tett­het av vind­møl­ler i Nederland.

20160809201615

Da jeg så at det­te var innen rekke­vid­de, og også så at det ikke var langt fra Kin­der­dijk til Rot­ter­dam, bestil­te jeg hotell i Rot­ter­dam. Kin­der­dijk lig­ger på syd­si­den av elven Maas, Rot­ter­dam på nord­si­den. Det er man­ge elver som løper sam­men og split­tes opp i det­te delta­om­rå­det, så det er ikke så lett å hol­de styr på elve­ne. På vei til Kin­der­dijk had­de jeg tatt av fra en vei hovr det var skil­tet “Rot­ter­dam 16 km”, og syk­let noen kilo­me­ter på en annen vei vide­re til Kin­der­dijk. Jeg håpet at jeg ikke måt­te til­ba­ke til det­te krys­set for å kom­me meg til Rot­ter­dam. Hel­dig­vis var det en fer­ge over elven. Den kos­tet den svim­len­de sum av 0,80€ for meg og sykkelen,

20160809203034

Mens jeg ven­tet på fer­gen, mer­ket jeg meg den­ne båten med et styre­hus som kun­ne hei­ses opp og ned. Sik­kert en vel­dig prak­tisk løs­ning når man øns­ker god over­sikt, og sam­ti­dig må kun­ne pas­se­re under rela­tivt lavet bro­er oer kanalene.

20160809202635

En prak­tisk liten detalj fra syk­kel­vei­en inn mot Rot­ter­dam: Søp­pel­kas­ser som var plas­sert slik at det skul­le være lett for folk som syk­ler for­bi å kas­te noe inn i dem.

20160809204822

Da jeg begyn­te å nær­me meg Rot­ter­dam, var mitt første­inn­trykk at Rot­ter­dam er en sti­lig by.

20160809212523

Omsi­der kom jeg til hotellet.

20160809212805

Her fikk jeg dagens ned­tur: De had­de ikke noe sted å opp­be­va­re syk­ler. Til nå har idde det vært noe pro­blem noe sted. Og i Neder­land, der reg­ner man med at de har en sik­ke rsyk­kel­par­ke­ring på hotel­le­ne. Men nei, det had­de de ikke. Nå fant damen i resep­sjo­nen en løs­ning like­vel, og syk­ke­len ble plas­sert på et lager­rom bak resep­sjo­nen. Men det var litt “Ikke si det til noen, for slikt gjør vi van­lig­vis ikke”. Jeg er egent­lgi gans­ke lei av alle som vil vite min mening enten jeg har sett på nett­si­den, hand­let noe eller har bodd på hotel­let. Men her skal jeg skri­ve en tialbke­mel­ding og si at jeg syn­tes det­te var dår­lig. Jeg kom gans­ke sent til hotel­let. Had­de jeg kom­met tid­li­ge­re, had­de jeg gans­ke demon­stra­tivt kan­sel­lert min bestil­ling i resep­sjo­nen og book­et et anent hotell.

Jeg kom såpass sent at jeg var litt bekym­ret for å få mat. Jeg spur­te om det var res­tau­ran­ter åpne. De vis­te til at det var man­ge res­tau­ran­ter i sen­trum, et par minut­ter unna. Men da jeg spur­te om de viss­te om kjøk­ke­net også var åpent sent, eller om man bare kun­ne få noe å drik­ke, kunen de ikke sva­re. Men hotel­lets res­tau­rant var åpen til kl. 22. Så jeg sat­set på den. Men jeg inn­så at jeg da måt­te gjø­re ting i feil rekke­føl­ge, nem­lig å spi­se først og ta en dusj etter­på. Hel­dig­vis var det ikke man­ge i res­tau­ran­ten, så jeg sje­ner­te ikke man­ge ved å sit­te der og spi­se i svett sykkeltøy.

Men hva nå? Jeg begyn­ner å nær­me meg rei­sens slutt. I mor­gen kom­mer jeg til å star­te dagen med å ta en tur i Rot­ter­dam, enten til fots eller med syk­kel. Der­et­ter går turen vide­re til Hoek van Hol­land, der Rhi­nen ren­ner ut i Nord­sjø­en. Målet var å føl­ge Rhi­nen fra dens  begyn­nel­se til den ren­ner ut i havet. Så rei­sen slut­ter egetn­lig ved Hoek van Hol­land. Der­fra hand­ler det egent­lig bare om å kom­me seg hjem.

Det er 30 km her­fra til Hoek van Hol­land. Der­fra er det 84 km til Amster­dam. Så det er mulig å syk­le til Amster­dam via Hoek van Hol­land på en dag. Kan­skje kan det være greit å sto­pe et sted sånn ca halv­veis, f.eks. i Haag, Delft eller Lei­den. Så tel­ler jeg fort­satt litt på kna­ppe­ne om jeg skal leg­ge inn et stopp til før Amster­dam, eller om jeg skal kon­tak­te hotel­let i Amse­ter­dam og høre om de har ledig rom nat­ten før jeg har bestilt. En hel dag i Amster­dam før jeg rei­ser hjem, jeg skla kla­re det.

Rhinruten

Sykkelturer

 

 

Print Friendly, PDF & Email