Rhinruten dag 17, 10. august. Ved reisens mål: Havet

I dag kom jeg til rei­sens mål, der Rhi­nen ren­ner ut i havet ved Hoek van Hol­land. Men turen er ikke slutt. Jeg må fort­satt kom­me meg til Amster­dam. Mer om det­te sene­re. Man blir visst litt men­talt ska­det av å hol­de på som det­te,  for jeg gri­per meg selv i å ten­ke at det ble bare 78,4 km, som egent­lig er en gans­ke bra dagsetappe.

_20160811_003055

Jeg fant i løpet av dagen ut at Goog­le-damen er humør­syk. Uan­sett hvor tål­mo­dig jeg var med hen­ne, nek­tet un å snak­ke til meg. Det var bare kling-klang lyder.

Våre kjæ­re Øer synes å ha sti­gen­de popu­la­ri­tet. I Frank­ri­ke er det vle­dig gla­de i å byt­te ut Oer med Øer i alt som har noen slags til­knyt­ning til Nor­ge. Vi ser Nør­ve­ge eller Nør­ge, Fjørd, osv. Det blir rik­tig komisk når “energi­drik­ken” Mons­ter har blitt til Møns­ter, og det er ikke bare i Frank­ri­ke. I dag mor­ges traff jeg på den­ne damen i fro­kost­sa­len på hotellet.

20160810092817

Hun had­de ikke noen annen grunn til å ha kjøpt T‑skjorten enn at hun fant den i en butikk og lik­te den. Og det er jo egent­lig ikke noen dår­lig grunn.

Jeg syk­let en liten run­de i Rot­ter­dam, før jeg syk­let vide­re langs Rhi­nen. Jeg synes det er mor­somt når man for­sø­ker ny arki­tek­tur i byer, så len­ge det ikke er typisk kjøpe­sen­te­r­ar­ki­tek­tur. Jeg tror det kan være en utfor­ding å møb­le­re dis­se i Rotterdam.

20160810112253

Her var det en som had­de mon­tert et Chris Frro­me-sete på sykkleen.

20160810112855

20160810114650

Rot­ter­dam had­de ikke glemt at de had­de vært Tour de France-by.

_20160810_232437

På vei ut av byen, pas­ser­te jeg det­te stedet:

20160810115213

Min umid­del­ba­re reaka­sjon var: Kan det være en geocache her? I så fall må jeg fin­ne den. Det var en cache der, og jeg fant den. Jeg kjen­te vaf­fel­duf­ten helt opp på syk­kel­vei­en, da jeg stop­pet for å sjek­ke om det var cacher her. Det var før de var åpnet, så jeg smak­te ikke på none vaf­ler. Kank­skje sto de og stek­te opp vaf­ler til de skul­le åpne om ikke så lenge?

Det er stor skips­tra­fikk inn til Rot­ter­dam. Jeg synes at en del av kanal­bå­te­ne har fått navn som tyder på at noen drøm­te om noe stør­re, noe med de syv hav.

20160810142417

Dt går gans­ke sto­re skip opp Rhi­nen til Rot­ter­dam, uten at jeg vet noe om hvor sto­re skip som kan gå her.

20160810142700

Her er det også mer moder­ne vind­møl­ler enn de vi fin­ner i Kin­der­dijk, og som vi for­bin­der med turist­ver­sjo­nen av Nederland.

20160810142349

Men de vir­ke­lig sto­re ski­pe­ne er nok litt len­ger syd, i Euro­port, som i alle fall er Euro­pas størs­te oljehavn.

_20160810_232354

Her var også raden av “giraf­fer”, som vi gjer­ne ser ved havnebyer.

_20160810_232326

Mot­vin­den økt, jo nær­me­re havet jeg kom. Om sup­plert med til­strek­ke­lig mot­vind, kan selv neder­lands­ke bak­ker blir gans­ke sei­ge. Så jeg treng­te sik­kert den­ne opp­munt­rin­gen, selv om den nok ikke var skre­vet for meg.

20160810145043

Det var greit å bli min­net om at jeg var på rett vei, selv om det ikke vær sær­lig vans­ke­lig å navi­ge­re her.

20160810143751

Her begyn­ner jeg å nær­me meg målet.

20160810164706

Her er jeg ved rei­sens mål, der Rhi­nen ren­ner ut i havet.

20160810165456
Jeg had­de tenkt en del på om jeg kun­ne fin­ne noe musikk som kun­ne pas­se når jeg kom ut hit. En ting var i alle fall sik­kert: Det skul­le ikke bli Rune Rud­berg. Jeg tenk­te også på Ulf Lun­dells “ôpp­na land­skap”. Men jeg skul­le jo ikke boset­te meg her. Jeg tenk­te også på Edvard Flif­let Bræin. Hans “Ut mot havet”, bur­de kun­ne pas­se. Men jeg end­te med Clau­de Debus­sy“La Mer”.

Men turen var ikke slutt. Jeg må vide­re til Amster­dam, før jeg kan set­te meg på fly­et hjem. Jeg sat­te kur­sen mot Haag og Lei­den. Det var ca 40 km fra Hoek van Hol­land. Jeg sat­te kur­sen nord­over langs kys­ten, og håpet at jeg skul­le få vin­den mer bak­fra. Men det ble side­vind som i alle fall kjen­tes ut til å kom­me mer skrått for­fra enn skrått bakfra.

Noen vil sik­kert mene at land­ska­pet er like ens­for­mig som det jeg har beskre­vet tid­li­ge­re. Men jeg liker bed­re kyst­land­skap enn flatt bon­de­land. Jeg vet at det er en smak­sak, men jeg synes nå det.

20160810174133

Jeg kom så til Lei­den. Her holdt de på utbed­re en alle­re­de utmer­ket syk­kel­in­fra­struk­tur, balant annet ved å leg­ge sykke­vei­ene under hoved­vei­en slik at det ikke blir krys­sing i plan, og ved å lage sto­re sykkelparkeringer.

20160810192406

Men helt fer­dig med Rhi­nen var jeg visst ikke liek­vel. Rem­brandt var fra Lei­den. Han het Rem­brandt van Rijn, eller egent­lig het han Rem­brandt Har­menszoon van Rijn. Jeg vet ikke når sli­ke “fra”-navn gikk over fra å være en slags stedstil­knyt­ning og ikke et egent­lig navn.  Leo­nar­do da Vin­ci het Leo­nar­do og var fra Vin­ci, men han het ikke da Vin­ci.  Renes­sanse­kom­po­nis­ter Josquin des Préz het Josquin og var fra Préz.  Men han het ikke des Prés. Anta­ge­lig­vis het Rem­brand va Rijn, siden hans barn også had­de det nav­net. Men det­te har jeg ikke under­søkt grundig. 

Så da er det kan­skje en Rhin-til­knyt­ning?  Det går en Oude Rijn, alt­så Gam­mel Rijn gjen­nm Lei­den. En kort strek­ning er det også en Neu­we Rijn. Det er en utlø­per fra Rhi­nen. Som nevnt i går er det man­ge elver som ren­ner sam­men og split­tes opp i det­te delta­om­rå­det. Så det å vite hvor Rhi­nen egent­lig ender, blir nes­ten likev vans­ke­lig som å avgjø­re hvor den begyn­ner. Når vi er inne på Rem­brandt, må vi ta med et av hans bil­der. Natte­vak­ten er så kjent, så jeg vel­ger et annet:  Dr. Nico­laes Tulps ana­to­mi­fore­les­ning.

Rembrandt_Harmensz._van_Rijn_007

Lei­den er en tri­ve­lig by.  Kana­ler og syk­ler fin­ner man i de fles­te neder­lands­ke byer.

_20160810_232216

Jeg spis­te på et sted som heter “Meat­ca­ve”. Som nav­net til­si­er, er det ikke en vege­tar­res­tau­rant. Opp­leg­get er at de har en meny, og det er det man får.

20160810221400

Her er kom­men i aksjon.

20160810212406

Her er et inn­trykk p vei­en fra res­tau­ran­ten til­ba­ke til hotelet.

20160810223348

Her­fra til Amster­dam er det ca 45 km, hvil­ket vil si ca to timer syk­ling hvis man syk­ler effek­tivt og vel­ger kor­tes­te vei. Det kom­mer jeg sik­kert ikke til å gjø­re. Men en omvei inn­om Haar­lem for å fin­ne en webcam­cahe, og sik­kert noen omvei­er og stopp til, bør det like­vel ikke ta rmer enn 3–4 timer. Jeg har end­ret hotell­be­stil­lin­gen i Amster­dam, slik at jeg kom­mer tors­dag og drar lør­dag. Jeg skal nok kla­re en dag i Amster­dam. Men egent­lig skul­le jeg helst ha end­ret fly­et hjem, slik at jeg kun­ne fly hjem fre­dag. Men fly­bil­let­ten min tar seg ikke endre.

Rhinruten

Sykkelturer

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email