NIMBY-opprør på Frogner

Beboer­opp­rør på Frog­ner mot fjer­ning av par­ke­rings­plas­ser” skri­ver Aften­pos­ten. Det er ingen over­ras­kel­se at de som har ven­net seg til å bru­ke fel­les­are­al til hen­set­ting av sine biler, pro­te­ste­rer når den mulig­he­ten for­svin­ner. Bilis­ter er en høy­røs­tet grup­pe som har vært vant til å få det som de vil, ikke minst under man­ge år med høyre­sty­re i Oslo. Men hvor mas­sivt det­te beboer­opp­rø­ret er, er det vans­ke­lig å vite. Aften­pos­ten har fun­net fram til en høyre­po­li­ti­ker som  leder for bydels­ut­val­get, og to and­re per­soner — som sik­kert utta­ler seg “på veg­ne av flere”.

Sis­te fol­ke- og bolig­tel­ling, fra 2010, var det bare 37,7% av hus­stan­de­ne i bydel Frog­ner som dis­po­ner­te bil, alt­så litt over 1/3. Nyere tall får vi nep­pe før om fem år, etter at den nes­te fol­ke- og bolig­tel­lin­gen gjen­nom­fø­res i 2020, og resul­ta­te­ne pre­sen­te­res i 2021. Men, med mind­re bydel Frog­ner har gått helt mot­strøms, så er det ingen grunn til å tro at ande­len bil­ei­ere har økt i byde­len siden 2010. Den­ne tre­de­len som dis­po­ne­rer bil, leg­ger beslag på en helt uri­me­lig stor andel av fel­les­area­let, blant annet til par­ke­ring av sine biler. De fles­te av dis­se områ­de­ne har ald­ri vært regu­lert til par­ke­ring. Man har bare tatt seg til ret­te, har okku­pert area­let, og har for­trengt and­re. Det hand­ler om å fri­gjø­re fellesarealet!

Con­ti­nue read­ing NIM­BY-opp­rør på Frog­ner

FrP-politiker langer ut mot syklister

lan­ger ut mot syk­lis­ter i Bud­stik­ka. Hun opp­sum­me­rer sine krav til syk­lis­ter i føl­gen­de punkter:

Føl­gen­de mini­mum må til: Con­ti­nue read­ing FrP-poli­ti­ker lan­ger ut mot syk­lis­ter

Bygdøy: Eirik Lae Solberg demonstrerer Oslo Høyres sykklepolitikk i et nøtteskall

I for­bin­del­se med pla­ne­ne om syk­kel­vei til Bygd­øy, har Eirik Lae Sol­berg kom­met til å demon­stre­re Oslo Høy­res syk­kel­po­li­tikk, og hvor­for omtrent ikke noe ble gjen­nom­ført da Høy­re styr­te byen.

Bygd­øy er mitt nær­tur­om­rå­de. Jeg bru­ker områ­det gans­ke mye, både til fots og på syk­kel. Inn­til knær­ne begyn­te å pro­te­ste­re, var Bygd­øy områ­det hvor jeg dro på løpe­tur. Bygd­øy er et fint tur­mål for de som vil syk­le på tur fra sen­trums­nære områ­der i byen. En bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel har vært sav­net i man­ge år. Jeg syk­ler van­lig­vis ikke på for­tau­et. Jeg mener at for­tau­et er for fot­gjen­ge­re, og at det var en stor feil å til­la­te syk­ling på for­tau­et. Men på strek­nin­gen mel­lom der syk­kel­vei­en slut­ter ved Frog­ner­ki­len, til vei­en tar av inn til Rode­løk­ken, der vel­ger jeg ofte for­tau­et, selv om det er mye fot­gjen­ger­tra­fikk. Alter­na­ti­vet er å krys­se vei­en på to gans­ke uover­sikt­li­ge ste­der, for å unn­gå kan­skje et par hund­re meter på fortauet.

Syk­kel­vei til Bygd­øy har vært plan­lagt siden 2005, alt­så i 11 år. Den gang satt Høy­re med byråds­mak­ten. Regu­le­rings­plan ble ved­tatt i 2010, også da med Høy­re i byråd, sam­men med FrP. Intet ble gjen­nom­ført. Nå vil det sit­ten­de byrå­det gjen­nom­føre de ved­tat­te pla­ne­ne, om enn noe nedskalert.

Noen nabo­er pro­te­ste­rer. Det er all­tid nabo­er som pro­te­ste­rer. De prot­s­te­rer mot å mis­te par­ke­rings­plas­ser, mot at det eks­pro­pri­e­res en flik av hagen til noe så unød­ven­dig som syk­kel­til­rette­leg­ging, at inn­kjør­se­len blir dår­li­ge­re, osv. Og reak­sjo­næ­re han­dels­in­ter­es­ser pro­te­ste­rer, for­di de tror at bil er det enes­te salig­gjø­ren­de. Høy­re leg­ger seg fla­te, og har på den måten gitt oss bil­hel­ve­te i Bog­stad­vei­en. Når nabo­er kla­ger, i alle fall i Høy­res kjerne­om­rå­der på Oslo vest, da fei­ger Høy­re ut. Vi så det i The­re­ses gt, det er der­for det ald­ri ble noe av hoved­syk­kel­ru­ten mel­lom Slotts­par­ken og Frog­ner­par­ken. Høy­re prio­ri­ter­te gate­par­ke­ring  frem­for syk­kel. Og vi ser det nå på Bygd­øy. Det ble ved­tatt mens Høy­re had­de byråd, og det er ved­tatt i bydelsutvalget.

Lae Sol­berg inn­røm­mer nå over­for Nett­avi­sen at de bur­de sett mer detal­jert på saken da den ble vedtatt.”

Con­ti­nue read­ing Bygd­øy: Eirik Lae Sol­berg demon­stre­rer Oslo Høy­res sykkle­po­li­tikk i et nøtte­skall

Frank Rossavik tryner om sykkel

Aften­pos­tens uten­riks­kom­men­ta­tor har prøvd seg med en kom­men­tar om hjem­li­ge for­hold, nem­lig om folk som syk­ler i Oslo. Som Sven Egil Omdal treff­sik­kert skri­ver på Twit­ter:

Noen gan­ger blir en uten­riks­kom­men­ta­tor så lei mang­len­de respons at han går løs på syk­lis­te­ne bare for å kjen­ne at han lever.”

Syk­lis­ter er “Pes­ten på to hjul”, skri­ver Frank Ross­a­vik, og beve­ger seg rett ned på kom­men­tar­feil­nivå. Han slen­ger ut påstan­der, uten noen form for fakta­sjekk. Det var ikke en utred­ning, skri­ver Frank Ross­a­vik. Det var en kom­men­tar. Han er kom­men­ta­tor i Aften­pos­ten. Er det slik han skri­ver sine kom­men­ta­rer? Blås ut, uten fakta­sjekk? For det er vel hel­ler ikke utred­nin­ger han skri­ver om utenrikspolitikk?

Frank Ross­a­vik for­sva­rer seg med det som mob­be­re all­tid for­sø­ker å for­sva­re seg med: Har dere ikke humo­ris­tisk sans? Tåler dere ikke en spøk? Du har ingen frem­tid som humo­rist, Frank Ross­a­vik. Jeg er ikke i stand til å fin­ne noe som kan har vært ment som en mor­som­het i kom­men­ta­ren. Det er ikke en gang dår­li­ge vit­ser à la Pål Tho­re­sen. Men kan­skje Frank Ross­a­vik mener at å het­se syk­lis­ter er mor­somt uan­sett? Det­te er “humor” godt under nivå­et der homo­ha­te­re for­tel­ler dår­li­ge homsevitser.

Con­ti­nue read­ing Frank Ross­a­vik try­ner om syk­kel